2018 nieuwsbrief 1

2018 De Senioor januari           nieuwsbrief 2018

Wat kunt U lezen in deze nieuwsbrief:

  1. natuurlijk het programma tot onze vakantie
  2. Reisprogramma van woensdag 23 mei naar het mooie Emsland
  3. Nieuws van onze belastinginvullers
  4. Agenda jaarvergadering 7 maart
  5. Verslagen van onze secretaris
  6. en nog veel meer.

 

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 26 januari 2019.

Pact voor Ouderenzorg.

Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het initiatief van het ministerie van VWS om een zgn. “Pact voor ouderenzorg” in het leven te roepen.  Dit is een samenwerkingsverband van alle organisaties van zorgverleners die met ouderen werken en de belangenbehartiging- en patiëntenorganisaties.

Op 17 januari jl. is de eerste bijeenkomst georganiseerd waarbij circa 50 vertegenwoordigers van deze organisaties waren uitgenodigd, waaronder Joop Blom, voorzitter commissie zorg, welzijn, wonen en mobiliteit namens NVOG/KNVG.

De bedoeling is dat binnen korte tijd een “Pact” (samenwerkingsovereenkomst) door deze organisaties wordt ondertekend om gezamenlijk de schouders te zetten onder de plannen die tot verbetering van de positie van de ouderen in onze snel veranderende samenleving zal leiden.
Voor de realisatie van de plannen is 3 tot 4 jaar uitgetrokken en een investering van € 200 miljoen.

Door de heer Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel werd nog eens met statistieken aangegeven dat door de vergrijzing in Nederland het aantal kwetsbare ouderen in absolute zin zal toenemen in de komende jaren. Dit zeker ook omdat ook kwetsbare ouderen langer thuis zullen moeten blijven wonen.

De oplossing van daarmee verband houdende problematiek zoals het onvoldoende beschikbaar zijn van adequate huisvesting en de eenzaamheid gevoelens die dit met zich meebrengt, moet het uitgangspunt zijn van dit “Pact. Daarnaast zal de situatie in verpleeghuizen, incl. het aantal benodigde plaatsen daarin grote aandacht krijgen. Het conceptprogramma wordt dezer dagen opgesteld en ter goedkeuring aan de deelnemende organisaties voorgelegd.

Vorig jaar is een tweetal samenwerkingsverbanden als “Beter Oud”   en “Het Pleidooi” gestart in het kader van de verbetering van de positie van ouderen in Nederland. NVOG/KNVG neemt deel aan beide samenwerkingsverbanden.  Zij hebben zeker aan de basis gestaan van dit Nationale initiatief van minister Hugo de Jonge van VWS. Wij houden u op de hoogte.

SER Themabrief.

Gisteren verscheen de eerste SER Themabrief Pensioenen en AOW van 2018. Deze maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW kunt u hier lezen.

Korting collectieve zorgverzekeringen.

Al sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 bestaat de mogelijkheid om via het sluiten van een collectieve zorgverzekering voor een groep personen een korting op de nominale premie te bedingen. Er zijn in Nederland nu 64.000 collectiviteiten van tienduizenden tot enkele verzekerden!

Door een onlangs (op verzoek van het Ministerie van VWS) gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit over de effectiviteit en juistheid  van deze kortingen, is een discussie ontstaan over de juistheid van deze korting.

De bedoeling was dat de kortingen gebaseerd zouden worden op zorginhoudelijke afspraken. Het is echter een marketinginstrument van de zorgverzekeraars geworden die niet past in een solidair zorgverzekeringssysteem.

Deze week spraken vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van grote collectiviteiten hierover met elkaar. De meningen hieromtrent verschillen nogal. Wij volgen deze discussie en houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 19 januari 2018.

Beter Oud.

In Beter Oud (zie ook de website www.beteroud.nl) werken ouderen(organisaties) en professionals samen. Samen met KBO-PCOB vertegenwoordigen NVOG en KNVG het ouderenperspectief binnen het consortium.

De ambitie van Beter Oud de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren. Dat proberen wij te bereiken door samen vernieuwende en inspirerende voorbeelden in kaart te brengen of deze zelf te bedenken. Vervolgens wordt gekeken of het goed werkt en als dat zo is, worden de inzichten verspreid, zodat die voorbeelden ook op andere plekken in het land kunnen worden gebruikt. Beter Oud richt zich daarbij niet op de individuele oudere, maar op de organisaties die zich met die individuele ouderen bezig houden.

NVOG en KNVG maken nu bijna een jaar deel uit van het consortium. Tijd om terug te blikken en, vooral, vooruit te kijken. Wat hebben wij gedaan en wat heeft het ons gebracht? Wij zijn, als vertegenwoordigers van de oudere generatie, aanwezig binnen een consortium dat specifiek is opgericht voor de ouderen. Dat biedt ons de mogelijkheid om onze eigen ideeën in te brengen en mee te denken over onderwerpen/inbreng van andere organisaties. De samenwerking met de andere (professionele) organisaties verloopt prima.

Wij zijn er in geslaagd om het onderwerp Preventie als apart thema daadwerkelijk op de agenda van Beter Oud te krijgen. Daar zijn wij tevreden over. Dat geldt in wat mindere mate voor het onderwerp Wonen voor ouderen. Ons idee voor een innovatiehandboek moet nog worden opgepakt.

Wat gaan wij doen in 2018?

– Wij willen het thema Preventie en dan gericht op de ouderen handen en voeten geven. Dat doen wij samen met onze consortiumpartners. De eerste stap is, mede in overleg met RIVM /GGD, vaststellen welke informatie en welke preventiemaatregelen voor (vertegenwoordigers van) de ouderen van belang zijn. Belangrijk daarbij is dat onze ideeën passen in een integrale visie op preventieve ouderenzorg.
– Ons idee over een innovatiehandboek “Wonen voor ouderen” willen wij samen met consortiumpartner Habion gestalte geven.
– Samen met KBO-PCOB de stem van de ouderen op alle terreinen binnen Beter Oud duidelijk laten horen. Op een positieve manier vanuit onze rol als belangenbehartiger met oog voor de realiteit.

Gedurende het jaar 2018 zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten binnen Beter Oud.

Joost Bos (KNVG) en Jan Pouw (NVOG)

Oproep aan de lidorganisaties.

In de commissie Zorg&Welzijn&Wonen&Mobiliteit staan regelmatig de onderwerpen Zorgverzekeringswet en zorgverzekeringen op de agenda.

De commissie vindt het belangrijk om over deze onderwerpen af te kunnen stemmen met mensen die bij hun zorgverzekeraar deel uit maken van de verzekerdenraad. Op die manier kunnen wij meningen /standpunten delen c.q. toetsen.

Wellicht zijn er binnen uw organisatie leden die in de verzekerdenraad zitting hebben. U kunt ons helpen die leden “ op te sporen” door dit bericht met uw leden te delen.
Een mailtje naar het secretariaat van NVOG (nvog@gepensioneerden.nl) met de naam en het mailadres van het desbetreffende lid is voldoende. Wij nemen dan contact met hem/haar op.

Deze oproep is ook aan de lidorganisaties gestuurd in een separate nieuwsbrief (LO Nieuwsbrief 1, 2018).

Nieuwsbrief 1 2018

Nieuwsbrief 1, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 12 januari 2018.

De NVOG nieuwsbrief.

Met enige regelmaat krijgen wij van geabonneerden op de digitale NVOG nieuwsbrief de melding “ik heb al enkele weken geen nieuwsbrief meer ontvangen” terwijl men zich niet heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Deze “klacht” komt vrijwel altijd van een e-mailadres van de secretaris of een andere contactpersoon van een aangesloten vereniging. Waarom dit gebeurt en hoe dit kan worden voorkomen wordt hieronder uitgelegd.

Eenvoudig gesteld kunnen de abonnees op de nieuwsbrief worden ingedeeld in twee “groepen”. De eerste groep (1) bestaat uit personen die op hun privé e-mailadres de NVOG nieuwsbrief rechtstreeks vanuit de verzendlijst op nvog@gepensioneerden.nl krijgen toegestuurd. De andere groep (2) krijgt de digitale nieuwsbrief via hun vereniging (meestal het secretariaat) of via een kennis doorgestuurd.

Wanneer nu een lezer van de nieuwsbrief in groep 2 zich via de link “afmelden” (helemaal onderaan de nieuwsbrief) uitschrijft, ontvangt niet alleen hij/zij geen nieuwsbrief meer, maar krijgt degene die de nieuwsbrief heeft doorgestuurd geen nieuwsbrief meer en ook alle adressen aan wie die vereniging de nieuwsbrief heeft doorgestuurd niet meer! Het is daarom erg belangrijk om na te gaan van wie u de nieuwsbrief ontvangt, mocht u zich willen afmelden.

Wij adviseren u nadrukkelijk zich af te melden bij degene van wie u de nieuwsbrief ontvangt en niet via de link onderaan de nieuwsbrief. Hiermee voorkomt u dat veel lezers een aantal weken geen nieuwsbrief ontvangen en het bespaart het verenigingsbureau een heleboel zoekwerk en administratieve rompslomp. Voor digitale nieuwsbrieven bestaat overigens de wettelijke verplichting om een afmeldlink te plaatsen, wij kunnen die dus niet verwijderen.

Zorg-onderwerpen.

Pact voor Ouderenzorg.
Voor de kerstdagen hebben wij u in de nieuwsbrief geïnformeerd over de ideeën van minister Hugo de Jonge van VWS over de toekomst van de ouderenzorg. Zijn brief aan de Tweede Kamer en onze adhesiebrief aan de minister hebben wij u ter beschikking gesteld.
Wij kunnen u meedelen dat op woensdag 17 januari al de start bijeenkomst voor het “Pact voor Ouderenzorg” plaatsvindt. Ook de NVOG en KNVG zijn hierbij uitgenodigd.
Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Overstapperiode voor de zorgverzekering is voorbij.
Wij vernamen dat minder verzekerden dan in vorige jaren gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen, maar toch nog 6% van de volwassen bevolking. Het is ieder jaar een hectische tijd waarin veel geld wordt ingezet door zorgverzekeraars om verzekerden te bewegen naar hun over te stappen, terwijl de voorwaarden voor de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars nagenoeg gelijk zijn, alleen de premie kan iets verschillen. Dat is een “verworvenheid” in de door de overheid gewenste “marktwerking” in de zorg. Wij zijn dan ook voorstander van het al naar buiten gebrachte idee om vanwege diverse redenen deze overstapmogelijkheid te beperken tot eenmaal per drie jaar! Wij wachten af of de minister deze kostenbeperkende en ook door de zorgverzekeraars gewenste mogelijkheid inderdaad gaat doorzetten.

Niet gecontracteerde zorg.
In de wetgeving is opgenomen dat zorgverzekeraars verplicht zijn om, als een verzekerde zorg afneemt van een door de zorgverzekeraars niet gecontracteerde zorgverlener, 75% van deze kosten te vergoeden. Het moet dan wel zorg zijn die onder de basisverzekering valt. Zij kunnen een bewijs daarvoor vragen aan de verzekerde. Zorg die wordt verleend door huisartsen en ziekenhuizen valt nagenoeg altijd onder de zorgverzekering.  De mogelijkheid  om ook zorg af te nemen van een niet- gecontracteerde zorgverlener is in de wet geregeld in het kader van de vrije artsenkeuze. In de Tweede Kamer is 3 jaar geleden hierover weer een discussie geweest omdat de zorgverzekeraars dit wilden schrappen. Door deze regeling ontstaat er een zgn. “open end”” financiering, waardoor de zorgverzekeraars onvoldoende zicht hebben op de kosten die zij moeten betalen. Deze door VWS voorgestelde wetswijziging is onder druk van de zorgsector, maar ook het publiek niet doorgegaan.

Niet gecontracteerde zorg kan bijvoorbeeld zorg zijn door een niet gecontracteerde wijkverpleegster of bv. zwemmen met dolfijnen of klankschaaltherapie. Maar onlangs werden wij ook geconfronteerd met een KNO-artsencollectief dat buiten het ziekenhuis een particuliere praktijk was begonnen (en adressen kreeg van patiënten vanuit het ziekenhuis!). Na behandeling stuurde men een rekening naar de patiënt met de volgende opmerking: “U kunt deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar en het vergoedingen overzicht naar ons toesturen. Het door de zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag en het eventueel verrekende eigen risico dient u aan ons te voldoen. Een eventueel restbedrag komt te vervallen”,

Zij rekenden dan op tenminste 75% vergoeding, maar wellicht het gehele bedrag. De rekening voor de behandeling bleek wel hoger dan de voorschriften van de NZA, maar daar vielen zij niet onder!
Er zijn ook zorgverzekeraars die de 75% direct aan de niet gecontracteerd zorgverlener voldoen, maar men heeft besloten dat dit vanaf 1-1-2018 niet meer te doen; de verzekerde dient eerst de nota zelf te betalen en daarna zal de 75% aan de verzekerde na controle van rechtmatigheid worden overgemaakt  De vereniging van niet gecontracteerde zorgaanbieders heeft hierover een kort geding aangespannen.

Wij adviseren u om als u naar een zorgaanbieder buiten het ziekenhuis wordt verwezen of dat u dat zelfstandig beslist te doen, altijd na te gaan of deze zorgaanbieder met uw zorgverzekeraar een contract heeft, tenzij u bereid bent 25 % van de rekening in voorkomend geval zelf te betalen!

Depressie.
Het ministerie van volksgezondheid is deze maand een campagne begonnen om depressie bespreekbaar te maken onder het motto: “Hey! Het is oké”. De trekker daarvan is staatsecretaris Blokhuis.

In Nederland hebbend 800.000 mensen te maken met een depressie of psychische aandoening. Risicogroepen zijn vooral jongeren tot 35 jaar, maar ook ouderen hebben hier last van. De overgrote meerderheid vindt het lastig om zelf het gesprek hierover te beginnen. Tegelijkertijd vermijden vrienden en familie het onderwerp vaak omdat zij bang zijn de ander te kwetsen.

Wij zullen deze actie blijven volgen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van VWS: www.Heyhelpt.nl

Nieuwsbrief 4

LO Nieuwsbrief 4, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 29 december 2017.

De opvatting van NVOG inzake referendum-aanvraag “Wet Hillen”.

De partij 50PLUS vraagt organisaties van ouderen om de aanvraag voor een raadgevend referendum te ondersteunen om de in de Tweede en Eerste Kamer aangenomen wet om de zogenoemde Hillenwet te herroepen. Het gaat om weer het huurwaarde forfait in te voeren voor mensen die hun huis hebben afbetaald. De ouderenorganisaties waren en zijn tegen deze herroeping. Met andere organisaties zullen wij als NVOG de aanvraag voor een referendum niet ondersteunen.

Ons standpunt in deze aangelegenheid is het volgende: NVOG komt op voor de belangen van de gepensioneerden. Het zijn meestal de gepensioneerden, die financieel baat hebben bij het in stand houden van de wet Hillen. Het afschaffen van de wet Hillen is een zoveelste aanval op de koopkracht van de in dit opzicht toch al zo geplaagde gepensioneerden.

Vanuit die gedachte zou het gepast zijn om dit initiatief te steunen maar NVOG doet dat niet vanwege de volgende redenen: Het is niet gebruikelijk om een actie van een politieke partij (welke dan ook) te steunen, omdat we als belangenbehartiger onafhankelijk willen zijn en blijven. In de tweede plaats zal in onze achterban heel verschillend worden gedacht over het instrument binnen ons parlementaire politiek maatschappelijk bestel. Als derde motief speelt, dat de regering het wetsvoorstel heeft ingediend om het referendum af te schaffen en al heeft aangekondigd om uitslagen van eventuele tussentijdse referenda niet te zullen overnemen als “niet passend op het moment dat het wetsvoorstel tot afschaffing” aan de orde is.

Vanzelfsprekend staat het een ieder persoonlijk vrij om de aanvraag voor een raadgevend referendum te ondersteunen. Ieder voor zich kan overwegen of hij of zij het van belang vindt druk op de politiek te zetten via het middel referendum door een handtekening te plaatsen.

Natuurlijk zal NVOG met de andere ouderenorganisaties bekijken welke andere middelen we wél kunnen en willen gebruiken om aan te geven dat ook deze regering kennelijk de ouderen niet financieel gunstig gezind is, waarvan de herroeping van de Hillenwet een voorbeeld is.