Nieuwsbrief 27

dinsdag 11 juni 2019

PERSBERICHT

Gepensioneerden positief-kritisch over principe pensioenakkoord

De gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG hebben veel waardering voor de inzet van minister Koolmees en de sociale partners om te komen tot het nu voorliggende principeakkoord voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Het akkoord lijkt in hoofdlijnen tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de gepensioneerden. Ten aanzien van het aanvullend pensioen zijn er nog wel veel open vragen.

De koepels van gepensioneerden gaan er van uit dat zij de komende maanden actief betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel, dat daarna ook in wetgeving wordt vastgelegd.

Tijdens het proces op weg naar het akkoord heeft minister Koolmees meermaals aangegeven dat hij de gepensioneerdenorganisaties actiever wil betrekken bij de komende wijzigingen in het pensioenstelsel. De koepels van gepensioneerden gaan er van uit dat deze toezegging van de minister – evenals die van FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga – gestand wordt gedaan door deelname in een te vormen klankbordgroep.
Directe vertegenwoordiging van de gepensioneerden is alleszins redelijk: het belang van de 3,3 miljoen gepensioneerden betreft 36% van de ruim 1400 miljard euro vermogen in de Nederlandse pensioenfondsen. Actieve betrokkenheid van zowel jongeren als ouderen in het verdere proces vergroot en verstevigt het maatschappelijk draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel.

Zorgen
KNVG en NVOG onderschrijven de in het pensioenakkoord geformuleerde maatregelen inzake aanpassing van de AOW-pensioenleeftijd. Zorgen hebben de koepels over de nog steeds dreigende kortingen op de pensioenen, het beperkte uitzicht op indexatie van de pensioenen en de verdeling van de kosten van de transitie.

De minister stelt voor dat tijdens de overgangsfase naar een nieuw pensioenstelsel alleen wordt gekort op de pensioenen als er sprake is van een langdurige dekkingsgraad lager dan 100%. KNVG en NVOG verwachten dat dit voorstel niet ver genoeg gaat om de maatschappelijke onrust op dit gebied weg te nemen. De koepels zijn van mening, dat er
tijdens de overgangsfase alleen gekort zou moeten worden als volgens het ingediende herstelplan sprake is van onvoldoende herstel.

Het nieuw beoogde pensioenstelsel , met twee basis contractvormen waarin de zekerheidseis wordt losgelaten, lijkt op papier voldoende keuzemogelijkheden en waarborgen te bieden om een goed geïndexeerd pensioen op te bouwen. Of indexatie in de praktijk ook daadwerkelijk wordt bereikt is – met name ook in de beginjaren – sterk afhankelijk van de invulling van de financiële spelregels en de transitieregels die gaan gelden.

Generatie-evenwicht
De koepels hebben twijfels of de indexatieambitie en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek financieel in samenhang kunnen worden gedekt op basis van de deels al geherdefinieerde spelregels. Voordat dit verder wordt uitgewerkt is het goed om duidelijk te maken wat onder generatie-evenwicht wordt verstaan en hoe die kan worden vormgegeven.

KNVG en NVOG verzoeken de minister aan de in te stellen stuurgroep als opdracht mee te geven te toetsen in hoeverre de gedefinieerde ambities daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd op basis van een onderbouwde generatie-evenwichtige belangenafweging. De transitiewaarde van de verschillende generaties zou bepaald moeten worden op basis van over een langere periode prudente, maar niet risicovrije, rentevoet.
Ook voor de bepaling van de dekkingsgraad in het nieuwe pensioenstelsel is een meer stabiele en meer generatie-evenwichtiger rentevoet noodzakelijk. De in te stellen stuurgroep kan daarvoor een zoveel als mogelijk stabiele en generatie-evenwichtige waarderingsmethodiek ontwikkelen.

Risico-bereidheid
In de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel gaan de onderhandelingspartners er van uit dat er voorzichtiger moet worden belegd naarmate de deelnemers in het pensioenfonds ouder worden of al gepensioneerd zijn. Het zogenaamde life cycle principe. Dit principe gaat uit van de veronderstelling dat oudere en gepensioneerde deelnemers liever minder risico lopen. Uit onderzoeken blijkt echter het tegenovergestelde: jongeren willen overwegend meer zekerheid en ouderen zijn bereid meer risico’s te nemen.

In het pensioenakkoord wordt life cycle beleggen de regel en mogen pensioenfondsen met redenen omkleed daarvan afwijken. KNVG en NVOG vinden dat het precies andersom moet zijn. Een pensioenfonds hanteert als regel vanaf het begin van premiebetaling tot overlijden dezelfde beleggingsmix (zogenaamd ‘uniform beleggen’), tenzij het pensioenfonds kan uitleggen dat het in zijn specifieke fonds beter is het anders te doen.

U kunt het persbericht als pdf document hier downloaden. Op de NVOG website staat de brief die vrijdag 7 juni aan minister Koolmees en aan de vaste commissie SZW van de Tweede Kamer is gestuurd.

Nieuwsbrief 26

vrijdag 7 juni 2019

Pensioenpetitie

In een van onze eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat dinsdag 4 juni een delegatie van KNVG- en NVOG-vertegenwoordigers de petitie “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” in Den Haag heeft aangeboden.

De petitie is op 21 april geopend en werd ondersteund met een speciaal daarvoor ingerichte website www.mijnpensioenpetitie.nl waarop uitvoerige informatie over de beweegreden van de petitie werd gegeven.

Na een paar dagen stond de teller al op 10.000 handtekeningen en toen vanaf 29 april de radio-commercials werden gelanceerd ging het nog sneller omhoog. Acties op Facebook, LinkedIn en Twitter zorgden ervoor dat halverwege mei al 30.000 mensen de petitie gesteund hadden.

Door het inzetten van een nieuw radiospotje op 16 mei en het publiceren van een aantal promoties op Facebook kreeg de ondertekening een extra boost en hadden we de hoop de 50.000 handtekeningen te halen. Dit mede gezien het feit dat gaandeweg de petitie bleek dat ook op een andere petitie gerelateerd aan pensioenen (Stop de pensioenbreuk) werd getekend. Het patroon van de ondertekeningen op deze petitie (die echter al eind december 2016 was beëindigd!), liep namelijk vrijwel synchroon met het patroon van de ondertekeningen op onze petitie.

Uiteraard hebben wij geprobeerd de handtekeningen van de “verkeerde” petitie te mogen toevoegen aan die van ons maar dat is helaas niet gelukt. Anders was de eindscore ruim boven de 50.000 handtekeningen uitgekomen.

Nochtans kunnen wij terugkijken op een geslaagde actie en mochten wij afgelopen dinsdag 45.588 handtekeningen en een aanbiedingsbrief (nieuwsbrief 25) overhandigen aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamer commissie van SZW.

Namens de besturen van KNVG/NVOG en de petitie-werkgroep wil ik iedereen die de petitie heeft gesteund en ondertekend van harte danken. Veel lid-organisaties hebben onze herhaalde oproepen tot ondertekening aan hun leden doorgegeven of op andere wijze onder de aandacht gebracht en ook hen zijn wij daarvoor zeer erkentelijk.

Dirk Visser, communicatiemedewerker NVOG.

 

SER themabrief Pensioenen en AOW

Via deze link kunt u de juni nieuwsbrief van de SER lezen waarin veel nieuws staat over het nieuwe pensioenstelsel.

 

Reactie op het principeakkoord over pensioen en AOW.

In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni werd een concept pensioenakkoord over pensioen en AOW bereikt. Een stuurgroep moet de voorstellen verder uitwerken.

Omdat nog veel onduidelijkheid bestaat over wat de gevolgen van het mogelijk pensioenakkoord zijn, gaat de gezamenlijke pensioencommissie KNVG/NVOG dit de komende dagen onderzoeken. Zodra de commissie een (voorlopige) conclusie heeft geformuleerd, zullen wij u daarvoor informeren.

NVOG

Aan onze leden voor extra service:

Lees nieuwsbrief 24 van de NVOG over de zorgtoeslag en premiebetaling.

Nieuwsbrief 24

vrijdag 31 mei 2019

Zorgtoeslag en premiebetaling.

Het is eigenlijk een vreemd woord “Zorgtoeslag”, want het is geen ”toeslag voor zorg” maar het is een toeslag voor degenen (individuen of gezinnen) die in verhouding tot hun inkomen veel (nominale) zorgpremie moeten betalen. Dit is in 2006 ingevoerd omdat de te betalen ziekenfondspremie een stuk lager was dan de nominale premie voor de zorgverzekering.

Op dit moment (2019) krijgt een alleenstaande vanaf 18 jaar een zorgtoeslag als het inkomen lager is dan € 29.562 per jaar en het vrij vermogen lager is dan € 114.176. Een gezin (2 volwassen personen!) krijgt een zorgtoeslag als het gezamenlijk inkomen lager is dan € 37.885 per jaar en het gezamenlijk vrij vermogen minder is dan € 145.136.

 

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen, kan oplopen tot ongeveer 80 % van de te betalen premie en kan dus jaarlijks verschillend zijn als het inkomen wijzigt. Er wordt door de overheid per jaar uit de belastopbrengsten ongeveer € 4 miljard aan zorgtoeslag betaald!

In 2019 ontvangen ongeveer 4,5 miljoen gezinnen en alleenstaanden een zorgtoeslag, naar schatting 2/3 van de bevolking. Nog steeds zijn er veel zorgpremiebetalers, die in aanmerking komen voor een zorgtoeslag maar deze niet hebben aangevraagd. Dit kan zijn om diverse redenen, maar onbekendheid met dit fenomeen komt veel voor, zeker bij ouderen!

Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u alle informatie over de zorgtoeslag vinden en ook het aanvraagformulier downloaden als u vindt dat u er recht op hebt en nog geen toeslag hebt aangevraagd. Ook de afdeling Sociale Zaken van de gemeente kan informatie verstrekken.

De zorgtoeslag wordt aan de ontvanger maandelijks rechtstreeks overgemaakt door de belastingdienst. Dat geeft wel eens problemen omdat dit geld niet altijd besteed wordt waar het voor bedoeld is, nl. het betalen van de premie zorgverzekering!

In een brief van de minister aan de Tweede Kamer van vorige maand lezen staat dat er ongeveer 175.000 verzekeringsnemers een achterstand hebben in het betalen van de premie van meer dan 2 maanden. De meesten daarvan zijn ook ontvangers van een zorgtoeslag. Je zou denken: waarom wordt in dit soort gevallen de zorgtoeslag niet direct vanuit de belastingdienst overgemaakt aan de zorgverzekeraar, dan is de premie in ieder geval gedeeltelijk al betaald. Dat vond de Tweede Kamer ook! Echter de minister heeft duidelijk gemaakt dat dit veel administratief gedoe oplevert dat ongeveer, naast de aanloopkosten en de extra kosten bij de zorgverzekeraars, ongeveer € 3,5 miljoen per jaar zou kosten. Dat vindt hij te veel.

Nog een laatste opmerking. Er bestaat een commissie klachten en geschillen zorgverzekeringen en een zgn. zorgverkeringslijn waar men klachten over zorgverzekeringen kan neerleggen. Adres: Zorgverzekeringslijn, Postbus 291, 3700AG Zeist, tel 088 9006960, website: www.zorgverzekeringslijn.nl

Lees verder