Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief 23, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 19 mei 2017.

De problematiek van de zorgpremie.

In ”EenVandaag” kwam onlangs de premieproblematiek voor de zorgverzekering aan de orde.

Zoals eerder is gepubliceerd in dit magazine, verwacht ik een behoorlijke stijging van zowel de nominale premie als de inkomensafhankelijke premie in 2018 (die gepensioneerden zelf moeten betalen!). Dit als gevolg van stijging van de kosten in de zorg en het niet meer beschikbaar zijn van reserves bij de zorgverzekeraars om de premie te drukken.

In deze grafiek is het premieverloop in de afgelopen jaren te zien en een voorspelling, gemaakt en gepubliceerd door EenVandaag. Daaruit blijkt ook dat de nominale premie in de afgelopen 6 jaar nogal stabiel is gebleven. De verwachting van de premieverhogingen in de komende jaren die door EenVandaag wordt gewekt, onderschrijf ik.

Uiteraard is de premiehoogte ook afhankelijk van wat de besluitvorming is over het niveau van het eigen risico in de komende jaren. Er zijn politieke partijen die voor verlaging pleiten maar onlangs lazen wij in een notitie van ambtenaren van VWS dat zij pleiten voor een verhoging. Politiek gezien is het belangrijk dat het eigen risico hoog is, want dat bedrag (op dit moment bijna € 5 miljard per jaar!) valt buiten de uitgaven van de overheid, hetgeen van invloed is op de 3% norm voor de stijging van de overheidsuitgaven.

Zoals bekend hebben de ouderen en gepensioneerden-organisaties bij de politieke partijen gepleit voor een volledige herziening van het systeem van het eigen risico door eigen betalingen die afhankelijk zijn van de zorgkosten en gemaximeerd  op een percentage van het inkomen.

Het is afwachten wat het gaat worden. Daar een nieuw kabinet wel enige tijd op zich zal laten wachten, denk ik dat voor 2018 geen wijzigingen in het eigen risico te verwachten zijn.
Wij wachten met spanning af!

Joop Blom

Elfentroost, rouwverwerking in elf woorden.

NVOG ontving onlangs een recensie-exemplaar van de dichtbundel “Elfentroost”, geschreven door mevrouw Nellie Rottier. In dit boekje vertelt de schrijfster hoe zij bij haar rouwverwerking troost vond in het maken van elfjes. Elfjes zijn kort gedichtjes met een vaste opbouw van elf woorden met een groot verhaal.

U lees hier uitgebreidere informatie over dit waardevolle boekje voor iedereen die met rouw te maken heeft. Door op het logo naast het artikel te klikken, komt u op de Elixer website.

Wachtlijsten worden NZa te gortig.

Patiënten en cliënten worden te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Mede hierdoor worden de wachtlijsten in de zorg langer. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat nu ingrijpen. “Hoewel de stijging van wachttijden niet in alle sectoren even hoog is, is er alle reden tot actie”, schrijft de zorgwaakhond.

Dit is te lezen in een artikel van SKIPR, een crossmediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg. U kunt het complete artikel over de wachtlijsten hier lezen.

Wegens vakantie van de redactie zal de komende twee weken geen nieuwsbrief worden samengesteld. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 juni a.s.

Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief 22, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 12 mei 2017.

Koepelvoorzitters pleiten voor subtiele invoering nieuw pensioenstelsel.

Het is niet verstandig plannen voor een nieuw pensioensysteem vergezeld te laten gaan met uitzicht op een lager pensioen. Het vertrouwen in de pensioenen is al op een laag niveau. Het is logischer plannen voor een nieuw pensioenstelsel te introduceren met enkele concrete voordelen. Dat schrijven de voorzitters van de twee koepels van gepensioneerden in ons land Jaap van der Spek, NVOG (foto) en Joep Schouten, KNVG vandaag in een artikel in het dagblad Trouw.

U kunt het artikel in Trouw hier lezen alsmede het relevante persbericht dat vandaag is verschenen.

Federatieraad van FASv geïnstalleerd.

Op 12 mei 2016  besloten afgevaardigden van zelfstandige senioren-verenigingen een federatie van seniorenverenigingen voor te bereiden. Op 1 september 2016 werden de statuten gepasseerd en vandaag (vrijdag 12 mei 2017) is de federatieraad  geïnstalleerd.

Het bondgenootschap draagt de naam Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, is lid van NVOG en is één van de zgn. platforms dat deelneemt aan het bestuurlijk overleg binnen onze vereniging.

Er zijn reeds 73 verenigingen tot de federatie toegetreden. Het betreft zelfstandige verenigingen, die plaatselijk doen wat kan en gezamenlijk wat wenselijk is. Dit als reactie op de strak landelijk aangestuurde ouderenbonden. Naar aanleiding van de installatie van de federatieraad heeft FASv vandaag een persbericht uitgebracht, hetwelk u hier kunt lezen.

Oplossing voor mensen met klein pensioen.

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer….

Bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief Pensioenen DNB.

De Nieuwsbrief Pensioenen van De Nederlandsche Bank van de maand mei is uitgekomen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Herinnering aan de Algemene Vergadering NVOG.

Woensdag 24 mei a.s. houdt NVOG voor haar leden (de aangesloten lid-verenigingen) de 66e Algemene Vergadering in het kerkcentrum Open Hof te Maarssen. De uitnodiging en de vergaderstukken zijn 25 april per e-mail aan de aangesloten verenigingen gestuurd.

Wanneer uw vereniging zich nog niet heeft opgegeven voor het bijwonen van deze vergadering, dan kan dat nog tot woensdag 17 mei a.s. Hiervoor kan men een e-mail aan nvog@gepensioneerden.nl (Belinda Koops) sturen en u krijgt de uitnodiging, de agenda en de overige stukken per mail toegestuurd.

Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 21, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 5 mei 2017.

Valpreventie voor ouderen.

NVOG is samen met KNVG betrokken bij Beter Oud. Wij hebben als organisaties het onderwerp preventie, in brede zin, binnen Beter Oud op de agenda gezet. Daarover op een later moment meer. In deze nieuwsbrief aandacht voor valpreventie voor ouderen (65 jaar en ouder).

Dat het nut heeft om iets over het onderwerp valpreventie te schrijven, bewijzen de cijfers (bron: Letsel Informatie Systeem 2015): in 2015 zijn maar liefst 97.500 ouderen na een val in of rondom het huis bij de Spoedeisende Hulp terechtgekomen. Zo’n 38.000 van hen zijn vervolgens voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis opgenomen. Letsel aan heup en bovenbeen kwam het meeste voor. Hersenletsel is helaas ook een veel voorkomend gevolg. Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. De mobiliteit komt in het gedrang en daardoor ook de zelfstandigheid van iemand.

U bent (of voelt zich) niet oud, u valt niet                                                                                         Lees je de cijfers, ook in de wetenschap dat er als gevolg van een val zo’n 2000 ouderen per jaar overlijden, dan moet je toch wel overtuigd zijn van het nut van valpreventie. Dat valt toch tegen. Het merendeel van de ouderen, ook van u dus, denkt dat het voor de buurvrouw goed is om iets aan valpreventie te doen, maar ziet dat voor zichzelf niet zitten: “och, zo oud ben ik toch nog niet”. Het past niet bij de levensstijl. Adviezen kunnen als betuttelend worden ervaren. Toch doen wij een poging u iets over de oorzaken van vallen en de mogelijkheden om dat vallen te voorkomen te vertellen.

 

De oorzaken van het vallen
Er zijn tientallen verschillende oorzaken. Een combinatie van oorzaken komt ook veel voor.
Bij het ouder worden neemt de spiermassa af, worden de gewrichten stijver en vermindert het reactievermogen. Medicatiegebruik kan ook een reden zijn, vooral de invloed van slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en antidepressiva kan groot zijn. Trager reageren, maar ook het duizelig worden en daardoor het evenwicht verliezen. Hele gewone dingen spelen ook een rol: even niet opletten, een verschuivend matje, ongelijkheid op het trottoir of verminderd gezichtsvermogen bijvoorbeeld. Een belangrijke factor is ook, of iemand goed in staat is zijn evenwicht ( de balans) te bewaren. Genoeg over de oorzaken.

Wat kunt u doen om vallen te voorkomen?
Het volgens veel deskundigen allerbelangrijkste: Veel bewegen en daardoor zorgen dat je conditie, kracht en balans op peil blijven. Ook in de situatie dat bewegen lastig is, is het verstandig om te zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Dat hoeft u niet alleen te doen. Er is een breed scala aan beweegcursussen, bijvoorbeeld In Balans en valpreventietrainingen. Ook in uw woonomgeving.
Zorgverzekeraars vergoeden vaak vanuit de aanvullende verzekering een bepaald bedrag voor deelname aan dergelijke preventiecursussen. Samen met andere partijen ontplooien zorgverzekeraars ook activiteiten om bij te dragen aan het verlagen van het valrisico. Het project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is daar een voorbeeld van. Voor meer informatie www.projecttom.nl .

Er is meer dan bewegen. Gebruikt u medicijnen? Bespreek het medicijngebruik en de risico’s op vallen regelmatig met uw huisarts. De invloed van gezond en vitaminerijk, vooral vitamine D, eten is een niet te onderschatten factor
Check in en rondom uw huis eens welke “obstakels” er zoal op uw weg kunnen komen. Een mooi hulpmiddel hierbij is de door Veiligheid.nl uitgebrachte brochure “Zorg dat u thuis niet valt”. Een brochure met veel tips om vallen te voorkomen. Wij hebben de brochure voor u op de site van NVOG gezet (naar beneden scrollen – ZWWW – Brochure valpreventie). U kunt de brochure ook hier downloaden Haal er uit wat in uw situatie van toepassing is. Dé oudere bestaat immers niet!

Jan Pouw,
Secretaris commissie Zorg, Welzijn en Wonen, NVOG

Ouderenorganisaties sturen brief aan kabinetsinformateur inzake kostendelersnorm

In een brief, ondertekend door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG, houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een pleidooi voor de afschaffing van de invoering van de kostendelersnorm in de AOW en in het verlengde hiervan tevens de kostendelersnorm af te schaffen voor de AOW-gerechtigden die reeds hiermee worden geconfronteerd, te weten de AIO-ers.

De invoering van de kostendelersnorm is door het zittende kabinet uitgesteld tot 2019. In de brief vragen den ouderenorganisaties mw. Schippers dringend in overweging te nemen om bij de beslissing over de afschaffing van de kostendelersnorm in de AOW ook de kostendelersnorm in de AIO te betrekken. Het gaat in beide gevallen immers om AOW-gerechtigde ouderen.

Ook het IOT (Stichting Inspraakorgaan Turken) en het SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders) hebben de brief ondertekend. U kunt de brief aan de informateur hier lezen. Aan de fractievoorzitters die bij de kabinetsformatie zijn betrokken, is deze brief per mail gestuurd.

De Participatiewet.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor o.a. de Participatie wet.

De bedoeling van deze wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, te laten deelnemen in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben en de wet geeft de gemeente een aantal middelen om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een werkplak kunnen vinden. Bv. door loonkostensubsidie, beschut werk, kosten vervoer.

De gemeente moet er ook voor zorgen dat er extra banen voor hen worden gerealiseerd en moet op basis van maatwerk beslissen wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt! Veel gemeenten zijn echter nog onvoldoende in staat om deze wet goed uit te voeren.

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 28 april 2017.

Hoofdlijnenakkoord specialistische zorg.

Het hooflijnen akkoord voor de medisch specialistische zorg is verlengd tot eind 2018.
Dit betekent dat, behoudens inflatie, de kosten van ziekenhuizen en specialisten met 1,6 % mogen stijgen tot bijna 22 miljard Euro. Daar kan nog wel een bedrag bovenop voor de stijgende kosten van wijkverpleging.

De vraag naar wijkverpleging stijgt namelijk erg snel. Dat valt te verwachten bij het langer thuis wonen van ouderen. De vereniging van ziekenhuizen had, vanwege de stijgende vraag naar ziekhuizen en de inkoop van dure medicijnen, een verhoging gevraagd van 3,5 %
Wel moet er ook hard worden gewerkt aan verschuiving van zorg in ziekenhuizen naar de zorg in de eerste lijn, b.v. huisartsen. Dat is ook een van de eisen voor de organisatie van de zorg in 2030! Dit is nog een besluit van het oude kabinet.  De onderhandelingen van de zorgverzekeraars met het zorgveld over de budgetten in 2018 moeten nu al worden gestart.

Een ander punt bij de kostenprognose is de positie van de specialisten. De regering en de zorg-verzekeraars zouden graag zien dat het vrij ondernemerschap van specialisten in de ziekenhuizen wordt vervangen door een loondienstverhouding met de ziekenhuizen. Omdat door het vrij ondernemerschap de specialist (financieel!) gebaat is met zoveel mogelijk onderzoeken en ingrepen, kan dit de kosten van de zorg (en het inkomen van de specialist!) goed opvijzelen. Minister Schipper heeft enige jaren terug al geprobeerd om dit te realiseren, maar het is haar niet gelukt.
Laten wij hopen dat het nieuwe kabinet er wel in slaagt.

Al met al betekent dit, en de mededeling van diverse zorgverzekeraars dat de subsidie op de premie door de zorgverzekeraars (2017: ongeveer 1,5 miljard Euro) ten einde loopt omdat de reserves tot een minimum zijn gedaald, negatief nieuws voor de hoogte van de premie in 2018! Wij wachten af!

Aceeptgirokaart blijft voorlopig.

De klassieke gele papieren betaalkaart mag blijven voortbestaan. Dat is positief nieuws voor veel verstokte gebruikers van de acceptgiro.

De bekende papieren acceptgiro zou met ingang van 1 januari 2019 verdwijnen. Maar Currence, de eigenaar van de acceptgiro, heeft besloten deze einddatum voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Onderzoek wijst uit dat de betaalkaart nog steeds door een aantal consumenten wordt gebruikt en gewaardeerd. Ook veel goede doelen maken er nog steeds gebruik van. Wel blijven Betaalvereniging Nederland en de banken gebruikers van de acceptgiro adviseren om het verouderde betaalmiddel te vervangen. Bijvoorbeeld door (digitaal) Incassomachtigen of iDEAL.

bron: SeniorWeb

NVOG stuurt opnieuw brief aan informateur Schippers.

De ouderenorganisaties ANBO, KNVG, NVOG en NOOM hebben opnieuw een brief gestuurd aan informateur mevrouw Schippers. In de brief geven de organisaties aan het niet verstandig te vinden om de inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is, te verlagen.Ook pleiten zijn voor het niet-verlagen van het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage voor pensioenen. De brief met de argmentaties voor deze gezamenlijke standpunten kunt u hier lezen.

De MAX Academie voor ouderen.

Deze maand is het MAX-web college gestart   Op www.maxvandaag.nl  biedt omroep MAX vijftigplussers colleges, lezingen en presentaties in de vorm van onlinevideo’s.

De eerste tiendelige collegereeks “Gezond en gelukkig oud worden” wordt verzorgd door de Leyden Academy on Vitality and Aging. Kijk er eens naar, het is best interessant wat zij te bieden hebben.