Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 24 februari 2017.

Geslaagde Themadag Pensioenen

Jongstleden dinsdag organiseerde NVOG voor haar lid-organisaties in kerkcentrum Open Hof te Maarssen een zgn. bijpraatdag met als thema Pensioenen. De aftrap was voor NVOG voorzitter Jaap van der Spek die de ruim 90 belangstellenden informeerde over de huidge koers van de NVOG in de pensioenerwereld, in de politiek en de maatschappij en hoe de samenwerking met de collega-organisaties verloopt.

Daarna liet Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, in een verhelderende presentatie zien hoe hij, samen met andere deskundigen van de SER en de Pensoenfederatie, is betrokken bij de plannen om tot een voorstel over het nieuwe pensioenstelsel te komen.

Jos Berkeijer, voorzitter van de pensioencommissie, praatte de aanwezigen bij over de “Pensioenagenda”: hoe staat we er op dit moment voor en waar gaan we heen? Hij deed dat aan de hand van een mooie presentatie die zeer de moeite waard is om (nog) eens goed door te nemen (zie de verwijzing naar onze website verderop).

Na de lunchpauze presenteerde bestuurslid Marcel Celie, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen, een overzicht van de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van pensioenen, koopkracht en zorg.

In het laatste onderdeel van de bijpraatdag was er gelegenheid vragen te stellen aan een panel, bestaande uit Jos Berkemeijer, Marcel Celie, Dick Boeijen en staatssecretaris mevrouw Klijnsma. Zij was (daags tevoren gevraagd!) bereid zitting te nemen in het panel om vragen te beantwoorden en deed dat met zichtbaar plezier. Haar aanwezigheid werd door de aanwezigen dan ook zeer op prijs gesteld!

De presentaties van de verschillende sprekers op de themadag en een aantal foto’s kunnen worden bekeken op onze website.

Zorgkosten terug via de belasting.

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website uitleg over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2016. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe u gemaakte kosten terug kunt verdienen. Dat kan soms oplopen tot honderden euro’s. Hoe hoog het bedrag is dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en het inkomen van een eventuele fiscale partner.

Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer.

Inkomen extra ondersteunen
Naast de belastingaftrek zijn er ook nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte om hun inkomen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele kinderbijslag. Meerkosten.nl geeft ook over deze regelingen heldere informatie.
Brochure
De informatie van Meerkosten.nl is ook te raadplegen in een brochure. Deze brochure Belastingvoordeel 2016 kunt u bestellen in de webwinkel van Ieder(in) .

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

De Griepprik-en-ik-Quiz.

Mireille Bakker studeert MSc Health Sciences Research aan de Universiteit van Maastricht en doet onderzoek bij het RIVM naar kennis en meningen over de griepprik bij 60-plussers.

Bent u 60 jaar of ouder? Test dan uw kennis over de griep én de griepprik in de Griepprik-en-ik Quiz! Zo kunt u veel nuttige informatie opdoen over de griep(prik).

Bovendien maakt u kans op een VVV-bon van €100, – als er door u 2 anderen meedoen aan deze quiz! Durft u de uitdaging aan te gaan? Ga dan naar: https://griepprikenik.nl/i/ws1nVQezh

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om te mailen naar: mireille.bakker@rivm.nl. Namens Mireille alvast hartelijk dank!

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 17 februari 2017.

Workshop Ontwikkeling Dekkingsgraad

Graag brengen wij onze eerdere aankondiging in herinnering betreffende de workshop Ontwikkeling Dekkingsgraad die de NVOG werkgroep Jaarverslagen en Indexaties voor lid-organisaties en andere geïnteresseerden op dinsdag 28 maart en dinsdag 18 april a.s. zal organiseren.

Voor de eerste sessie van deze interessante workshop is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en voor de sessie van 18 april is nog ruimschoots mogelijkheid om in te schrijven.

Alle nodige informatie van deze workshop vindt u door hier te klikken.

Manifest “Waardig ouder worden”.

Op dinsdag 21 februari zal aan staatssecretaris van Rijn het manifest “Waardig ouder worden” worden overhandigd. Daar omroep MAX erbij betrokken is, zal daar zeker publiciteit aan worden gegeven. Het initiatief voor dit manifest is genomen door de politieke partij Christen Unie, samen met Omroep MAX  en de ouderenorganisatie Unie KBO/PCOB.

De achtergrond van deze actie is het door D66 ingediende (en door de Tweede Kamer aangenomen) wetsvoorstel omtrent  het mogelijk maken van euthanasie bij een naar de mening van de betrokkene voltooid leven. Men wil dit tegengaan en heeft daarom dit manifest opgesteld. Verschillende politieke partijen (CDA, PvdA en PVV) en andere organisaties hebben zich bij dit manifest aangesloten.

Het bestuur van de NVOG heeft, in samenspraak met de voorzitters van de platforms, na uitvoerig beraad besloten zich niet bij dit initiatief aan te sluiten. Dit ook omdat het manifest al vastlag en er geen wijzigingen meer in konden worden aangebracht. De tekst van het manifest kunt u hier downloaden.

Met de punten 1 t/m 8 van het manifest kunnen wij ons volledig verenigen, punt 9 en10 gaan over ethische kwesties, waar wij wel mee zouden kunnen leven, zij het dat wij ook andere problemen hebben met de organisatie van het manifest. Wij zijn namelijk van mening dat wij ons niet direct kunnen begeven in een politieke discussie tussen voor- en tegenstanders van het wetsontwerp Voltooid leven.

Het ware onzes inziens beter geweest als Omroep Max met bv. de ouderen- en gepensioneerden organisaties een manifest hadden opgesteld van nagenoeg dezelfde inhoud en dat zou hebben overhandigd aan de politieke partijen en staatsecretaris van Rijn. Ook het bestuur van de KNVG heeft besloten dit manifest niet te ondertekenen.

U kunt meer lezen over dit manifest ( en mogelijk persoonlijk ondertekenen)  op de website www.waardigouderworden.nl

Doorrekening partijprogramma’s CPB

Afgelopen donderdag, 16 februari, was de lang verwachte perspresentatie van de doorrekening van partijprogramma’s. Zowel het Centraal Plan Bureau (CPB) als het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben daarbij een dik boekwerk gepresenteerd met allerlei resultaten. In de pers is daar natuurlijk ook al aandacht aan gegeven, en wij zullen de resultaten zeker meenemen in ons onderzoek naar opvattingen van politieke partijen over zaken die vooral ouderen aangaan.

Als voorschot daarop bijgaand een tabel met “mediane” koopkrachtcijfers. (Mediaan wil zeggen, dat de berekende koopkracht in 50% van de gevallen hoger is, en in 50% lager).
Wat het CPB heeft uitgerekend is de verwachte stijging of daling van de mediane koopkracht, en dan gemeten  ten opzichte van de “basis” (De basis is wat de koopkracht zou zijn, bij ongewijzigd beleid, en naar de situatie van vorig jaar september).
In de tabel staat dus het gemiddelde % stijging of daling, per jaar, in de komende 4 jaar.

N.B. Er zijn cijfers van 11 partijen, omdat 3 partijen niet mee hebben willen doen (PVV, PvdDieren, 50Plus).
De uitkomsten zijn uitgesplitst naar werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.
Er valt nog veel meer hierover te zeggen, maar dit geeft alvast een eerste indruk.

Geen stemadvies van NVOG.

Met de verkiezingen van leden voor de Tweede Kamer in het vooruitzicht is ons een aantal malen gevraagd of (en wanneer) de NVOG een stemadvies uitbrengt.

Omdat wij een politiek neutrale organisatie willen zijn die opkomt voor de belangen van gepensioneerden in de ruimste zin van het woord, zal onze vereniging geen stemadvies verstrekken voor de kamerverkiezingen. Op welke politieke partij een individueel lid stemt is een persoonlijke keuze. Een ieder maakt zijn of haar individuele afweging welke belangen zwaarder of lichter wegen.

Wat de NVOG wél doet: op de themadag Pensioenen die a.s. dinsdag (21 februari) voor vertegenwoordigers van NVOG lid-organisaties in Maarssen wordt gehouden, zal door het bestuurslid Marcel Celie een toelichting worden gegeven op de diverse programma’s van de politieke partijen aangaande pensioenen, zorg en welzijn en inkomen en koopkracht.

Daarvoor hebben wij alle politieke partijen aangeschreven met het verzoek om per thema aan te geven op welke wijze dat onder-werp/thema in hun verkiezingsprogramma is opgenomen. De resultaten zijn in een overzichtelijke spreadsheet verwerkt waarmee wij hopen onze leden een helpende hand te bieden bij het maken van een keuze wanneer men 15 maart naar de stembus gaat. De presentatie van Marcel Celie zal daags na de themadag op de NVOG website worden gezet.

Het aangepaste programma voor de themadag Pensioenen van a.s. dinsdag is op het besloten deel van onze website onder “Documenten Algemeen” te downloaden. Indien uw vereniging zich niet heeft opgegeven voor de themadag maar u naar aanleiding van het bovenstaande komende dinsdag toch aanwezig wilt zijn, kunt u zich nog tot maandag 20 februari – 12.00 uur per e-mail opgeven bij ons secretariaat: nvog@gepensioneerden.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Hoe en waarom een overlegplatform ontstond

Ouderenorganisaties en jongeren hebben onlangs een platform van overleg opgericht om te voorkomen dat ze in de media en de politiek tegen elkaar worden uitgespeeld. “Jongeren en ouderen hebben gedeelde belangen en nemen afstand van het framen door de “buitenwacht”, ongeacht of dat politieke partijen of de media zijn” meldden wij reeds in een van onze laatste nieuwsbrieven van 2015.

In een artikel in Dagblad Trouw van vandaag leggen NVOG voorzitter Jaap van der Spek (foto), Semih Eski van CNV Jongeren en Marjella Boorsma van FNV Jong uit waarom dit platform tot stand kwam en vertellen zij hoe men gezamenlijk wil optrekken om de politiek en de sociale partners bouwstenen aan te reiken voor een aantal vernieuwingen in ons pensioenstelsel. En dat alles in het gezamenlijk belang van meer dan één generatie.

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 10 februari 2017.

Gezond ouder worden

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Jongstleden woensdag is de concept kennisagenda ‘Gezond ouder worden’ gepubliceerd. Zie hiervoor het nieuwsbericht dat ZonMw heeft gepubliceerd. Wij nodigen u van harte uit om de agenda uiterlijk 22 februari aan te vullen met ontbrekende kennisvragen. Zowel de agenda als de vragenlijst staan op de ZonMw-website.

Winst in de zorg.

Regelmatig wordt gesproken en geschreven over winst in de zorg. Onlangs nam de Tweede Kamer een wetsontwerp aan waarin werd geregeld dat zorgverzekeraars nooit winst mogen uitkeren aan aandeelhouders.  Begrijpen de Tweede Kamerleden dan niet dat alle zorgverzekeraars in Nederland thans zgn. ledencoöperaties zijn en nooit winst kunnen uitkeren aan “aandeelhouders “?  Want de “aandeelhouders” zijn hun leden en alle verzekerden zijn leden van de coöperatie!

Al voor de invoering van de huidige zorgverzekering in 2006 hebben alle commerciële zorgverzekeraars zoals Nationale Nederlanden en Delta Lloyd hun zorgverzekeringsklanten overgedaan aan de coöperatieve zorgverzekeraars omdat men er niets meer aan mocht verdienen! En de coöperatieve zorgverzekeraars die overschotten in hun bedrijfsvoering hebben delen die nu ook aan hun cliënten/leden uit door middel van het laaghouden van hun premie.

Weet u dat bv. Zilveren Kruis vorig jaar meer dan € 400 miljoen uit hun vermogen (=winst uit het verleden) heeft gebruikt om de premie laag te houden? De stijging van de premie zou veel hoger geweest zijn als men dit niet had gedaan.  Echter, de overschotten nemen daardoor af en ook het vermogen, dus daar komt een einde aan. Dat zullen wij in de volgende jaren gaan merken want de vermogens en de winsten van de zorgverzekeraars drogen op.

Ook lazen wij een artikel over de financiering van openbare zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Deze worden nu ook veel gefinancierd met leningen, waarover rente moet worden betaald. Het bedrag waarmee de zorgsector is gefinancierd door bv. pensioenfondsen en banken loopt in de tientallen miljarden Euro’s. Dat een zorginstelling een deel van haar overschotten, als zij die hebben, moet bewaren voor slechtere tijden, is noodzakelijk en kan men begrijpen. Een ziekenhuis kan ook failliet gaan als men een negatief vermogen heeft of te weinig inkomen heeft door bv. te weinig patiënten. En in het huidig systeem van zorginkoop door zorgverzekeraars wordt door de zorgverzekeraars ook gekeken naar de financiële solvabiliteit van de ziekenhuizen en ander zorgverleners.

De meest zorginstellingen zijn ondergebracht in een stichting. Maar er zijn ook zgn. particuliere zorginstellingen (klinieken) die zich richten op bijzondere ingrepen, bv. de knie- en heupkliniek in Mill. Het zijn er qua omzet relatief weinig. Die mogen winst maken voor hun aandeelhouders maar met mate. Zij moeten wel een contract met een zorgverzekeraar hebben om de ingreep betaald te krijgen. En die kijkt uiteraard naar kwaliteit, toegankelijkheid en kosten!

Nederland heeft zorg van een zeer hoge kwaliteit maar nog wel met hoge kosten. In de U.S.A., waar alle zorg nagenoeg geheel commercieel is ingericht, maar de kwaliteit gemiddeld veel lager en de kosten veel hoger, moeten zorgverzekeraars aan de aandeelhouders wél winsten uitkeren!

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 3 februari 2017.

Nederland heeft de beste zorg in Europa! (maar ook de duurste!)

Vorige week werd de Euro Health Consumer Index 2016 gepubliceerd, een analyse van de stand van zaken in de zorg in 35 landen in Europa.

Werd in 2015 Nederland nog 3e na Zwitserland en Noorwegen, in 2016 kwam Nederland bovenaan te staan met 925 punten, Zwitserland 2e met 904 punten en Noorwegen 3e met 865 punten. België is 4e met 860 punten. Op de laatste (35e!) plaats staat Roemenië met 497 punten.

Hoe komt dit nu? Belangrijk is de toegankelijkheid van de zorg. Nederland heeft relatief een zeer groot aantal ziekenhuizen en behandel klinieken en vooral ook eerstehulpposten (160!), die goed toegankelijk zijn uitstekend zijn bemenst. Ook de resultaten van de zorg staan bovenaan in de scores. De wachttijd voor afspraken en ingrepen kan wel wat beter, (200 punten voor Nederland tegenover de hoogste Zwitserland en België met 225 punten maar bv Zweden met 110 punten!)
Ook, hoewel wij dat zelf niet zo vinden, beoordelen wij het toch positief dat Nederland ook hoog scoort in preventie. Met Luxemburg scoren wij de hoogste score voor preventie in de zorg!

Een belangrijke punt voor de kwaliteit van de zorg is dat de huisarts de bewaker is in de eerst lijn in de zorg. Zonder een doorverwijzing van de huisarts zal (behoudens in spoedgevallen) het ziekenhuis geen behandeling starten! Dat is uniek in Europa.

Belangrijk wordt ook gevonden dat zorgverzekeraars en zorgamateurs zoals politici en bureaucraten nagenoeg geen invloed hebben op de afspraak tussen de specialisten en patiënt over de medische behandeling. Wat ook opviel is de sigaretten verkoop per inwoner boven 15 jaar.

Onderaan staan Zweden, Noorwegen en Engeland met 750 stuks maar daar staat vlak bij Nederland met 800 sigaretten per inwoner. Topscoorders zijn Bulgarije en Griekenland met 2300 sigaretten per inwoner!

Net als vorig jaar heeft Nederland ook weer het predikaat: “Duurste zorg van Europa”  gekregen. Als het land dat wil blijven betalen (en dat doen wij allemaal via de premie en het eigen risico!)  vindt men dit prima maar zij adviseren wel om eens goed te kijken naar de effectiviteit van het aantal opnames in ziekenhuizen . Dat is ook per persoon het hoogst in Europa !

Contant betalen moet mogelijk blijven

We pinnen steeds meer, maar een duidelijke meerderheid van de bevolking (71%) vindt dat het ook mogelijk moet blijven voor betalingen buiten de deur contant geld te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank heeft laten verrichten voor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), een overleg waarin diverse maatschappelijke instanties verbeteringen bespreken van de efficiëntie in het betalingsverkeer.

Het MOB beveelt aan om consumenten bij betalingen buiten de deur altijd de keus te geven tussen elektronisch (‘pinnen’) en contant betalen. U kunt het DNB bulletin “Contant betalen” hier lezen.

Kleine verbetering pensioenen

De Nederlandse pensioenfondsen zijn het jaar 2017 goed begonnen. Hun dekkingsgraad steeg in januari gemiddeld van 102% naar 103%. Omdat de rente in de eerste maand van dit jaar verder omhoog ging, zagen fondsen hun verplichtingen afnemen, aldus onderzoeksbureau Aon Hewitt. Hiermee zet de trend van lichte stijgingen die zich aan het eind van het vorig jaar voordeed, zich door.

RTV Drenthe

Zaterdag 11 februari is Hemmeltied van radio Drenthe op bezoek geweest  tijdens de 2daagse Drentse Seniorenbeurs van Mobivit.

Tijdens de uitzending van Hemmeltied  van 10.oo tot 12.00 uur is de quiz gespeeld door Mientje de Vries – Rob Bakker en Hanny Kleef.

Ons team heeft de Senioor op een uitstekende wijze vertegenwoordigd door als winnaars uit de bus te komen  tegen een team van het Ellertsveld.