Nieuwsbrief 38

vrijdag 23 augustus 2019

Langer zelfstandig thuis wonen

Sparen voor zorg op je oude dag

In het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2019 stond een artikel over het belang van sparen voor zorg op je oude dag. Nuttige informatie en toelichting op de zorgkosten die onvermijdelijk een rol spelen als je wat ouder en wat minder gezond wordt.

Mantelzorg, wijkverpleging en huishoudelijke hulp ( al dan niet via de Wet maatschappelijke ondersteuning) passeren de revue. Ook aanpassingen in huis, de verschillende woon(zorg)vormen en de overgang naar het (particuliere) verpleeghuis worden benoemd. Voor een aantal zaken betaal je eigen bijdragen of moet je op een andere manier kosten voor eigen rekening nemen. Niet alle vormen van zorg en ondersteuning worden volledig uit de “algemene middelen” betaald.

Wij hadden het artikel graag als bijlage bij de nieuwsbrief aangeboden. In verband met auteursrechten is dat helaas niet mogelijk.

Wie kan je helpen?

Dat sparen voor je oude dag zinvol is, is duidelijk. Maar wie kan je helpen op het moment dat je als zelfstandig wonende oudere hulp of ondersteuning nodig hebt?

In de nieuwsbrief van het platform IkWoonLeefZorg van vorige week wordt in een tweetal artikelen ingegaan op de mogelijkheden.

Het platform IkWoonLeefZorg is een initiatief van Rabobank en Interpolis. Bevat een schat aan informatie, met heel af en toe een verwijzing naar de diensten van de initiatiefnemers.

Het artikel “Langer zelfstandig thuiswonen, wie helpt” kan je hier lezen.

Nauw verbonden met zelfstandig thuis wonen en het kunnen inroepen van hulp, is het hebben van een goed netwerk. Niet alleen de naaste familie, maar ook vrienden, kennissen en buren. De informatie over dit onderwerp lees je hier. Leuk is dat het platform ook verwijst naar een hulpmiddel waarin je de namen van de mensen binnen je netwerk kunt invullen. Dit hulpmiddel “WieisWie” is binnen BeterOud ontwikkeld.                        Als NVOG / KNVG hebben wij daar ook aan meegewerkt.

 

Nieuwsbrief 37

vrijdag 16 augustus 2019

Ziekenhuis Bernhoven (Uden) krimpt bewust.

Reeds enige malen hebben wij in onze nieuwsbrieven melding gemaakt over de ontwikkeling van de organisatie van de zorg in Uden, Noord-Brabant.

Toen in 2015 het advies aan de regering is uitgebracht over de noodzakelijke veranderingen van organisatie van de zorg in Nederland richting 2030 om deze toegankelijk en betaalbaar te kunnen houden, werd het vrij stil. De zorgorganisaties zoals de ziekenhuizen, waren er niet klaar voor en zagen de noodzakelijke veranderingen ook nog niet zo zitten.

Wat gebeurt bij Bernhoven?

Eén ziekenhuis pakte de uitdaging wel op, nl Bernhoven in Uden. Dit samen met de andere zorgverleners, zoals de huisartsen, die bij dit ziekenhuis betrokken waren. Dit werd mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ, de grootste financiers van de zorg in Uden. Zij hebben hiervoor een vijfjarig contract gesloten met het ziekenhuis. Het doel is om in een programma “zinnige Zorg” een betere zorg te gaan leveren door minder te doen! Dat klinkt niet positief maar is het wel.

De medisch specialisten werden in loondienst genomen (degenen die dat niet wilden konden vertrekken!). Daardoor was het inkomen van de specialisten niet meer afhankelijk van het aantal patiënten die zij behandelen.

De bedoeling was om zoveel mogelijk patiënten uit het ziekenhuis te houden en zij die opgenomen moeten worden zo snel mogelijk het ziekenhuis te laten verlaten! Dit kan bijvoorbeeld door hen zo snel als medisch mogelijk is na de ingreep naar huis te laten gaan. Ook verder herstel in een andere, goedkopere instelling behoort tot de mogelijkheden. Ook controles in het ziekenhuis werden tot de hoogstnoodzakelijke beperkt. Huisartsen worden, in hun eigen praktijk, regelmatig geassisteerd door medisch specialisten van het ziekenhuis om mensen uit het ziekenhuis te houden. Uiteraard gaat dit altijd in samenspraak met patiënt en zijn of haar naasten.

Kostenbesparing

In 4 jaar tijd heeft Bernhoven de kosten al met 16% kunnen terugbrengen! En voor 2019 wordt 18 % vermindering verwacht En de kosten van andere medische hulp in Uden zijn niet noemenswaardig gestegen, terwijl de bevolking tevreden is over de veranderingen. Men denkt dat een verdere kostenvermindering van de zorg voor de Udense bevolking mogelijk zal zijn.

Betrokkenheid bij Bernhoven vergroten

Een andere actie van het ziekenhuis Bernhoven om het personeel en de bevolking meer bij de ziekenhuis te betrekken is het uitgeven van een obligatielening, waaraan het personeel en de bevolking van Uden kan deelnemen. Normaal wordt een ziekenhuis, meestal eigendom van een stichting, gefinancierd via een hypothecaire lening van een bank. Nu kan men een (tijdelijke) obligatie participatie kopen van € 1000, – met een rente van 4 %. Daar is grote belangstelling voor. Zo wordt het ziekenhuis van iedereen die er gebruik van maakt of wellicht in de toekomst gebruik van moet maken. Het liefst zou de directie aandelen met mogelijkheid van winstuitkering uitgeven, maar dat is (nog!) verboden door de overheid.

Wie volgt?

Men hoopt dat deze aanpak in Nederland navolging gaat krijgen. Bekend is dat het ziekenhuis in Heerlen met CZ en VGZ in gesprek is en dat het Universitair Medisch Centrum in Utrecht in gesprek is hierover met Zilveren Kruis. Want zonder medewerking van de zorgverzekeraars kunnen ziekenhuizen deze omslag niet realiseren.

Verwacht wordt dat meer ziekenhuizen binnenkort dit voorbeeld gaan navolgen.

Joop Blom

veranderingen. Men denkt dat een verdere kostenvermindering van de zorg voor de Udense bevolking mogelijk zal zijn.

Betrokkenheid bij Bernhoven vergroten

Een andere actie van het ziekenhuis Bernhoven om het personeel en de bevolking meer bij de ziekenhuis te betrekken is het uitgeven van een obligatielening, waaraan het personeel en de bevolking van Uden kan deelnemen. Normaal wordt een ziekenhuis, meestal eigendom van een stichting, gefinancierd via een hypothecaire lening van een bank. Nu kan men een (tijdelijke) obligatie participatie kopen van € 1000, – met een rente van 4 %. Daar is grote belangstelling voor. Zo wordt het ziekenhuis van iedereen die er gebruik van maakt of wellicht in de toekomst gebruik van moet maken. Het liefst zou de directie aandelen met mogelijkheid van winstuitkering uitgeven, maar dat is (nog!) verboden door de overheid.

Wie volgt?

Men hoopt dat deze aanpak in Nederland navolging gaat krijgen. Bekend is dat het ziekenhuis in Heerlen met CZ en VGZ in gesprek is en dat het Universitair Medisch Centrum in Utrecht in gesprek is hierover met Zilveren Kruis. Want zonder medewerking van de zorgverzekeraars kunnen ziekenhuizen deze omslag niet realiseren.

Verwacht wordt dat meer ziekenhuizen binnenkort dit voorbeeld gaan navolgen.

Joop Blom

De Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

De Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars hebben de Code Rechtstreeks verzekerde  regelingen die op 1 juli 2014 in werking was getreden, herzien.

Voorafgaand aan deze herziening is er overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid het Verbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van de KNVG, de KBO-PCOB en de NVOG.

De herziene versie is tekstueel op een aantal punten aangepast en te vinden op de hieronder aangegeven website. Deze aanpassingen hebben vooral te maken met wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de Wet op de ondernemingsraden, het zoveel mogelijk achterwege laten van niet noodzakelijke verwijzingen naar bestaande wet- en regelgeving en het schrappen van ‘vertegenwoordiging van pensioengerechtigden’ omdat gebleken is dat dit geen toegevoegde waarde heeft.

https://www.verzekeraars.nl/media/5793/code-rechtstreeks-verzekerde-regelingen-feb-2019.pdf.

Het verbond van Verzekeraars heeft toegezegd dat de aangesloten verzekerings-maatschappijen aanstaande gepensioneerden zullen informeren over het bestaan van een Vereniging  van Gepensioneerden (voor zover aanwezig), waarvoor zij belangstelling zouden kunnen hebben.
De betreffende verzekeraar moet dan wel op de hoogte zijn van het bestaan van een dergelijke Vereniging van Gepensioneerden en bekend zijn met de bijbehorende contact- gegevens.

De Verenigingen  van Gepensioneerden worden daarom gevraagd contact op te nemen met de betreffende Verzekeringsmaatschappij om vast te stellen dat de juiste gegevens bekend zijn .

Hans van Arkel, NVOG platformvoorzitter Rechtstreeks verzekerde regelingen

Onderwerp blok met plaatje

In bibendum, mauris non vehicula convallis, justo sem eleifend urna, id ultrices metus tellus sed nibh. Quisque semper placerat lectus, et feugiat lorem cursus sed. Etiam sed ex a tellus rhoncus lobortis et sit amet erat. Phasellus sodales dictum lectus, eu suscipit nulla luctus vel. Suspendisse a justo id metus vulputate tempor nec eget quam. Curabitur elit est, venenatis quis dolor eu, molestie facilisis metus. Ut porttitor auctor justo non accumsan.

Nieuwsbrief 36

vrijdag 9 augustus 2019

De komende tafel pensioenakkoord

In september horen wij pas officieel van de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’ wat de rol van de seniorenorganisaties gaat worden en wat het antwoord zal zijn op onze daarop betrekking hebbende brief van een maand geleden. Minister Koolmees heeft via het ministerie de stuurgroep inmiddels het voorstel gedaan om een speciale klankbordgroep in het leven te roepen waarin (onze) seniorenorganisaties en organisaties van jongeren vertegenwoordigd zijn. Hoewel er ook van andere organisaties vraag was om daarvan deel uit te maken, heeft de minister gemeend het te moeten beperken tot de genoemde organisaties.

Er zal een stuurgroep komen met uit het ministerie, de werkgevers en de werknemers-organisaties een drietal mensen die leiding zullen gaan geven aan het uitwerkingsproces. Voorzitter is directeur werk van SZW Gert-Jan Buitendijk. Minister Koolmees maakt geen deel uit van de stuurgroep en is achter de hand voor een bestuursberaad als dat op enig moment nodig zal zijn. De stuurgroep laat zich adviseren door deskundigen en door pensioenfondsen, die berekeningen aanleveren en die in zullen gaan op de haalbaarheid van de tussentijdse conclusies.

Bewust is gekozen voor het begrip ‘klankbordgroep’ omdat het karakter ervan anders is dan het tot nu toe functionerende platform van senioren- en jongerenorganisaties (platform jong/oud). Dit platform sprak regelmatig met minister Koolmees en heeft zijn opvattingen wel aangedragen, maar heeft niet actief deelgenomen aan de discussie voorafgaande aan het pensioenakkoord. Dat ligt nu anders. De toezegging is dat we actiever en dichterbij, interactief, betrokken gaan worden bij de uitwerking van de nog vele lossen eindjes van het pensioenakkoord. Die betreffen vooral de aanvullende pensioenen, waar de discussie ooit over is begonnen. De klankbordgroep zal op relevante momenten worden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. deelonderwerpen (en later het geheel) en kan via intensieve discussie invloed uitoefenen op de conclusies. Zoals Tuur Elzinga in een eerder gesprek zei: “Voordat ook maar ontwerpen van wetgeving starten, zijn er altijd momenten waarop de conclusie kan worden getrokken, dat het voorliggende niet gaat werken”.

De aanbeveling van het ministerie (richting stuurgroep) is om de gesprekken in de klankbordgroep te voeren met een delegatie van de stuurgroep, waaronder diens voorzitter. Omdat minister Koolmees geen deel uitmaakt van de stuurgroep is in onderling overleg besloten dat hij ons hooguit welkom heet, maar zelf niet deelneemt aan de gesprekken.

De verwachting is dat de stuurgroep de aanbevelingen van het ministerie zal overnemen.Tot zover de berichtgeving op dit moment.

Joep Schouten en Jaap van der Spek

 

Samen beslissen bij gezondheidsproblemen

Dit artikel van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen is in eerste instantie gericht aan de “consument” en is niet zozeer bedoeld voor de “bestuurder”. Wij vragen daarom onze lid-organisaties dit  artikel, eventueel met wat aanpassingen, door te geven aan hun individuele leden. 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, dat is op dit moment de leidraad voor het uitwerken van plannen binnen de medische zorg en het zogenoemde sociale domein. Het functioneren van mensen staat daarbij voorop. Belangrijk daarbij is dat er niet over mensen wordt beslist, maar dat er samen met mensen wordt beslist over hun gezondheidsproblemen.

De norm                                                                                                                         Samen beslissen moet de norm de zijn. De zorgverlener (huisarts, specialist maar ook fysiotherapeut) overlegt met je op welke manier je gezondheidsprobleem wordt aangepakt. Dat lijkt logisch, maar het is ondanks dat er al jaren over wordt gesproken, nog geen dagelijkse praktijk. Waar Samen beslissen wel wordt ingezet, zijn zorgverlener en patient enthousiast.

Wat moet er gebeuren c.q. wat gebeurt al?                                                                       Om een goede invulling te kunnen geven aan Samen beslissen hebben zorgverleners betere vaardigheden nodig. Zij moeten ons op een begrijpelijke manier informeren over de aandoening en met ons bespreken welke mogelijkheden er zijn om die aandoening te behandelen. Of om een behandeling achterwege te laten.

Wat we zien is dat er afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld door de medisch specialisten. De ambitie van die beroepsgroep is om op wat langere termijn Samen beslissen als uitgangspunt te hanteren bij de gesprekken met iedere patient. Ook maken zorgverzekeraars bij de inkoop van de zorg voor hun verzekerden afspraken met de zorgverleners over het stimuleren van Samen beslissen.

En wij dan als patiënt?                                                                                                  Voor ons als patiënt geldt dat wij ons goed moeten kunnen voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener. Wij moeten werken aan onze gezondheidsvaardigheden. Dat moeten wij leren en daar hebben wij hulp bij nodig. Die hulp is er!

  • Samen beslissen begint met 3 goede vragen

Opereren of accepteren dat je minder goed kunt lopen? Doorbehandelen of stoppen? Ga je naar de zorgverlener voor onderzoek of behandeling dan zijn er altijd meerdere mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. Wat het beste bij je past, is vooral afhankelijk van de medische mogelijkheden. Maar ook van bijvoorbeeld je leeftijd, je persoonlijke omstandigheden en de risico’s die een eventuele behandeling met zich meebrengt.

Samen met de zorgverlener zet je alles op een rijtje. Dat kan je doen door 3 goede vragen te stellen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Deze vragen vormen de basis voor je zorgverlener om goede informatie te geven en op de juiste manier het gesprek te voeren. Meer over de 3 goede vragen, lees je hier.

 

  • Betere zorg begint met een goed gesprek

Je kunt door je goed voor te bereiden ervoor zorgen dat je zorgverlener jou nog beter kan helpen. Bedenk voor het gesprek wat je allemaal wilt vertellen en welke vragen je aan de dokter wilt stellen. Dat is soms best wel lastig. Op de site www.begineengoedgesprek.nl kan je veel informatie en tips vinden om je goed voor te bereiden.

  • Keuzehulpen:

Ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van keuzehulpen. De keuzehulp laat de patient en de arts de voor- en nadelen zien van zowel opereren als afwachten. Dit wordt uitvoerig toegelicht door de arts. In het eerste gesprek wordt geen beslissing genomen. De patient krijgt de keuzehulp mee naar huis. Bij het tweede bezoek wordt de informatie herhaald en wordt door de patient een aantal vragen beantwoordt. De uitkomst daarvan wordt, als één van de beslisfactoren, gebruikt om te bepalen welke optie wordt gebruikt.

Een recent onderzoek van het Radboudumc en ziekenhuis Bernhoven over het gebruik van keuzehulpen leert dat er minder operaties plaatsvinden en dat de patient tevreden is over de keuze die uiteindelijk is gemaakt.

Conclusie                                                                                                                           Goed toepassen van Samen beslissen zorgt er voor dat wij beter zijn geïnformeerd, daardoor weloverwogen een beslissing kunnen nemen en tevreden zijn over het contact met de zorgverlener. Niet onbelangrijk is dat Samen beslissen een positieve bijdrage kan hebben op betaalbaarheid en beheersbaarheid van de zorgkosten.

Nieuwsbrief 35

vrijdag 2 augustus 2019

KNVG/NVOG vragen roerige achterban om geduld.

Al raakt ook van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG het geduld op als het gaat om het vinden van een oplossing voor de dreigende korting op de pensioenen, beide organisaties vertrouwen er nog steeds op dat ze door minister Koolmees uitgenodigd zullen worden aan de onderhandelingstafel voor overleg over een verdere invulling van het pensioenakkoord. Dat schrijven de beide voorzitters Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) in een eind vorige week opgestelde verklaring die aan de lid-organisaties van beide verenigingen is gestuurd.

Onrust neemt toe
‘De beuk erin’, is een steeds vaker gehoord pleidooi zeggen beide voorzitters in hun commentaar. Toch vragen ze om geduld. Ze zeggen meer vertrouwen te hebben in overleg –de lijn die door beide organisaties is gekozen- dan met harde acties of juridische procedures. Mocht de minister zijn belofte om te overleggen niet nakomen dan ‘mag duidelijk zijn dat dit niet zonder gevolg kan blijven’, aldus hun uitleg aan de achterban. Wat die gevolgen zullen zijn blijft nog in het midden.

Minister kwam belofte nog niet na
Al is het geduld nog niet op, het wil niet zeggen dat de seniorenorganisaties tevreden zijn over de toeschietelijkheid van minister Koolmees. Hij zegde toe gepensioneerden ‘directer en actiever’ te zullen betrekken bij het overleg. ‘Daar mochten we op vertrouwen’, aldus KNVG/NVOG, ‘we zijn inmiddels een aantal weken verder en nog is er geen helderheid over de uitwerking van het akkoord’.

Geld wordt opgepot voor toekomstige generaties
Intussen neemt het ongeduld onder gepensioneerden toe en dat geldt ook voor de achterban van KNVG/NVOG. Dat de minister weigert om de rekenrente aan te passen –boosdoener als het gaat om de komende kortingen- zet veel kwaad bloed, aldus Joep Schouten en Jaap van der Spek.
‘Het enorme vermogen van de fondsen dat bovendien de laatste jaren sterk is gegroeid, lijkt opgepot te moeten worden voor toekomstige generaties. De overheid en vooral De Nederlandsche Bank worden eerder als bedreiging van het pensioenstelsel gezien dan als beschermer ervan’.

Knollen voor citroenen
De commissie Dijsselbloem kwam kort na het bereiken van het pensioenakkoord met nog strengere eisen ten aanzien van de pensioenfondsen. ‘Het versterkt het gevoel dat met het pensioenakkoord knollen voor citroen zijn verkocht’, aldus de brief.

Lees hier de volledige verklaring van de voorzitters.

 

Stap verder in het afslanken van ziekenhuizen.

Onlangs las ik in een artikel van de heer prof. Sjoerd Repping, kwartiermaker zorgevaluatie en gepast gebruik bij het Zorg Instituut, dat de zorg op het kantelpunt staat van een denkomslag. “Over 5 jaar zullen wij terugkijken op de afgelopen jaren en denken: hé, deden wij dit vroeger echt zo?”

Al eerder schreven wij over de verwachte veranderingen in de ziekenhuiszorg vanwege meer medische en technische mogelijkheden en de nodige beheersing van de kostenstijging. (en dus van de premie!). Een voorbeeld hiervan is de onlangs gesloten overeenkomst tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Patiënten in Utrecht en omgeving moeten de komende jaren minder vaak naar het ziekenhuis komen en korter worden opgenomen en vaker zorg thuis ontvangen of bij een andere zorginstelling in de buurt worden opgenomen. Hoewel patiënten van UMC Utrecht vaak complexe aandoeningen hebben, is het mogelijk om de zorg voor hen steeds vaker thuis te organiseren. Uit eerste ervaringen hiermee is gebleken dat de mensen dit als veiliger en minder belastend ervaren.

De voornaamste besparing van de zorguitgaven zit in het feit dat onnodig ziekenhuisbezoek of -opname wordt voorkomen. Nu nog komen veel patiënten standaard periodiek op controle, wat niet altijd nodig is.

De patiënten blijven ook thuis onder behandeling van het ziekenhuis maar worden steeds meer continu op maat gevolgd. De zorg thuis aanbieden wordt ook steeds vaker mogelijk dankzij technologische ontwikkelingen. Bv. men kan thuis de bloeddruk of bloedwaarde meten als het nodig is en doorgeven. Ook informatie over gewicht, fysiek functioneren en hoe men zich voelt kan gemakkelijk elektronisch of per telefoon worden doorgegeven. De arts kan zo de patiënt op afstand volgen en krijgt niet alleen meer inzicht in het verloop van de ziekte maar gaan patiënten alleen naar het ziekenhuis als er een specifieke zorgvraag is of als de ontwikkelingen in de metingen afwijkingen tonen. Uiteraard moet dit thuis “uitzieken” wel mogelijk zijn!

Behalve voor de patiënt betekent zorg thuis of op afstand leveren ook een aanpassing voor medewerkers, zowel artsen als verpleging, van het ziekenhuis. Een woordvoerder van het UMC Utrecht heeft laten weten, dat bij deze ontwikkelingen de artsen van het ziekenhuis nauw betrokken zijn. De rol en werkwijze van de artsen in het ziekenhuis zal door deze wijzigingen grote veranderingen ondergaan. Maar ook degenen die zorg nodig hebben zullen hieraan moeten gaan wennen.

De directie van Zilveren Kruis laat weten dat hierover met steeds meer ziekenhuizen afspraken zullen worden gemaakt, andere zorgverzekeraars zullen zeker volgen.

Joop Blom

 

KNVG/NVOG boos om niet nakomen beloftes CBR

Het CBR slaagt er maar niet in om de achterstanden in te lopen bij het afwikkelen van de rijbewijsaanvragen van senioren. Begin dit jaar zegde het CBR vertegenwoordigers van KNVG/NVOG in een gesprek toe dat er maatregelen genomen zouden worden waardoor de vertraging in de loop van 2019 aanzienlijk zou verminderen. Deze week is vanuit KNVG/NVOG een brandbrief gezonden met de opmerking dat, naast uit de vele reacties die uit het land hierover komen, ook uit de brief die minister van Nieuwenhuizen vorige maand over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat de afspraak niet is nagekomen en de wachtlijsten zelfs verder zijn opgelopen.

Onvoorstelbaar
Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur heeft weliswaar maatregelen aangekondigd om tijdelijk de geldigheidsduur van de bestaande rijbewijzen via een Algemene Maatregel van Bestuur  automatisch met één jaar te verlengen om tijd te winnen, maar dat kan pas vanaf 1 december effectief worden gemaakt! “Dit is toch niet te geloven? Een dienstverlenende (overheids-)instelling, waar de gehele bevolking van afhankelijk is, die niet in staat is deze dienstverlening (waarvoor nog betaald moet worden ook!) naar behoren te vervullen!”, aldus de brandbrief.

Wordt vervolgd