Jaargang 1 (2020) nummer 7

Jaargang 1 (2020) nummer 7

Ministerieel overleg

In Nieuwsflits 01 werd u op de hoogte gesteld van het overleg op het ministerie van VWS met ouderenorganisaties KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM en FASv, plus de Raad van Ouderen. Met de uitbraak van het coronavirus heeft dat wekelijkse overleg – via een videoverbinding – een totaal ander karakter gekregen. Daarbij moet vaak snel worden ingesprongen op de realiteit die morgen al weer anders kan zijn. De komende tijd zal ondergetekende de FASv vertegenwoordigen in dit overleg.

 

Deze Nieuwsflits bevat (1) een herinneringsoproep aan plaatselijke bestuurders om onze FASv-enquête (alsnog) in te vullen. Daarnaast (2) wordt uw medewerking gevraagd om uw plaatselijke achterban te betrekken bij onderzoek naar de effecten van de corona op rouwverwerking. In dit verband vraagt het bestuur uw medewerking bij het onderzoek naar rouwverwerking dat het Erasmus MC uitvoert. Tot slot (3) treft u informatie aan over maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus, zoals de vier richtlijnen die betrekking hebben op thuiswonende kwetsbaren.

 

  1. FASv-enquête verspreid onder de verenigingsbesturen

Onlangs ontvingen de bestuurders van een plaatselijke verenigingen een verzoek om een FASv-enquête in te vullen over de plaatselijke situatie in coronatijd. De FASv probeert een beeld te krijgen wat er zoal aan plaatselijke activiteiten plaatsvindt. Is er hulp voor de meest kwetsbare ouderen (alleenstaanden; mantelzorgers, bewoners verpleeghuis)? Wat voor hulp wordt er verleend en wat voor activiteiten vinden plaats of worden ontwikkeld?

Vooral de coördinerende rol van de gemeente staat hierbij centraal. De gemeente is verantwoordelijk voor haar bewoners en zeker voor de kwetsbaren onder hen. Niet duidelijk is of iedere gemeente haar verantwoordelijkheid in deze neemt.

Alleen daarom al is het belangrijk dat de enquête wordt ingevuld en verstuurt wordt naar bestuursondersteuning@fasv.nl.

Bestuursondersteuning verzamelt de gegevens. Uiteraard krijgt ook u inzicht in de resultaten van deze enquête. In de bijlage treft u nogmaals het enquêteformulier aan.

 

  1. Enquête Erasmus MC over invloed corona op rouwverwerking

<<Onderzoek KBO, PalZon Rouw en Corona>>

KBO-Brabant stelde de andere ouderenorganisaties op de hoogte van het onderzoek van het Erasmus MC naar rouwverwerking in het coronatijdperk.

Mochten er leden uit uw plaatselijke achterban te maken krijgen of hebben gehad met verlies van een dierbare, dan worden zij van harte uitgenodigd om de enquête die door het Erasmus MC is opgesteld, in te vullen.

Zoals KBO-Brabant in een nieuwsbrief aangeeft overlijden veel mensen in deze tijd zonder dat naasten en anderen goed afscheid kunnen nemen. PalZon (Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland) en Erasmus MC willen onderzoeken wat dit voor nabestaanden betekent. De ouderenorganisaties KBO-Brabant, KBO-PCOB, NOOM, Koepel Gepensioneerden en FASv hebben gezegd hieraan hun medewerking te verlenen.

Vooral in Noord-Brabant en Limburg is het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus groot, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen is afscheid nemen van een dierbare in de huidige situatie extra moeilijk.

Om te kunnen begrijpen wat dit betekent, is het belangrijk om nu na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet, zodat we lessen kunnen trekken voor de toekomst.

Een eventuele aanbiedingsbrief aan deze plaatselijke leden kan zijn:

 

‘Als u recent heeft meegemaakt dat een naaste van u is overleden, door het coronavirus of door een andere aandoening, zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw ervaringen wilt delen met de onderzoekers Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland en het Erasmus MC. Dat kan door het invullen van een vragenlijst. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten. Wij hopen dat u hier in deze moeilijke periode tijd voor vrij kunt maken.

Dank u wel en veel sterkte!

 

De link naar de <<Vragenlijst>>

 

  1. VWS-richtlijnen voor kwetsbaren die thuis wonen

VWS heeft in samenspraak met het RIVM vier richtlijnen opgesteld om de risico’s van coronabesmetting voor kwetsbare thuiswonenden te beperken. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars en zorgkantoren; organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bepaalde gezondheidstaken.

Het gaat om richtlijnen voor dagbesteding en –opvang; hulpmiddelenverstrekking aan thuiswonende cliënten; mantelzorgondersteuning en hulp bij het huishouden, met als doel: het verlenen van veilige zorg in onveilige tijden.

 

Omdat veel ouderen met deze richtlijnen te maken hebben of nog krijgen, is een publieksversie in de maak. U ontvangt hiervan een exemplaar zodra deze beschikbaar is.

 

Wilt u de richtlijnen zelf bekijken, zie: <<Richtlijnen>>

 

Koos Graniewski

Adviseur FASv

 

Nieuwsbrief 13

zaterdag 18 april 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Het uitwerken van het pensioenakkoord gaat door

In onze eerdere berichtgeving hebben we al gemeld, dat de ambtenaren die zich bezighouden met de ondersteuning van de uitwerking van het pensioenakkoord, ook in deze moeilijke Corona-tijd zijn vrijgesteld van andere taken om door te kunnen gaan met hun werk voor de stuurgroep. Ook de werkgroepen, de stuurgroep en de klankbordgroepen gaan door, zij het dat alles nu via de digitale weg, telefoonverkeer, conference calls en video-vergaderingen loopt. Vooral in het begin was dat nog niet zo eenvoudig, maar het begint te wennen en daarmee loopt het ook steeds beter. Lees hier verder.

Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen

De seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, KBO-PCOB, FASv en NOOM hebben op dit moment wekelijks een gezamenlijk overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de Raad van Ouderen is in het overleg vertegenwoordigd.

In het corona gerelateerde overleg wordt gesproken over wat ons als ouderen bezighoudt, welke signalen de seniorenorganisaties van hun leden krijgen en welke initiatieven worden ontplooid. Van elkaars initiatieven wordt geleerd en waar mogelijk wordt samengewerkt bij het delen of ontplooien van initiatieven. Op deze manier samenwerken smaakt naar meer!

U kunt het artikel hier verder lezen.

Keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’

Een vervelend iets dat tijdens de corona crisis veel aandacht krijgt, is de wijze waarop artsen, samen met ouderen of hun naasten, beslissingen moeten nemen over al dan niet verder behandelen. Dat klemt des te meer wanneer iemand op intensive care terecht komt (of niet).

De discussie of wel of niet behandelen is natuurlijk niet van nu. Het speelt al veel langer en kent ethische en medische kanten. Verwacht van ons geen standpunt hierin. De keuze is zo individueel en kent zoveel aspecten dat wij daar ons niet in willen en kunnen mengen.

Vroegtijdig nadenken over wat je wilt

De reden dat wij er in deze nieuwsbrief aandacht aan besteden, is dat voorbereiden op de vraag wat je als oudere, wellicht met chronische kwalen en gebreken, wilt als je er over (door) behandelen moet worden gesproken, in een vroegtijdig stadium plaats moet vinden. Dat is zeker nog niet ingeburgerd. Wat je nu vaak ziet, is dat als het erop aan komt, er halsoverkop beslissingen moeten worden genomen.

Wordt in een eerder stadium over nagedacht, dan geeft dat rust. Om je te helpen bij het nadenken over vreselijk moeilijke beslissingen is het handig om gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld de keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’.

De keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’ is ontwikkeld door onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en diverse patiëntenorganisaties. Je leest hier alles over de keuzehulp.

Thuisarts.nl 

Thuisarts.nl bevat betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. De website wordt gemaakt door artsen en over de inhoud wordt meegedacht door onder meer de Patiëntenfederatie.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Onder senioren is een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Het aanbod blijft achter bij de vraag. Om (particuliere) initiatiefnemers te helpen is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in het leven geroepen. Deze regeling helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren.

Wellicht bent u betrokken bij een dergelijk initiatief of denkt u er over na om samen met anderen initiatieven te ontplooien. Alle informatie over de recent uitgebreide stimuleringsregeling vindt u hier.

Bewegen, juist nu!

Er wordt ons veelvuldig gevraagd aandacht te schenken aan anderen en waar mogelijk anderen op de een of andere manier te helpen. Dat is terecht. Wat ook belangrijk is, is dat wij aan onszelf denken. Wij zijn nu veel vaker in huis en de kans bestaat dat wij meer zitten en minder aandacht besteden aan bewegen.

Buiten bewegen, even wandelen of even fietsen, is een mogelijkheid. Natuurlijk wel in uw eigen omgeving en niet in de drukte. Binnen bewegen is ook makkelijk.

Heeft u ideeën nodig, kijk dan eens op de site van BeterOud. U vindt daar ondermeer een leuke tool die wij Inkoppertjes hebben genoemd. Bij het ontwikkelen van de tool zijn onze vertegenwoordigers in het consortium BeterOud nauw betrokken geweest. Klik hier voor de informatie .

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 11

 

 

Nieuwsbrief 11

vrijdag 10 april 202

Banken starten voorlichting ‘Anti-bacteriële pas? Trap er niet in!’

Banken willen consumenten waarschuwen tegen criminelen die uit zijn op hun geld en corona gebruiken als smoes. Daarom is er vanaf 9 april op de publieke zenders een spot te zien met de boodschap ‘Anti-bacteriële pas? Trap er niet in!’, afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland. De spot waarschuwt dat criminelen ook in deze moeilijke tijd actief zijn en het coronavirus misbruiken om mensen te bewegen om hun pas of vertrouwelijke bankgegevens af te staan. De boodschap sluit aan bij de lopende campagne ‘Veilig Bankieren’ van de gezamenlijke banken.

 

Banken wijzen consumenten doorlopend op het gevaar van phishing. Piet Mallekoote, directeur van de Betaalvereniging: ‘Criminelen spelen altijd in op actualiteiten. Dat zien we ook nu met het coronavirus. Het is heel belangrijk dat consumenten en ondernemers zich niet laten misleiden door oplichters die corona als smoes gebruiken.’ Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als sector willen we laten weten dat juist nu waakzaamheid geboden is.”

De afgelopen weken bleek dat criminelen in berichtjes met de woorden ‘COVID-19′ of ‘Coronavirus’, ‘World Health Organisation (WHO)’ of ‘RIVM’ consumenten met hyperlinks misleiden om naar valse websites van banken te gaan. Daar moeten ze hun geheime bank-inlogcodes invullen, zodat ze zogenaamd een anti-bacteriële pas toegestuurd krijgen. Ook zijn gevallen bekend waarin criminelen zich aanbieden bij senioren als ‘hulp’ om boodschappen te doen. Echte banken sturen een nieuwe betaalpas automatisch op, daar hoeven pashouders zelf niets voor te doen. Consumenten kunnen bij twijfel altijd contact opnemen met hun bank. Op veiligbankieren.nl en nvb.nl staat meer informatie.

 

AGE Platform Europe nieuwsflits

De nieuwsbrief voor de maand april is uit. U leest hier de nieuwsbrief. Voor een Nederlandse vertaling tikt u rechtsboven op “Translate” en kiest u “Nederlands”.

 

DNB Nieuwsbrief pensioenen

De Nederlandsche Bank heeft deze week de nieuwsbrief pensioenen online gezet. U kunt deze nieuwsbrief lezen door op deze link te klikken.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Lees verder

Lentegroet tijdens Goede Vrijdag

Een bloemetje ontvangen is leuk.

Dat blijkt wel uit de reacties die zijn ontvangen.

De Senioor heeft op Goede Vrijdag bij alle 124 adressen uit het ledenbestand een bosje tulpen bezorgd als lentegroet

De tulpen zijn geschonken in het kader van de lentegroet,

Onze bijzondere dank gaat ook uit naar Creannetta die dit gebaar mede mogelijk heeft gemaakt.

 

 

Corona afgelastingen

In verband corona zal de bingomiddag van 13 mei en de busreis van 20 mei geen doorgang vinden.

We hopen dat na het vakantie seizoen er weer een programma zal zijn voor een ieder van ons

Blijf gezond

Pas op voor foute en slechte bedoelingen

Wat kunt u het beste doen tegen (babbel)trucs aan de deur?

Hieronder een aantal aanbevelingen en tips in verband met de veiligheid aan de deur. Het doel van deze aanbevelingen is om u meer waakzaam te laten zijn. Er zijn heel veel mensen met goede bedoelingen die bij u aan de deur komen. Maar helaas zijn er ook mensen die geen goede bedoelingen hebben. Daarvoor zijn deze aanbevelingen bedoeld. Leest u ze rustig door en doe er uw voordeel mee en volg deze preventietips op:

Lees verder