Nieuwsbrief 26

 

 

Nieuwsbrief 26, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 23 juni 2017.

Alles is gezondheid!!

Zoals bekend zal in de komende jaren preventie (ook wel voorzorg genoemd!) om zorg te voorkomen een zeer belangrijke factor zijn     (naast meer eigen regie en eigen verantwoording)  om de professionele zorg  toegankelijk en betaalbaar te houden.

Twee jaar geleden heeft de overheid een grote actie opgezet om meer aandacht krijgen voor preventie. Die heet “Alles is Gezondheid” Wij schreven er al eerder over.

Tweemaal per jaar wordt een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp met meer dan 1000 deelnemers uit geheel Nederland om van elkaar te leren.
Eind vorig jaar heeft de regering besloten om dit project nog zeker 5 jaar voort te zetten.

Het is de bedoeling dat organisaties en verenigingen, maar ook gemeenten en wijken op zich nemen voor hun leden en omgeving preventie aan de orde te stellen. Er zijn al meer dan 2000 deelnemers die een zgn. “pitch” hebben ingediend hoe zij in hun omgeving “voorzorg” gaan promoten en activeren.
Ook uw organisatie zou daaraan deel kunnen nemen voor hun leden!!

Kijk eens op www.allesisgezondheid.nl. Daar zijn veel voorbeelden te vinden en ook hoe uw organisatie daaraan kan meedoen, mede om de gezondheid van uw leden op een hoger plan te brengen!

UMCG start publieksonderzoek naar kwaliteit palliatieve zorg.

​Het UMCG start een groot onderzoek naar de mening van Nederlanders over de kwaliteit van palliatieve zorg. De onderzoekers willen te weten komen wat de Nederlanders de belangrijkste aspecten vinden in de zorg tijdens de laatste levensfase. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek via de website www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl.

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste fase van het leven voor patiënten die ernstig ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg is er vooral op gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Als iemand ernstig ziek is en er geen genezing meer mogelijk is, wat is dan het belangrijkste voor hem of haar in die laatste levensfase? En wat betekent dat dan voor de zorg die iemand krijgt?

Diverse deskundigen hebben een overzicht gemaakt van in totaal 59 onderwerpen die een rol spelen in de palliatieve zorg. Het is belangrijk dat deze onderwerpen in de zorg aansluiten bij wat de Nederlanders hierin belangrijk vinden. Doel van het onderzoek is om te weten te komen wanneer we palliatieve zorg ‘goed’ kunnen noemen.

Deelname onderzoek
Iedereen kan tot 1 augustus 2017 meedoen aan het onderzoek via www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl. Niet alleen patiënten in de laatste levensfase of zij die een naaste hebben die nu palliatieve zorg krijgt of recent is overleden, maar ook mensen die deze ervaringen juist nog niet hebben.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kenniscentra Palliatieve Zorg van UMCG, Radbouumc en Erasmus MC, het Martini Ziekenhuis, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland. Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie van ZonMW en is onderdeel van het ZONMW-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.

Mijn kwaliteit van leven.

Enige jaren geleden heeft de Patiënten Federatie een programma gestart om de zorg voor ouderen te verbeteren.  De ouderen- en gepensioneerden organisaties, waaronder ook NVOG, hebben dit  initiatief ondersteund. .

Wat is de bedoeling? Op de website  www.mijnkwaliteitvanleven.nl vult de deelnemer tweemaal per jaar vragenlijst in over  zijn of haar persoonlijke situatie bv. wat heeft hij of zij nodig  op het gebied van zorg en wonen nu en in de toekomst . De deelnemer krijgt  deze lijst per mail toegezonden.

Na het invullen krijgt men niet alleen zelf een advies maar ook worden de uitkomsten gebruikt om gemeenten en zorgorganisaties onder de aandacht van gemeenten en overheid en zorgorganisaties te brengen. Bijna 30.000 ouderen in Nederland vullen tweemaal per jaar deze vragenlijst al in!

Denk er eens in uw bestuur over na of uw vereniging  dit ook wil en kan promoten onder haar eigen leden.
Op www.mijnkwaliteitvan leven.nl  kan u alle informatie vinden.
En laat NVOG via ons secretariaat eens weten of u dit ook gaat doen. Wij zijn er erg benieuwd naar!

 

Nieuwsbrief 25

 

Nieuwsbrief 25, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 16 juni 2017.

Stemming motie Dik-Faber uitgesteld

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij dat het kamerlid mevrouw Dik-Faber (CU) een motie heeft ingediend om de kostendelers-norm (“mantelzorgboete”) ook voor AOW-ers met een AIO-uitkering af te schaffen. De motie zou deze week in de Kamer worden behandeld.

In een gezamelijke aktie (waaraan ANBO en KNVG door omstandigheden niet konden meedoen) hebben de senioren- en migrantenorganisaties KBO-PCOB, IOT, NOOM, NVOG en SMN ter ondersteuning van die motie eind vorige week een mail gestuurd naar de Tweede Kamer fracties.

In de mail herinneren de organisaties eraan dat ouderen met een onvolledige AOW die mantelzorg ontvangen,al enkele jaren hard worden getroffen door de kostendelersnorm en pleiten zij om die reden ook al langere tijd voor afschaffing van deze maatregel. Het betreft hier een groep zorgbehoevende ouderen die het al verre van breed heeft: de AIO-uitkering die zij ontvangen is er immers een die moet voorkomen dat zij onder de armoedegrens belanden. Als juist deze groep mensen, voor wie iedere cent telt, gekort wordt op hun inkomen door de kostendelersnorm toe te passen, dan is dat zeer schrijnend.

Het is bovendien maar de vraag of de kostendelersnorm in de AIO een gunstig budgettair effect heeft. Wanneer families als gevolg hiervan beperkt worden bij het verlenen van mantelzorg, dan zal het beroep op zorg (en de kosten die daarmee gepaard gaan) hoger zijn dan de lagere uitkeringen aan besparing opleveren.

Over de motie zou afgelopen dinsdag worden gestemd maar de stemming is uitgesteld naar en later tijdstip.
Â

Op weg naar een ouderenvriendelijke samenleving.

Onder deze titel publiceerde de Patiënten Federatie Nederland  (NPF) vorige maand  een onderzoeksrapport over de beleving  van ouderen, naasten van ouderen en zorgprofessionals van de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen in Nederland.

Daarin worden veel knelpunten genoemd zoals:
– De ondersteuningsvraag aan buren, vrienden en familie  is groter dan men kan bieden.
– Slechte afstemming tussen hulpverleners.
-Eigen kosten voor noodzakelijke zorg en ondersteuning kan men niet betalen.
-Geen passende hulp(middelen) via de gemeente.
-Niet op tijd gebruik kunnen maken van de zorg die nodig is.
-Overgang van ziekenhuis naar thuis is moeilijk.
En nog veel andere problemen!
Het rapport is te vinden op onze website onder: Publicaties, Zorg, Welzijn en Wonen en Mobiliteit. U kunt het ook hier downloaden.

De NPF heeft nu het initiatief genomen om een coalitie te vormen van een aantal organisaties die tezamen deze en andere problemen, die vooral kwetsbare ouderen ondervinden, niet alleen wereldkundig gaan maken maar ook proberen om deze op te (laten) lossen.

Naast patiëntenorganisaties hebben zich als deelnemer daarvoor aangemeld o.a. Actiz (de organisatie van thuiszorg en verpleeghuizen), De Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen, De vereniging van verplegenden en het Cultureel  Plan Bureau  maar ook  ouderenorganisaties KBO/PCOB, KNVG, NOOM  en uiteraard ook de NVOG.

Er moet nog veel ontwikkeld worden maar mede i.v.m. de kabinetsformatie is vandaag een 4 punten manifest verzonden naar diverse overheid instanties en de Tweede Kamer. Het Manifest kunt U hier downloaden.

Vorige week konden wij u berichten over onze deelname aan de toekomst en veranderingsagenda “BeterOud”. Op 28 juni zal de samenwerkingsovereenkomst daarvoor worden ondertekend.
Wellicht zit er enige overlappingen in beide activiteiten, maar wij hebben ervoor gekozen om deel te nemen aan beide activiteiten voor de ouderen in Nederland  om daarmee de belangen van de leden van de lidorganisaties te dienen.

Wij houden u op de hoogte!
Deelt u dit ook met uw leden?

Nieuwsbrief 24

 

Nieuwsbrief 24, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 9 juni 2017.

NVOG en partners sturen brief aan commissie SZW.

Volgende week vergadert de vaste kamercommissie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over een aantal onderwerpen betreffende pensioenen.  In een gezamenlijke brief van ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NVOG en NOOM vragen de pensioenkoepels en de ouderenorganisaties aan de commissieleden om speciale aandacht te schenken aan de agendapunten “Financiële positie pensioenfondsen” en “Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen”. Zij vragen de politiek genuanceerder kijken naar de rente die de pensioenfondsen moeten hanteren.Â

Aanleiding voor de brief is de wijze waarop staatssecretaris Jetta Klijnsma begin dit jaar een rapport over de rekenrente van het Centraal Planbureau publiceerde. Het CPB bekeek wat een rekenrente van zowel twee als vier procent zou betekenen voor verschillende generaties en concludeerde dat het hanteren van twee procent weinig invloed had. Bij vier procent zouden gepensioneerden er flink op vooruit gaan, maar wel ten koste van jongeren. U leest de brief aan de kamercommisie door hier te klikken.

Beter Oud nader uitgelegd.

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van Beter Oud; in een van onze vorige nieuwsbrieven hebben wij hier al een keer aandacht aan besteed. Joost Bos, lid van de NVOG/KNVG commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit heeft voor u op papier gezet wat Beter Oud precies inhoudt, welke rol NVOG en KNVG hierin spelen en wat de leden van de lidorganisaties eraan hebben. U kunt het artikel over Beter Oud hier lezen.

Nederland op weg naar één geldautomatenpark.

Onder de hierboven vermelde kop lanceerde het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) eerder deze week een persbericht naar aanleiding van de op 31 mei gehouden MOB-vergadering. Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB. U leest het persbericht van het MOB hier.

Wat is Preventieve zorg?

Preventieve Ouderenzorg is een begrip dat de laatste tijd regelmatig in de belangstelling staat en waarover veel wordt geschreven. Maar wat houdt preventieve ouderenzorg eigenlijk in? Dat legt Leo Kool, vice voorzitter van de NVOG/KNVG commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit uit in een artikel waarin onder meer 10 punten staan vermeld waaraan goede preventieve ouderenzorg moet voldoen.

Opmerkingen en suggesties over dit onderwerp kunt u mailen aan een in het artikel genoemd e-mailadres. U leest het artikel hier.

“Mantelzorgboete” definitief van de baan.

Begin deze maand mochten we vernemen dat de AOW kostendelersnorm, ook wel mantelzorgboete genoemd, niet wordt doorgevoerd. Dat is goed om te horen maar voor ouderen met een onvolledige AOW en aanvulling vanuit de bijstand, geldt dit afstel vooralsnog niet.

Dat schrijft Maarten Maas, voorzitter van de NVOG commissie Koopkracht, Inkomen en AOW in zijn bericht.