Nieuwsbrief 31

 

Nieuwsbrief 31, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 28 juli 2017.

Vakantietijd!

Geachte lezer van de NVOG nieuwsbrief, het is zomer en veel mensen zijn met vakantie. Ook in politiek Den Haag gebeurt op dit ogenblik niets. Er spelen momenteel dan ook geen zaken op het gebied van pensioenen, koopkracht en zorg waarvan wij vinden dat die via een nieuwsbrief onder uw aandacht moeten worden gebracht. Vanzelfsprekend melden wij ons weer zodra daartoe aanleiding is.

Voor wie al op vakantie is of nog moet gaan: een fijne vakantie gewenst!

De redactie.

Nieuwsbrief 30

 

Nieuwsbrief 30, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 21 juli 2017.

Oproep voor Minister voor Ouderen en Maatschappij.

In nieuwsbrief nr. 25 hebben wij meegedeeld dat NVOG tezamen met de KNVG heeft besloten mee te doen aan het project over langdurige zorg voor ouderen. Op vrijdag 14 juli is hierover een persbericht verzonden (zie download onderaan dit bericht).

In het persbericht pleit de Patiëntenfederatie Nederland samen met ouderen organisaties, mantelzorgers en zorgaanbieders voor een coördinerende minister van ouderen en maatschappij.

In een uitzending van Achter het Nieuws is hieraan o.a. aandacht besteed. De deelnemers aan het project werden in de uitzending niet genoemd, wél dat de ouderenorganisatie hieraan ook deelnemen. Wij houden u op de hoogte van de voorgang van dit project.

Persbericht NPF (.pdf)

Extra nieuwsbrief AVI.

AVI (Aandacht Voor Iedereen) heeft deze maand een extra nieuwsbrief uitgebracht. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken

Nieuwsbrief 29

 

Nieuwsbrief 29, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 14 juli 2017.

Belangenbehartiging.

In het juni ledenmagazine van onze lid-organisaties VO-ING en VO-NN werd een artikel over belangenbehartiging gepubliceerd. Wat houdt deze term in en welke rol speelt NVOG hierin voor hun leden?

Maarten Maas, voorzitter van de NVOG-commissie Koopkracht vertelt hierover in het artikel, dat de titel “Hard werken en volhouden” meekreeg. Het leek ons goed de tekst ervan in een nieuwsbrief te plaatsen, zodat onze andere lid-organisaties hiervan ook kennis kunnen nemen. U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

Dekkingsgraden pensioenen in juni onveranderd.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioen-fondsen is in juni stabiel gebleven op 105%. De beleidsdekkings-graad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 101% naar 102%. Dat blijkt uit de Pensioen-thermometer van Aon Hewitt.

Voor de pensioenen lijkt een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kansrijk. Deze partijen zijn alle vier voor een individueler systeem met collectieve risicodeling en zonder doorsneepremie. Een nadere uitwerking van variant 4C van de SER-verkenning lijkt meer opportuun te worden.Â

Bron: Aon Hewitt

Akkoord over aanpak personeelstekort ouderenzorg.

In de arbeidsagenda 2023 is deze week een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg.
Daaraan hebben meegewerkt; Actiz, de vereniging voor verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, de vakbonden FNV en CNV, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De partijen gaan zich onder meer inzetten op een hogere personeelsbezetting in de ouderenzorg, bijvoorbeeld door het uitbreiden van kiene contracten en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook gaan zij zorgen dat er vanaf volgend jaar voldoende stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar zijn.

Uiteraard gaat er ook gewerkt worden aan innovatie in de ouderenzorg en het vinden van manieren om het werk anders, slimmer en beter te organiseren. Ouderen moeten meer zelfredzaam worden gemaakt en het werk voor de zorgprofessional moet worden vergemakkelijkt en verbeterd. Inzet van moderne technologie is noodzakelijk. Het werk en in de ouderenzorg moet ook aantrekkelijk blijven en worden om snelgroeiende aantal ouderen van goede zorg te voorzien.

Volgens verwachting groeit het aantal 80-plussers, de groep die meer dan gemiddeld om zorg vraagt, van 700.000 nu naar 1.250.000 in 2025!

Het ministerie van VWS heeft € 72 miljoen beschikbaar gesteld om de planen tot uitvoering te brengen.
Er zijn in de komende jaren zo’n 125.000 extra medewerkers nodig om aan de zorgvraag van deze groep te kunnen voldoen. Daarnaast is het zaak te zorgen dat medewerkers die al werkzaam zijn in d ouderenzorg hun baan behouden.

Ton Heerts, voorzitter van de WMO-raad en vicevoorzitter SBB hoopt dat de afspraken eraan gaan bijdragen dat meer jongeren het belang van ouderenzorg ontdekken.
Wij vinden dit als belangenbehartiger voor de leden van onze lid-organisaties een zeer goede ontwikkeling. Wij hadden daar bij de overheid al voor gepleit.

Laten wij ouderen daaraan bijdragen om onze kleinkinderen eens op deze zeer belangrijke en aantrekkelijke functies te wijzen en hiervoor een MBO of/en HBO opleiding te gaan volgen.

Bron: Skipr

Nieuwsbrief 28

 

 

Nieuwsbrief 28, 2017

Publicatiedatum: zaterdag 8 juli 2017.

Wachttijden medisch specialistische zorg stijgen weer!

De vraag naar medisch specialistische zorg stijgt. Hoe dat komt weet men niet! De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) komt er nog niet uit en vraagt aan de zorgsector om samen met de zorgverzekeraars daar een onderzoek naar te doen en maatregelen te nemen!

De problematiek doet zich vooral voor bij allergologie, oogheelkunde, maag-, darm en leverziekten, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, pijnbestrijding, neurologie en neurochirurgie. Dit zijn specialisaties waarbij ook veel ouderen betrokken zijn. Zou het wellicht veroorzaakt worden door het feit het aantal ouderen en zeer ouderen stijgt?

Ook lezen wij in de pers dat de problematiek van wachttijden toeneemt bij de Eerste Hulp afdelingen van de ziekenhuizen. Dat wordt, volgens de informatie van de ziekenhuizen, veroorzaakt door een steeds groeiend aantal ouderen dat langer thuis moet blijven wonen, door te lang wachten met het inroepen van medische hulp en dat de huisartsen, als er iets aan de hand is, de oudere steeds meer naar de Eerste Hulpdiensten verwijst.

Wij hebben al eerder de overheid duidelijk gemaakt dat de vraag naar specialistische zorg mede door de groei van het aantal ouderen, snel toeneemt en dat daarvoor maatregelen moeten worden getroffen. De overheid verwijst dan wel naar zelfzorg en eigen regie, maar dat zal niet altijd helpen.

De NZA  ziet nu de oplossing in een integraal plan.

Ten eerste moet de informatievoorziening aan de patiënten verbeteren. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten patiënten actief bemiddelen naar een ander ziekenhuis als de wachttijden te lang zijn (Echter dit is volgens ons niet de oplossing, het is dweilen met de kraan open!),

Ten tweede wil men de registratie van de wachttijden verbeteren. Ook dat is volgens ons niet de oplossing. Meer weten erover betekent niet dat het wordt opgelost.

Ten derde vraagt de NZA zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken te maken voor een gezamenlijke aanpak.  Dat levert echter geen extra behandeltijd op!

Als vierde oplossing  zegt de NZA  dat de “eerste lijn” de problemen meer zelf gaat oplossen of dat meer kan worden doorverwezen naar zelfstandige  behandelcentra. Dus particuliere klinieken zouden het moeten oplossen. En dat is iets waar de minister nu weer tegen is,

Wij missen in dit rijtje: een grondiger herziening van de organisatie van de curatieve zorg zoals voorgesteld in het advies van de commissie “Zorg in 2030” aan de regering in 2015. Dat zou ons inziens de oplossing moeten zijn!  Enige tijd geleden publiceerden wij een stuk over ziekenhuis Bernhoven in Uden, dat volgens de uitgangspunten van het advies over de Zorg in 2030 is gaan werken met een uitstekend resultaat!

Wij blijven er bij de overheid op aandringen om de organisatie van de curatieve zorg aan te passen conform het gegeven advies willen wij in 2030 een betaalbare en toegankelijker zorg hebben!!

Mocht u problemen hebben met wachtlijsten dan kan wellicht uw zorgverzekeraar u een alternatief bieden.

Hier volgen de adressen van de 4 grootse zorgverzekeraars hiervoor:

Zilveren Kruis: Van 08.00 tot 18.00 is de zorgcoach bereikbaar via 071 364 02 80
Menzis: Van 08.30 tot 19.00 uur is de zorgadviseur bereikbaar via 088 222 42 42
CZ Groep: Van 08.30 tot 17.30 is het zorgteam bereikbaar via 013 594 91 10
VGZ: Van 08.30 tot 17.00 is de zorgadviseur bereikbaar via 088 131 16 11

Voor de andere zorgverzekeraars zal dit zeker in de polisvoorwaarden staan.

Kostendelersnorm uit wet gehaald.

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. Lees hier verder…

AVI Nieuwsbrief juli.

Aandacht voor Iedereen (AVI), heeft de juli nieuwsbrief gepubliceerd. Met het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden.Â

In dit nummer o.a. aandacht voor het groeiend aantal burgerinitiatieven in het zorglandschap.U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

 

Nieuwsbrief 27

 

Nieuwsbrief 27, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 30 juni 2017.

De wijkverpleegkundige.

Zoals bekend is de functie van de wijkverpleegkundige weer terug. Vroeger was de wijkzuster, zoals wij haar toen noemden, een bekende figuur in de wijk.  Met haar solex ging zij naar thuiswonende patiënten die haar nodig hadden. Zij werden gefinancierd uit de AWBZ en zij kon vrij zelfstandig haar werkzaamheden invullen. Daarna kwam zij terecht in de thuiszorgorganisaties en dikwijls moest zij in een strak geformaliseerd keurslijf haar werk verrichten. Niet de tevredenheid van de thuiswonende patiënt telde maar de minuten die de wijkzuster aan de hulp mocht besteden.

Per 1-1-2015 is de wijkverpleegkundige als een zorgfunctie in de zorgverzekering opgenomen en valt zij, net als de huisarts, niet onder het eigen risico. Jos de Blok heeft met de oprichting van Buurtzorg Nederland de weg vrij gemaakt om de wijkverpleegkundige weer haar eigen werk in de wijk te laten indelen. Dit in de vorm van een samenwerkingsverband in de wijk van een aantal wijkverpleeg-kundigen, die het werk onder elkaar verdelen. Door dit succes aangestoken hebben veel andere organisaties die wijkverpleegkundigen in dienst hebben, dit voorbeeld gevolgd. Jammer is wel dat de wijkverpleegkundigen nu door de zorgverzekeraar moet worden “gecontracteerd”, zodat degene die verpleegzorg thuis nodig heeft, maar moet afwachten wie door zijn/haar zorgverzekeraar is gecontracteerd.Â

Uit de monitor over wijkverpleging van het onderzoeksbureau Panteia blijkt dat bijna 20.000 patiënten niet kiezen voor een door zijn/haar zorgverzekeraar gecontracteerde wijkverpleegster maar voor een Persoons Gebonden Budget waarmee zij zelf een wijkverpleegster die hun bevalt kunnen inhuren! Zij ontvingen hiervoor per jaar gemiddeld een budget van € 20.000 per jaar waarvoor zij gemiddeld 600 uur een wijkverpleegster kunnen inhuren, dus bijna 12 uur per week!

Zorg Instituut Nederland is nu bezig een kwaliteit programma voor de wijkverpleegkundige te ontwerpen.  Echter, de wijkzusters zelf zitten ook niet stil. Een groep van ongeveer 1.000 wijkverpleegsters hebben zelf nu de bouwstenen gelegd voor een nieuw systeem voor de wijze van financiering van de wijkzusters.  In dit systeem moet de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg centraal staan. Het gaat de wijkverpleegkundigen erom dat de thuiswonende patiënt de algemene dagelijkse verrichtingen moet kunnen uitvoeren met ondersteuning van het sociaal netwerk. Men wil komen tot zgn. zorgprofielen, waarop de benodigde wijkverpleegkundige zorg kan worden gebaseerd.

Het wijkverpleegkundige werk is weer zelfstandiger en volwassen aan het worden, daar kunnen wij voor al die patiënten die alleen met hulp kunnen thuiswonen, blij om zijn.  Er dreigt een te kort te ontstaan aan wijkverpleegkundigen, zeker door het beleid van de overheid dat ook voor mensen met een beperking thuis blijven wonen de optie is. Een goede organisatie en performance kan jongeren wellicht bewegen om zich voor deze zeer belangrijke functie te laten opleiden!!

DNB Nieuwsbrief pensioenen.

Vandaag is de Nieuwsbrief Pensioenen juni van De Nederlandsche Bank uitgekomen met daarin o.a. informatie over de Implementatie Wet verbeterde premieregeling, U kunt de online versie van de nieuwsbrief hier lezen. Wanneer u de nieuwsbrief liever als pdf document leest, klikt u hier.