Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 23 februari 2018.

Pensioenfonds en pensioenvereniging.

Pensioenfondsen zijn soms niet bereid mee te werken aan het bekend maken van het feit dat er verenigingen van pensioengerechtigden bestaan en dat men als (toekomstig) gepensioneerde lid van zo’n vereniging kan worden. Zij denken dat zij dit niet mogen vanwege de recentelijk aangescherpe bepalingen op het gebied van privacy.

Nu is het zo, dat pensioenfondsen inderdaad niet zonder meer namen en adressen van (nieuw) gepensioneerden aan derden  mogen verstrekken maar in de Pensioenwet staat wel een artikel waarin staat dat fondsen verplicht zijn mee te werken om bepaalde informatie te verstrekken.

Omdat dit lang niet bij iedereen bekend is, heeft NVOG een standaardbrief voor haar lid-organisaties samengesteld ter ondersteuning van hun verzoek aan het pensioenfonds om mee te werken aan het werven van nieuwe leden voor hun organisatie.

De standaardbrief (pdf) kunt u hier downloaden.

Payment Service Directive (PSD2).

Eind november informeerden wij u in een nieuwsbrief over de implementatie en voorlichting van de Payment Service Directive (PSD2) en welke rol de ouderenorganisaties daarin hebben bij De Nederlandsche Bank.

Vorige week heeft DNB namens het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeeer) een set van veelgestelde vragen en antwoorden (Q&A’s) over PSD2 op haar website gepubliceerd. Hieronder treft u een linkje aan naar een aantal publicaties over die Q&A’s en een link naar de Q&A’s zelf.

Nieuwsberichten n.a.v. publicatie Q&A’s PSD2

Q&A’s 

Onze lid-organisaties kunnen de Q&A’s gebruiken voor de communicatie met hun achterban. Vragen, opmerkingen en commentaren over PSD2 kan men mailen aan onze communicatie-medewerker (communicatie2@gepensioneerden.nl). Wij geven die dan door aan onze contactpersoon van de MOB overlegwerkgroep.

SER Themabrief.

Deze week is de SER Themabrief Pensioenen en AOW gepubliceerd. Ook deze keer staat de brief weer vol met pers- en nieuwsberichten, columns en overige items. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Waarschuwing voor parkeerboetes.

Het schijnt dat de Utrechtse politie de laatste tijd strenger controleert op het correct geparkeerd staan van auto’s. Bezoekers van NVOG die met de auto komen wordt dan ook geadviseerd er goed op te letten waar men de auto neerzet. In de directe omgeving van het Piet van Dommelenhuis zijn vaak voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar maar voor sommige gedeelten geldt het kosteloos parkeren niet! Voorkom een parkeerboete en verzeker uzelf ervan dat u juist geparkeerd staat. Of maak gebruik van de (betaalde) parkeergarage van het winkelcentrum Kanaleneiland. Zie voor meer informatie ook onze website.

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 16 februari 2018.

Seniorvriendelijk gemeentebeleid.

In september 2017 hebben NVOG en KNVG gezamenlijk een actie gevoerd richting lokale politieke partijen. De inzet was een seniorvriendelijk gemeentebeleid.(nieuwsbrief 34).

Via de griffier van de gemeenteraad zonden wij een brief aan de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen om hen op de wensen van de senioren te wijzen. Als bijlage voegden wij de checklist Seniorvriendelijk gemeentebeleid bij. Een checklist bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van de partijprogramma’s en gericht op het beleid voor ouderen. De thema’s waren: communicatie en informatie, financieel, mobiliteit, wonen en zorg en preventie.

Wij hebben de lokale politieke partijen benaderd omdat de zorg voor ouderen steeds meer op het bord van de gemeenten terecht komt. Gemeenten en ook de politieke partijen hebben hier moeite mee, doen zeker hun best maar zoeken nog naar de juiste oplossingen.

Wij hebben de lid-organisaties op de hoogte gebracht van onze activiteiten. Ook hebben wij u gevraagd om de leden van uw organisatie te informeren. Om de actie te versterken hebben wij voor uw leden een voorbeeldbrief gemaakt die zij naar de lokale politieke partijen konden mailen. Wij hebben een korte enquête uitgezet en uit de reacties blijkt dat dit onderdeel van de actie niet veel response heeft opgeleverd.

Diverse lokale politieke partijen hebben ons met een positieve reactie benaderd. Zij gaven aan dat zij onze informatie zouden gebruiken bij het bepalen van hun beleid. Een mooi succes.

Als NVOG en KNVG hebben wij besloten om niet, zoals de bedoeling was, de lokale politiek kort voor of kort na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te benaderen. Dat is ook niet nodig omdat de gemeenten c.q. de lokale politiek in een veel groter verband worden benaderd.

In november 2017 heeft een groot aantal (belangen)organisaties, ook NVOG en KNVG, minister Hugo de Jonge het Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving overhandigd. Zie onze nieuwsbrief nr. 50.

Begin maart 2018 wordt een Pleidooi gericht op de lokale politiek gepubliceerd. Wij werken mee aan de uitvoering hiervan en gebruiken hierbij natuurlijk de ervaring die wij met onze eigen actie hebben opgedaan. In een volgende nieuwsbief komen wij hierop terug.

Tenslotte nog het volgende: in de komende weken worden in nagenoeg alle gemeenten met/door politieke partijen bijeenkomsten georganiseerd waarin de burgers hun wensen kenbaar kunnen maken. Het is goed dat deze ook door ouderen worden bezocht.

Als men daarvoor de checklist wil gebruiken, deze is te vinden op het openbare deel van onze website: www.gepensioneerden.nl

Hulp bij het invullen van belastingaangifte.

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Lees hier verder….

Nederland voert opnieuw de Europese Zorgindex aan.

Deze maand kwam de nieuwe editie van de Euro Health Consumer Index uit. Wederom staat de Nederlandse gezondheidszorg op de eerste plaats met een totaal van 924 punten. Men beoordeelt Nederland dus als het beste zorgland in Europa. Wij blijven daarmee b.v. Zwitserland (2) en Denemarken (3) voor. Daar mogen niet alleen trots op zijn maar ook blij dat wij in Nederland wonen! Nederland heeft de laatste jaren steeds tot de top 3 behoort en staat nu al driemaal op een rij op de eerste plaats!

Belangrijke positieve punten uit het rapport zijn:
-Het gescheiden opereren van zorgverzekeraars (in competitie) en zorgverleners
. -Participatie van patiëntenorganisaties in de beslissingen over de gezondheidszorg.
-Grote toegankelijk van de eerstelijnscentra (huisartsen!)
-Hoge professionaliteit van ziekenhuizen en specialisten
-Een lage bureaucratie

Negatieve punten zijn:
-Oplopende wachtlijsten
– Relatief zijn de uitgaven van de Gezondheidszorg in Nederland de hoogste van Europa met de opmerking: Als het land dit kan betalen, prima, maar ook voor de uitkomsten en de kwaliteit van leven van de patiënt.
-Er zijn relatief gezien te veel opnames in ziekenhuizen etc.

Op zich een goed resultaat, maar er wordt wel geadviseerd meer op de kosten en de wachtlijsten te letten om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

U kunt het (engelstalig) rapport hier downloaden.

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 9 februari 2018.

Wie doet wie tekort?

Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder boven-genoemde titel. In de brief wordt gereageerd op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp van 50PLUS over de rekenrente voor de pensioenen.

Er wordt met name ingegaan op de gedachte dat een hogere rekenrente dan volgens de thans geldende regels in de komende 30 jaar de thans jongere generaties zou benadelen. Op basis van dezelfde soort redenering die tot bovengenoemde veronderstelling leidt kan ook geconcludeerd worden dat de ouderen in de afgelopen 30 jaar ten bate van deze jongere generaties benadeeld zijn.

De commissie wordt verzocht beide redeneringen te betrekken bij de komende evaluatie van het Financieel Toetsingskader Pensioenen (nFTK). U kunt de volledige brief hier lezen.

Alles is Gezondheid.

De voorzitter van de NVOG/KNVG commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit woonde deze week een landelijke conferentie bij van het 4,5 jaar geleden door het ministerie van VWS gestarte project “Alles is Gezondheid”, waarover wij al eerder publiceerden.

Een ruime samenvatting van zijn observaties kunt u hier lezen.

NVOG uitgenodigd voor gesprek bij SZW.

NVOG gaf 10 oktober van het vorig jaar samen met KNVG een persbericht uit waarin werd aangegeven dat wij graag willen meediscussiëren over het te vernieuwen pensioenstelsel. Bovendien schreven wij 9 november een brief aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met inhoud van dezelfde intentie.

Deze week ontvingen wij een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met minister Wouter Koolmees, waarin wij samen met de ouderorganisaties en vakbonden actuele pensioen- en koopkrachtzaken kunnen bespreken en tevens de mogelijkheid hebben gesprekspunten in te brengen.

Het overleg is gepland op dinsdag 20 maart a.s. Wij houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 2 februari 2018.

“Aandacht voor Iedereen” (AVI) en de WMO.

Toen 5 jaar geleden de positie van de gemeente in de zorg, o.a. voor ouderen, sterk  werd uitgebreid, zoals door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is door de overheid het project : “Aandacht voor iedereen” gestart.  Aan dit project namen veel organisaties deel, ook de ouderenorganisaties. Dit project is  ultimo 2017 beëindigd.

Wat was het doel van dit project?
– Het informeren van WMO-raden en lokale belangenbehartigers over de decentralisatie van de functies “begeleiding” en “beschermd wonen” en het sociaal domein, zodat zij weten wat zij lokaal aan de orde moeten stellen.
– Het versterken van het lokale ”speelveld”, zodat de lokale “tegenstem ”bij de decentralisaties goed geregeld  wordt
Ook was het de bedoeling was om de taak en positie van de burgers en cliënten te versterken zodat  burgers en zorgcliënten een belangrijke rol kunnen spelen in het beleid  van gemeenten hierover.

Wat is daarvan terecht gekomen?
Het blijkt dat er grote verschillen zijn in de aanpak van gemeenten. Er zijn gemeenten die een goede WMO raad hebben die de gemeente kan adviseren over het te voeren beleid maar in  veel gemeenten is dit niet goed aangepakt. De regionale netwerken, zoals ouderen en patiëntenorganisaties, waren dikwijls niet in staat om goede deelnemers voor de WMO raden te leveren en de deelnemers waren lang niet altijd in staat om de gemeente op de juiste wijze  te  adviseren over het te voeren beleid. Maar ook de gemeenten waren niet altijd blij met dit soort adviesraden. Men kan concluderen dat het project Aandacht voor Iedereen, ondanks vele inspanningen van voorlichters etc.,  niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Dat is jammer omdat het systeem van samenwerking van burgers en gemeente (als dat goed wordt georganiseerd) positieve resultaten kan voortbrengen.

Ook het Sociaal Cultureel  Planbureau heeft in januari 2018 een rapport uitgebracht over de wijze waarop gemeenten de uitvoering van de WMO hebben opgepakt. In dit rapport wordt daarover ook kritisch geregeerd over de uitvoering van de WMO door de gemeenten.

De uitgangspunten van de WMO: zelfredzaamheid, participatie, maatwerk en lichtere vormen van ondersteuning van de degenen die hieraan behoefte hebben, worden breed gedragen. Echter in de praktijk zijn WMO consulenten, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders nog vaak zoekende hoe zij deze punten kunnen uitwerken en worden vele knelpunten ervaren. Ook zijn er teveel problemen bij  het een beroep doen op het sociale netwerk van hulpbehoevenden. De toegang tot ondersteuning is erg ingewikkeld geworden, waardoor het zowel voor inwoners als professionals niet altijd duidelijk  is waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en welke instantie verantwoordelijk is voort het oplossen van een vraag om hulp.  Op de concrete resultaten  van het ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie hebben de meeste gemeenten geen goed zicht.

Natuurlijk is in de kranten en tijdschriften al veel aandacht besteed aan de variëteit aan problemen bij de uitvoering van de WMO, maar oplossingen laten dikwijls op zich wachten. Het is en blijft de bedoeling van deze wet dat ouderen en gehandicapten, die problemen ondervinden bij het langer thuis wonen en die men zelf niet kan oplossen, door de gemeente geholpen wordt met het vinden van een oplossing. De gemeente hebben binnen de wet de vrijheid gekregen om zelf oplossigen te vinden, maar deze moeten wel passen in de bedoelingen van de wet. En daar mankeert dikwijls het een en ander aan.

Hugo de Jonge, de nieuwe minister van VWS, heeft in het door hem voorgestelde Pact voor Ouderenzorg  als een van zijn speerpunten genoemd : het langer thuis blijven wonen. Wij zullen er mede voor gaan zorgen dat de oplossingen van de problemen die dit voor de betrokkenen kan meebrengen een  belangrijke aandacht zullen krijgen in dit project.

Beter inzicht in pensioenen.

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier verder..

Nieuwe website met eenvoudige uitleg basisverzekering.

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheids-vaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft ook weinig kennis van de basisverzekering, terwijl dat wel belangrijk is.

De nieuwe website uitlegzorgverzekering.nl laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering werkt. Moeilijke begrippen zoals eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap en met leuke voorbeelden uitgelegd.

In Nederland zijn veel mensen die niet weten hoe de basisverzekering werkt. Veel mensen gaan nooit naar hun huisarts, omdat ze bang zijn om daarna een hoge rekening te krijgen. Ook weten veel mensen niet hoe het zit met de ziektekosten van kinderen en de tandarts. Het is erg belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe de basisverzekering werkt.

De website is gemaakt in samenwerking met: Zorgverzekeraars Nederland, Leer Zelf Online, Zorgverzekeringslijn en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. De website is ook vertaald naar het Engels en is binnenkort ook in het Syrisch Arabisch en het Tigrinya beschikbaar.