Nieuwsbrief 25

Publicatiedatum: maandag 25 juni 2018.

PERSBERICHT – Gepensioneerden zijn de losse uitspraken over pensioenen en de gevolgen ervan zat.

“Roep alle betrokken partijen bij elkaar om te komen tot een oplossing met draagvlak”

Eerst lekt een concept akkoord uit tussen vakbonden en werkgevers en nu doet minister Koolmees kolen op het vuur door een bijzondere uitspraak te doen. Hij is thans van oordeel dat bij de veronderstelde, maar nog lang niet zekere uitkomsten van het akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel toch moet worden uitgegaan van de risicovrije rente, terwijl algemeen erkend wordt dat die rente kunstmatig laag wordt gehouden en bovendien veel te wisselvallig is gebleken. Daarmee dreigt hij bij de vernieuwing van het pensioenstelsel dezelfde grote fout terug te laten komen als die waarmee het huidige pensioenstelsel negatief en zwaar wordt belast. Juist deze zogenaamde risicovrije rente is één van de belangrijke aanleidingen geweest om aan de vernieuwing van het stelsel te gaan werken. Risicovrij bestaat niet en daaraan vasthouden is een grote fout met alle negatieve consequenties van dien voor gepensioneerden en voor de jongeren die pensioen moeten opbouwen. Aldus de voorzitters van de koepelorganisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG, Joep Schouten en Jaap van der Spek.

Zie verder bijgevoegd persbericht,.

Nieuwsbrief 24

 

Publicatiedatum: vrijdag 22 juni 2018.

BeterOud.

In nieuwsbrief 2 van 19 januari 2018 hebben wij u geïnformeerd over onze (NVOG en KNVG) deelname aan BeterOud. Wij hebben toen beloofd u op de hoogte te houden.

Consortium BeterOud
Het consortium BeterOud heeft de ambitie om de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren. BeterOud richt zich daarbij op organisaties die zich met individuele ouderen bezighouden. Dat gebeurt ondermeer door te inspireren met goede en vernieuwende voorbeelden. Wat in Groningen wordt uitgevonden, is vaak prima toepasbaar in Maastricht.

Activiteiten in 2018
Er is een uitgebreid werkplan opgesteld. Gelukkig is er ook een korte samenvatting. De activiteiten die door de deelnemers aan het consortium worden opgepakt, kunt u hier lezen. Onder punt 9 wordt Preventie genoemd. Dat is een activiteit die wij als NVOG en KNVG op ons bordje, zeg maar gerust bord, hebben gelegd.

Preventie
Met onze activiteit willen wij duidelijk krijgen op welke wijze de informatie over preventiemaatregelen op een gestructureerde manier aan ouderen beschikbaar gesteld kan worden. Wij hebben vastgesteld dat er heel veel informatie is, maar dat het aanbod versnipperd is en vaak niet gericht is op degene die de informatie nodig heeft.

Eind mei / begin juni 2018 hebben wij in een tweetal bijeenkomsten met ouderen van gedachten gewisseld. Inspirerende bijeenkomsten met enerzijds vertegenwoordigers van de lidorganisaties van NVOG en KNVG en anderzijds ouderen die deel uit maken van het zogenoemde Ouderenplatform van BeterOud.

Wij hebben veel stof tot nadenken “meegekregen”. Dat was ook de bedoeling. De komende periode verwerken wij alle informatie en bekijken de vervolgstappen. Een paar conclusies uit de bijeenkomsten:
• Richt je met de communicatie over preventie en preventiemaatregelen op de doelgroep vitale ouderen. Bij die groep is de meeste (gezondheid)winst te halen.
• Bij de (de wijze van) communicatie rekening houden met de achtergrond van mensen. Denk daarbij aan ouderen met een lage sociaal economische status en met ouderen met een migrantenachtergrond.
• Gebruik een positieve insteek bij de communicatie. Gericht op het nadenken over de mogelijkheden die je hebt, maar waar je dan wellicht wel iets voor moet doen (of laten!). Niet teveel aandacht besteden aan de risico’s die je loopt als je niets aan preventie doet.

Wij houden u op de hoogte van ons vervolgtraject.
Meer weten over BeterOud? Kijk eens op de website www.beter.oud.nl

Pact voor de ouderenzorg.

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over het door het ministerie van VWS geïnitieerde project Pact voor de ouderenzorg.

De drie programma’s  “Eén tegen eenzaamheid”, “Thuis in het verpleeghuis” en “Langer thuis” zijn nu gereed.

Deze maand publiceerde VWS de eerste officiële nieuwsflits hierover. Deze willen wij u niet onthouden. Men gaat zich nu richten op lokale en regionale initiatieven waarvan men hoopt dat deze zullen ontwikkelen. Wij houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief 23, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 15 juni 2018.

Proeftuin Ruwaard in Oss.

Een tweetal leden van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen & Mobiliteit heeft onlangs een bezoek gebracht aan de wijk Ruwaard in Oss. Een korte schets van de wijk: zo’n 13.000 inwoners en op veel fronten slechtere cijfers dan gemiddeld in de gemeente Oss. Denk hierbij aan (langdurig) werkelozen, mensen met een lage sociaal economische status en in verhouding veel ouderen (waarvan zo’n 30% kwetsbaar).

Onder de mooie naam “proeftuin Ruwaard” draait een project dat moet leiden tot een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Dit project is een aantal jaren geleden voorzichtig gestart en per 1 januari 2018 is een grote stap voorwaarts gezet. Vanaf die datum is er één wijkbudget voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en welzijn.

Centraal staat de wijkbewoner. Is er behoefte aan hulp dan gaat de wijkbewoner bij hem of haar thuis aan tafel met een op maat samengesteld team hulpverleners. Daarmee wordt voorkomen dat de wijkbewoner van de ene naar de andere hulpverlener moet en iedere keer opnieuw zijn verhaal moet doen. Samen met het team wordt de beste oplossing bedacht en uitgevoerd.
Middenin de wijk staat een oud schoolgebouw. Dit gebouw is door de gemeente ter beschikking gesteld en fungeert als het hart van de wijk. Daarom heet het ook “Ons huis van de wijk”.

Wijkbewoners organiseren tal van activiteiten, heel laagdrempelig. Dat varieert van kaarten tot kookclubjes en het repareren van spullen tot een klein winkeltje met tweedehands aanbod. Gewoon binnenlopen en koffie drinken? Geen probleem. Prima bij het bestrijden van eenzaamheid.
Het wijkbudget waaruit de inzet van de aangesloten organisaties wordt betaald, is door de gemeente Oss beschikbaar gesteld. Gebaseerd op de “omzet” van de organisaties in 2017 en staat voor 5 jaar vast. De organisaties beheren het wijkbudget, de gemeente heeft hierbij geen formele rol. Voor de wijkbewoner is een bijkomend voordeel dat hij geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Dat komt omdat er geen Wmo beschikking afgegeven wordt. Financieel gezien zal de nieuwe aanpak flink rendement opleveren. Dat gaat hand in hand met het zogenoemde maatschappelijk rendement.

Tevreden wijkbewoners die beter leven, meer bewegen en meer sociale contacten hebben.
Het idee dat nu in Oss in de praktijk wordt gebracht, is natuurlijk op veel meer plaatsen in Nederland toe te passen. Veel gemeenten zijn geïnteresseerd in de aanpak, maar ook in de fouten die in het traject worden gemaakt. Wilt u meer weten over de filosofie en de manier van werken in Oss: www.proeftuinruwaard.nl

Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 21, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 8 juni 2018

Huisvesting voor ouderen nu en in de toekomst.

Zo nu en dan krijgen wij het verzoek om de lezers van de NVOG nieuwsbrief de gelegenheid te geven mee te doen aan een enquête. Die vraag komt vaak van studenten om de uitkomsten van de enquête te verwerken in zijn/haar afstudeerscriptie.

Deze keer kregen wij een verzoek van Tom Hennink die studeert aan de Technische Universiteit van Eindhoven en die momenteel bezig met zijn afstudeerscriptie die gaat over huisvesting van ouderen in de toekomst. Voor dit onderzoek voert hij een enquête uit om meer inzicht te krijgen in de wereld van huisvesting voor ouderen om zo in de toekomst beter aan de woonwensen tegemoet kunnen komen.

Tom vertelde mij dat uw deelname aan het onderzoek erg wordt gewaardeerd en zal bijdragen aan meer inzicht in huisvesting voor ouderen nu en in de toekomst. De enquête duurt ongeveer 10 minuten en iedereen van 55 jaar of ouder kan meedoen. Deelname kan via de volgende link: vragen9.ddss.nl/q/Ouderenhuisvesting

Namens Tom alvast hartelijk dank voor uw medewerking!.

 

Visie op Betalen 2018/2021.

Jongstleden dinsdag publiceerde DNB (De Nederlandsche Bank) een persbericht inzake Visie op betalen 2018/2021. Hoewel de dienstverlening door digitalisering sneller en efficiënter wordt, waarschuwt DNB in haar Visie op betalen 2018-2021 voor de snelheid waarmee betaalmethoden veranderen en het risico dat daardoor ontstaat voor bepaalde groepen consumenten, zoals ouderen en andere kwetsbare groepen.

De ouderenorganisaties wijzen in het (MOB)overleg met De Nederlandsche Bank herhaaldelijk op het gevaar dat kwetsbare gebruikers uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Iedereen moet kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Onderaan het persbericht kunt u het document DNB Visie op Betalen (pdf) downloaden.

Eigen bijdrage onder de loep.

Na vele jaren discussie over de verschillen in de eigen bijdrage  tussen de gemeenten in Nederland bij gebruikmaking van zorg via de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning, werd in de regeringsverklaring eind vorig jaar voorgesteld om aan deze verschillen een eind te maken .
Ook NVOG heeft  de afgelopen jaren  bij de overheid erop aangedrongen dat er een  uniforme eigen bijdrage  voor de WMO zou moeten komen.

Nu is de ontwerpwet hierover in discussie gebracht. Hierin staat dat de eigen bijdrager vanaf 1-1-2019  € 17,50 per 4 weken gaat bedragen, ongeacht de hoeveelheid zorg die men van de gemeente ontvangt en ongeacht het inkomen of het vermogen.

Een vast tarief van € 17,50 per 4 weken heeft de schoonheid van de eenvoud, zo wordt de administratie veel minder complex. Maar het betekent ook dat er wordt gebroken met het principe  “Eigen bijdragen naar draagkracht”. Deze voorzieningen zijn nu voor iedereen bereikbaar, ook huishoudens die vanwege hun hogere inkomen b.v. huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, kunnen hierop aanspraak maken op kosten van de gemeenschap. Dit zal kunnen leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast het directe effect van de lagere opbrengst aan eigen bijdragen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten  is het dan ook niet eens met deze maatregel maar wij denken dat zij dit niet kunnen tegenhouden.

Nieuwsbrief 20

Publicatiedatum: vrijdag 1 juni 2018.

PERSBERICHT.

Aan het eind van deze middag hebben NVOG en KNVG een gezamenlijk persbericht uitgestuurd. De berichtgeving deze week als zou een pensioenakkoord op handen zijn, heeft beide koepels onaangenaam verrast omdat de gepensioneerden bij de besluitvorming van dit “akkoord” niet of nauwelijks zijn betrokken. U leest het persbericht hier.

MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).

Twee weken geleden berichtten wij over het overleg in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) naar aanleiding van de vergadering van 16 mei, waarbij wij een link meestuurden naar het verslag van die vergadering. Als aanvulling hierop ontvingen wij deze week nog een infographic (pdf) over PSD2.

Wanneer u als vereniging of als individu vragen, commentaren of opmerkingen heeft over PSD2, wilt u die dan per e-mail aan ons doorgeven op communicatie2@gepensioneerden.nl? Wij zullen dat vervolgens doorgeven aan de coördinator van de werkgroep voorlichting PSD2.

Veel informatie over het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer vindt u op de website van De Nederlandsche Bank. Klik hiervoor op het MOB-logo op onze website onderaan in de sidebar. Specifieke vragen en antwoorden over PSD2 zijn daar ook te zien of via deze link.

Leefstijlgeneeskunde.

“Leefstijlgeneeskunde, wat is dat?
Regelmatig schrijven wij over preventie of voorzorg. Ook de overheid probeert de Nederlanders te verleiden om meer preventief met hun gezondheid om te gaan (www.allesisgezondheid.nl)

Onlangs heeft het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en het onderzoeksinstituut TNO de handen in een geslagen en het Nederlands Instituut voor leefstijlgeneeskunde opgericht. Men wil gaan proberen om de economische en maatschappelijke gevolgen van leefstijl gerelateerde ziekten zoals diabetes in de komende10 jaar te gaan halveren!

Dat wil men bereiken door de mensen de regie over hun eigen gezondheid te laten nemen. Ons systeem van zorg is in wezen nog hetzelfde als in de 19e eeuw: Artsen doen aan ziekenzorg en niet aan gezondheidszorg. Er wordt pas naar de gezondheid van iemand gekeken wanneer diegene met een klacht naar een dokter gaat. Dit is een gevolg van het zorgmodel dat in de negentiende eeuw is ontstaan, toen mensen voornamelijk naar het ziekenhuis gingen vanwege infecties of botbreuken.

Het uitgangspunt voor “leefstijlgeneeskunde” is dat de dokter meer moet loslaten en dat de mensen/patiënten het heft in eigen handen moeten nemen en zijn/haar leefstijl aanpassen ten bate van zijn/haar gezondheid. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig niet alleen in de zorg maar ook in het bedrijfsleven, in het landelijke, regionale en lokale beleid voor zorg en gezondheid, maar zeker ook bij de burger zelf. De zorg voor de gezondheid moet verhuizen van de spreekkamer van de arts naar de huiskamer! Gedragsverandering voor het verkrijgen en behouden van een optimale gezondheid zal hiervoor de basis moeten leggen. Ook zal het onderwijs aan zorgverleners, maar ook aan de burgers hierop moeten worden ingespeeld.

Wij hopen dat de oprichting van dit onderzoeksinstituut inderdaad zal leiden tot dit soort veranderingen, zodat de gezondheid van de bevolking verbetert en de vraag naar medische ingrepen vermindert. Dat komt niet alleen de gezondheid van de burgers ten goede, maar ook bevordert dit een verdere beheersing van de kosten van de zorg. In de adviezen in 2015-2016 over de inrichting van de zorg in 2030 aan de regering werd deze ontwikkeling al voorgesteld. Het is positief dat er nu op deze wijze op wordt ingehaakt. Wij nemen aan dat de regering deze ontwikkeling ook zal ondersteunen!

DNB nieuwsbrief pensioenen.

Voor de Nieuwsbrief Pensioenen van De Nederalndsche Bank (DNB) van deze maand klikt u hier (deze keer geen link naar de webversie maar een pdf. document).