Nieuwsbrief 33

Jaargang 2021 nummer 9

 

Het wordt al jaren gezien als deel van de oplossing in de wooncrisis: senioren die hun grote woning inruilen voor een kleiner alternatief, zodat er plek komt voor jonge gezinnen. Die doorstroom komt alleen lastig op gang.

Volgens economisch geograaf Petra de Jong moet er meer met de ouderen worden gepraat, en niet over.

De Jong, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, promoveert morgen op het onderwerp.

Ze legde voor haar proefschrift onder meer een vragenlijst voor aan senioren en dook in eerdere wetenschappelijke onderzoeken naar motieven om te verhuizen of juist te blijven.

Toneel van dierbare herinneringen

Steeds vaker worden ouderen in de wooncrisis aangemerkt als degenen die huizen ‘bezet’ houden, zei De Jong in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar zolang er geen gevoel van urgentie is, bijvoorbeeld vanwege lichamelijk ongemak, is de noodzaak om te verhuizen niet heel groot”, zei ze over haar bevindingen.

“En ja, het huis is misschien wat aan de grote kant en de tuin wordt wat bewerkelijker, maar vaak is men erg

gehecht aan de woning en leefomgeving.

Het is het toneel geweest van vele dierbare herinneringen.”

Daar komt bij dat een woning door de bewoners meestal voor een groot deel is afbetaald of al voor een lange tijd wordt gehuurd. “Daardoor zijn de kosten laag. En los van die kosten is verhuizen ook een hele opgave, dus het wordt zo lang mogelijk uitgesteld.”

Aantrekkelijk én betaalbaar alternatief

Het is dus niet gemakkelijk om iemand aan te moedigen naar een kleinere woning te verhuizen, zegt De Jong. Ook omdat de aangeboden alternatieven vaak niet toereikend zijn of überhaupt niet beschikbaar vanwege de

schaarste op de woningmarkt.

“Want dat alternatief moet aantrekkelijker en betaalbaar zijn. Daarnaast willen mensen het liefst in de buurt

blijven van waar ze wonen. Verder blijkt uit mijn onderzoek: de ene oudere is de andere niet. Dat vertaalt zich in hoe men graag zou willen wonen.”

Met standaard seniorenwoningen worden de meeste ouderen daarom niet over de streep getrokken, zegt De Jong. Er is vanuit dat perspectief nog genoeg te winnen als het gaat om het op gang brengen van de doorstroom.

“En dan is het gewoon beter om ouderen vanaf begin af aan mee te nemen in een op hen gerichte

ontwikkeling”, zegt De Jong. “Ga vooral met ze in gesprek en laat ze zelf vertellen hoe ze graag willen

wonen en wat hun eisen en voorkeuren zijn. Maar pretendeer vooral niet te weten wat ouderen willen, want daarvoor is die groep echt te divers.”

Bron: NOS

Nieuwsbrief 32

Opening van het seizoen 2021 -2022

Voor overleg van de Bingo woensdag 1 sept

Er hebben zich voor de bingo avond op 1 sept 62 leden zich opgegeven.

In verband met de 1 1/5 meter afstand is er een een tweede avond gepland op 15 september.

Daar kunnen nog een paar leden zich voor opgeven. 

Nieuwsbrief 31

 

Kabinetsformatie

Vorming meerderheidscoalitie mislukt, maar aanzet tot een regeerakkoord bekend.

Donderdag 2 september zond informateur Mariette Hamer haar eindverslag aan haar opdrachtgever, de Tweede Kamer. Eindverslag informateur Hamer 

In dat verslag meldde ze dat ze ‘helaas moet concluderen dat er op dit moment geen coalitieonderhandelingen gestart kunnen worden die gericht zijn op het vormen van een meerderheidscoalitie. Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar lijken.’

Een trieste conclusie, ruim vijf maanden na de verkiezingen. ‘Wie met wie’ lijkt belangrijker dan ‘wat met wie’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de informateur haar verslag afsluit met een aantal persoonlijke observaties. Zo spreekt zij over een ‘zeer zorgelijk feit’ dat ‘leidt tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten.’

Naar verwachting zal oud-minister Johan Remkes (momenteel tijdelijk gouverneur van Limburg) na een debat in de Tweede Kamer volgende week worden gevraagd om nu de mogelijkheid van een minderheidskabinet te onderzoeken.

Als bijlage bij haar eindverslag heeft informateur Hamer de door VVD en D66 (als winnaars van de verkiezingen) opgestelde aanzet tot een regeerakkoord gevoegd als ook een notitie met de belangrijkste bouwstenen daarvan.

Daaruit blijkt dat een aantal aspecten rondom senioren die de Koepel Gepensioneerden met de presentatie van het Manifest ‘Naar een integraal ouderenbeleid’ samen met andere seniorenorganisaties onder de aandacht van informateur en politiek hebben gebracht een plek hebben gevonden in bedoelde documenten. Zo wordt uitdrukkelijk gesproken over het prioriteit geven aan de bouw van geschikte ouderenwoningen en is er in het kader van het thema zorg veel aandacht voor het belang van preventie, zeker ook voor senioren. Over zaken als pensioen en koopkracht wordt in de stukken niet gesproken. Dat betekent bijvoorbeeld dat kabinet, vakbonden en werkgevers voort kunnen met de uitwerking van het door hen gesloten pensioenakkoord.

Momenteel overleggen seniorenorganisaties hoe en wanneer ze opnieuw aandacht zullen vragen voor hun inzet. Want dat dat nodig zal zijn, staat voor de Koepel Gepensioneerden buiten kijf.

 

Website van Overstapservice is vernieuwd

Overstapservice.nl heeft een make-over gehad. De website heeft een nieuwe, frisse huisstijl en voldoet aan alle online eisen qua responsiveness, snelheid en navigatie. Vorig jaar is ook het product Overstapservice vernieuwd en zijn er functionaliteiten toegevoegd. De belangrijkste: “Betaler Informeren Bij Initiatie (BIBI)” .

Dit betekent dat banken betalers en incassanten informeren over de nieuwe betaalrekening bij elke betaling of incasso naar een oude betaalrekening. Zij kunnen daarmee het adresboek bij hun bank of hun administratie bijwerken. Alle grote consumentenbanken hebben BIBI inmiddels geïmplementeerd in de apps en internetbankieromgeving. Het zelf informeren van betalers en incassanten is dus bijna niet meer nodig. In de komende periode wordt nog de BIBI-aanpassing voor batch doorgevoerd.

 

Prinsjesdag en de koopkracht van senioren

Kabinet lekt maar koopkrachtgat senioren niet gedicht

We zitten inmiddels dik vijf maanden na de verkiezingen en een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Van de 24 ministers en staatssecretarissen die aan Rutte 3 begonnen, zitten er welgeteld nog zes op hun plek. Daar waar het ‘t kabinet uitkomt, neemt het zonder mandaat beslissingen. En als ‘t lastig wordt beroept men zich op de demissionaire status: ‘we hebben geen mandaat.’

In de tussentijd bereidt men zich voor op Prinsjesdag, als de begroting van volgend jaar moet worden gepresenteerd. In het diepste geheim. Behalve als er goed nieuws te melden is en ergens extra geld voor wordt uitgetrokken. Dan wordt naar hartelust gelekt en kunnen we dat overal lezen. Dat klimaat en veiligheid op extra miljarden kunnen rekenen bijvoorbeeld.

Dat geldt helaas niet voor senioren, die inmiddels al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen. Een poging van Groen Links en PvdA vorige week om in totaal twee miljard uit de trekken voor koopkrachtmaatregelen (waarbij senioren prominent werden genoemd) is inmiddels in schoonheid (of beter: in lelijkheid) gestrand: ze zijn niet welkom aan de formatietafel. Daar kun je van alles van vinden, maar voor de koopkracht van senioren lijkt het niet per se goed nieuws te zijn. Volgens de berichten gaat er overigens wel geld naar koopkrachtherstel (dat is dus geen koopkrachtverbetering), maar dan zo’n 90% minder dan beide linkse partijen voorstelden. In totaal zou nu 200 miljoen beschikbaar komen: voor gezinnen, alleenverdieners, en senioren.

Wat dat daadwerkelijk voor de portemonnee van senioren gaat betekenen, is nog niet helder. Wel helder is dat er in ieder geval enige beweging is gekomen na de oproep aan de politiek die de Koepel Gepensioneerden onlangs deed.

Maar net zo helder is dat het echte vliegwiel om de koopkracht van senioren aan te slingeren de indexatie van de pensioenen is. Net zoals de indexatie-achterstand die veel gepensioneerden de laatste tien jaar hebben opgelopen de voornaamste reden is van het steeds meer gaan achterlopen van senioren in hun koopkracht.

Daarom zal de Koepel met volle kracht op die twee punten blijven inzetten: doe iets aan die indexatie-achterstand en maak indexatie weer mogelijk. Dat doen we richting Prinsjesdag, richting een nieuw kabinet, richting alle politieke partijen en uiteraard richting minister Koolmees, vakbonden en werkgevers bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

 

SER nieuwsbrief

De SER heeft deze week weer een nieuwsbrief uitgebracht. U kunt hem hier online lezen. Dit is een andere nieuwsbrief dan de themabrief pensioenen van de SER die wij met enige regelmaat plaatsen.

nieuwsbrief 8

 

Bereidheid voor mantelzorg in Nederland is groot

 

De definitie van “Mantelzorg” van het Sociaal Cultureel Planbureau luidt:

“Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp”

Mantelzorg is nooit een verplichting

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd of gezien. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals passen op gezonde kleinkinderen valt buiten de

definitie van mantelzorg!

De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Denk aan bv. hulp bij het huishouden zoals koken of schoonmaken, een maaltijd verzorgen, geestelijke steun met een goed gesprek, verplegen van iemand met een handicap. Door mantelzorg kan een ander zich redden, thuis blijven wonen en mee blijven doen aan de samenleving.

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor en familielid, vriend of buur.

 

Liefde voor elkaar

Zorgen voor je naaste is voor veel mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar als er geen potentiële mantelzorgers in de buurt zijn wat dan? Kinderen wonen dikwijls op grote afstand van hun ouders en dan is hulpverlenen, ook al zou je dit willen, niet gemakkelijk.

Vroeger was hulp aan familieleden en buren, als die nodig was omdat zij ziek of gebrekkig waren, heel gewoon. In de kleine leefgemeenschappen hielp men elkaar en ouderen werden in de gezinnen van

kinderen opgenomen tot zij overleden. Maar de moderne tijd heeft afstand geschapen tussen de mensen, burenhulp is minder vanzelfsprekend geworden. Voor ouderen werden aparte

woongemeenschappen met hulp opgericht of worden ouderen het langer zelfstandig thuis wonen

mogelijk gemaakt door wijkverpleegsters en huishulpen vanuit de overheid ter beschikking te stellen. Maar ook door maaltijdbezorging thuis.

 

Thuiszorg en verpleeghuiszorg is duur

Natuurlijk wordt er in deze moderne tijd veel van dit soort taken door de overheid opgepakt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, door b.v. thuis wonen voor ouderen en gehandicapten gemakkelijker te maken. Ook door het opnemen van ernstig zieken en gehandicapten in verpleeghuizen en

instellingen. Maar dat is duur en moet door de bevolking gezamenlijk worden opgebracht via de

belastingen. Ook worden in gemeenschappen hulpcentrales opgericht van vrijwilligers die hulp thuis verlenen! Een goede zaak! En daarnaast is er ook veel hulp van vrijwilligers (of familie!) in

verzorgingshuizen, verpleeghuizen en gehandicapten instellingen. Ook dat is een vorm van mantelzorg!

 

 

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks ca. 5 miljoen 16-plussers hulp aan hun partner, familielid, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische

verstandelijke beperkingen of ouderdom. De informele zorg is van onschatbare waarde. Zonder de inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. Zij kunnen de zorg volhouden als zij op eigen wijze voor een ander kunnen zorgen.

Alleen dan slaagt de participatiemaatschappij!

 

Wilt u meer weten? Op www.mantelzorg.nl is veel informatie te vinden.

En wilt u een deskundige hierover spreken?  De mantelzorglijn: 030-7606055 is altijd bereikbaar.

Noot: Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering een uitkering voor mantelzorg opgenomen. Een aantal gemeenten biedt ook hulp aan mantelzorgers via een mantelzorgcompliment.

 

Activiteit: Dag van de mantelzorg in Appeltern

 Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zetten we in de week van 10 november 2021 mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden.

Overal in het land vind je onzichtbare helden, jong en oud, van het kleinste dorp tot de grootste stad, er zijn er bijna 5 miljoen. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.

Daarom zetten we de schijnwerpers aan. Dit kan fel, om het hele land te laten zien hoe enorm belangrijk mantelzorgers zijn.

Of klein. Met een gebaar, een compliment of samen genieten van de zon of een filmpje.

Rond 10 november maken we het onzichtbare zichtbaar. Doe je mee?

Bron: https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/