Nieuwsbrief De Senioor mei 2018

2018 mei nummer

Wat kunt u lezen in het mei nummer:

Privacy wetgeving met verzoek om het formulier voor 15 juni in te leveren.

Programma voor na het vakantie seizoen

Opoe een ingezonden verhaal van onze Betsy Huizing

Heel De Senioor bakt

Zaken over belasting invulling en veel meer.

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 25 mei 2018.

Wijkverpleging.

Toen voor de verbetering van de verpleeghuiszorg een budgetverhoging werd gegeven van € 2 miljard (400 miljoen in 2018, ieder jaar stijgend met 400 miljoen!), hebben wij direct de minister laten weten dat wij dat erg veel vonden en hebben voorgesteld dat een gedeelte van deze verhoging zou worden gebruikt voor verhoging van het budget voor de wijkverpleging.

Dat was politiek echter niet mogelijk. Wij zijn er dan ook verheugd over dat donderdag de minister heeft   aangekondigd dat vanaf 2019 t/m 2022 ieder jaar 110 miljoen euro extra zal worden besteed aan de wijkverpleging (dat loopt via de zorgverzekeraars!). Het is wel een druppel op een gloeiende plaat gezien het beleid dat ouderen lager thuis moeten blijven wonen (en wellicht en wijkverpleegster nodig hebben!). Het zal ook wel verwerkt worden in de te betalen premies.

prof.dr. Andrea Maier

Algemene Vergadering 23 mei 2018.

Op de website van NVOG zijn de powerpointbegeleidingen   opgenomen van de inleidingen van Jos Berkemeijer (pensioenen), Maarten Maas (koopkracht en AOW) en Joop Blom (zorg, welzijn, wonen en mobiliteit) tijdens de Algemene Vergadering bij Achmea in Zeist jongstleden woensdag.

Ook de presentatie van onze gastspreekster, prof. dr. Andrea Maier, verouderingsonderzoeker en hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoogleraar interne geneeskunde en Geriatrie aan de universiteit van Melbourne is daaraan toegevoegd. Deze jonge vrouw heeft grote bekendheid gekregen omdat zij wereldwijd met andere vertegenwoordigers van universiteiten onderzoek doet naar de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk zonder al te veel problemen oud kunnen worden, met als bijkomend resultaat dat ouderen ook in grotere getale echt oud kunnen worden.

Een paar belangrijke uitspraken van haar:
*De leeftijdsverwachting stijgt mede door de “reparatie” geneeskunde. Je wordt niet genezen maar delen van je lichaam worden door de geneeskunde steeds beter gerepareerd!
*Kalenderleeftijd en biologische leeftijd kunnen veel van elkaar verschillen, soms 10-tallen jaren
*Je moet je lichaam goed onderhouden.
*75 % van de veroudering komt door leefstijl, 20% door genetica-afkomst!
*Ziekte is schade aan de cellen en moleculen van ons lichaam. Het lichaam heeft veel “oude” cellen die ontstaan door verkeerd onderhoud. Rimpels ontstaan niet door veroudering maar door deze oude cellen, smeerseltjes halen dat niet weg!
*De mens moet beschikken over een sociale omgeving, een goed denkvermogen en een goede genetische afkomst om ouder te worden.                                                                                                 Haar advies luidt: veel bewegen (alle delen van het lichaam) en een goed onderhoud door wel goed, maar niet te veel te eten.

Het was een zeer boeiend verhaal waarbij zij een toonbeeld was van een gezonde vrouw omdat zij zich aan haar eigen adviezen houdt. Google haar naam op internet en men vindt vele geschriften van haar die je kunnen helpen bij het gezond ouder worden!

Klik hier om de presentaties van mevrouw Maier en van de commissievoorzitters te bekijken.

Minder papier, meer zorg.

Vorige maand is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen Automobilisten NVAA een voorstel van diverse beroepsgroepen in de zorg over het schappen van 62 naar hun mening overbodige of onzinnige administratieve vastleggingen naar de ministers van VWS  gezonden.

Deze week hebben de ministers en de staatssecretaris op basis van deze voorstellen een actieplan gepubliceerd om de zorg te ontdoen van deze overbodige bureaucratie! Dat is snel werken, echter de zorgsector moet nu op basis van dit plan er zelf voor gaan zorgen dat dit gebeurt!  Op de website www.ordz.nl zal de voortgang worden bijgehouden.

En nu maar hopen dat dit inderdaad wordt uitgevoerd. Dat zal de zorgverleners meer lucht geven om het personeel niet met administratie, maar met echte zorg te belasten.
Wij wachten in spanning af of dit lukt!

Nieuwsbrief 18

Nieuwbrief 18, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 18 mei 2018.

SER Themabrief Pensioenen en AOW.

De nieuwste (maandelijkse) themabrief Pensioenen van de SER staat weer vol met persberichten, columns en informatie uit het parlement. U kunt de themabrief hier bekijken.

Zorgen voor burgers.

Op het snijvlak van een aantal wetten die met welzijn en zorg te maken hebben, gaat het niet altijd goed. Het gaat dan om de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Het lukt degene die zorg en ondersteuning nodig heeft niet het juiste loket te vinden of men wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dat levert, naast de nodige irritatie, onnodige vertraging in de ondersteuning en de zorgverlening op.

De Nationale Ombudsman ontvangt regelmatig klachten en signalen van burgers die het niet of nauwelijks lukt om de zorg en de ondersteuning die zij nodig hebben zelf te regelen. In de praktijk blijkt dat drempels te hoog zijn, de regelgeving te complex en dat mensen buiten de boot vallen. Dit ondanks alle goede bedoelingen.

De Nationale Ombudsman behandelt klachten en vragen, maar kan ook onderzoek doen. Dat is op basis van de vele vragen en klachten over de zorg en hulpverlening ook gebeurd. Deze week is het rapport “Zorgen voor burgers” gepubliceerd. Uitgangspunt hierbij was om niet alleen de problemen te benoemen, maar ook oplossingen aan te dragen.

Uit het rapport komt naar voren dat er bij het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning door de instanties nog heel veel in hokjes (of potjes-denken als het om de financiering gaat) wordt gedacht. De Nationale ombudsman concludeert dat instanties ieder vanuit hun eigen perspectief de eigen regelingen uitvoeren. Er is vaak geen sprake van een integrale aanpak. Iets waarmee de hulpzoeker juist geholpen zou zijn.

De Nationale Ombudsman zegt in de oplossende sfeer eigenlijk dat de niet de wet, maar de hulpzoeker centraal moet worden gesteld. Door gezamenlijk te kijken wat iemand nodig heeft en hierover goede afspraken te maken. Achter de schermen kan dan met flexibele budgetten de financiering uit de diverse wetten worden geregeld.

De suggesties van de Nationale Ombudsman zijn eind april 2018 besproken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij gaan met de voorgestelde oplossingen aan de slag. Najaar 2018 vindt er een evaluatiegesprek plaats.

De samenvatting van het rapport “Zorgen voor burgers” kunt u hier lezen. Het complete rapport staat op de website www.nationaleombudsman.nl

Verslag MOB-overleg.

Deze week heeft weer overleg plaatsgevonden in het kader van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer dat onder voorzitterschap staat van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank (DNB). PSD2, geldautomaten en het pin-only beleid gemeenten kwamen onder meer aan de order tijdens deze vergadering. U kunt het verslag van het overleg hier lezen.

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 4 mei 2018.

Waar gaat het met de zorg naartoe?

De kosten van de zorg stijgen. De zorgvraag neemt toe vanwege onze ouder wordende samenleving en medisch gezien zijn er steeds meer mogelijkheden. Voeg dat bij de dalende reserves van de zorgverzekeraars en de kans op een verdere stijging van de zorgpremie wordt steeds groter.

Om de kosten van de zorg te beteugelen probeert de minister voor Medische zorg en Sport hoofdlijnenakkoorden te sluiten. Met de huisartsen, de wijkverpleging, de GGZ en over de medisch specialistische zorg. Als het goed is, moeten deze hooflijnenakkoorden op elkaar aansluiten. Daarom verdient een integrale benadering uiteraard de voorkeur.

Recent heeft de minister samen met een groot aantal partijen in de zorg een zogenoemd onderhandelaarsakkoord gesloten over de medisch specialistische zorg in 2019 t/m 2022. Dit akkoord wordt nu door de besturen van de partijen (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, medisch-specialisten en ook de Patiëntenfederatie Nederland besproken. Eind mei 2018 volgt een definitieve versie.

In het bovengenoemde akkoord staat dat de volumegroei voor behandeling in de ziekenhuizen (2018 € 22,7 miljard!) de komende 4 jaar in totaal maar 1,7 % (!) mag zijn. (Excl. loonkosten). Dit terwijl de stijging van de zorgvraag zal gaan toenemen! Dit lijkt ons een nagenoeg onmogelijke opdracht om dit te bereiken zonder dat dit gevolgen zal hebben voor degenen die zorg nodig hebben!

Naast een grote aandacht voor activiteiten die de gezondheid van de Nederlandse bevolking moet verbeteren en dus de zorgvraag moet verminderen (Preventie!) wil men een beleid ontwikkelen om de patiënt uit het ziekenhuis te houden als dit enigszins kan.

Zorg dichtbij huis, via de huisarts en zorg thuis moet de gang naar het ziekenhuis verminderen. Met de huisartsen wordt nog gesproken over een hoofdlijnenakkoord. Zij onderschrijven het principe van “de juiste zorg op de juiste plek” (dus dichtbij huis). Er moet dan veel veranderen. Immers, nu al is de werkdruk in de zogenoemde eerste lijn heel hoog en is het budget te laag. De huisartsen hebben door de overvolle wachtkamers dikwijls te weinig tijd om een gedegen advies te geven.

Uiteraard kunnen wij het eens zijn met een beleid dat de kosten van de zorg minimaal doet stijgen. Die kosten moeten alle ingezetenen van Nederland betalen via de zorgpremie en als de stijging daarvan beperkt kan worden is dit een goede zaak. En onnodige zorg moet worden voorkomen. Wie bepaalt of gevraagde zorg onnodig is? Het overheidsbeleid is erop gericht dat de inwoners zelf meer regie over hun gezondheid nemen. Er zelf ook eerst goed over nadenkenken en via de computer nagaan wat men zou kunnen mankeren en wat men er zelf aan kan doen, voordat men een arts raadpleegt! Dat kan lang niet iedereen!

Wat gaan wij daarvan merken? Worden de ouderen straks van het kastje naar de muur gestuurd als men zorg nodig heeft? Wij staan achter goede maatregelen die de kosten van de zorg en dus ook de te betalen premie mede in de hand houden als de kwaliteit van de zorg maar niet wordt aangetast.

Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.