Nieuwsbrief 12

vrijdag 29 maart 2019

Een geslaagde Themadag Zorg, Welzijn en Wonen

Op 27 maart 2019 organiseerden KNVG en NVOG een Themadag Zorg, Welzijn en Wonen voor de lidorganisaties. Het motto van de Themadag was: “Wat kan ik zelf doen?’. Een motto bedoeld voor de lidorganisaties en voor de leden van de lidorganisaties.

Congrescentrum Kumpulan op het landgoed Bronbeek was de perfecte locatie om de aanwezigen, zo’n 115, te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen (ZWW). De sprekers kweten zich prima van hun taak. Ook in het vertalen van de ontwikkelingen naar regionaal en lokaal niveau. Op de NVOG website zijn onder het hoofdstuk Zorg, Welzijn en Wonen de presentaties van de Themadag te bekijken alsmede een aantal foto’s.

In de volgende nieuwsbrief nemen wij een uitgebreid verslag van de Themadag op. Daarop vooruitlopend twee zaken:

Belangrijk is de conclusie dat KNVG en NVOG de belangenbehartiging op genoemde deelgebieden voortzetten en dat de lidorganisaties daarbij vanuit de commissie ZWW geïnformeerd en ondersteund zullen worden.

Een nieuwtje tot besluit: KNVG en NVOG gaan de lidorganisaties van informatie en contacten voorzien om hun leden te stimuleren aan het ANWB project AutoMaatje mee te doen.

 

Pensioen en echtscheiding

Een scheiding brengt heel wat vragen en lastige punten met zich mee, o.a. over de verdeling van pensioenrechten.

In de wet is nu geregeld dat bij scheiding deze verdeling kan geschieden volgens het model van verevening (“50/50 verdeling”), en dat gebeurt dan ook heel vaak.  Het effect van verevening is wel, dat beide ex-partners qua pensioen nog aan elkaar verbonden blijven. Want het recht op pensioen van de ene ex-partner is en blijft afhankelijk van de pensioenkeuzes en van het overlijden van de andere ex-partner.

Let wel… de wet betreft regelend recht, dat wil zeggen dat scheidende stellen er ook van af mogen wijken.

Er zijn vier afwijkingen op de standaardregels over pensioen en scheiden zoals in de wet is opgenomen:

  • conversie van pensioen bij scheiden;
  • geen pensioen verdelen bij scheiden;
  • gedurende een andere periode dan de wet standaard voorschrijft verdelen bij                    scheiden;
  •        een ander deel van het pensioen dan de wet standaard voorschrijft verdelen bij                  scheiden.

N.B. Conversie betekent dat een pensioen van een ex-partner wordt omgezet in een eigen pensioen. Door conversie wordt dus het deel van het pensioen dat wordt toegekend aan een ex-partner (meestal de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen + het volledige partnerpensioen als dat op opbouwbasis is verzekerd)  losgekoppeld van het pensioen van de andere ex-partner en omgezet in een zelfstandig pensioenrecht.

Bewuste keuze Elke methode kent verschillende voor- en nadelen, maar in essentie gaat het erom dat er eigenlijk een bewuste keuze zou moeten worden gemaakt. En dat gebeurt veel te weinig, zoals ook bij de evaluatie vorig jaar van de huidige wettelijke regels is geconstateerd. Het blijkt dat er onvoldoende bekendheid is van de alternatieven inzake pensioenafspraken, zowel bij scheidingsprofessionals als burgers. En dat dus (te) vaak de standaardregel van verevening wordt toegepast, zonder een goede afweging van bijv. het alternatief van conversie.

N.B. In een van zijn gastcolumns op de ANBO-site (en in het Magazine) heeft Willem Reijn, die vanuit de ANBO ook lid is van onze Pensioencommissie, een lezenswaardige reflectie geschreven op diverse voor- en nadelen van beide alternatieven: “Lijden of leiden bij scheiden”  (lees hier de column). Wij zijn de heer Reijn erkentelijk dat wij zijn stuk in deze nieuwsbrief mochten publiceren.

Wetsvoorstel Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2018 aansluitend op de evaluatie gemeld, dat hij de regels wil aanpassen, d.w.z. dat niet verevening, maar conversie de standaardregel gaat worden bij scheiding.

N.B. Het blijft regelend recht, dus andere keuzes blijven mogelijk en dat is ook gewenst. Want conversie zal niet in alle gevallen de beste oplossing zijn!

Het wetsvoorstel is in januari 2019 voorgelegd voor internetconsultatie, en daarbij is gebleken dat men het er grotendeels mee eens is (naast diverse opmerkingen ter verbetering), dus het wetgevingsproces zal worden voortgezet.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet in 2021 van kracht wordt (Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021, afgekort WPS 2021).

 

De ontwikkelingen in de curatieve zorg gaan door.

Wij hebben al enige malen geschreven over het advies dat op verzoek van de regering (met medewerking van de ouderenorganisaties) in 2015 aan de regering is uitgebracht over de inrichting van de zorg in 2030 om de zorg in 2030 toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoog te houden. Dit vanwege de verdergaande vergrijzing van de bevolking maar ook de ontgroening en de steeds betere medische mogelijkheden.

Er werd een gewijzigd systeem voorgesteld van de organisatie van ziekenhuizen naar een vorm van regionale algemene basisziekenhuizen en daarnaast gespecialiseerde ziekenhuizen voor bv. kankersoorten, ogen, orthopedie etc. Niet-medisch-specialistische zorg en controles zouden moeten worden verplaatst naar de zgn. eerste lijn (huisartsen etc!). Tevens werd geadviseerd om in ziekenhuizen alleen patiënten te behandelen die ziekenhuiszorg nodig hebben. Naast verpleeghuizen voor patiënten die 24 uur zorg nodig hebben, zouden er ook verpleeghuizen moeten komen voor tijdelijke opname van patiënten die wel zorg nodig hebben maar die niet thuis verpleegd kunnen worden. (Er is al een aantal van deze verpleeghuizen, dat snel zal groeien! Ze worden ook gefinancierd door de zorgverzekeraars).

Uiteraard speelt ook de forse stijging van de kosten van de zorg als gevolg van een steeds grotere vraag en meer medische mogelijkheden, een grote rol. Dit jaar zullen de kosten van de zorg met 5 a 6% stijgen, dus ook weer veel meer dan de inflatie. Er is ook te weinig personeel beschikbaar om een steeds grotere vraag naar zorg in het huidige werksysteem op te vangen. Er is wel opleidingscapaciteit bij de HBO’s en MBO’s maar ziekenhuizen zeggen dat zij vanwege het tekort aan verplegers en verpleegsters te weinig stageplaatsen beschikbaar hebben; dat is het paard achter de wagen spannen! (Donderdag zagen we bij Nieuwsuur dat één ziekenhuis er iets op heeft gevonden: zij laten stagiaires een deel van het verplegingswerk, zo leren zij sneller en beter! Dus moeten grote veranderingen worden doorgevoerd bij alle ziekenhuizen in Nederland maar ook bij de huisartsen. Dat is een project van jaren en daar zullen patiënten wel de gevolgen van ondervinden, die zijn niet te voorkomen.

Landelijk is berekend dat zeker één ziekenhuis in Nederland gesloten kan worden als alle patiënten onnodig een ziekenhuisbed bezet houden, elders of thuis beter zouden kunnen worden. Echter, de zorgsector heeft er tot nu toe te weinig aan gedaan om zich op de nieuwe toekomst voor te bereiden. Door de overheid zijn wel budgetten (€ 425 miljoen in de komende 3 jaar!) beschikbaar gesteld (zgn. “transitiegelden”), om deze veranderingen mogelijk te maken, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt.

In Uden is door het ziekenhuis Bernhoven tezamen met de huisartsen etc. en de zorgverzekeraars CZ en VGZ een paar jaar geleden de nieuwe opzet mogelijk gemaakt en dat werkt naar een ieders tevredenheid, terwijl de kosten veel beter in de hand konden worden gehouden.

Thans heeft ook een groot ziekenhuis nl. het ETZ-ziekenhuis in Tilburg aangekondigd dit model te gaan volgen. Nutteloze controles, patiënten die onnodig in een ziekenhuisbed liggen, het kan echt niet meer, vinden ze in het ETZ-ziekenhuis.  Ook moet met de wensen van de patiënt veel meer worden rekening worden gehouden. De directie van ETZ stelt dat de patiënt veel meer bij zijn behandeling moet worden betrokken. De specialist kan bepaalde behandelvoorstellen doen maar de patiënt moet kunnen zeggen wat hij of zij wil: behandelen of niet behandelen! De financiële prikkels voor specialisten moeten daarop worden ingesteld (In Uden zijn alle medische specialisten nu in loondienst werkzaam!)

Ook moet het ziekenhuis veel meer aan preventie gaan doen om mensen uit het ziekenhuis te houden! De komende jaren zal deze veranderingen in de curatieve zorg steeds verder worden doorgevoerd; daar zullen wij aan moeten wennen.

Wij blijven dit volgen.

 

Minister Ollongren waarschuwt pin-only gemeenten

De Betaalvereniging Nederland stuurde onze vertegenwoordiger van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) een link naar de site van BInnenlands Bestuur die wij graag aan onze lezers doorgeven. In het stuk is te lezen dat de minister de zogeheten ‘pin-only” gemeenten nogmaals waarschuwt dat aan gemeentelijke balies het betalen met contant geld mogelijk moet blijven. Lees hier het artikel.

 

Lees ook het artikel op onze website met de reacties van ministerie en CBR op onze brief van eind januari inzake de stagnerende afgifte rijbewijzen.

 

Nieuwsbrief 11

vrijdag 15 maart 2017

Aflossingsvrije hypotheken en “blijversleningen”

Aflossingsvrije hypotheken

Vanuit het overleg met de platformvoorzitters zijn vragen gekomen over mogelijke problemen met aflossingsvrije hypotheken, vooral waar het een eventuele verlenging betreft. Onderstaand een korte toelichting op de stand van zaken. Meer gedetailleerde informatie is onder meer te vinden via organisaties als de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis die ook actief overleggen met o.a. de grootbanken om betere hypotheek-voorwaarden te verkrijgen.

Betere voorwaarden

Mede door regelmatig overleg in het Platform Hypotheken en door politieke en maatschappelijke druk, is er duidelijk verbetering bereikt op het gebied van hypotheekverlenging. Zo zijn er bijv. ingaande januari 2018 verbeteringen doorgevoerd m.b.t. NHG-hypotheken (ruimere grenzen, en geen overlijdensrisicoverzekering meer verplicht); daarnaast mag voor kortere leningen getoetst worden met de geoffreerde rente, i.p.v. de toetsrente.

Ook enkele andere regels zijn versoepel en er is zeker voor senioren ook meer maatwerk toegezegd (“comply or explain”). Zoals (onder voorwaarden) toetsing op de werkelijke lasten, zeker v.w.b. de NHG-eisen (NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie). In 2019 is de NHG-grens verhoogd naar € 290.000.

Campagne  “Aflossingsblij”.

De Nederlandsche Bank verwacht (in een rapport van 8 oktober 2017), dat nog ongeveer 200.000 50+-huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek mogelijk in de problemen komen aan het einde van de looptijd, waar ze zich niet altijd van bewust zijn. Mede daarom zijn de gezamenlijke banken de informatie-campagne “Aflossingsblij” gestart, en zullen ze potentiële probleemgevallen met voorrang uitnodigen voor overleg.

Overzicht van de actuele situatie

  • Het Platform hypotheken is het centrale overlegcircuit van Rijksoverheid, Toezichthouders, Fondsen, Kredietverstrekkers en -adviseurs, Nibud, Vereniging Eigen Huis en diverse branche-organisaties.
  • Van alle hypotheekschulden in Nederland bestaat de helft uit leningen waarop niet regelmatig wordt afgelost.
  • Er is ook regelmatig overleg van gepensioneerdenverenigingen (van met name de grootbanken) met hun sponsor (bijv. bij ABN-AMRO).
  • Er komt steeds meer aandacht voor leningen ten behoeve van verduurzaming van de eigen woning (“Blijversleningen”).

Voorbeeld: In “Actief” (blad voor ABN-AMRO Postactieven, oktober 2018) is een artikel opgenomen over Hypotheken en overbruggingskredieten (door Jan  Groot Koerkamp en Peter Berkhout). Dit artikel geeft een overzicht van door de ABN-AMRO  Hypotheken al doorgevoerde verbeteringen, en wat nog open staat (zoals de mogelijkheid van een losse overbrugging,en de optie van verzilvering van maandlasten pas bij verkoop van de woning).

Toelichting: De Blijverslening (Bron Koepel Adviesraden sociaal domein in advieswijzer nr. 14, 2018)
“Gemeenten kunnen senioren stimuleren na te denken over het levensloopbestendig maken van hun woning en het aanbrengen van woningaanpassingen. Hiervoor is een cultuurverandering en bewustwording nodig. Voor de mensen díe besluiten de woning aan te passen, speelt de financiering een rol. Lang niet alle senioren hebben voldoende spaargeld om dergelijke maatregelen te betalen. Ook is het voor deze doelgroep moeilijk om geld te lenen. Steeds meer gemeenten bieden de blijverslening aan om mensen te helpen investeringen te doen in het levensloopbestendig maken van hun huis. De gemeente stemt de blijverslening af op de eigen doelstellingen. De voorwaarden worden door de gemeente zelf bepaald, w.o. de maximale hoogte van het leenbedrag. De voorwaarden worden vastgelegd in een verordening. De regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).”

Meer achtergrond informatie is ook te vinden op onze website bij de rubriek Koopkracht onder het tabblad “Publicaties”. Klik hier voor een rechtstreekse link naar dit onderdeel van de NVOG website (op die pagina even naar beneden scrollen).

(9 maart 2019, Joop Blom / Maarten Maas)

 

AGE newsletter March

We hebben weer een link voor u naar de nieuwsbrief van AGE Europe (engelstalig).

Nieuwsbrief 10

vrijdag 8 maart 2019

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan.

In onze nieuwsbrief van vorige week publiceerden wij een tweetal artikelen over het betalen met contant geld bij apotheken. Veel apotheken houden vast aan het pin-only beleid waarmee men voorbij gaat aan het feit dat contant geld nog steeds een wettig betaalmiddel is en dat dit ook zo moet blijven. De consumentenbond ging in discussie met de beroepsvereniging om de noodzaak van cash betalen duidelijk te maken. De apotheken hielden echter voet bij stuk en daarom werd besloten de politiek te vragen om maatregelen te nemen.

Maandag dienden CDA en 50PLUS bij de Tweede Kamer een motie in om het betalen met contant geld bij apotheken blijvend mogelijk te maken. NVOG, NOOM, ANBO, Ieder(in) KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie Nederland hebben deze motie gesteund met het sturen van deze oproep.

De volgende dag, toen in de Tweede Kamer over deze motie werd gestemd, werd de motie aangenomen! Een mooi resultaat dankzij de gezamenlijke inspanning van Consumentenbond, ouderen- en patiëntenorganisaties.

 Actie “waardig ouder worden” overgedragen aan VWS.

Begin 2017 heeft een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties onder aanvoering van Omroep MAX, KBO-PCOB en de ChristenUnie zich verbonden aan het manifest “Waardig Ouder Worden” (Kent u dit manifest nog, anders kunt u het hier lezen/downloaden).

Uitgangspunten van dit manifest werden eind 2017 opgenomen in het regeerakkoord en aan de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hugo de Jonge werd de opdracht gegeven dit verder uit te werken, tezamen met de samenleving. Voor de gehele kabinetsperiode werd hiervoor € 180 miljoen uitgetrokken

Dit heeft geleid tot het project “Pact voor de Ouderenzorg” en de oprichting van een Raad van Ouderen. Daar hebben wij in de afgelopen tijd al diverse publicaties aan gewijd. Het is een uitstekend project om de samenleving duidelijk te maken dat er grote veranderingen in de ouderenzorg moeten komen, wil dit betaalbaar en uitvoerbaar blijven.

In onze Themadag Zorg op 27 maart met als motto “Wat kan u zelf” gaan wij voor afgevaardigden van de lid-organisaties uitvoerig hierop in.

Op 5 maart is in een bijeenkomt met o.a. de minister het project ”Waardige ouder worden” beëindigd en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wensen overgedragen aan de minister in het Pact voor de Ouderenzorg. Uiteraard met de opmerking: “Minister, wij blijven u nauwgezet volgen!”

CPB verwacht dat de koopkracht 2019 op peil blijft.

Op 5 maart heeft het Centraal Planbureau (CPB) de prognoses voor 2019 en 2020 gepubliceerd.

Deze (concept)prognoses wijken nauwelijks af van de eerder gepubliceerde ramingen. Voor gepensioneerden betekent het, dat de doorsnee-koopkrachtstijging (de “mediane statische koopkracht”) 1,6% zal zijn in 2019 en zal dalen naar 0,9% in 2020. Bovendien stijgt naar huidige verwachting het aantal huishoudens met negatieve koopkracht van 2% in 2019 naar 9% in 2020. Klik hier voor een overzicht van de koopkrachtontwikkeling 2019-2020.

Hieronder de reactie van het CPB op een aantal veel gestelde vragen.

Zijn de meest actuele energieprijzen in de koopkrachtcijfers meegenomen?
Ja, de meest actuele inzichten zijn in de raming meegenomen. Het CPB neemt de energieprijzen mee via de raming voor de inflatie. De laatste cijfers van het CBS over januari (inclusief het effect van de hogere btw en energierekening) zijn hierin verwerkt.

Wat is het effect van de hogere energieprijzen (en de btw-verhoging) op de inflatie?
De lastenverhoging ging in per 1 januari en werkt naar verwachting snel door in prijzen. Het inflatiecijfer (CPI) kwam januari jl. uit op 2,2%, wat in lijn is met de huidige CPB-raming van 2,3% voor 2019. De raming dat 96% van alle huishoudens er in 2019 in koopkracht op vooruit gaan, is gebaseerd op dit laatste cijfer (dus 2,3% inflatie).
Hoe zijn de energielasten in de koopkracht verwerkt?
De energielasten zijn onderdeel van het officiële inflatiecijfer. Het CPB hanteert de CBS-definities van besteedbaar inkomen, consumptie en inflatie. De koopkrachtontwikkeling geeft de verandering van het besteedbaar inkomen weer. Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene prijsstijging van de goederen en diensten die Nederlandse huishoudens consumeren.
Hoe zeker is de raming?
Een raming is altijd omgeven door onzekerheid. Zo kunnen de lonen sneller of juist minder snel stijgen, wat onder andere weer gevolgen heeft voor de koopkrachtontwikkeling. Belangrijke onzekerheden rond de raming komen voort uit de internationale politieke en economische omgeving, zoals de Chinese economie, de Brexit en het handelsbeleid van de VS.

Uitgebreidere informatie met o.a. het naar aanleiding van deze prognose uitgegeven persbericht, een visuele samenvatting en een infographic vindt u via deze link naar de website van het CPB.

Marktwerking in de zorg.

Afgelopen week werden wij verrast door een tweetal krantenartikelen:

Een interview met minister Hugo de Jonge in het AD met als titel: ”Wij moeten bij de zorg terug naar het gezond verstand” en een artikel in de NRC  met als titel “Ziekenhuislandschap moet drastisch op de schop” door de directeur van het ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Beiden bedoelen dat het huidige systeem van marktwerking in de zorg niet leidt tot een zorgorganisatie die betaalbaar is, toegankelijk is een kwalitatief goed.  Dit is niet nieuw! Al in 2015 werd op verzoek van de regering een advies uitgebracht over de gewenste en nodige organisatie van de zorg in 2030, wil dit betaalbaar en uitvoerbaar blijven.

Ziekenhuis Bernhoven en de gemeente Uden heeft dit advies al opgevolgd met goede resultaten! Echter de regering heeft dit advies waaraan velen, ook KNVG/NVOG hebben meegewerkt, in de la laten liggen. Wij hopen, mede in het belang van de ouderen in Nederland, dat dit advies weer uit de la wordt gehaald.

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de KNVG/NVOG  gaat ermee aan de slag!

Nieuwsbrief 9

vrijdag 1 maart 2019

PERSBERICHT: NVOG en KNVG doen oproep aan minister via de STER.

De twee gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG starten op 1 maart een intensieve radiocampagne. In STER-spotjes roepen ze minister Koolmees, de Tweede Kamer en de pensioenonderhandelaars in Den Haag op een einde te maken aan de onzekerheid over de pensioenen en om jongeren en ouderenorganisaties mee uit te nodigden aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel. Lees hier het complete persbericht.

Het bericht is ook gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de griffier van de Tweede Kamer.

 

Duidelijke uitleg over ons pensioenstelsel.

Nederlandse pensioenfondsen bezitten 200% van het Bruto Nationaal Product, het eerstvolgende land – op grote afstand – is Finland met 59%. Alle andere landen hebben – veel – minder pensioenvermogen. Maar de pensioenen worden overal geïndexeerd, behalve in Nederland. Want u moet geloven dat onze pensioenfondsen er slecht voor staan.

Ons pensioenstelsel, onhoudbaar of onverwoestbaar? Op de website van KNVG staat een link naar een 28 minuten durende video, waarin Rob de Brouwer, pensioenexpert en lid van KBO-Brabant (geassocieerd lid van KNVG), het duidelijk uitlegt in een webinar. De Brouwer is auteur van het boek ’21 mythes en onwaarheden over ons pensioen’.

Noot: De Brouwer vertolkt in deze video niet de standpunten van NVOG. In het kader van de gedachtenwisseling over en het op gang brengen van de discussie over pensioenen leek het ons echter goed deze informatie met onze lezers te delen.

 

Niet alleen gehoord worden maar ook meepraten.

Het hieronder te lezen artikel verscheen vandaag in dagblad Trouw in de rubriek Samenleving.

Waarom zitten gepensioneerden niet aan de onderhandelingstafel om tot een nieuw pensioenstelsel te komen? Vandaag start hun radiocampagne. Hij hoort het steeds vaker de laatste maanden: ‘Ga wat doen, ga de barricaden op!’. Als voorzitter van de belangenvereniging voor gepensioneerden NVOG heeft Jaap van der Spek te maken met een boze achterban. Waarom zitten zij niet aan tafel bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel? Onderhandelen willen ze, iets wat tot nu toe is voorbehouden aan werknemers, werkgevers en het kabinet.

Vandaar dat NVOG vandaag samen met de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepen­sioneerden (KNVG) begint met een radiocampagne. De boodschap richt zich tot verantwoordelijk minister ­Wouter Koolmees van sociale zaken en de pensioen-onderhandelaars: gun ons een plek aan tafel. Volgens de twee verenigingen vertegen-woordigen ze samen zo’n 300.000 leden.

Vindt uw achterban een nieuw stelsel überhaupt nodig?

“Wij willen niet dat het huidige systeem helemaal op de schop gaat. Maar toch zien ook wij dat het op sommige punten vastloopt. Nu krijgen werknemers een soort zekerheids-garantie die in werkelijkheid niet blijkt te bestaan. Het bieden van die zekerheid kost veel geld. En het loslaten van die garanties levert dus geld op. Bijvoorbeeld door de verplichte buffer op te heffen die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden voor wanneer het economisch slechter gaat. Dat betekent dat je pensioenuitkeringen eerder kunt verhogen. Met als kanttekening een grotere kans op korten van het aanvullend pensioen als het economisch tegenzit.

“Maar het liefst zien we óók dat minister Koolmees nieuwe rekenregels laat opstellen voor hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben. Die vinden wij nu te streng.”

U wilt dat geluid aan de onderhandelingstafel laten horen. Maar uw belangenvereniging zat dit jaar al twee keer aan tafel bij de minister, en de volgende afspraak staat ook al gepland in april.

“Gehoord worden is iets anders dan meebeslissen. Voor het draagvlak van het nieuwe pensioenstelsel is het essentieel dat gepensioneerden daarover hebben meegedacht. Én jongeren, trouwens. Er wordt wel gedacht dat ouderen en jongeren in deze discussie tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Wij vragen dus ook van de minister of jongerenorganisaties van de vakbonden mee mogen praten.”

Jongeren en ouderen samen optrekken? Die hebben toch heel verschillende belangen in de pensioendiscussie?

“Nee, hoor. Wij praten veel met de jongeren van FNV, CNV en VCP. Daaruit volgt steevast hetzelfde belang: de pensioenen laten meebewegen met de inflatie voor elke generatie. De vraag is vooral hoe je moet balanceren tussen de kans op hogere pensioenen en een hoger risico op kortingen. Gepensioneerden hebben er last van dat hun pensioenuitkering niet meestijgt met de inflatie, maar jongeren zeker ook in de opbouw van hun pensioen. Dat is waarom wij ook de jongeren mee aan de onderhandelingstafel willen.

“Verder pleiten wij ook voor een beleggingsbeleid dat voor alle leeftijden hetzelfde is. Momenteel gaan de premies die jongeren inleggen met meer risico naar de beurs. Het kabinet wil dat onderscheid eerder uitbreiden dan afschaffen, met het idee dat ouderen minder risico willen lopen vlak voor ze ophouden met werken. Maar dat klopt niet. Onderzoek van de Pensioenfederatie toont dat juist ouderen beursrisico’s willen met de kans op stijgende pensioenen. Jongeren willen juist zekerheid over wat ze gaan krijgen.”

De vakbonden liepen eind vorig jaar weg uit het pensioenoverleg. Schuren de gepensioneerden die u vertegenwoordigt dichter tegen de vakbond aan of tegen de standpunten van het kabinet?

“Wij zitten precies tussen die twee in. Net als de vakbeweging willen wij niet dat de AOW-leeftijd straks een-op-een gaat stijgen met de stijgende levensverwachting in Nederland. Niet iedereen gaat dat halen, zeker niet met een zwaar beroep. Minister Koolmees pleit er vooralsnog wel voor.

“Maar in tegenstelling tot de vakbonden willen wij die AOW-leeftijd níet bevriezen op 66 voor de komende vijf jaar. In dat geval moeten ­pensioenfondsen het aanvullend pensioen ook op die leeftijd blijven uitkeren. Dat kost ze dus veel geld, dat de kans op kortingen alleen maar vergroot.”

 

DNB Nieuwsbrief pensioenen.

De Nederlandsche Bank heeft haar nieuwsbrief pensioenen februari uitgebracht. U kunt de online versie van de nieuwsbrief hier lezen.

 

MOB: contant betalen moet mogelijk blijven maar niet alle apotheken werken mee.

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over de inspanningen van de werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) waarvan NVOG-man Cees van Tiggelen namens onze organisatie en KBO-PCOB en NOOM voorzitter is. Een van de prioriteiten van het MOB in 2019 is ervoor te waken dat de mogelijkheid om met contant geld te kunnen betalen blijft bestaan.

De Consumentenbond ontvangt echter steeds vaker klachten dat bij de apotheek niet meer met contant geld kan worden betaald. Zij gingen daarom in gesprek met deze branche. U lees het artikel van de Consumentenbond door hier te klikken.

Lees ook het artikel uit De Telegraaf van 12 september 2018, De Stelling: “Klant moet kunnen kiezen”. Nog steeds actueel!