Nieuwsflits 15

ZORG in BEWEGING.

In 2015/2016 werd door het Zorginsituut Nederland op verzoek van de regering een groot onderzoek gedaan wat er in de zorgorganisatie en zorgopleidingen moest veranderen om de zorg in 2030 nog kwalitatief uitvoerbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. In 2015 werd het advies “Naar Nieuwe Zorg en Zorgberoepen” en in 2016 het advies “Anders Kijken, Anders leren, Anders doen” aan de regering overhandigd. Ook de ouderenorganisaties hebben aan deze adviezen meegewerkt. Dit heeft wel geleid tot een verandering in de opleidingen van zorgmedewerkers in brede zin, maar helaas niet tot een noodzakelijke voorgestelde verandering in ziekenhuizen etc. Ook de in 2017 aangetreden regering als de zorgverzekeraars zagen dit niet zitten! Wel is er grote aandacht besteed aan de ouderenzorg.

Het ziekenhuis Bernhoven in Uden (en later ook het Beatrixziekenhuis in Gorinchem (beide regionale ziekenhuizen) hebben dit in hun ziekenhuizen tezamen met de huisartsen wel opgepakt, met medewerking van de zorgverzekeraars CZ en VGZ en met positief resultaat tot nu toe.

Wat zijn de kernen van de voorgestelde veranderingen.

  1. De ziekenhuizen worden niet meer betaald per consult, opname, operatie etc., maar krijgen van de zorgverzekeraars een jaarbudget voor de regio voor behandeling van alle patiënten.
  2. In dat budget zijn ook de huisartsen opgenomen, die tot dan toe individueel per patiënt werden betaald.
  3. De medisch specialisten, die tot dan ook per behandeling per patiënt werden betaald, treden in loondienst met een vast jaarsalaris. Hun inkomen is dan niet meer afhankelijk van het aantal patiënten dat zij behandelen.
  4. De specialisten houden ook spreekuren in de panden van en tezamen met de huisartsen., er moet veel meer overleg met de huisartsen plaatsvinden.
  5. Met de patiënten moet veel meer overlegd wat de mogelijkheden en consequenties zijn van behandeling of niet-behandeling. Zinnige zorg geven staat voorop en niet het inkomen van het ziekenhuis of specialist. Opname alleen als dit strikt noodzakelijk is.
  6. Het gebruik van moderne communicatiesystemen en goede bereikbare patiënten informatie moet voorop staan.

Al direct bleek bij Bernhoven dat de kosten van de zorg aanmerkelijk terugliepen en dat de patiënten tevredener waren, In de Brabantse kranten is hier regelmatig over gepubliceerd. Dat is later ook geconstateerd bij het Beatrixziekenhuis.

Een belangrijk punt in het advies is ook de verandering van de opzet van ziekenhuizen. Naast Academische centra voor topzorg en opleiding en regionale ziekenhuizen als Bernhoven zou veel meer naar overkoepelende ziekenhuizen moeten worden gestreefd voor top zorg, zoals voor kanker- en hartproblemen, oogziekenhuizen etc. en gestreefd moeten worden naar samenwerking, ook voor de inkoop van zorgmateriaal. De zgn. “marktwerking” in de zorg zou moeten verdwijnen en vervangen moeten worden door budgetten en controle. De zorgverzekeraars zullen hier niet blij mee zijn!

Wij zien nu mede door de Coronaproblematiek dat plotseling naar voren komt dat het in 2015 geadviseerde organisatie van het zorgsysteem nog niet zo gek is. Ook hebben we gezien dat de inkoop van bv mondkapjes en ander zorgmateriaal plotseling wel centraal kan!

Het Centraal Planbureau heeft de werkwijze bij het Beatrixziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven geëvalueerd en in juni 2020 daarover aan de regering een positief rapport uitgebracht.

Bij de huidige in 2017 aangetreden regering stond het Ouderenbeleid in de breedte centraal, daar is veel in bereikt, maar er moet nog veel gebeuren. Ik denk (en hoop) dat de in 2021 aantredende regering de organisatie en kosten van de zgn. curatieve zorg centraal zal staan. Een situatie als in de afgelopen maanden dat door de corona problemen het normale ziekhuisgebeuren voor een groot deel stilstond mag niet meer gebeuren.

 

 

Nieuwsbrief 28

Zondag 19 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Koepel houdt ledenwerfactie.

De Koepel Gepensioneerden volgt de ontwikkelingen op gebied van Pensioen, AOW, Inkomen, Koopkracht, Zorg, Welzijn en Wonen op de voet en komt in actie als de belangen van de leden in gevaar komen.

Om nog meer gepensioneerdenverenigingen onderdak te bieden en daarmee meer invloed op het regeringsbeleid te kunnen uitoefenen is de Koepel een ledenwerfactie gestart middels een advertentie in Max Magazine, het omroepblad van Omroep MAX . U bekijkt de advertentie hier.

De werkgroep Ledenwerving van de Koepel onderzoekt momenteel ook andere kanalen om het aantal leden te kunnen uitbreiden.

Pensioenakkoord is slechts tussenstop

In editie 29 van Max Magazine  staat  een interview met Jaap van der Spek, één van de covoorzitters van de Koepel. Zijn mening over het pensioenakkoord, die werd opgetekend vóórdat het pensioendebat plaatsvond, kunt u lezen door op deze link te klikken.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 27

vrijdag 17 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Teleurstellend pensioendebat.

Het Tweede Kamerdebat van jl. dinsdag over het pensioenakkoord is voor zeer velen op een deceptie uitgelopen. Het debat was kwalitatief van een bedenkelijk niveau en de minister toonde weinig genegenheid te willen werken aan oplossingen voor de aangedragen problemen. Lees hier het commentaar van de beide voorzitters van de Koepel Gepensioneerden. Het artikel staat ook op onze website.

SER Themabrief pensioenen.

De maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW is weer uit, U leest de nieuwsbrief hier.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 26

zaterdag 11 juli 2020

Senioren willen meepraten over nieuw pensioen: ‘We zijn er niet gerust op’.

Artikel, vandaag verschenen in het Algemeen Dagblad en diverse regionale bladen waaronder De Gelderlander en het Brabants Dagblad.

Lees verder

Nieuwsbrief 25

zaterdag 11 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg.

De commissie ZWW heeft een beknopt overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit het advies van de Raad van Ouderen.

Nabestaanden in het pensioenakkoord.

In de brief van minister Koolmees aan het Parlement over het Pensioenakkoord is ook veel aandacht besteed aan aanpassingen van het Nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen). Lees hier verder….

Het definitieve advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

In januari 2020 bracht de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen de eerste versie van haar advies uit. In onze nieuwsbrief nummer 2 van 2020 hebben wij hier aandacht aan besteed. Verder lezen…..

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 24

dinsdag 7 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Het pensioenakkoord is nog steeds een tussenstop.

Het persbericht van het afgelopen weekend heeft bij een aantal mensen vragen opgeroepen. Niet vanwege de zwaarwegende kwesties zoals de transitie en de vraag wat de komende 6 jaren moet gaan gebeuren maar meer vanwege de toonzetting en de felicitaties aan de leden van de stuurgroep. Lees hier verder…

Lees verder

Nieuwsbrief 23

zondag 5 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

zie onder kop van  KG  persbericht gepensioneerden

Lees verder