Nieuwsbrief 32

vrijdag 12 juli 2019

Mantelzorg. Het overkomt je

Niemand wordt oud zonder gebreken maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen. Als een partner of ouder niet meer in staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen, zullen anderen moeten helpen. De andere partner of een kind wordt dan mantelzorger.

 Mantelzorg is zowel fysiek als emotioneel heel zwaar voor de mantelzorger, maar zeker ook voor degene die verzorgd wordt. Het is dan ook van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium professioneel advies en hulp in te roepen.

Wacht niet tot de situatie onhoudbaar is geworden, maar zoek hulp, zelfs als de mantelzorg nog slechts bestaat uit eenvoudige ondersteuning bij het lopen.

Ondersteuning bij mantelzorg

In vrijwel iedere gemeente is een mantelzorgsteunpunt. Een mantelzorgsteunpunt helpt door middel van advies, informatie over hulpmiddelen en eventuele aanpassing van de woning, Wmo aanvragen enz. Het lokale mantelzorgsteunpunt is te vinden via internet of via de (telefonische) informatiebalie van de gemeente.

Een mantelzorgsteunpunt kan ook wijzen op de mogelijkheid van dagopvang c.q. dagbesteding en tijdelijke vervangende zorg, waardoor de mantelzorger even vrijgesteld wordt van de dagelijkse zorg. Dit heet ook wel respijtzorg.

Informatie over hulp bij dagelijkse gang van zaken

Op de website www.samenbeterthuis.nl  vindt men heel veel (gratis) instructievideo’s over verzorgen, verplaatsen en algemene informatie die helder uitlegt hoe met zo min mogelijk belasting voor de mantelzorger én degene die verzorgd wordt, ondersteuning kan worden geboden.

De 150 instructievideo’s behandelen uitgebreid onderwerpen zoals hulp bij de toiletgang, wassen in bed, hulp bij het opstaan uit een stoel en lopen met een rollator.

De zorgverzekering

De zorgverzekering biedt vanuit de basisverzekering voor de mantelzorger vergoeding van ergotherapie en psychologische hulp. Daarnaast geeft de aanvullende verzekering (afhankelijk van de polis) extra vergoeding voor mantelzorg.

 

AGE Europe stuurt open brief aan nieuwe voorzitter Europese Commissie.

AGE Platform Europe heeft vandaag een perscommuniqué uitgebracht, gericht aan mevr. Dr. Ursula Von der Leyen, de beoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Deze open brief geeft kort en krachtig die punten weer waarvoor AGE Europe zich inzet en sterk maakt voor zaken die voor ons/Europa in de komende jaren van groot belang zijn.

U leest het perscommuniqué hier. Na het openen van de link kunt u in de rechter bovenhoek van de website ervoor kiezen de tekst in een andere taal te lezen.

NVOG fusienieuws

LO Nieuwsbrief 5

vrijdag 21 juni 2019

Tussen fusiebesluit en fusiedatum.

In de algemene vergaderingen van 5 juni hebben KNVG en NVOG definitief besloten tot een fusie per 1 januari 2020. Tijdens die vergaderingen zijn ook de concept statuten besproken. Met de reacties gaat nu de werkgroep ‘statuten en huishoudelijk reglement’ verder aan de gang. Het is de bedoeling dat de statuten in de algemene vergaderingen van 11 september (ingelast) worden vastgesteld, zodat de notaris die zo kan vormgeven, dat in de algemene vergadering van  13 november (vervroegd, was 27 november) zonder dat er nog veranderingen mogelijk zijn tot een ‘ja’ kan worden besloten. In het najaar wordt ook gewerkt aan de juridisch juiste vorm om de twee organisaties per 1 januari 2020 op te laten gaan in de nieuwe, gefuseerde organisatie met de naam: Koepel Gepensioneerden.

De werkgroep is de komende maanden ook bezig met het opstellen van een concept huishoudelijk reglement. Dit concept wordt 11 september in de algemene vergaderingen besproken en op 13 november vastgesteld.

De twee formateurs die zich bezig houden met de voorstellen voor een interim bestuur (Jo Kelleter en Henk van de Rijst) zijn inmiddels aan de slag gegaan. Zij gebruiken als basis de door Peter Sibinga opgestelde lijst van mensen die vanuit de huidige besturen beschikbaar zijn voor het nieuwe bestuur. Omdat we besloten hebben een mix te maken van oude bestuursleden (voor de continuïteit), aangevuld met een paar nieuwe bestuursleden, zullen ook nieuwe bestuursleden worden gezocht, waaronder in ieder geval de nieuwe voorzitter. Conform de afspraken maken in ieder geval een vertegenwoordiger van KBO Brabant en van FASv deel uit van het interim bestuur. Als het lukt wordt het interim bestuur op 11 september voorgesteld om door de algemene vergaderingen te worden gekozen. Pas na 1 januari kan statutair het interim bestuur worden omgezet in het bestuur van de nieuwe organisatie. Omdat het mogelijk wat langer kan duren voordat een voorzitter is gevonden, zijn zowel Joep Schouten als Jaap van der Spek bereid aan te blijven in een duo voorzitterschap totdat de nieuwe voorzitter wordt benoemd.

Het interim bestuur zal gedurende het najaar alle voorbereidingen coördineren en doen, die nodig zijn om op 1 januari de nieuwe organisatie goed te laten starten.

Aangezien pas 11 september een interim bestuur ter besluitvorming kan worden voorgesteld, hebben de besturen van KNVG en NVOG een gedelegeerd bestuur benoemd (van elk drie bestuurders, waaronder de voorzitters en de vertegenwoordigers van KBO Brabant en de FASv), die de werkzaamheden doen, die daarna door het interim bestuur zullen worden overgenomen.

Zolang de huidige organisaties bestaan, zullen de huidige besturen daarvoor de verantwoordelijkheid blijven dragen. De winkel zal tenslotte tijdens de verbouwing moeten open blijven. Daarvoor is het werk op de terreinen Pensioenen, Inkomen en koopkracht, Zorg, Welzijn, Wonen  en Europa belangrijk genoeg. Zeker in de huidige tijd van grote ontwikkelingen.

Nieuwsbrief 31

vrijdag 5 juli 2019

Raad van Ouderen: goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging

Voorbereiden op ouder worden

In het kader van het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Raad van Ouderen (RvO) gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op ouder worden’. Hoe kan dat het beste worden gedaan? Dat was de vraag van de minister. KNVG en NVOG zijn in de Raad vertegenwoordigd.

Het advies

Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en je daarop voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook de nationale overheid, provinciale en lokale overheden hierbij een belangrijke rol spelen, evenals maatschappelijke organisaties, private partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties en zorgverzekeraars en ouderenorganisaties. Dat schrijft de Raad van Ouderen in haar advies. Breed in de samenleving betekent voor de Raad dat het nadenken over de toekomst als het ware onderdeel vormt van onze sociaal-culturele omgeving en dat we het normaal vinden om zelf na te denken over wat we later willen, of om mensen hierover te bevragen.

Cultuuromslag (Lees hier verder)

AGE Europe nieuwsbrief

Er is weer een nieuwe AGE Europe newsletter uitgekomen. U leest de (Engelstalige) nieuwsbrief hier online.

Nieuwsbrief 30

Lees de nieuws brieven van de NVOG die onderhandelen namens onze leden over het nieuw te voeren pensioenstelsel.

Seniorenorganisaties sturen brief aan minister Koolmees

Lees verder

Nieuwsbrief 29

vrijdag 21 juni 2019

De juiste zorg op de juiste plaats, Wie durft?

Door het ministerie van VWS  is een zgn. Taskforce ingesteld van meer dan 20 deskundige leden uit diverse disciplines die op basis van de discussies, rapporten en adviezen in de laatste jaren in 118 pagina’s op een rij heeft gezet wat in Nederland moet gebeuren om te komen tot een efficiënte en betaalbare gezondheidszorg. Onderstaand enige uitgangspunten van het advies.

De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals E-health).

Daarbij is het goed om ook het functioneren van mensen en hun omgeving centraal te stellen. Niet alleen medisch, maar ook sociaal. Heeft iemand genoeg contacten? Zijn er schulden? Hoe gaat het in het gezin?

Het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken vraagt ook om een andere organisatie van de zorg. Nu werkt één op de zeven mensen in de zorg. Als wij het blijven organiseren zoals wij nu doen dan werkt in 2040 één op de vier mensen in de zorg. Dat is niet haalbaar.

Doorgaan op dezelfde weg is bovendien financieel onhoudbaar. De zorgkosten groeien de komende jaren, als wij niets doen, twee keer zo hard als de economie. Dat betekent dat wij als samenleving relatief steeds meer geld aan de zorg uitgeven (Nu al € 6000 per volwassene per jaar). Dat kan niet!

Het huidige zorgsysteem, inclusief zijn onvolkomenheden, is te veel cultuur geworden. Dat moet anders. Het huidige aanbod van ondersteuning en zorg sluit lang niet altijd aan op de behoefte van mensen. Mensen die zorg nodig hebben dolen soms eindeloos in het systeem. Langs elkaar heen werkende professionals, losse afspraken maken terwijl die ook op één dag gepland zouden kunnen worden, steeds opnieuw hetzelfde verhaal moeten vertellen, van het kastje naar de muur worden gestuurd etc.

De digitalisering van de samenleving voltrekt zich in steeds sneller tempo. Dit zal een ontwrichtende werking hebben op de gezondheid en de zorg. Doordat steeds meer bedrijven- ook van buiten de zorg- digitale diensten aanbieden zoals apps op het gebied van zelfmanagement of diagnostiek, zullen ze de organisatie van de gezondheidszorg echt gaan veranderen.

(Ik was vorige week op een congres van “Alles is gezondheid” (door VWS) waarin een spreker beweerde dat Google al een heel systeem had ontwikkeld om de digitale begeleiding van de zorg volledig over te nemen, zij wachten op het juiste moment om “toe te slaan”!)

“Wie Durft” slaat op de problematiek die de huidige ”gelaagde” organisatie van de zorg met zich mee brengt.  De zorg zal zelf het voortouw moeten nemen om verschuivingen en innovaties door te voeren. Het gaat om een betere organisatie van de maatschappelijke ondersteuning en medische zorg omwille van het goed functioneren van mensen. Daar hoort ook een verschuiving naar mensen toe van “zelfmanagement in de zorg” en “zelfregie”, uiteraard met hulp voor mensen die dat niet zelf kunnen.

In een volgend artikel zal ik enige ideeën van de Taskforce verder uitwerken.

Joop Blom.

 

Fusiebesluit.

Op de algemene vergaderingen van 5 juni hebben KNVG en NVOG besloten per 1 januari 2020 op te gaan in één nieuwe organisatie met dan samen meer dan 280.000 leden. De naam van de nieuwe organisatie is: Koepel Gepensioneerden. Ook FASv, de Federatie van Algemene (lokale) Seniorenverenigingen en KBO-Brabant zijn dan lid-organisatie van de nieuwe koepel.

Nieuwsbrief 28

vrijdag 14 juni 2019

Eerste geldmaat onthuld

Woensdag 12 juni heeft Geldmaat samen met ABN AMRO, ING en de Rabobank de eerste ‘geldmaat’ in Soest onthuld. Dit was het startschot voor de overdracht van de geldautomaten van de drie banken aan Geldmaat, de organisatie die verantwoordelijk is voor de voorziening van contant geld in Nederland. De geldmaten zijn herkenbaar aan de gele kleur en het logo, en worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld.  

De vernieuwde geldautomaten blijven in de meeste gevallen op dezelfde plaats staan. Soms wordt een automaat verplaatst. Het ‘ontdubbelen’ van geldautomaten gebeurt voornamelijk in drukke dorps- en stadscentra, waar vaak meerdere geldautomaten op korte afstand van elkaar staan. Dit opnieuw inrichten van het geldautomatennetwerk zorgt voor een evenwichtige spreiding. Hierbij houdt Geldmaat rekening met de criteria zoals die nu ook al gelden, zoals het aantal transacties, piekmomenten en de omgeving (bijvoorbeeld een winkelgebied of een uitgaanscentrum). Daarnaast blijft het uitgangspunt dat in dunbevolkte gebieden binnen een straal van vijf kilometer een geldautomaat beschikbaar is. Geldmaat plaatst ook geldmaten op nieuwe locaties.

Belang van contant geld

In de afgelopen jaren hebben Geldmaat en de drie banken samen met maatschappelijke belangenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, de Consumentenbond en  de Oogvereniging gewerkt aan een visie op het bereikbaar en beschikbaar houden van contant geld in Nederland.

Erik Kwakkel van Geldmaat: ‘Ik ben blij dat we vandaag de eerste geldmaat in gebruik kunnen nemen. Onze organisatie zorgt ervoor dat contant geld beschikbaar blijft, nu en in de toekomst. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken van onze automaten. Daarom blijven we in overleg met consumenten via de belangengroepen. De geldautomaten van Geldmaat zijn er voor iedereen.’

Op 5 november vorig jaar maakten ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldmaat bekend samen te werken aan een bank-onafhankelijk geldautomatennetwerk om contant geld in Nederland beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden. De drie banken zijn deze week gestart met het stapsgewijs overdragen van hun automaten aan Geldmaat. Geldmaat, het voormalige Geldservice Nederland, beheert en onderhoudt al sinds 2011 de geldautomaten van de banken.

Wilt u meer weten over de Geldmaat? Kijk dan op onze website. Daar vindt u het verhaal van Geldmaat, twee handleidingen, een overzicht ‘veel gestelde vragen’ en een tweetal foto’s van de onthulling.

 

De AGE Europe newsletter voor de maand juni is uit. U leest de (Engelstalige) nieuwsbrief hier.

 

 

‘Knarrenhof”

Zo betitelden Koot en Bie enige jaren geleden een wooncomplex voor ouderen. Maar nu is het de naam van een nieuw wooncomplex voor ouderen in Zwolle van nu nog 48 woningen, zowel huur als koop. De woningen zijn allemaal verschillend. Zij zijn bestemd voor ouderen die gezamenlijk willen wonen. Het is een soort hofje, maar dan in moderne stijl.

Het moet betaalbaar zijn, ook voor de smalle beurs, maar als iemand het huis wil kopen moet het ook mogelijk zijn. Alle huizen hebben een klein tuintje en daarnaast is er een gemeenschappelijke tuin waar men elkaar kan ontmoeten. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte, het Hofhuis, dat door de bewoners zelf is ingericht. Men kan er koffie of een borrel drinken en er kunnen daar festiviteiten plaatsvinden. De huizen zijn zo ingericht dat men er ook als echtpaar kan wonen en men kan thuis verpleegd worden.

Er wonen vitale 60-plussers, die niet naar een zorginstelling hoeven als ze iets mankeren, want ze helpen elkaar waar het nodig is.  Er wordt verwacht dat de bewoners als goede buren op elkaar letten en ook voor elkaar zorgen door b.v. boodschappen te doen of eens een pannetje soep klaar te maken voor een buur die zelf moeilijk een maaltijd kan klaarmaken. Het is bedoeld als een samenleving van ouderen op een moderne manier.

Een en ander is opgezet als een private stichting die het beheer voert. Wel is samengewerkt met een woningcorporatie waardoor een gedeelte ook als sociale woningbouw kan worden geoormerkt. Er is een bewonerscommissie die met het stichtingsbestuur en met de bewoners overlegd.

Gegadigden voor een woning moeten een sociaal contract tekenen, men moet passen in het profiel dat past bij een samenwerkingsverband. Men kan dit beschouwen als een soort verzorgingshuis waar geen verpleegsters maar bewoners zelf voor elkaar klaar staan.

Er staan al verschillende “Knarrenhof” projecten op de rol. Er is veel belangstelling vanuit verschillende gemeenten. Peter Prak, die de trekker is van het Knarrenhof in Zwolle, krijgt veel vragen vanuit het hele land. Minister Ollengren (Binnenlandse zaken) en minister Hugo de Jonge, (ministerie van VWS) zijn al op bezoek geweest en zijn zeer enthousiast.

Voor degenen die er enthousiast voor worden om in hun gemeenschap zoiets op te zetten: op www.knarrenhof.nl vindt u veel informatie. Er worden ook, voor degenen die daarvoor belangstelling hebben, informatiedagen georganiseerd.