Extra nieuwsbrief

woensdag 27 februari 2019

PERSBERICHT: NVOG en KNVG doen oproep aan minister via de STER.

De twee gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG starten op 1 maart een intensieve radiocampagne. In STER-spotjes roepen ze minister Koolmees, de Tweede Kamer en de pensioenonderhandelaars in Den Haag op een einde te maken aan de onzekerheid over de pensioenen en om jongeren en ouderenorganisaties mee uit te nodigden aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel. Lees hier het complete persbericht.

Het bericht is ook gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de griffier van de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief 8

vrijdag 22 februari 2019

Van de voorzitter.

Aan tafel bij minister Koolmees

In zijn brief aan de Tweede Kamer over de vernieuwing van het pensioenstelsel heeft minister Koolmees in de laatste alinea gezegd, dat hij met de verschillende partijen in gesprekken input wil krijgen. Reacties op zijn in de brief verwerkte gedachten over de vernieuwing van het pensioenstelsel na het mislukken van het overleg tussen vakbonden, werkgevers en overheid. Voor de verzending van de brief heeft hij met een vertegenwoordiging van de senioren en jongeren op 22 januari aan tafel gezeten en na het verzenden van de Kamerbrief wederom op 19 februari. Omdat er dan meer onderzoek nieuws te verwachten is, spreken de delegatie en de minister elkaar op 4 april opnieuw.

Tijdens het gesprek van 19 februari liet de minister zich vervangen door de directeur generaal Gert Jan Buitendijk, omdat hij door griep was geveld. Het was een open gesprek waarin alle ruimte was om vragen te stellen en antwoorden te geven op de 10 punten uit de brief van de minister. Onze reactie was voorbereid door de pensioencommissie van KNVG en NVOG, waaraan ook actief wordt meegewerkt door deskundigen van de ANBO en de KBO-PCOB.

Door de ambtenaren werd gemeld dat de Kamerbrief van de minister (aan de Tweede Kamer beloofd na het mislukken van de pensioenonderhandelingen) uit gegaan is van het regeerakkoord en niet van de al bijna bereikte resultaten, omdat het ministerie onzeker is over de vraag of de vakbonden mogelijk terug zouden kunnen komen op wat al bereikt was en dat in dat geval de Kamerbrief een verkeerde basis zou hebben. Minister Koolmees en het ministerie gaan er echter vanuit, dat wat al bereikt was ook wat hen betreft verder zou kunnen worden uitgewerkt in nadere onderhandelingen.

De minister heeft de commissie parameters (deskundigen onder leiding van ex-minister Dijsselbloem) gevraagd om op basis van de ontwikkelingen na te gaan hoe de rekenrente er voor de komende tijd uit zou moeten zien. Nadrukkelijk binnen de kaders van het huidige financiële toetsingskader. Dat laatste houdt in dat de commissie geen uitbreiding heeft gekregen om na te denken over een mogelijk betere rekenrente in een vernieuwd stelsel. De minister blijft overigens vasthouden aan het belang van de risicovrije rente als basis voor de toekomstbestendigheid van het stelsel. Wij hebben nogmaals aangegeven, dat deze ooit in het leven opgeroepen rekenmethode een politieke invalshoek heeft en gebaseerd is op het oude idee, dat een zekere uitkering een zeer voorzichtige berekening van de verplichtingen met zich meebrengt, terwijl de werkelijkheid van alle dag juist aangeeft, dat het gebruiken van die risicovrije rente onzekerheid geeft. Ook gezegd, dat heel veel deskundigen, maar ook Europa, van oordeel zijn, dat een vernieuwing van het stelsel juist ruimte geeft voor andere en betere rekenregels. En als dat zo is, hoe komt het dan dat de minister zo halsstarrig blijft vastzitten aan die risicovrije rente?

We hebben nog een argument ingebracht. De minister erkent dat er een onbalans is tussen het berekenen van de te betalen premie en het berekenen van de verplichtingen (wat de pensioenfondsen in kas moeten hebben om later te kunnen uitbetalen) en dat daaraan wat moet worden gedaan. Hij worstelt echter met het feit dat er weinig tot geen vertrouwen meer is in de overheid en langzamerhand ook niet meer in het stelsel. Zowel bij gepensioneerden als bij jongeren, zij het om van elkaar verschillende redenen. Bij de vernieuwing van het stelsel zou hij graag ook het vertrouwen willen herstellen. Van onze kant hebben wij erop gewezen, dat het vertrouwen nooit zal kunnen herstellen als de minister vast blijft houden aan ooit ingenomen standpunten over de rekenrente (welk rendement heb je echt nodig?), zonder bereid te zijn deskundigen te vragen naar wat zij adviseren ten aanzien van verstandige rekenregels bij een vernieuwd stelsel.  Als de minister de bereidheid niet heeft open te staan voor wat deskundigen daarover zeggen, dan zal het resultaat zijn een duidelijk politieke keuze zonder een fatsoenlijke onderbouwing. Waarmee het vertrouwen beslist niet terugkomt. De ambtenaren zullen onze argumentatie en de suggestie van de inzet van deskundigen met de minister bespreken.

Wij hebben aangegeven, dat we blij zijn dat de minister van oordeel is dat ook organisaties van senioren en jongeren input moeten kunnen leveren aan zijn tafel en dat de minister op relevante momenten ons daarbij actief betrekt en dan ook serieus naar ons luistert, maar dat wij ook een rol willen spelen aan de onderhandelingstafel zelf als die (mogelijk na de verkiezingsdatum van 20 maart) weer van start gaat. Of zo’n onderhandelingstafel er komt is afhankelijk van wat er aan onderzoeksresultaten komen en de reactie daarop van vooral de vakbonden. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag wat de consequenties zullen zijn als de zogenoemde één op één relatie in de AOW ‘met elkaar gemiddeld een jaar ouder worden en dan ook een jaar later met pensioen’ en de vraag wat te doen met de uitvallers voor de pensioengerechtigde leeftijd bij zware beroepen.

In het anderhalf uur durende gesprek van 19 februari hebben we nog een aantal punten, aangereikt door de pensioencommissie, besproken. Weliswaar meer van technische aard, maar wel belangrijk. Daarop komen we in het volgende gesprek van 4 april terug.

Aan de gesprekken met de minister nemen deel:

Jan R. de Jong (senioren FNV en CNV-senioren)
Manon Vanderkaa (KBO-PCOB)
Willem Reijn (ANBO)
Jaap van der Spek (KNVG, NVOG en NOOM)

Vertegenwoordiging jongeren van CNV (coördinator Semih Eski), FNV en VCP

 

Verscherpt toezicht op afgifte rijbewijzen.

Eind januari stuurden NVOG en KNVG een brief naar Den Haag waarin werd gevraagd om maatregelen te treffen tegen de grote achterstand in de afgifte van rijbewijzen bij het CBR. Dinsdag ontvingen wij een reactie van het CBR waarin wordt gezegd dat men 75-plussers meer voorlichting wil geven over het verlengen van hun rijbewijs.

Bovendien werd vandaag bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij het CBR verscherpt toezicht gaat toepassen vanwege de grote achterstanden bij het verstrekken en verlengen van rijbewijzen. Lees hier het artikel hierover van RTV Utrecht.

Wilt u uitgebreidere informatie lezen over de maatregelen die het CBR neemt om de ouderen te helpen bij het verlengen van hun rijbewijs, dan klik u hier.

 

Herinnering extra Algemene Vergadering.

Heeft uw vereniging zich al opgegeven voor de extra Algemene Vergadering op vrijdag 15 maart a.s.? Tijdens deze bijeenkomst verzamelt het bestuur graag uw reacties op de concept afspraken voor de beoogde fusie van NVOG en KNVG. Als achtergrondinformatie kan het adviesrapport van de fusiecommissie worden gebruikt. Als basis voor de bespreking dienen de op 4 februari aan de verenigingen toegezonden documenten. Eventueel sturen we u desgevraagd de stukken nogmaals toe.

U kunt zich voor deze belangrijke beraadslaging tot 6 maart a.s. per e-mail aanmelden bij Belinda Koops, secretariaat NVOG nvog@gepensioneerden.nl, onder vermelding van de namen van maximaal drie afgevaardigden van uw vereniging.

 

NVOG en KNVG gaan de ether in.

De werkgroep seniorenactie (de gezamenlijke seniorenorganisaties) heeft na de debatmanifestatie van 19 november besloten om, in verband met beschikbare tijd en energie van mensen, nog een drietal activiteiten op te pakken. Dat gebeurt naast de voortdurende diplomatie aan de pensioentafels en in de maatschappelijke en politieke pensioennetwerken. De bedoeling is om langs de zijlijn druk uit te oefenen op de diplomatieke weg, maar wel zo dat het de diplomatieke weg niet in de wielen rijdt.

Momenteel wordt een overzicht gemaakt van wat de politieke partijen in hun programma’s en hun uitingen de laatste maanden hebben gezegd over de pensioenen en welke daarvan wel of niet passen in de toetsingscriteria van organisaties van senioren en gepensioneerden. De eerste resultaten zijn niet hoopgevend, in die zin dat de politieke partijen (op enkele uitzonderingen na) zich nauwelijks uitlaten over voor pensioenen belangrijke onderwerpen. Als ze dat doen is het vaak in vaagheden. De pensioencommissie gaat het nu verder uitwerken om te kijken wat we er (onder meer publicitair) mee kunnen doen.

Woensdagavond gaan Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) in overleg met Tuur Elzinga, de pensioenbestuurder van het FNV. Eén van de onderwerpen is de vraag of we mee gaan doen met de manifestatie op 18 maart. Voorwaarden zijn wel dat we een ‘eigen podium’ moeten krijgen en dat we het inhoudelijk eens kunnen zijn met wat er gebracht wordt. Dat laatste is belangrijk omdat sommige standpunten van de vakbonden niet in overeenstemming zijn met en in het belang van gepensioneerden. Een voorbeeld daarvan is het bevriezen van de AOW-leeftijdsgrens op 66 jaar. Wij zijn het wel eens met een vertraging en het loslaten van de één op één relatie ‘een jaar ouder worden en dan ook een jaar later met pensioen’, maar bevriezing betekent dat ook de pensioenfondsen de koppeling zullen maken, waardoor er meer geld uit de pensioenpotten nodig is voor pensioenuitkeringen op een vroeger moment en dat daardoor de indexeringen nog weer verder worden uitgesteld, dan wel kortingen dichterbij komen.

Tenslotte is besloten om drie weken radiocommercials (spotjes) uit te zenden vanaf eind volgende week op NPO Radio 1, 4 en 5. Het bestuur heeft daarmee ingestemd, maar wel met de opmerking dat we daarna de effecten moeten evalueren. Naast het uitoefenen van druk op overheid en pensioenonderhandelaars, gaat het er ook om hoorbaar te maken (voor alle gepensioneerden, maar vooral ook voor onze eigen achterban) dat we veel energie steken in de belangenbehartiging, in dit geval op het terrein van de pensioenen. Het voornemen is om in april/mei, als de onderhandeling mogelijk weer op gang zijn gekomen, met een tweede serie te komen, wat meer op de inhoud gericht. We gaan dus de ether in!

 

Pact voor de Ouderenzorg.

Nationale Coalitie en lokale coalities tegen eenzaamheid

Op 12 februari 2019 vond in den Haag een bijeenkomst plaats over programmaonderdeel ”Eén tegen Eenzaamheid” van het Pact voor de ouderenzorg.

Uiteraard was hierbij ook NVOG/KNVG vertegenwoordigd.

Doelstellingen van het programmaonderdeel zijn:

  1. Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken.
  2. Eenzaamheid doorberekenen duurzaam aanpakken.

Eenzaamheid: eenzaam word je niet zomaar!

Oorzaken zijn o.a.: verweduwing, verlies van gezondheid, armoede, verhuizing, verlies van mobiliteit, verlies van naasten, institutionalisering, langer thuis wonen etc. Eenzaamheid is divers, en dit komt niet alleen voor bij ouderen maar zeker ook bij jongeren!

Om iets te doen aan eenzaamheid worden vanuit de overheid tal van initiatieven opgestart. Dat is landelijk, maar de echte oplossingen moeten worden geïnitieerd in dorpen en steden, en dan vooral in de wijken. Daarvoor is door het ministerie van VWS een zogenoemd aanjaagteam aangesteld om te activeren dat gemeenten lokale coalities gaat smeden om gemeentelijk of per wijk dit probleem, dat steeds groter wordt, aan te pakken en oplossingen te vinden. Daar professionals dat niet alleen kunnen zal zeker een beroep moeten worden gedaan op de (jonge) senioren in de gemeente die hierbij kunnen helpen. De inzet van vrijwilligers zal moeten worden geactiveerd! Vandaar de oprichting van, naast een Nationale coalitie, lokale coalities van samenwerkende organisaties in de gemeente.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

NVOG en KNVG hebben zich aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Wij hebben de volgende verklaring ondertekent:

“Ik zie dat eenzaamheid iets is waar wij alleen met zijn allen iets aan kunnen en moeten doen. Daarom zet ik mij samen met het ministerie van VWS en andere organisaties in voor het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Ik wil me daartoe in ieder geval de komende twee jaar inzetten als deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en neem daarom deel aan verdiepingsmeetings om mijn organisatie te (laten) inspireren en het landelijk netwerk mee vorm te geven. Ik stimuleer mijn (lokale) vestigingen in het land om deel te nemen aan de lokale coalities tegen eenzaamheid en betrek ouderen, hun familie of buurtbewoners bij mijn aanpak”

“Door deel uit te maken van een netwerk uit allerlei sectoren word ik toegerust met kennis en kunde en ben ik onderdeel van een krachtige beweging die landelijk en lokaal het verschil maakt om eenzaamheid te verminderen”

ANWB project AutoMaatje

Als uitvloeisel van onze inzet om eenzaamheid te bestrijden hebben wij met de ANWB afgesproken om het project “AutoMaatje” te promoten. Meer hierover op de Themadag die NVOG en KNVG op 27 maart 2019 organiseren.

 

FASv ledenvoordeel

FASv onze landelijke service organisatie.

FASv staat voor Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. De leden van de FASv zijn zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenverenigingen. Medio 2018 waren er 79 verenigingen aangesloten bij de FASv.

Lees verder

Nieuwsbrief 7

vrijdag 15 februari 2019

Koepelvoorzitters: “Voor de zomer tóch een pensioenakkoord”.

Als de verhoging van de AOW-leeftijd voor bepaalde tijd minder snel wordt doorgevoerd, is er een mogelijkheid voor een nieuw pensioenakkoord. Ouderen en jongeren kunnen met deze aanpak in de virulente discussie over pensioenen nader tot elkaar komen.

Een verdere uitleg van deze opvatting en andere inzichten betreffende de aanpak voor een pensioenakkoord van de voorzitters van NVOG en KNVG leest U hier in het artikel uit De Telegraaf van gisteren.

Wonen en/voor ouderen.

Ouderenzorg staat bij dit kabinet stevig in de aandacht door verschillende programma’s en actieplannen. Het programma Langer Thuis, onderdeel van het Pact voor de ouderenzorg waarbij het de bedoeling is dat ouderen in de thuissituatie de juiste zorg krijgen, is hier een goed voorbeeld van. Ook staat in 2019 vanuit de overheid een nieuwe campagne op stapel die wordt gericht op de waarde van het ouder worden.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat 40.000 ouderenhuishoudens wonen in een woning die niet geschikt is voor hun persoonlijke situatie. ZN maakt zich zorgen over die omstandigheden.

Maatschappelijke organisaties, seniorenorganisaties en zorgverzekeraars stellen dat goede ouderenzorg staat en valt met passende woonruimte en reden is om aandacht te vragen voor woonzorg in aanloop naar het Tweede Kamerdebat wat donderdag 14-2 2019 heeft plaatsgevonden. Goede ouderenzorg heeft alles te maken met passende woonruimte en dat is vaak een andere vorm van wonen.

Een passende woning is vaak reden om te willen verhuizen. Een gewoon woonhuis is veelal niet geschikt voor ouderen en is vaak ook niet voldoende geschikt te maken. Het percentage ouderen dat behoefte heeft aan een andere woonvorm dan de eigen, al dan niet aangepaste, woning neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2015.

Uit onderzoek van de seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat slechts vier van de tien woningen van senioren is aangepast voor zorg. De meeste aanpassingen zijn gedaan in de badkamer, zoals beugels en een lage instap voor bad of douche, en in het toilet. Maar liefst één op de vijf senioren geeft zijn woning daarom een onvoldoende rapportcijfer voor de geschiktheid betreffende wonen in de toekomst.

In een peiling over de woonwensen van 60-plussers kwam naar voren dat een kwart van de 60-plussers op dit moment zou willen verhuizen en 10% denkt aan verhuizen op een later moment. Dat is samen 35% van de ondervraagde groep.Twintig procent laat weten niet te willen verhuizen. De overige 55% zegt open te staan voor verhuizen mits de nieuwe woning zelfstandigheid, gelijkgestemdheid,  privacy en vrijheid biedt. De grootste behoefte gaat richting een vorm van gemeenschappelijk wonen.

Wat het team wonen van de commissie Zorg van NVOG/KNVG betreft kan daar veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid aan worden toegevoegd. Immers, beide laatste aandachtspunten spelen voor veel ouderen een belangrijke rol.

Al met al zitten veel haken en ogen aan het passend en gewenst wonen voor ouderen. Dat verdient dus de volle aandacht en ook wij zullen daar waar mogelijk aandacht voor de woonsituatie en alles daaromheen van ouderen vragen.

Wanneer het gewenste wonen door ouderen geen of onvoldoende invulling krijgt, zal de druk op het wonen in een verpleeghuis toenemen. Op dit moment is de verpleeghuiszorg niet voorbereid op een toename van bewoners met een aandoening of een beperking, aldus de Patiëntenfederatie Nederland.

Het is tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn voor ouderen “De 164 miljoen euro die de Minister van Volksgezondheid hiervoor uittrekt is mooi, maar dit zet geen zoden aan de dijk zonder goede medewerking van gemeenten.

Wonen voor ouderen krijgt ook grote aandacht op de Themadag die woensdag 27 maart door NVOG/KNVG wordt georganiseerd.

Team Wonen commissie Zorg, Welzijn en Wonen van NVOG/KNVG.

Nieuwsbrief 6

vrijdag 8 februari 2019

Raad van Ouderen adviseert minister van VWS.

De Raad van Ouderen, waarin Joost Bos zitting heeft vanuit NVOG en KNVG, heeft op verzoek van minister Hugo de Jonge zijn eerste officiële advies uitgebracht. Het onderwerp is de in het regeerakkoord afgesproken campagne “Herwaardering van ouderen”.

De minister had de volgende vraag neergelegd:

“Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering van ouderen komt. Hoe zorgen wij ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen wij ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen wij ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?

De 5 adviezen

  1. Het imago van de ouderen: worden ouderen nu gezien als “warm en wijs” of zijn ze incompetent en fysiek kwetsbaar? De Raad van Ouderen (RvO) adviseert om in de campagne onderzoeksrapporten te betrekken die inzicht geven in de ontwikkeling van het imago en de gevolgen ervan. Op die manier kan vastgesteld worden welk beeld verbeterd moet worden.
  2. Diversiteit binnen de groep 65-plussers: er zijn grote verschillen tussen groepen mensen. Denk aan de vitale ouderen en aan de groep ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Dat kwetsbare kan op verschillende terreinen zijn. Het advies van de RvO is om in de campagne nadrukkelijk aandacht te besteden aan de diversiteit.
  3. Het zelfbeeld van de ouderen: hoe denken ouderen over zichzelf en hoe waarderen zij het ouder worden? Vitale ouderen weten om te gaan met de beperkingen van het ouder worden en beschikken over voldoende veerkracht om te gaan met verdriet. Daarom adviseert de RvO om aandacht te besteden aan het zelfbeeld van de ouderen.
  4. Een volwaardige levensfase: dat is ouder worden. De oudere moet zich zo goed mogelijk voorbereiden op een fase waarin op een prettige manier ouder worden het uitgangspunt is. Met alle obstakels die daarbij horen. De RvO adviseert om het ouder worden als een volwaardige (ontwikkelings)fase te zien.
  5. De naam van de campagne: Herwaardering van ouderen kan naar de mening van de RvO beter worden vervangen door “waardig ouder worden” of “wat wil je later worden”.

Bij de verdere voorbereiding van de campagne worden leden van de Raad van Ouderen betrokken.

In een bijlage bij het advies heeft de Raad van Ouderen 10 aandachtspunten benoemd. Deze aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesaanvraag. Het gaat bijvoorbeeld ook over voorbereiden op het ouder worden, digitale vaardigheden en het levenseinde.

Het volledige advies, inclusief de aandachtspunten, kunt u hier downloaden en vind u op onze website onder het thema Zorg, Welzijn en Wonen in “Publicaties”.

Uiteraard volgen wij wat de minister met dit advies gaat doen.

 

Nieuwsbrief AGE Platform Europe

AGE Platform Europe is een Europees netwerk van non-profit organisaties van en voor 50-plussers, dat tot doel heeft de stem en de belangen van de 200 miljoen burgers in deze leeftijdscategorie in de Europese Unie te bevorderen.

Het op EU en international niveau verdedigen van de rechten en belangen van ouderen en het bewaken van het sociaal-economisch beleid van de Europese Unie zijn twee van de belangrijkste doelen van het netwerk. NVOG is bij AGE Platform Europe aangesloten en wordt vertegenwoordigd door mevrouw Regine Matthijsen, voorzitter van de NVOG werkgroep internationale zaken. Sinds het najaar van 2018 is zij namens ons land lid van het bestuur van Age Platform Europe.

De AGE’s nieuwsbrief dekking (in het Engels) geeft een overzicht van het AGE werk en van het recente EU en internationale nieuws op maandelijkse basis. U kunt er ook voorbeelden van zgn. “good practices”, een selectie van de komende evenementen en projectoproepen vinden. De nieuwsbrief februari kan men hier lezen.

 

Gezelligheid troef

Woensdag 6 februari

Het was weer een gezellige boel met het Asser Scheepskoor: “Bij Nacht & Ontij”

Dit is een gezelligheidsclub van 20 gezellige “scheeps”lieden

Bij de 56 leden, die ondanks het slechte weer de weg hadden gevonden naar het Dorpshuis in Schoonoord, is ook deze avond in de smaak gevallen gezien de foto’s.

klik voor meer foto’s lees verder.

Lees verder

Nieuwsbrief 5

maandag 4 februari 2019

NVOG en KNVG kritisch over 10-puntenplan minister Koolmees.

Als reactie op de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag, waarin hij aangeeft dat hij nu zelf door gaat met het aanpassen van het pensioenstelsel, hebben KNVG en NVOG gisteren een persbericht uitgegeven.

Volgens beide koepels worden in het door de minister opgestelde 10-puntenplan wegens het ontbreken van een breed draagvlak (ouderen- en jongerenorganisaties worden niet in het overleg worden betrokken) geen prioriteiten gesteld die nodig zijn om tot een voor alle betrokken partijen rechtvaardig vernieuwd pensioenstelsel te komen. U kunt het persbericht hier lezen.

Het persbericht is ook gestuurd aan de ministeries van SZW en van Financiën, de Pensioen Federatie, SER, DNB, FNV en CNV.

 

Nieuwsbrief 4

vrijdag 1 februari 2019

Stagnatie bij verlenging rijbewijzen CBR

Uit onze lid-organisaties krijgen wij steeds vaker melding dat het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) achterloopt bij de afgifte van nieuwe (lees: verlengde) rijbewijzen, waardoor mensen niet op tijd over een geldig rijbewijs kunnen beschikken. Het probleem bij het CBR lijkt te zitten in de verwerking van de gezondheidsverklaring, die een grote groep mensen, waaronder ouderen, moet indienen om hun rijbewijs verlengd te krijgen.

Over dit onderwerp verscheen vorige week een artikel in de Volkskrant waarin overigens staat de het CBR erkent dat er een achterstand in de afgifte is. Ook het Dagblad van het Noorden wijdde er onlangs een artikel aan.

NVOG en KNVG hebben deze week een brief gestuurd naar minister Kajsa Ollongren van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) waarin de ongerustheid onder ouderen wordt gesignaleerd en waarin wordt gevraagd welke maatregel zij gaat nemen om de achterstand in de afgifte van rijbewijzen op te lossen. Een kopie van de brief is gestuurd aan de directie van het CBR. U kunt de brief aan de minister hier lezen.

 

Bericht van de Rijksoverheid: Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt.  Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen. Hij staat daarbij open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.
Lees meer