Nieuwsbrief 11

De “miljardennota” 2022

Op 7 september werd door het demissionaire kabinet de begroting voor 2022 bij de Tweede Kamer
ingediend. Het is alweer enige weken geleden en de afgelopen weken stond de discussie in Den Haag
meer in het teken van de vorming van een nieuw kabinet dan over de begroting.
De Koepel Gepensioneerden heeft op 2 oktober in nieuwsbrief nr. 34 al aangegeven wat zij (en andere
seniorenorganisaties) vinden wat van het integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord zou moeten
worden opgenomen. Een goede zaak. Laten wij hopen dat dit door de nieuwe regering wordt
overgenomen. Want er zijn veel problemen die voor de senioren om een oplossing vragen.
Wat stond er o.a. daarover in de begroting?
De zorgkosten gaan volgend jaar de €100 miljard overschrijden dat is gemiddeld € 6000,- per inwoner,
jong en oud! Dat is de hoogste post in de regeringsbegroting. Discussie is gaande over hoe de stijging in
de komende jaren kan worden verminderd. Daarvoor studeert het Zorginstituut Nederland op
mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de in de basisverzekering en Wet Langdurige Zorg verzekerde
zorg bewezen effectief en nodig moet zijn. En dat is op dit moment niet altijd het geval. Ook wordt
gedacht aan een geheel andere en veel effectievere opzet van de organisatie van de zorg.
Er zijn momenteel lange wachtlijsten voor zowel het ziekenhuis als de verpleeginrichtingen, maar ook
voor de wijkverpleging. Dat moet veranderen. Probleem is niet alleen de enorme kosten die met de zorg
gemoeid zijn maar ook het feit dat er tienduizenden vacatures zijn die niet opgevuld kunnen worden.
Een grote uitdaging voor de nieuwe regering!
De 1 ½% salarisverhoging die door de Tweede Kamer werd afgedwongen zal daarbij niet veel helpen.
Nog vreemder is het besluit dit in 2022 te financieren via een extra last voor het bedrijfsleven.
Het blijven zorgkosten. Deze salarisverhoging kost bijna één miljard euro per jaar, die niet meer zijn terug
te draaien in de komende jaren!
Een belangrijke post in de begroting 2022, die genoemd mag worden in het kader van de ouderenzorg,
is wel de toezegging van de ondersteuning van €57 miljoen om de wijkverpleging te ondersteunen.
Verwacht wordt dat de premie in 2022 per persoon gemiddeld met ongeveer €2 á 3 per maand zal gaan
stijgen. Wij zullen het zien als de zorgverzekeraars de premie in november gaan publiceren.
De inkomensafhankelijke premie zal ongeveer 5 % dalen. Het eigen risico wordt gehandhaafd
op € 385,- per verzekerde. Of de zorgtoeslag ook wordt aangepast wordt in december bekend gemaakt.
Over pensioenen is niets in de begroting opgenomen, wij moeten daarvoor het regeerakkoord en de
discussie over het toekomstige pensioensysteem afwachten. Of en, zo ja, hoeveel indexering zal er plaats
kunnen vinden zullen wij ook moeten afwachten, de gepensioneerdenorganisaties hebben dit wel
gevraagd om te regelen in afwachting van de realisatie van het pensioenakkoord!
Pagina 1 van 2
Wonen
Een heel belangrijk punt is ook het wonen voor ouderen. Nederland zit in een wooncrisis. Er zijn te weinig
woningen voor de inwoners en er wordt ook te weinig gebouwd. De korting die de woning coöperaties
krijgen op hun verschuldigde belasting (verhuurdersheffing) zal ook niet zoveel helpen, het is een druppel
op een gloeiende plaat! Voor ouderen die in een voor hen te grote woning wonen, en die best willen
verhuizen naar een kleinere en aangepaste woning, zijn er te weinig mogelijkheden. De gemeenten zullen
hierin het voortouw moeten nemen.
De regering heeft wel in de begroting aangekondigd een subsidiepot van €20 miljoen te reserveren voor
ontmoetingsruimten in woonvormen voor ouderen, een goed begin!
In dit kader wil ik graag wijzen naar de brief met bijlagen aan de besturen van de verenigingen en leden
van de Federatieraad van FASv van 28 april van dit jaar waarin het bestuur een oproep doet aan de
aangesloten verenigingen om actief te worden in hun gemeente in het kader van de gemeenteraad
verkiezingen op 16 maart 2022. En dit niet alleen in het kader van wonen voor ouderen, maar ook op
andere terreinen.
Als de gemeente geen initiatieven neemt, dan gebeurt er weinig. De senioren in de gemeente kunnen op
de politieke partijen en de gemeenteraad en wethouders druk uitoefenen om initiatieven te nemen!
In genoemde brief staat dat ik bereid ben om de FASv verenigingen, die dit willen oppakken, wil
ondersteunen (op afstand!) Er is tot op heden geen aanvraag hiervoor gedaan.
Wie neemt deze uitdaging aan, zij kunnen zich opgeven via bestuursondersteuning@fasv.nl
Joop Blom
Adviseur FASv
Pagina 2 van 2

Jaargang 2021 nummer 9

 

Het wordt al jaren gezien als deel van de oplossing in de wooncrisis: senioren die hun grote woning inruilen voor een kleiner alternatief, zodat er plek komt voor jonge gezinnen. Die doorstroom komt alleen lastig op gang.

Volgens economisch geograaf Petra de Jong moet er meer met de ouderen worden gepraat, en niet over.

De Jong, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, promoveert morgen op het onderwerp.

Ze legde voor haar proefschrift onder meer een vragenlijst voor aan senioren en dook in eerdere wetenschappelijke onderzoeken naar motieven om te verhuizen of juist te blijven.

Toneel van dierbare herinneringen

Steeds vaker worden ouderen in de wooncrisis aangemerkt als degenen die huizen ‘bezet’ houden, zei De Jong in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar zolang er geen gevoel van urgentie is, bijvoorbeeld vanwege lichamelijk ongemak, is de noodzaak om te verhuizen niet heel groot”, zei ze over haar bevindingen.

“En ja, het huis is misschien wat aan de grote kant en de tuin wordt wat bewerkelijker, maar vaak is men erg

gehecht aan de woning en leefomgeving.

Het is het toneel geweest van vele dierbare herinneringen.”

Daar komt bij dat een woning door de bewoners meestal voor een groot deel is afbetaald of al voor een lange tijd wordt gehuurd. “Daardoor zijn de kosten laag. En los van die kosten is verhuizen ook een hele opgave, dus het wordt zo lang mogelijk uitgesteld.”

Aantrekkelijk én betaalbaar alternatief

Het is dus niet gemakkelijk om iemand aan te moedigen naar een kleinere woning te verhuizen, zegt De Jong. Ook omdat de aangeboden alternatieven vaak niet toereikend zijn of überhaupt niet beschikbaar vanwege de

schaarste op de woningmarkt.

“Want dat alternatief moet aantrekkelijker en betaalbaar zijn. Daarnaast willen mensen het liefst in de buurt

blijven van waar ze wonen. Verder blijkt uit mijn onderzoek: de ene oudere is de andere niet. Dat vertaalt zich in hoe men graag zou willen wonen.”

Met standaard seniorenwoningen worden de meeste ouderen daarom niet over de streep getrokken, zegt De Jong. Er is vanuit dat perspectief nog genoeg te winnen als het gaat om het op gang brengen van de doorstroom.

“En dan is het gewoon beter om ouderen vanaf begin af aan mee te nemen in een op hen gerichte

ontwikkeling”, zegt De Jong. “Ga vooral met ze in gesprek en laat ze zelf vertellen hoe ze graag willen

wonen en wat hun eisen en voorkeuren zijn. Maar pretendeer vooral niet te weten wat ouderen willen, want daarvoor is die groep echt te divers.”

Bron: NOS

nieuwsbrief 8

 

Bereidheid voor mantelzorg in Nederland is groot

 

De definitie van “Mantelzorg” van het Sociaal Cultureel Planbureau luidt:

“Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp”

Mantelzorg is nooit een verplichting

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd of gezien. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals passen op gezonde kleinkinderen valt buiten de

definitie van mantelzorg!

De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Denk aan bv. hulp bij het huishouden zoals koken of schoonmaken, een maaltijd verzorgen, geestelijke steun met een goed gesprek, verplegen van iemand met een handicap. Door mantelzorg kan een ander zich redden, thuis blijven wonen en mee blijven doen aan de samenleving.

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor en familielid, vriend of buur.

 

Liefde voor elkaar

Zorgen voor je naaste is voor veel mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar als er geen potentiële mantelzorgers in de buurt zijn wat dan? Kinderen wonen dikwijls op grote afstand van hun ouders en dan is hulpverlenen, ook al zou je dit willen, niet gemakkelijk.

Vroeger was hulp aan familieleden en buren, als die nodig was omdat zij ziek of gebrekkig waren, heel gewoon. In de kleine leefgemeenschappen hielp men elkaar en ouderen werden in de gezinnen van

kinderen opgenomen tot zij overleden. Maar de moderne tijd heeft afstand geschapen tussen de mensen, burenhulp is minder vanzelfsprekend geworden. Voor ouderen werden aparte

woongemeenschappen met hulp opgericht of worden ouderen het langer zelfstandig thuis wonen

mogelijk gemaakt door wijkverpleegsters en huishulpen vanuit de overheid ter beschikking te stellen. Maar ook door maaltijdbezorging thuis.

 

Thuiszorg en verpleeghuiszorg is duur

Natuurlijk wordt er in deze moderne tijd veel van dit soort taken door de overheid opgepakt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, door b.v. thuis wonen voor ouderen en gehandicapten gemakkelijker te maken. Ook door het opnemen van ernstig zieken en gehandicapten in verpleeghuizen en

instellingen. Maar dat is duur en moet door de bevolking gezamenlijk worden opgebracht via de

belastingen. Ook worden in gemeenschappen hulpcentrales opgericht van vrijwilligers die hulp thuis verlenen! Een goede zaak! En daarnaast is er ook veel hulp van vrijwilligers (of familie!) in

verzorgingshuizen, verpleeghuizen en gehandicapten instellingen. Ook dat is een vorm van mantelzorg!

 

 

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks ca. 5 miljoen 16-plussers hulp aan hun partner, familielid, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische

verstandelijke beperkingen of ouderdom. De informele zorg is van onschatbare waarde. Zonder de inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. Zij kunnen de zorg volhouden als zij op eigen wijze voor een ander kunnen zorgen.

Alleen dan slaagt de participatiemaatschappij!

 

Wilt u meer weten? Op www.mantelzorg.nl is veel informatie te vinden.

En wilt u een deskundige hierover spreken?  De mantelzorglijn: 030-7606055 is altijd bereikbaar.

Noot: Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering een uitkering voor mantelzorg opgenomen. Een aantal gemeenten biedt ook hulp aan mantelzorgers via een mantelzorgcompliment.

 

Activiteit: Dag van de mantelzorg in Appeltern

 Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zetten we in de week van 10 november 2021 mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden.

Overal in het land vind je onzichtbare helden, jong en oud, van het kleinste dorp tot de grootste stad, er zijn er bijna 5 miljoen. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.

Daarom zetten we de schijnwerpers aan. Dit kan fel, om het hele land te laten zien hoe enorm belangrijk mantelzorgers zijn.

Of klein. Met een gebaar, een compliment of samen genieten van de zon of een filmpje.

Rond 10 november maken we het onzichtbare zichtbaar. Doe je mee?

Bron: https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/

 

 

 

Nieuwsbrief 7

Langer Veilig Onderweg – Plan Veilige Mobiliteit Ouderen 2021-2025

In mei heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen aangeboden aan de Kamer. Bij de totstandkoming van dit plan zijn veel partijen binnen BeterOud betrokken. Het plan is een verzamel- en startpunt waarin bestaande en nieuwe acties bij elkaar zijn gebracht. De komende jaren bekijken de betrokken maatschappelijke partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden en medeoverheden hoe ze verder kunnen bouwen aan een gezamenlijke aanpak om de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer zoveel mogelijk te verkleinen.

Mobiliteit is erg belangrijk voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven en de mobiliteit van ouderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De toegenomen mobiliteit heeft ook een keerzijde. Door de vergijzing groeit het aantal mensen voor wie het een uitdaging is om veilig mobiel te blijven. In de afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersslachtoffers vooral onder ouderen sterk toegenomen, in het bijzonder onder oudere fietsers en scootmobielers.
Aandacht voor de veiligheid blijft dan ook onverminderd nodig.

Vier actielijnen

Het plan kent vier actielijnen:
1. Leeftijdsvriendelijke verkeersomgeving
Veilig ingerichte wegen, fietspaden en voetpaden kunnen ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Oudere automobilisten, fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn gebaat bij meer tijd, ruimte, overzicht en zichtbaarheid. Het gaat dan om zaken als goede markering, goede verlichting, voldoende brede fiets- en voetpaden en veilige oversteekplaatsen en kruispunten.
2. Veilig verkeersgedrag door en voor ouderen
Ouderen zijn zich niet altijd bewust van hun beperkingen. Door ouderen zich hiervan bewust te maken kunnen zij tijdig hun verkeersmiddel of verkeersgedrag aanpassen. Naasten of professionals kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar ook andere verkeersdeelnemers moeten zich meer bewust zijn van extra kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals ouderen.
3. Veilig gebruik van voertuigen en hulpmiddelen door ouderen
Het is van belang dat ouderen goed geïnformeerd zijn over mogelijke hulpmiddelen of vervoersalternatieven die rekening houden met hun behoeften, vaardigheden en beperkingen.
4. Verbinding verkeersveiligheid met zorg en welzijn
Ook professionals in het domein van zorg en welzijn hebben een rol in de verkeersveiligheid van hun oudere cliënten. Zij kunnen worden geholpen met duidelijke informatie of adviezen over beschikbare aanpassingen, andere vervoersopties en alternatieve vervoersmiddelen, zoals een driewielfiets of openbaar vervoer. Ook kan het ministeriehelpen om tijdig het gesprek over veilige mobiliteit met ouderen en hun naasten aan te gaan.
Voor BeterOud is veilige mobiliteit een belangrijk thema. Op de website wordt aandacht besteed aan het thema en de Werkplaats ‘Veilige mobiliteit’ ontwikkelt producten eind 2021 beschikbaar komen. Download het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen hier.

 

Bron: BeterOud

Nummer 6


Vroegsignalering

 

Bij het ouder worden kan gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en daarmee de kwetsbaarheid toenemen. Mogelijk gevolg hiervan is verminderde zelfredzaamheid en toenemende zorgafhankelijkheid. Daarom is het van belang om vroegtijdig de signalen hiervan op te pakken. Met vroegopsporing kan er preventief en in een vroeg stadium en ondersteuning geboden worden aan kwetsbare ouderen.

 

Waarom vroegsignalering?

Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit en vitaal, andere krijgen te maken met beperkingen:

lichamelijk, geestelijk, sociaal en vaak een mix daarvan. Dankzij passende activiteiten en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kunnen ze vaak toch nog lang zelfstandig blijven wonen. Dan is het wel zaak die beginnende beperkingen tijdig te signaleren.

 

Oplettende sleutelfiguren

Oplettende sleutelfiguren in de wijk spelen daarbij een doorslaggevende rol: van huismeester tot wijkverpleegkundige, van sociaal wijkteam tot vrijwilliger, van huisarts tot ouderenadviseur. Als je signaleert welke ouderen potentieel kwetsbaar zijn, kun je samen met deze oudere, zijn netwerk, mantelzorgers,

vrijwilligersinitiatieven en eventueel betrokken professionals zoeken naar ondersteuning die erger kan voorkomen.

Essentieel is dat je daarbij goed kijkt naar wat de oudere zelf wil, dat de ondersteuning is gericht op de wensen en behoeften van de oudere zelf en dat niet alleen gekeken wordt naar wat niet meer kan, maar vooral naar wat de oudere nog wél wil en kan. Dat alles blijkt onder meer uit een onderzoek van het RIVM (pdf).

 

Screeningsinstrumenten om kwetsbaarheid te meten

Met screeningsinstrumenten kun je de kwetsbaarheid van ouderen vaststellen en benader je ouderen op een systematische manier, bijvoorbeeld met gegevens uit een Huisarts Informatie Systeem. Een prima

methode om kwetsbare ouderen te selecteren, ook als ze zorg mijden. Heb je die selectie gemaakt, dan gebruik je assessmentsinstrumenten om te zien met welke (beginnende) beperkingen een oudere te

maken heeft.

In projecten als SamenOud ouderen van 75+ jaarlijks een vragenlijst. De meest kwetsbaren onder hen krijgen vervolgens een huisbezoek.

Ook zijn er in diverse gemeenten projecten voor preventief huisbezoek, waarbij vrijwilligers of

professionals proactief in contact komen met ouderen. Maar het initiatief kan uiteraard juist ook bij de oudere zelf liggen.

Bekijk onder tools en projecten de beschikbare instrumenten voor vroegsignalering.

 

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de

betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden.

Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en

samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Per stap worden

instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de

invulling van de zorg. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen

toegevoegd. Daarnaast is de handreiking verrijkt met actuele informatie over onder meer mondzorg en dementie.
Download de nieuwe handreiking hier

 

 

Nieuwsbrief 5

5 juni 2021

Bijna alle ziekhuizen in Nederland hebben door de corona-opnames grote achterstanden bereikt door het uitstellen van de zgn. “planbare zorg”.  Dit kunnen problemen zijn met gewrichten van handen, knieën en heupen, maar ook bv. kankeroperaties en -behandelingen. Dat is ontstaan omdat artsen en verplegers erg zwaar belast werden met het behandelen en verplegen van patiënten op de Intensive care, waardoor er ook minder IC-bedden ter beschikking waren voor niet-coronapatiënten.

De ziekenhuizen in Nederland hebben, naar schatting, ongeveer 140 duizend aan operaties open staan.

Dit is niet met de huidige bezetting in één jaar in te halen, ook al daalt het aantal coronapatiënten tot het minimum. Uiteraard krijgen patiënten die met spoed moeten worden geopereerd of behandeld voorrang.

Hoe komt dat?

De organisatie van de ziekenhuizen is aan een grote modernisering toe, zowel in de aanpak van

onderzoek als behandelingen, maar ook het gebruik van ICT en hulpmiddelen loopt dikwijls ver

achter. Er is ook onvoldoende capaciteit achter de hand voor plotselinge ontwikkelingen zoals een pandemie!

Daarbij komt nog dat de personeelsbezetting in de ziekenhuizen grote problemen geeft.

Het personeel heeft nu al meer dan één jaar (en meestal niet op hun eigen afdeling) op meer dan volle kracht moeten werken. Vorig jaar was er op de tv ’s avonds nog te zien hoe men zich inspande, er werd voor hun geklapt en de overheid kwam met een bonus van € 1000,- per persoon. Echter men is moe, zeker ook dat vrije dagen moeilijk waren in te plannen.

Het personeel die in de zorg werken, dit graag doen, zijn nu wel moe en hopen dat zij met vakantie kunnen. Daarnaast stagneert het opleidingssysteem voor nieuwe verpleegkundigen, mede omdat de ziekenhuizen geen tijd hebben om stagiaires te begeleiden, maar ook omdat te weinig schoolverlaters en herintreders voor een baan in de zorg kiezen. En men hoort de roep dat naast de verbetering van de arbeidsomstandigheden door verpleegsters meer verantwoordelijkheid te geven (en dat kunnen zij!) ook een bij deze verantwoordelijkheid passende beloning te geven.

Jammer is ook dat ziekenhuizen niet graag hun patiënten overdragen naar zelfstandige klinieken, mede om financiële redenen. En patiënten durven er dikwijls niet naar te vragen!

De meesten zelfstandige klinieken hebben ook een overeenkomst met zorgverzekeraars. Als men de zorgverzekeraar vraagt om een oplossing zullen die zeker ook wijzen op zelfstandige klinieken!

Nederland heeft een uitstekende gezondheidszorg, maar is ook niet goedkoop, ongeveer

€ 6000 per jaar per inwoner. De salariskosten van het personeel maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Dat moeten wij wel gezamenlijk jaarlijks opbrengen via premies en belastingen.

De zorgsector is aan een grondige vernieuwing toe. De bekende Marcel Levie, voormalig voorzitter van de RvB van het UMC in Amsterdam, zou dit graag op zich nemen, ik hoop dat dit hem lukt!

Nieuwsbrief 4

 

Gepensioneerd en toch op vakantie?

De coronapandemie heeft ook veel losgemaakt over met vakantie gaan. Op het moment dat ik dit schrijf staan de kranten alweer vol met vakantie aanbiedingen en als het coronapaspoort er is ligt voor iedereen Europa weer open!

Maar hoe denken gepensioneerden over vakantie? Is dit op onze leeftijd nu nog wel nodig?

Het afgelopen jaar hebben de maatregelen van de overheid ons veel aan huis gebonden en bezoek werd in aantal en frequentie geminimaliseerd!

Juist in tijden van beperkingen, stelt dr. Ondrej Mitas, hoofddocent en onderzoeker aan de

Breda University of Applied Sciences, is het juist goed om vakantie te vieren. En dat geldt zeker ook voor gepensioneerden. Vakantie houden heeft belangrijke effecten op gezondheid en humeur. Je bent meer relaxed, slaapt beter, meer ontspannen, en staat open voor anderen etc.

Niet voor niets blijkt uit onderzoek dat veel mensen zeggen dat hun vakanties behoren tot de

gelukkigste momenten van hun leven.

En dat hoeft nu niet meteen een verre reis te zijn, een paar dagen in een hotel of een huisje huren of bij kennissen, vrienden of familie een paar dagen logeren is dikwijls al voldoende om de geest eens te verzetten!

Op vakantie gaan is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van de cultuur geworden. Nederlanders zijn opgevoed met het idee dat op vakantie gaan erbij hoort.

Maar het moet ook wel financieel kunnen. Het hangt van je portemonnee af of en zo ja hoe je een vakantie kunt veroorloven en invullen.

Er zijn onder ouderen meer angsten en zorgen over hun gezondheid, zeker in deze coronatijd, dat speelt ook een grote rol bij een besluit hierover.

Dus, als je kunt hoeft het echt niet het buitenland te zijn, Nederland is ook een mooi land, waar veel te beleven is.

 

In het licht van bovenstaande artikel willen wij u verwijzen naar een van onze voordeelpartners LKGX

 

Wij wensen iedereen deze zomer veel gezelligheid, ook buitenshuis, toe!

Ledenvoordeel

 

We brengen veel meer tijd in huis door en u ziet uw (klein)kinderen en vrienden helaas een stuk minder. Het is wel zo fijn om in deze tijd toch op een veilige manier met elkaar in contact te blijven. We hebben daarom een aantal gebruiksvriendelijke telefoons met o.a. extra grote toetsen, een groot display, een noodknop en sneltoetsen voor u op een rij gezet. Alle toestellen worden thuis geleverd met € 4,95 verzendkosten en 2 jaar fabrieksgarantie. U betaalt eenvoudig en veilig via iDEAL of bankoverschrijving! Heeft u hulp nodig? Onze klantenservice helpt u graag.

Fysic F101
Senioren smartphone 4G
Groot touchscreen (12,7 cm)
Eenvoudig menu, grote iconen
SOS noodknop met GPS
Geschikt voor hoorapparaten
Camera voor + achter
(2 en 8 MP)
6 GB geheugen,
uitbreidbaar tot 32GB
Van € 279,99
voor € 169,94
   BEKIJK & BESTEL   
Fysic F20
Mobiele klaptelefoon met SOS-knop
SOS-noodknop met gps
Eenvoudig, gebruiksvriendelijk menu
Grote toetsen en iconen
Camera voor en achter
(0,3 en 5 megapixel)
Extra luid gespreksvolume (+24dB)
Geschikt voor 2G en 3G
Van € 159,99
voor € 99,95
   BEKIJK & BESTEL   
Profoon PDX-2808 DUO
Draadloze DECT-telefoon
De PDX-2808 DUO is een draadloze huistelefoon met 2 handsets voorzien van extra grote toetsen en een groot, verlicht display. U belt in kraakheldere DECT geluidskwaliteit. Eenmaal opgeladen kunt u er tien uur mee praten of staat hij honderd uur stand-by.
Van € 99,99 voor € 59,99
   BEKIJK & BESTEL   
Fysic FM-9760ZT
Mobiele klaptelefoon senioren
Overzichtelijk display met extra grote weergave van letters en cijfers
Extra grote toetsen, handenvrij telefoneren mogelijk
SOS noodknop:
tot 5 noodnummers bellen en SMS bericht verzenden
Telefoonboek met 250 geheugens
FM radio, Camera 0,3 megapixel, Ingebouwde zaklamp
Trilfunctie
SD-kaart aansluiting
Geschikt voor 2G
Bluetooth
Werkt op alle aanbieders
(SIM-lock vrij)
Geschikt voor hoorapparaten (M3/T4), Instelbaar gespreksvolume (+25dB)
Inclusief handig oplaadstation
Handzaam formaat opengeklapt: 100mm x 50mm x 18mm
Van € 129,99 voor € 69,95
   BEKIJK & BESTEL   
Profoon PM-595
Eenvoudige mobiele telefoon
Eenvoudig in gebruik, ook gesproken bediening
Helder en overzichtelijk display, grote toetsen
Alarmfunctie naar vijf noodnummers
Telefoonboek voor 100 nummers
Simlock vrij, geschikt voor 2G mobiel netwerk
Van € 59,99
voor € 39,95
   BEKIJK & BESTEL   
Profoon TX-560
Vaste bureautelefoon
Een bureautelefoon met fototoetsen. Enorm handig als u vaak dezelfde mensen belt, en misschien iets minder goed kan zien. De TX-560 Bureautelefoon is uitgerust met tien extra grote toetsen van 0 tot 9 waarmee u ieder gewenst nummer kunt kiezen. Daarnaast zijn er zes extra knoppen aanwezig die u als voorkeuzetoets kan instellen door deze te voorzien van een pasfoto. Zo heeft u alle nummers van mensen en instanties die belangrijk voor u zijn letterlijk onder de knop. En als dat nog niet genoeg is: deze telefoon heeft een ingebouwd telefoonboek, dat ruimte biedt aan dertien namen waarvan er drie direct kiesbaar zijn.
Van € 69,99 voor € 44,95
   BEKIJK & BESTEL   
LENCO 75 JAAR!
ACTIEPRIJZEN GELDIG T/M 31 MAART, OP=OP!
Muziekapparaten met Zwitserse precisie
Lenco is al 75 jaar een begrip in de wereld van de radio’s, platenspelers en verwante apparatuur. Inmiddels is het bedrijf gevestigd in Nederland maar ooit werd het opgericht in Zwitserland. Dat verklaart de Zwitserse precisie van de elektronica. Alle Lenco-producten kenmerken zich verder door een innovatief design of een stukje nostalgie in een modern jasje. Gebruiksvriendelijk en superkwaliteit! Altijd met twee jaar fabrieksgarantie en voor slechts € 4,95 verzendkosten bij u thuis afgeleverd.
Lenco LS-300
Platenspeler met
2 losse speakers
Platenspeler 33 en 45 toeren
2 losse speakers (2×10 watt)
Muziek streamen via Bluetooth
2 kleuren, hout en zwart
Platenspeler: 440x350x152 mm (bxdxh)
Van € 199,95
voor € 144,95
   BEKIJK & BESTEL   
Lenco DIR-250
Internetradio met DAB+, FM en Bluetooth
Internet-, FM- en DAB+-radio
Bluetooth, Spotify Connect, usb
Klok- en wekkerfunctie
Incl. afstandsbediening
Aux-uitgang voor koptelefoon
Afmetingen: 430x287x72 mm (bxdxh)
Van € 199,99
voor € 149,94
   BEKIJK & BESTEL   
Lenco MC-250
Compleet muziekapparaat met losse speakers
Internet-, FM- en DAB+-radio
Cd-/mp3-speler, bluetooth, usb
2 losse speakers (2×12 watt)
Incl. afstandsbediening
Aux-uitgang voor koptelefoon
Muziekapparaat:
150x180x102 mm (bxdxh)
Van € 199,99
voor € 154,95
   BEKIJK & BESTEL   
Lenco LBT-188
Platenspeler met Bluetooth en USB
Speelt platen op 33 en 45 toeren
Ingebouwde stereo voorversterker
Muziek streamen via de Bluetooth functie
Platen digitaliseren (MP3)
via de USB
Metalen draaiplateau met riemaandrijving
RCA-aansluiting en een arm met contragewicht
Afmetingen: 177x409x474 mm (hxdxb)
Van € 229,95
voor € 169,99
   BEKIJK & BESTEL   
Lenco LS-100
Platenspeler met bluetooth + speakers
33, 45 en 78 toeren
2 losse speakers (2×10 watt)
Stevige MDF-behuizing met plastic kap
Muziek streamen via Bluetooth
Auto-stop functie
Van € 129,99
voor € 99,95
   BEKIJK & BESTEL   
Lenco HPB-730
Draadloze, Bluetooth koptelefoon
Met de Lenco HPB-730 draadloze koptelefoon met actieve ruisonderdrukking geniet u van een helder en gedetailleerd geluid. Via Bluetooth verbindt u de koptelefoon makkelijk met andere apparaten zoals uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook handsfree bellen. Dankzij de meegeleverde audiokabel is de hoofdtelefoon ook bedraad aan te sluiten.

Ook beschikt de koptelefoon over kussens op de oorschelpen en een verstelbare hoofdband met draaibare oorschelpen. Hierdoor sluit deze goed aan en is de koptelefoon geschikt voor iedereen. Lenco heeft aan alles gedacht want de koptelefoon wordt geleverd met USB kabel, 3,5 mm audio kabel en een handige draagtas (zwart) voor onderweg.

Van € 99,95 voor € 74,95
   BEKIJK & BESTEL   
Bestel op www.fasv-ledenvoordeel.nl of telefonisch: 085 48 633 68
FASv Ledenvoordeel
Postbus 1469, 4700 BL Roosendaal
E: klantenservice@fasv-ledenvoordeel.nl
Nieuwsbrief
Bekijk deze nieuwsbrief online
Afmelden voor nieuwsbrief

 

 

 

nieuwsbrief 2

    

 

De campagne is gelanceerd op vrijdag 5 maart. Deze campagne besteedt aandacht aan de ouderen doelgroep die de hardst getroffen wordt door het COVID-19 virus en te maken heeft met velen
beperkingen en veranderingen.

Hierdoor is het nu het moment om hen en hun omgeving te laten zien hoe je ondanks deze
beperkingen goed en gezond SAMEN oud kunt worden en jouw “Gouden Jaren” optimaal kunt
benutten. (Het interview met Willeke Alberti en alle andere artikelen is gericht op
o.a. wonen en welzijn, veiligheid, beweging en gezondheid, eenzaamheid en zingeving, (mantel) zorg, dementie, hart-en vaatziekten, etc.)

FASv heeft bijgedragen aan de campagne “De gouden Jaren” in samenwerking met Mediaplanet.

Deze is 05-03-2021 als bijlage verspreid in de Telegraaf. Ook kun je de artikelen online lezen
op planethealth.nl

campagne: https://bit.ly/3kLfc2R , https://bit.ly/3uUDRHa

#degoudenjaren  #ouderen  #Mediaplanet