Nieuwsbrief 56

vrijdag 20 december 2019

Oudejaarsdag voor KNVG en NVOG
Nieuwjaarsdag voor de Koepel Gepensioneerden

Dit is de laatste nieuwsbrief van de NVOG. Vanaf 2012 zijn de NVOG en de KNVG als aparte koepels van organisaties van gepensioneerden, waarna in het belang van de gepensioneerden onmiddellijk met elkaar gesproken is over de vraag hoe tot een goede samenwerking zou kunnen worden gekomen. We hebben het met elkaar voorzichtig opgebouwd. Eerst van binnenuit de experts op de verschillende terreinen bij elkaar te zetten en later ook op bestuurlijk niveau de samenwerking uit te breiden.

Ondertussen is er heel veel gebeurd. In de turbulente discussies over pensioenen, koopkracht, zorg, welzijn en wonen hebben we in toenemende mate een rol kunnen spelen. Steeds trachtende goed samen te werken met collega- seniorenorganisaties. Waardoor we een duidelijker rol hebben gekregen in het pensioendebat en ook op de andere terreinen. We hebben gemerkt wat de kracht van samen werken kan opleveren.

In onze nieuwsbrief hebt u dat steeds kunnen volgen. Vanuit de zorg bijna wekelijks ingevuld door onze expert op dat gebied Joop Blom. Vanuit de groep deskundigen op het terrein inkomen en koopkracht door Maarten Maas en vanuit de commissie pensioenen door Jos Berkemeijer en Gidy Koopmans. Maar al dat schrijfwerk zou niet tot zijn recht en bij u terecht zijn gekomen, als onze redacteur Dirk Visser er niet zou zijn geweest.

Na een oproep, ongeveer 5 jaren geleden, wie er mee zou willen werken aan de communicatieactiviteiten van de NVOG, heeft Dirk zich schoorvoetend gemeld. Hij wilde graag meewerken, maar had op communicatiegebied nog niet zoveel ervaring. Al heel gauw bleek Dirk veel talenten en vooral een grote wil en inzet te hebben om zich dingen eigen te maken, die voor hem nieuw waren. In onze (vooral interne) communicatie kunnen we nu niet meer zonder hem. Anders zou er geen nieuwsbrief meer zijn en zou er ook geen actueel gehouden website bestaan. We zijn daarom heel blij dat Dirk bereid is om ook voor de nieuwe Koepel Gepensioneerden actief te willen zijn. Dus komt er ook in het nieuwe jaar weer een nieuwsbrief en zal er vanaf 1 januari een nieuwe website zijn: www.koepelgepensioneerden.nl. Dirk, heel erg bedankt!

Actualiteit

In de eerste twee weken van januari zal er de tweede bespreking zijn van de klankbordgroep met de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’. Als het goed is zijn er dan al inhoudelijk een groot aantal onderwerpen voorbereid en kunnen we tussentijdse spijkers met koppen slaan. In een voorbespreking met deskundigen uit onze eigen achterban zullen we ons op het overleg voorbereiden, tezamen met vertegenwoordigers van FNV/CNV-senioren, ANBO en KBO-PCOB. Na de eerste positieve ervaring in november, zal dan ook moeten blijken wat onze invloed kan zijn en hoe die in het uiteindelijke resultaat terug te vinden zijn. Tijdens het wordingsproces kan er niet te veel over de inhoudelijke ontwikkelingen worden gezegd. Dat is om te voorkomen dat tussentijdse informatie via lekkage een eigen (media) leven gaat leiden, waardoor het bereiken van resultaten alleen maar schade kan ondervinden. Het is de bedoeling dat er voor de zomer een rapportage zal zijn van de bereikte resultaten.

Eind vorige week kregen we van de SER-antwoord op onze brief van 5 december waarin wij dringend vroegen betrokken te worden bij voor ons relevante onderwerpen. Het heeft (te) lang geduurd, maar in de brief zijn openingen geboden, die wij voorheen niet kenden. Als er aanvragen voor SER-adviezen komen, zullen wij bij voor ons belangrijke thema’s worden uitgenodigd in de vooroverleggen met deskundigen. Dat betekent geen formele plaats in de SER (is voorbehouden aan sociale partners en kroonleden), maar wel een plek waar we daadwerkelijk op de inhoud invloed kunnen uitoefenen. Van de zijde van de SER is een contactpersoon aangewezen, vanuit het bestuur van de Koepel Gepensioneerden zal dat secretaris Dick van der Windt zijn. Met de nieuwe mogelijkheden gaan we voortvarend aan het werk. Maar ook de komende tijd zal moeten blijken of het vertrouwen wordt waargemaakt. Wij gaan er in ieder geval voor. Met de kracht van een grote en sterke organisatie achter ons. Mogelijk dankzij de fusie.

Nieuwe bestuur

Gelet op de ontwikkelingen zal het nieuwe bestuur starten met de u al bekende bestuursleden Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught (vertegenwoordiger KBO-Brabant), Erik Triemstra (vertegenwoordiger FASv) en Peter Sibinga (vice voorzitter portefeuille interne verenigingszaken). Joep Schouten en Jaap van der Spek trekken samen als voorzitter in de beginfase de kar naar de nieuwe toekomst. In de verwachting dat in de loop van het nieuwe jaar een nieuwe voorzitter kan aantreden als bestuurder van een dan goed lopende trein. Dat is het moment waarop Joep Schouten zich zal terugtrekken en Jaap van der Spek, naast Peter Sibinga, vicevoorzitter wordt, belast met interne en externe communicatie.

Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd in het huidige NVOG-kantoor, Churchilllaan 11 te Utrecht. Het telefoonnummer is: 030 2846080. Het e-mailadres: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl

Inmiddels is een brief met fusie-informatie onderweg naar alle relaties van KNVG en NVOG en komt er 2 januari een persbericht. Belangrijk is dat we ons de komende tijd ‘goed in de markt zetten’. De communicatiecommissie van de Koepel Gepensioneerden bereidt zich daarop voor. We willen nadrukkelijk uitstralen ‘wie wij zijn, wat we (kunnen) betekenen en wat we willen bereiken’. Niet voor niets hebben we veel (ervarings-)deskundigheid in huis en zijn we met bijna 300.000 leden veruit de grootste seniorenorganisatie. Dat schept de verplichting goede kwaliteit te leveren en te zorgen voor een groot draagvlak als er overeenstemming is bereikt. Juist nu we meer serieus genomen worden dan jaren geleden, zullen we moeten doorpakken. Niet alleen in het waarmaken van onze ambities, maar ook zullen we moeten bereiken dat de politiek maatschappelijke omgeving en de media ons weten te vinden. We staan klaar om, zoveel mogelijk met andere seniorenorganisaties, een coöperatieve bijdrage te leveren aan het bereiken van positieve resultaten voor de senioren/gepensioneerden in het algemeen en de leden in het bijzonder.

In deze laatste nieuwsbrief willen we heel graag ook u allen bedanken voor de bijdragen aan het werk de afgelopen jaren. Het dwingt altijd respect af: Vrijwilligers die bereid zijn om veel van hun tijd en energie te geven aan de goede zaak. Daarom hopen we ook op uw steun in de komende jaren. In het belang van ons allemaal.

Dag ‘oud jaar’, welkom ‘nieuw jaar’. 

Joep Schouten
Jaap van der Spek

Verandering Wmo – correctie

In de vorige nieuwsbrief is in het artikel “Verandering Wmo” aan het eind van het artikel helaas een niet onbelangrijk stuk tekst weggevallen.Wij bieden u daarom het artikel nogmaals, maar nu compleet, aan als pdf document. Om het te lezen klikt u hier.

Uw zorgverzekering 2020

De websites die zich bezighouden met het vergelijken ( en sluiten!) van zorgverzekeringen laten geen mogelijkheid onbenut om u erop te wijzen dat u nog maar een korte periode heeft om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Of u besluit over te stappen is misschien niet het allerbelangrijkste. Dat u voor uzelf vaststelt of uw huidige zorgverzekering nog goed bij u past is belangrijk.

·         Passen de dekkingen van uw zorgverzekering nog bij uw persoonlijke (gezins) situatie? Bent u tevreden met de naturaverzekering die u heeft, of kiest u voor de wat duurdere restitutieverzekering. Een zorgverzekering waarbij u vrij bent naar de zorgverlener te gaan die u zelf kiest.

·         Hebt u een naturaverzekering check dan voor alle zekerheid even of uw zorgverzekeraar met uw “favoriete” zorgverleners een contract heeft gesloten. Als dat niet het geval is, kan een deel van de kosten voor uw rekening komen. De website van de zorgverzekeraar brengt duidelijkheid.

·         Het verplichte eigen risico voor de basisverzekering (385 euro) kunt u, met korting op de premie, met maximaal 500 euro verhogen. Schat u in dat de zorgkosten binnen de perken blijven, dan is dat wellicht een optie. Het is wel handig om een buffertje aan te houden voor het geval het toch tegenvalt.

·         Dan zijn er nog de aanvullende (tand) verzekeringen. Nut en noodzaak zijn sterk afhankelijk van uw (gezondheid)situatie.

·         Misschien ook wel handig om eens te kijken naar het aanbod van de zorgverzekeraars op het gebied van mantelzorg. Wat wordt er in de aanvullende verzekering vergoed voor de mantelzorger en wat voor de zorgvrager? MantelzorgNL publiceerde hier recent over. Klik hier voor meer informatie.

Past alles u nog? Prima. Wilt u toch iets wijzigen: u heeft tot en met 31 december 2019 om uw huidige zorgverzekering op te zeggen en tot 1 februari 2020 om een nieuwe zorgverzekering te sluiten of de dekking van uw huidige verzekering aan te passen.

Indexeringsachterstand groot

 In het Financieele Dagblad heeft een interessant artikel gestaan waarin duidelijk wordt hoeveel onze achterstand is geworden, omdat er jarenlang niet is geïndexeerd. Het gaat om 20%. Voor wie meer wil weten, het artikel is te lezen onder de volgende link:

https://fd.nl/economie-politiek/1325448/pensioenen-in-tien-jaar-tijd-met-20-uitgehold

Feestavond op 13 december 2019

Met een prima gevulde zaal met onze de leden  zij hebben kunnen genieten van een optreden van The Old Times Skifflers.

De band had er ook plezier in, en er was een gast optreden van een van onze leden mevr. Bertha Westerhof-Jager.

Hier onder een paar foto’s. Lees verder

Nieuwsbrief 55

vrijdag 13 december 2019

Uitstel Kortingen Pensioenfondsen nader toegelicht

Op 19 november jongstleden en daarvoor op de algemene vergadering van 13 november, hebben wij u op de hoogte gesteld van het feit dat minister Koolmees de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd waarin hij aankondigt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen voorlopig te laten zoals ze zijn.

Inmiddels is bekend geworden dat de betreffende brief van de minister, na instemming te hebben verkregen in de Tweede Kamer, aan de Eerste Kamer is aangeboden op 26 november jongstleden en voor kennisgeving is aangenomen in de Commissie SZW.

Omdat er misschien misverstanden kunnen ontstaan in de loop van het komende half jaar, lichten we de regeling zoals die door de minister in zijn brief is aangekondigd, nader toe. Het is namelijk niet in alle gevallen zo dat een eventuele korting een jaar wordt uitgesteld. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuur van een pensioenfonds, dat wel volgens de oude regeling verplicht zou zijn tot korten en dat volgens de aangepaste regeling niet meer verplicht is, op grond van evenwichtige belangenafwegingen en/of gewichtige redenen, toch rechtsgeldig kan besluiten tot het (eenmalig of gespreid in de tijd) korten van de pensioenen. Deze informatie is ook van belang voor leden van verantwoordingsorganen op het moment dat een pensioenfonds toch besluit om tot kortingen over te gaan.

Vrijstellingsregeling

Feitelijk heeft minister Koolmees in zijn brief het volgende besloten:

A. Aanpassing artikel 140 van de Pensioenwet
Pensioenfondsen die voor de zesde achtereenvolgende keer op 31 december 2019, het zogenaamde zesde ‘meetmoment’, een dekkingsgraad onder 104,3% hebben, hoeven in 2020 toch geen korting op grond van Artikel 140 van de Pensioenwet, door te voeren.

B. Aanpassing artikel 138 van de Pensioenwet
Pensioenfondsen die volgens artikel 140 van de Pensioenwet minder dan het vereiste eigen vermogen (meestal zo’n 120-130% van de verplichtingen) in kas hebben, maar door middel van een herstelplan kunnen aantonen dat ze binnen een termijn van 12 jaar (was voorheen:10 jaar) toch over voldoende vermogen zullen beschikken, hoeven niet te korten.

Voorwaarden Vrijstellingsregeling

De aangepaste vrijstellingsregelingen onder artikel 140 en 138 gelden onder de volgende voorwaarden:

I. Dekkingsgraad minimaal 90%
Alleen fondsen met een actuele dekkingsgraad (per 31-12-2019) van minimaal 90%, of fondsen die direct een onvoorwaardelijke korting doorvoeren tot zij een dekkingsgraad van 90% hebben bereikt, kunnen van deze vrijstellingsregeling gebruik maken.

II Onderbouwing
Het pensioenfondsbestuur moet de aanpassingen goed en transparant naar alle soorten deelnemers kunnen onderbouwen.

Toelichting
Hoewel het krachtens deze regeling aannemelijk is dat het aantal pensioenfondsen dat verplicht wordt te korten onder de aangepaste regeling kleiner zal zijn dan onder de oude regeling (vooral de grote fondsen hebben dat al aangegeven) is het dus niet zo dat alle kortingen daarmee van de baan zijn. Daarnaast is en blijft het al of niet korten erg afhankelijk van de ontwikkeling van de risicovrije rente en het beleggingsresultaat van een individueel fonds in 2019. Informeert u dus bij uw pensioenfonds in hoeverre er sprake is van een verwachting dat de pensioenen gekort zullen worden.

Lees verder

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief FASv (december, nr. 1)

over de collectiviteitskorting zorgpremie 2020

                                                                                           7 december 2019

Premies CZ (correctie)

De premies van CZ behoeven correctie. De bedragen die ik doorkreeg van de CZ waren inclusief de korting van 2,5 %. Ten onrechte ging ik uit van bruto bedragen.

Excuus hiervoor.

De bedragen voor de aanvullende verzekeringen zijn wel correct. Hierop wordt geen korting gegeven.

 

De correcte premies, inclusief 2,5% korting voor de basisverzekeringen zijn:

  • Zorgbewust polis              € 112,08 netto
  • Zorg-op-maat polis           € 117,93 netto
  • Zorgkeuze polis                € 124,26 netto.

 

Rijbewijs voor 75-plussers, een tip

De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden.

De regeling geldt tot 31 december 2020.

Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

Lees verder

Nieuwsbrief 54

vrijdag 6 december 2019

Commissie Zorg neem afscheid van Joop Blom

De gezamenlijke KNVG / NVOG commissie Zorg, Welzijn en Wonen heeft afgelopen maandag in haar commissieoverleg afscheid genomen van Joop Blom. Een commissie die door hem 15 jaar geleden werd opgericht en waarvan Joop tot voor kort voorzitter was.

Joop heeft de laatste maanden als een soort gast gewerkt aan de afbouw van zijn taken. Hoewel afbouw eigenlijk niet de juiste benaming is. Hij was en is gewend om zijn visie over zaken op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen duidelijk kenbaar te maken. In zijn rol als gast was dat eigenlijk niet anders dan voorheen. Het echte afbouwen moet nog beginnen!

In de jaren dat Joop als boegbeeld van de commissie werkzaam is geweest, heeft hij het zorg- en welzijnlandschap ontzettend zien veranderen. De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw),  de verbouwing van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft hij op een kritische manier gevolgd. Nog steeds steekt hij zijn mening, ook via de nieuwsbrief van NVOG, niet onder stoelen of banken. Regionalisering van de zorg is daarbij één van zijn stokpaardjes. Wie niet weet wat Bernhoven is, leest de stukjes van Joop niet.

Tot zijn tachtigste heeft Joop veel energie gestopt in wat je gerust zijn werk mag noemen. Toch best wel lange werkweken, afgewisseld met ondermeer veel wandelen. En nu gaat hij het rustiger aan doen, zegt ie.

Als commissieleden bedanken wij Joop voor het delen van zijn kennis en de  goede samenwerking. Wij wensen hem een heel plezierige toekomst met toch wat minder werkuren. Echt afscheid nemen gebeurt overigens pas in het voorjaar van 2020 wanneer het plan om Joop een symposium aan te bieden ten uitvoer wordt gebracht.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Verslag MOB-overleg

Vorige week heeft weer overleg plaatsgevonden in het kader van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer dat onder voorzitterschap staat van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank (DNB). PSD2, geldautomaten en het pin-only beleid gemeenten kwamen onder meer aan de order tijdens deze vergadering. U kunt het verslag van het overleg hier lezen.

Thuisarts.nl: betrouwbare medische informatie

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is voor de commissie Zorg, Welzijn en Wonen in 2019 een soort van rode draad. Wij hebben het afgelopen jaar een aantal artikelen in de nieuwsbrief geplaatst. Allemaal met het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als achtergrond.

De essentie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).

Kijken wij naar de bovengenoemde essentie, dan past daarin ook om na te denken over dingen die wijzelf kunnen doen. Is het bijvoorbeeld nodig om voor iedere (medische) vraag die wij hebben, contact te zoeken met de huisarts of alvast een afspraak te maken voor een consult? Of zijn er wellicht andere oplossingen? Er is een betrouwbare website die u kan helpen bij het beantwoorden van (medische) vragen en die u ook laat zien wanneer het wel handig is om een afspraak bij de huisarts te maken.

Betrouwbare patiënteninformatie

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt zelf informatie zoeken over klachten en u kunt zich op die manier voorbereiden op een mogelijk gesprek met de huisarts.

Thuisarts.nl is geen dokter Google! De informatie op de site is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de wetenschappelijke richtlijnen. Huisartsen en medisch specialisten werken samen met patiëntenorganisaties om de medische informatie te “vertalen” naar voor een breed publiek begrijpelijke teksten. Er is een enkele binding met commerciële bedrijven, zoals fabrikanten van medicijnen.

Om voor te bereiden en om na te lezen

De informatie op de website kunt u gebruik als voorbereiding op het gesprek met de huisarts. Dat zorgt ervoor dat het gesprek tussen u en de arts makkelijker verloopt. Veel huisartsen gebruiken de informatie op Thuisarts.nl ook tijdens het consult en verwijzen u naar de site. . Een prima manier om zaken die besproken zijn nog eens op uw gemak door te lezen.

De informatie op de website wordt steeds meer voorzien van tekeningen, filmpjes etc. Dat ondersteunt de informatie die u kunt lezen en maakt het vaak inzichtelijker.

Tot slot

Thuisarts.nl vervangt het consult zeker niet. De informatie op de site zorgt er wel voor dat u de afweging kunt maken of een bezoek aan de huisarts nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn. En bij twijfel belt u natuurlijk gewoon de huisarts!

Nieuwsbrief 53

Nieuwsbrief 53

vrijdag 29 november 2019

Uitwerking Pensioenakkoord

De uitwerking van afspraken over het tweede pijlerpensioen is inmiddels begonnen. Het traject wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgever- en werknemer organisaties met een aantal adviserende leden uit ‘het veld’. Er is een aantal  werkgroepen ingesteld – bemand door wetenschappers, vertegenwoordigers uit het veld en van toezichthouders en CPB – die met voorstellen moeten komen voor de diverse elementen van het nieuwe stelsel, bijvoorbeeld op het terrein van de beleggingen, het omgaan met tekorten, de deling van risico’s, de overgang van het ene stelsel naar het andere (de transitie) etc.  Deze voorstellen worden door een voorbereidingsgroep gereed gemaakt voor besluitvorming  in de stuurgroep. De stuurgroep zal de besluiten die in de uitwerkingsfase worden genomen, bespreken met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties van ouderen en jongeren. De samenwerkende organisaties van gepensioneerden zijn tezamen met een vertegenwoordiger van de senioren uit de FNV en CNV met 5 personen vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Daarnaast zijn de jongeren met 5 personen vertegenwoordigd.
De Pensioencommissie van de samenwerkende organisaties van gepensioneerden, ondersteunt onze vertegenwoordigers daarbij.

Op dit moment zijn er nog geen concrete voorstellen maar in de afgelopen vergadering op 19 november heeft de Pensioencommissie zich gebogen over de uitgangspunten waarop de ouderenorganisaties de voorstellen willen toetsen. De belangrijkste toetsingscriteria zijn:

·         Het uitgangspunt dat een goed, koopkrachtvast – dus goed geïndexeerd – pensioen bereikt kan worden zodanig dat de deelnemer in beginsel na pensionering zijn levensstandaard overwegend kan handhaven. Voor wat betreft de indexatie moet dat ook voor de huidige gepensioneerden en slapers gelden. Dat laatste stelt vooral ook eisen aan de transitie.

·         Premie en verplichtingen dienen op dezelfde grondslagen bepaald te worden

·         Collectiviteit met verplichte deelneming en solidariteit tussen alle groepen bij de verdeling van risico’s:  de risico’s van sterfte en langleven, arbeidsongeschiktheid en beleggingen.
Met het oog hierop moet het mogelijke worden om t.z.t. de oude rechten van zowel deelnemers, gepensioneerden als slapers in te varen in een nieuwe regeling. Gezamenlijk vermogen leidt tot hogere welvaartswinst en kan risico’s zoals boven geformuleerd beter opvangen.

·         Fondsen moeten voldoende vrijheid hebben voor hun beleggingsbeleid. In het bijzonder moet het mogelijk zijn om binnen een pensioenfonds  een beleggingsmix te realiseren die aansluit bij de mate waarin de eigen deelnemers en gepensioneerden bereid zijn beleggingsrisico’s te dragen. Dit is dus ruimer dan het idee van belegging volgens een standaard life cycle waar het akkoord van uit gaat. Eventuele tekorten moeten in een relatief korte periode van 5 tot 10 jaar ingehaald worden. De Pensioencommissie onderschrijft de wenselijkheid van het in het akkoord genoemde voorstel om een maximum te stellen aan het deel van de premie dat bestemd mag worden voor het inhalen achterstanden van bijv. 10%.

·         Indien een fonds wel besluit de nieuw op te bouwen rechten af te splitsen van alle reeds opgebouwde rechten of meer specifiek van de reeds tot uitkering komende pensioenen van gepensioneerden  en de slapers rechten, dan moet deze splitsing op evenwichtige wijze naar alle deelnemerscategorieën plaatsvinden en zodanig dat ook in het achterblijvende deel voldoende vermogenspotentieel is voor toekomstige (inhaal)indexatie.
Deze splitsing kan bijvoorbeeld vorm krijgen via 2 fondsen of via twee kringen binnen één fonds. De verdere uitwerking moet het mogelijk maken om met de governance voor de achterblijvende groep aan te sluiten bij de specifieke samenstelling van die populatie.
Attentiepunten bij de splitsing van het vermogen zijn onder meer de omstandigheid dat:
* bij veel fondsen een gedempte, niet kostendekkende premie is betaald wat ten koste is gegaan van de algemene reserves en de gepensioneerde/slapers heeft benadeeld.
*  een onevenredig groot deel van de extra rendementen uit de laatste jaren ten gunste van de jongeren is gekomen omdat de daling van de rente , (waardoor de benodigde voorziening stijgt wat  gefinancierd moet worden uit de extra rendementen)  tot gevolg heeft gehad dat de benodigde voorziening voor jongeren (veel) sterker is gestegen dan voor ouderen. Een evenwichtige verdeling zou kunnen betekenen dat er uit moet worden gegaan van een hogere disconteringsrente dan de huidige risicovrije rente die gemiddeld zo tussen de 1 en 1,5% ligt.

Bij splitsing is het voorts temeer van belang dat fondsen voldoende beleggingsvrijheid hebben aansluitend op de risicobereidheid zodat een eventuele groep achterblijvende ouderen vanuit de life cycle gedachte niet gedwongen kan worden nagenoeg uitsluitend vastrentend te beleggen.

·         Het nieuwe stelsel moet een breed draagvlak hebben. Voorwaarde daarvoor is ook dat er voldoende vertrouwen in het stelsel bestaat. Zonder instemming van de gepensioneerden komt het nieuwe stelsel er niet.

Een van de hete hangijzers is uiteraard de rekenrente. Dit onderwerp komt pas aan de orde als overeenstemming bestaat over de uitwerking van het nieuwe stelsel. Op dit moment heeft de pensioencommissie aan dit onderwerp richting stuurgroep nog maar beperkt aandacht besteed.

Enkele constateringen die de Pensioencommissie gedaan heeft:
* Pensioenfondsen moeten hun verplichtingen bepalen op liquidatiebasis, terwijl bij verreweg de meeste fondsen geen sprake is van een liquidatie. Er zou dan ook van een marktconforme waardering van verplichtingen die past in een ‘going concern’ situatie uitgegaan moeten worden.
* De keuze voor de risicovrije rente hangt samen met de zekerheidseis van het pensioen (waarvan inmiddels is gebleken dat die niet zo zeker is). Bij afschaffing van de zekerheidseis hoeft de keuze voor de risicovrije rente dan ook niet gehandhaafd te blijven. Uitgangspunt moet dan bijvoorbeeld een prudente macrostabiele rentevoet zijn. De facto leidt het hanteren van de risicovrije rente bij een niet gegarandeerde toezegging tot impliciete buffervorming.

Medio december zal de eerste besluitvormende vergadering van de stuurgroep over deelonderwerpen plaatsvinden. De stuurgroep streeft ernaar de uitwerking van de afspraken inzake het tweede pijlerpensioen eind april 2020 af te ronden.