Nieuwsbrief 18

zondag 31 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

De spannende eindfase naar een pensioenakkoord

Eind mei heeft de stuurgroep, die belast is met de uitwerking van het pensioenakkoord, enkele knopen doorgehakt maar een aantal andere resterende punten is blijven hangen. Meer vergaderingen zijn nog nodig. De komende week zal ook de klankbordgroep van senioren/gepensioneerden en jongeren samen met de stuurgroep vergaderen. Uiteindelijk gaat de uitkomst naar het hoogste niveau, de bestuurlijke groep, bestaande uit de minister (Wouter Koolmees) en de voorzitters van de sociale partners. De gezamenlijke verenigingen van senioren en gepensioneerden zullen daarbij nog betrokken worden. Voortdurend hebben wij ons veel inspanningen getroost om maximale invloed uit te oefenen. Lees hier verder…

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 17

zaterdag 30 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Eén tegen Eenzaamheid

Koepel Gepensioneerden is deelnemer in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Dit vloeit voort ui het programmaonderdeel Een tegen Eenzaamheid van het Pact voor de ouderenzorg.

Initiatieven tijdens de coronacrisis

Op de website van Een tegen Eenzaamheid ( www.eentegeneenzaamheid.nl ,staan altijd voorbeelden van activiteiten  die worden ontplooid in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. De wereld is veranderd en de initiatieven op de website ook. Gericht op de nieuwe werkelijkheid.

De eenzame oudere medemens was tot voor kort veelal  aangewezen op een leven in een kleine omgeving, meestal in en rond het eigen huis. Met en zonder bezoek..

Door alle corona maatregelen is die omgeving nog kleiner geworden en is de groep eenzame mensen ook nog eens veel groter geworden.

Het is even niet de tijd om eenzaamheid te bestrijden door de doelgroep uithuizige activiteiten aan te bieden of om er op uit te trekken om de sleur te doorbreken. De initiatieven zijn gericht op zingeving vanuit de eigen stek.

Kunst kijken

Het landelijke voorbeeld dat wij deze keer graag onder uw aandacht willen brengen zijn de virtuele rondleidingen door onze eigen Nederlandse musea.

Gaat u maar naar www.eentegeneenzaamheid.nl, kijk bij landelijke initiatieven en al snel zult u de informatie vinden over kunst kijken, zonder uw huis uit te komen.

Kunstmuseum den Haag, om er maar eens eentje te nemen, geeft elke woensdagmiddag ( begint om 14.00 uur) een virtuele rondleiding met gids; uitstekend verstaanbaar, rustig en heel deskundig. Je voelt je echt aanwezig en na afloop voldaan en zelfs een beetje vermoeid door de aandacht die de rondleiding van je heeft gevergd.

De virtuele rondleiding gaat via een tablet of smartphone en in het geval van het Kunstmuseum den Haag is het inloggen via Instagram.

Digitaal vaardig?

Levert het inloggen problemen op? Gelukkig zijn er actieve, vaak wat jongere gepensioneerden, die u graag een handje helpen! Die zijn natuurlijk bereid zich er eerst even zelf in te verdiepen en vervolgens advies te geven over het gebruik van de tablet of de smartphone.

Wij roepen onze lidorganisaties op om te kijken hoe zij leden die digitaal wat minder vaardig (eenzaam of minder eenzaam) zijn hulp kunnen bieden. Zodat zij digitaal stappen kunnen zetten en van deze mooie initiatieven gebruik kunnen maken

Als de musea deze diensten aanbieden is het toch prachtig om er als lidorganisatie er aan mee te helpen dat er voor uw leden een nieuwe (museum) wereld opengaat!

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Banken en uw privacy

Hieronder treft u een link aan naar de nieuwspagina op de website van de Consumentbond die wij ontvingen wij onze vertegenwoordiger bij het MOB. Het korte artikel gaat over de privacy bij nieuwe banken die daarmee blijkbaar niet altijd zorgvuldig mee omgaan. U leest het artikel hier.

eHealth en digitalisering

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van Koepel Gepensioneerden heeft voor dit jaar een aantal focuspunten benoemd. Een van die focuspunten is eHealth en digitalisering.

Koepel Gepensioneerden heeft dit onderwerp recent ingebracht in het overleg dat een zij samen met een aantal andere seniorenorganisaties met VWS heeft. Dan gaat het om gezamenlijk optrekken van een aantal partijen op dit onderwerp. Wij informeren u daar later over.

Wat dichterbij huis is de informatieverstrekking aan de lidorganisaties en haar leden. Informeren over de ontwikkelingen op het gebied van eHealth en ondersteuning geven op het gebied van digitalisering.

Een mooi voorbeeld is de wijze waarop Sjaak Sprong, lid van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen voor zijn organisatie, de Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen (VNoL), de informatie over het onderwerp videobellen heeft samengevat. Wij maken u hier graag deelgenoot van. Lees hier verder.

Europa

Op de valreep van deze maand geven wij u  de link naar de AGE Platform Europe nieuwsbrief door. U kunt de nieuwsbrief hier online lezen. Voor de Nederlandse vertaling klikt u rechtsboven op “Translate”.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Nieuwsbrief 16

maandag 18 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Hoogleraar Sigrid Hemels is niet wars van opportunisme.

Hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels van de Erasmus universiteit brengt in Het Financieele Dagblad van vrijdag 15 mei een oud stokpaardje op tegen het decor van de coronacrisis: rijkere gepensioneerden moeten ook AOW-premie gaan betalen om zich solidair betonen met de jongere generatie, die in de toekomst de kosten van de coronacrisis moet dragen.

Hemels stelt terecht dat de corona crisis een gat slaat in de schatkist dat weer aangevuld moet worden en dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ze voert een aantal argumenten aan waarom gepensioneerden solidair moeten zijn, die niet of niet geheel kloppen en die vooral naar haar doel toe redeneren:  AOW’ers moeten ook AOW-premie betalen.

Onze huidige inkomensheffing legt de kosten van de crisis vooral bij jongere leeftijdsgroepen, de werkenden. Dit komt vooral door de premies Algemene Ouderdomswet (AOW)’, betoogt Hemels.

Een verpleegkundige met een loon van € 26.700 betaalt in de eerste belastingschijf € 9.972 (37,35%) per jaar aan belasting en premies….  Op dit zelfde  jaarinkomen betaalt de AOW’er € 4.779 minder premies dan de verpleegkundige.’ Haar conclusie: de vrijstelling van AOW-premie moet voor rijkere  gepensioneerden vervallen.

Als oplossing voor de gepensioneerden met een laag inkomen moet er dan wel een toeslag komen. Als deskundige op het terrein van belastingen zou prof. Hemels toch kunnen weten dat het toevoegen van nog weer een toeslagsysteem de ellende bij de belastingdienst alleen maar groter maakt. Opmerkelijk is dat ze wel rijkere gepensioneerden  vraagt een extra coronabijdrage te leveren, maar dat ze het heeft over rijkere werkenden, zoals hoogleraren, fiscalisten en juristen..

Hemels miskent het goed in elkaar zittende systeem van AOW en aanvullende pensioenen. De gepensioneerden van nu hebben toen zij zelf nog werkten hetzelfde percentage van hun salaris aan AOW-premie betaald voor de gepensioneerden van toen als de jongeren van nu. Voor zover de jaarlijkse AOW-premies niet voldoende zijn om alle AOW-uitkeringen van een jaar te betalen, wordt de AOW-pot aangevuld vanuit de belastinggelden. Die aanvulling is nu ongeveer 33%. Rijkere gepensioneerden dragen daar vanwege de progressieve inkomstenbelasting en vermogensbelasting dus al aan bij.

De gepensioneerden van nu baseerden hun inkomen na pensionering op de premies die ze betaalden voor de AOW en voor hun aanvullend pensioen. Hemels wil voor rijkere gepensioneerden de AOW nu deels of geheel wegbelasten. Ze voert daarvoor de coronacrisis op als argument maar gaat er daarbij gemakshalve aan voorbij dat gepensioneerden sinds de financiële crisis van 2008 al 18 tot 25% aan koopkracht hebben ingeboet vanwege het achterwege blijven van indexatie en kortingen.

Hemels vergelijkt niet geheel toevallig het inkomen van een gepensioneerde met dat van een verpleegkundige, die bij hetzelfde inkomen netto minder overhoudt, omdat deze wel AOW-premie betaalt. Het is nogal populistisch haar vertrouwde fiscaal stokpaardje nu ineens op te hangen aan de coronacrisis, die overwegend de mortaliteit van ouderen betreft en nu juist deze groep als enige te vragen extra solidair te zijn.

De term ‘rijkere  gepensioneerden‘ is net zo’n karikatuur als die van de ‘kwetsbare ouderen, die ontzien moeten worden’. De financiële situatie van senioren is te divers om in een karikatuur af te doen en te complex om die vanuit één enkele beleidsmaatregel te benaderen. Om recht te doen aan een debat over de financiële positie van senioren en de solidariteit tussen generaties is een meer integrale kijk nodig, waarbij behalve fiscaliteit (het punt van Hemels) ook onderwerpen als pensioen, wonen en zorg overwogen moeten worden.

Jaap van der Spek
Joep Schouten
Voorzitters Koepel Gepensioneerden

Op onze website kunt u de radio uitzending beluisteren van de discussie die Jaap van der Spek vrijdagavond met mevrouw Hemels over dit onderwerp heeft gevoerd. Daar staat ook de ingezonden brief van de Koepelvoorzitters aan het Financieele Dagblad naar aanleiding van het artikel van prof. Hemels.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 15

zaterdag 16 mei 2020

Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen

Er is een groep 70-plussers die zelfstandig thuis woont, een kwetsbare  gezondheid heeft en geen (mantel) zorg of ondersteuning ontvangt. Zij beschikken veelal over een klein netwerk.

De coronamaatregel “ga niet op bezoek bij 70-plussers met een kwetsbare gezondheid” is aangepast en nu geldt dat bedoelde groep ouderen bezocht kan worden door één of twee vaste personen.

Om te voorkomen dat de versoepeling van de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert, dringt een aantal (senioren) organisaties er op aan dat de gemeenten bij het inzetten van bezoekers een coördinerende rol pakken.

De brief die door onder meer KBO-Brabant en FASv is verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leest u hier. Koepel Gepensioneerden onderschrijft het verzoek van harte.

Vrijwilligers Gezocht!!

 Als grootste seniorenorganisatie van Nederland willen wij de krachten bundelen om zoveel mogelijk ouderen een stem te geven.

Om onze politieke en beleidsmatige impact verder te vergoten en onze stem in het publieke domein met nog meer kracht te kunnen laten horen, willen we zoveel mogelijk gepensioneerden-verenigingen bij de Koepel Gepensioneerden onderdak bieden.

De komende tijd willen wij mogelijk geïnteresseerde gepensioneerden/senioren verenigingen persoonlijk benaderen om het belang van het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden en de belangenbehartiging op alle relevante dossiers (Pensioen, Inkomen, Zorg, Wonen, Welzijn) nog eens toe te lichten. Daarnaast willen wij actie ondernemen om individuele senioren, die zich door de Koepel vertegenwoordigd willen zien, in verbinding te brengen met de passende lid-vereniging binnen de Koepel.

Voor deze actieve aanpak zoeken wij enthousiaste vrijwilligers met goede communicatieve eigenschappen die in een werkgroep zullen gaan samenwerken om een plan van aanpak te maken met een bijpassend budget om vervolgens de gewenste ledengroei te gaan realiseren.

Heeft u nog vrije tijd beschikbaar die u op een aantrekkelijke manier wilt invullen, dan is deze uitdaging misschien iets voor u! Kosten voor reizen die u maakt voor deze activiteit worden vergoed door de Koepel.

Bent u geïnteresseerd of wilt u wat meer weten over deze nieuwe activiteit in de Koepel, stuur dan een mailtje naar Dick van der Windt (secretaris, Dickvanderwindt@outlook.com) of naar Dick Bode (penningmeester@koepelgepensioneerden.nl).

Jaarverslag M.O.B.

Vorige week is het jaarverslag van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) aangeboden aan de Minister van Financiën.

In de 2e alinea van de brief worden onder meer genoemd de herijking van de visie op contant geld en het toegankelijk houden van het betalingsverkeer voor mensen in kwetsbare posities. Twee onderwerpen zeer van belang voor onze achterban!

De aanbiedingsbrief kunt u hier lezen, het jaarverslag vindt u onder deze link. Het verslag staat ook op onze website. Daar staat ook een viertal coronabulletins van de Betaalvereniging Nederland.

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

(Samen) leven is meer dan overleven

De onafhankelijke RVS adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving.

In haar meest recente advies doet zij dat met een korte terugblik op de huidige coronacrisis en vervolgens met een blik vooruit op de wijze waarop wij als samenleving langzaam weer “van slot komen”. Wat kan er toe bijdragen om onze blik te verbreden en hoe verleggen wij onze prioriteiten? Met in het achterhoofd dat het virus zich opnieuw kan verspreiden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in haar advies een viertal thema’s benoemd en geeft binnen die thema’s een aantal adviezen. Wij benoemen hieronder de thema’s en een paar adviezen. Het complete advies van de RVS leest u hier.

·         Kwaliteit van leven en sterven

–       Laat het overkoepelende verbod op bezoek in instellingen los.

–       Stimuleer dat huisartsen, praktijkondersteuners en (wijk) verpleegkundigen het gesprek met ouderen en / of ernstig zieke mensen voeren over de kwaliteit van leven en het waardig sterven. Verwezen wordt naar de gesprekken die worden gevoerd over wel of niet reanimeren.

–       Biedt alleenstaanden van alle leeftijden de ruimte om toch beperkt samen te komen met anderen. De definitie wat een huishouding is zou dan moeten worden aangepast.

·         Ongelijkheid en kwetsbare groepen

–       Een bredere opvatting over wat mensen kwetsbaar maakt helpt om meer verschil te maken in of, hoe en wanneer maatregelen worden verruimd. Niet alleen focussen op bijvoorbeeld de kwetsbare oudere, maar ook op andere groepen die kwetsbaar zijn. Denk daarbij aan kinderen en volwassenen met een beperking, thuislozen en zieke mensen van wie de behandeling wordt uitgesteld.

–       Onderschat de gezondheidseffecten van stress, onzekerheid en werkloosheid niet.

·         Zorg & ondersteuning in beweging

–       In de huidige crisissituatie wordt meer ruimte genomen door zorgverleners en organisaties om met elkaar samen te werken. In de fase na de crisis moet van ervaringen worden geleerd en als de basis goed is, hierop worden voortgeborduurd.

–       Zorg op afstand (eHealth en digitale zorg) heeft een vlucht genomen. Het advies is om dit als een waardevolle en onmisbare uitbreiding te zien van datgene dat zorg- en hulpverleners kunnen bieden. Belangrijk hierbij is dat vraagstukken met betrekking tot toegankelijkheid, privacy, digitale vaardigheden en financiering gericht worden opgepakt.

·         Adaptief bestuur en leiderschap

–       Organiseer de komende fase een brede en openlijke inspraak, ruggenspraak en tegenspraak.

–       Om de politieke besluitvorming te voeden moet de expertise en ervaringskennis binnen het Outbreak Management Team worden uitgebreid en verbreed.

–       Zorg ervoor dat toegang tot de kennisbronnen, bijvoorbeeld het openbaar maken van rekenmodellen, gelijkwaardig wordt. Dit bevordert een constructief kritische dialoog.

–       Geef burgers een veel grotere rol in het monitoren van ziektesymptomen en in het doen van contactonderzoek. Onder begeleiding van de GGD kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren aan contactonderzoek.

De rode lijn is dat de RVS meer maatwerk adviseert. Maatwerk binnen algemene kaders. Maar de RVS doet ook een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de individuele mens (de burger zoals die mens in het advies wordt genoemd)

Het advies is grotendeels gericht op organisaties en mensen die beroepsmatig zijn betrokken. Onze doelgroep wordt nauwelijks benoemd. Dat is jammer, omdat de ervaringen van ouderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de volgende fase.

Dat belang wordt onderstreept door Tineke Abma, directeur van Leyden Academy. Zij pleit ervoor om het perspectief van ouderen serieus te nemen. En om het beleid en de (bij te sturen) maatregelen meer op hun ervaringen en verhalen te baseren. Als Koepel Gepensioneerden onderschrijven wij dit. In het, momenteel wekelijkse, overleg van de seniorenorganisaties met VWS zullen wij dit aspect bespreken. U kunt hier het artikel van Tineke Abma lezen.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

SER Themabrief

Er is weer een nieuw SER Themabrief Pensioenen en AOW uitgekomen. U leest de themabrief via deze link.

Welke impact heeft de coronacrisis op ouderen?

Studenten van de Leyden Academy on Vitality and Ageing doen samen met onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek om de gevolgen voor ouderen in kaart te brengen. Doet u mee?

Klik hier om het artikel op de website van BeterOud te lezen. Daar kunt u ook doorklikken naar de vragenlijst.

Bron: BeterOud

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 15

zaterdag 16 mei 2020

Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen

Er is een groep 70-plussers die zelfstandig thuis woont, een kwetsbare  gezondheid heeft en geen (mantel) zorg of ondersteuning ontvangt. Zij beschikken veelal over een klein netwerk.

De coronamaatregel “ga niet op bezoek bij 70-plussers met een kwetsbare gezondheid” is aangepast en nu geldt dat bedoelde groep ouderen bezocht kan worden door één of twee vaste personen.

Om te voorkomen dat de versoepeling van de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert, dringt een aantal (senioren) organisaties er op aan dat de gemeenten bij het inzetten van bezoekers een coördinerende rol pakken.

De brief die door onder meer KBO-Brabant en FASv is verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leest u hier. Koepel Gepensioneerden onderschrijft het verzoek van harte.

Vrijwilligers Gezocht!!

 Als grootste seniorenorganisatie van Nederland willen wij de krachten bundelen om zoveel mogelijk ouderen een stem te geven.

Om onze politieke en beleidsmatige impact verder te vergoten en onze stem in het publieke domein met nog meer kracht te kunnen laten horen, willen we zoveel mogelijk gepensioneerden-verenigingen bij de Koepel Gepensioneerden onderdak bieden.

De komende tijd willen wij mogelijk geïnteresseerde gepensioneerden/senioren verenigingen persoonlijk benaderen om het belang van het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden en de belangenbehartiging op alle relevante dossiers (Pensioen, Inkomen, Zorg, Wonen, Welzijn) nog eens toe te lichten. Daarnaast willen wij actie ondernemen om individuele senioren, die zich door de Koepel vertegenwoordigd willen zien, in verbinding te brengen met de passende lid-vereniging binnen de Koepel.

Voor deze actieve aanpak zoeken wij enthousiaste vrijwilligers met goede communicatieve eigenschappen die in een werkgroep zullen gaan samenwerken om een plan van aanpak te maken met een bijpassend budget om vervolgens de gewenste ledengroei te gaan realiseren.

Heeft u nog vrije tijd beschikbaar die u op een aantrekkelijke manier wilt invullen, dan is deze uitdaging misschien iets voor u! Kosten voor reizen die u maakt voor deze activiteit worden vergoed door de Koepel.

Bent u geïnteresseerd of wilt u wat meer weten over deze nieuwe activiteit in de Koepel, stuur dan een mailtje naar Dick van der Windt (secretaris, Dickvanderwindt@outlook.com) of naar Dick Bode (penningmeester@koepelgepensioneerden.nl).

Jaarverslag M.O.B.

Vorige week is het jaarverslag van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) aangeboden aan de Minister van Financiën.

In de 2e alinea van de brief worden onder meer genoemd de herijking van de visie op contant geld en het toegankelijk houden van het betalingsverkeer voor mensen in kwetsbare posities. Twee onderwerpen zeer van belang voor onze achterban!

De aanbiedingsbrief kunt u hier lezen, het jaarverslag vindt u onder deze link. Het verslag staat ook op onze website. Daar staat ook een viertal coronabulletins van de Betaalvereniging Nederland.

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

(Samen) leven is meer dan overleven

De onafhankelijke RVS adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving.

In haar meest recente advies doet zij dat met een korte terugblik op de huidige coronacrisis en vervolgens met een blik vooruit op de wijze waarop wij als samenleving langzaam weer “van slot komen”. Wat kan er toe bijdragen om onze blik te verbreden en hoe verleggen wij onze prioriteiten? Met in het achterhoofd dat het virus zich opnieuw kan verspreiden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in haar advies een viertal thema’s benoemd en geeft binnen die thema’s een aantal adviezen. Wij benoemen hieronder de thema’s en een paar adviezen. Het complete advies van de RVS leest u hier.

·         Kwaliteit van leven en sterven

–       Laat het overkoepelende verbod op bezoek in instellingen los.

–       Stimuleer dat huisartsen, praktijkondersteuners en (wijk) verpleegkundigen het gesprek met ouderen en / of ernstig zieke mensen voeren over de kwaliteit van leven en het waardig sterven. Verwezen wordt naar de gesprekken die worden gevoerd over wel of niet reanimeren.

–       Biedt alleenstaanden van alle leeftijden de ruimte om toch beperkt samen te komen met anderen. De definitie wat een huishouding is zou dan moeten worden aangepast.

·         Ongelijkheid en kwetsbare groepen

–       Een bredere opvatting over wat mensen kwetsbaar maakt helpt om meer verschil te maken in of, hoe en wanneer maatregelen worden verruimd. Niet alleen focussen op bijvoorbeeld de kwetsbare oudere, maar ook op andere groepen die kwetsbaar zijn. Denk daarbij aan kinderen en volwassenen met een beperking, thuislozen en zieke mensen van wie de behandeling wordt uitgesteld.

–       Onderschat de gezondheidseffecten van stress, onzekerheid en werkloosheid niet.

·         Zorg & ondersteuning in beweging

–       In de huidige crisissituatie wordt meer ruimte genomen door zorgverleners en organisaties om met elkaar samen te werken. In de fase na de crisis moet van ervaringen worden geleerd en als de basis goed is, hierop worden voortgeborduurd.

–       Zorg op afstand (eHealth en digitale zorg) heeft een vlucht genomen. Het advies is om dit als een waardevolle en onmisbare uitbreiding te zien van datgene dat zorg- en hulpverleners kunnen bieden. Belangrijk hierbij is dat vraagstukken met betrekking tot toegankelijkheid, privacy, digitale vaardigheden en financiering gericht worden opgepakt.

·         Adaptief bestuur en leiderschap

–       Organiseer de komende fase een brede en openlijke inspraak, ruggenspraak en tegenspraak.

–       Om de politieke besluitvorming te voeden moet de expertise en ervaringskennis binnen het Outbreak Management Team worden uitgebreid en verbreed.

–       Zorg ervoor dat toegang tot de kennisbronnen, bijvoorbeeld het openbaar maken van rekenmodellen, gelijkwaardig wordt. Dit bevordert een constructief kritische dialoog.

–       Geef burgers een veel grotere rol in het monitoren van ziektesymptomen en in het doen van contactonderzoek. Onder begeleiding van de GGD kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren aan contactonderzoek.

De rode lijn is dat de RVS meer maatwerk adviseert. Maatwerk binnen algemene kaders. Maar de RVS doet ook een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de individuele mens (de burger zoals die mens in het advies wordt genoemd)

Het advies is grotendeels gericht op organisaties en mensen die beroepsmatig zijn betrokken. Onze doelgroep wordt nauwelijks benoemd. Dat is jammer, omdat de ervaringen van ouderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de volgende fase.

Dat belang wordt onderstreept door Tineke Abma, directeur van Leyden Academy. Zij pleit ervoor om het perspectief van ouderen serieus te nemen. En om het beleid en de (bij te sturen) maatregelen meer op hun ervaringen en verhalen te baseren. Als Koepel Gepensioneerden onderschrijven wij dit. In het, momenteel wekelijkse, overleg van de seniorenorganisaties met VWS zullen wij dit aspect bespreken. U kunt hier het artikel van Tineke Abma lezen.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

SER Themabrief

Er is weer een nieuw SER Themabrief Pensioenen en AOW uitgekomen. U leest de themabrief via deze link.

Welke impact heeft de coronacrisis op ouderen?

Studenten van de Leyden Academy on Vitality and Ageing doen samen met onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek om de gevolgen voor ouderen in kaart te brengen. Doet u mee?

Klik hier om het artikel op de website van BeterOud te lezen. Daar kunt u ook doorklikken naar de vragenlijst.

Bron: BeterOud

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 16

maandag 18 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Lees verder

Nieuwsbrief 14

zaterdag 2 mei 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Achter de voordeur

Vanwege een technisch probleem met de server werken de links naar de websites Mantelzorg en Eentegeneenzaamheid niet. Wanneer u die pagina’s wilt bezoeken, moet u de adressen zelf invoeren in de balk van uw browser.

De corona perikelen zorgen voor veel problemen. Ook voor veel ouderen. Ziekte, overlijden, maar ook het gebrek aan of het beperkte contact met naasten. Er is terecht veel aandacht voor de situatie in verpleeghuizen. Wat wij niet moeten vergeten is aandacht te geven c.q. te vragen voor de situatie achter de voordeur.

  • Dagbesteding en dementie

Een groot aantal mensen met dementie woont thuis. Soms alleen, vaker met een partner die als mantelzorger optreedt. Een ongewild en zwaar “beroep”. Om de mantelzorger te ontlasten gaat de partner met dementie vaak een aantal dagen per week naar Dagbesteding. Door de coronacrisis ligt de Dagbesteding al weken stil. Het gevolg is dat de thuissituatie lastiger is geworden. De partner met dementie begrijpt niet waarom hij niet naar Dagbesteding kan of waarom hij niet naar buiten mag.

De mantelzorger mist de dagen waarop hij de dagelijkse zorgen een beetje kan vergeten en dingen voor zichzelf kan doen. De hele week met een partner met dementie zorgt voor spanningen en professionele hulp aan huis is lastig te organiseren. Dat betekent dat de mantelzorger een grote kans loopt om in de problemen te komen. Los van het feit dat de situatie rondom de partner er ook niet op voor uit gaat.

Uit een recent gepubliceerde richtlijn van VWS blijkt dat organisaties, zij het op een aangepaste manier, Dagbesteding mogen aanbieden. Met minder mensen en wellicht ook minder dagen per week. Maar het mag wel. Koepel Gepensioneerden vindt dat het ook moet. Het is vaak heel goed mogelijk om met de nodige creativiteit, in een veilige omgeving, een herstart te maken. Goed voor de mensen met dementie en zeker ook goed voor de mantelzorger!

MantelzorgNL is de belangenbehartiger van mantelzorgers. Op de www.mantelzorg.nl  staat veel informatie over wat MantelzorgNL kan betekenen, ook door het inschakelen van vrijwilligers.

  • Eenzaamheid

Het is wellicht een open deur, maar wel de realiteit. Juist in deze tijd wordt de eenzaamheid onder ouderen (overigens ook bij jongeren) zichtbaar. Niet je huis uit kunnen of durven. Leuke uitjes van bijvoorbeeld de Zonnebloem die nu niet door kunnen gaan.

Het bezoek van naasten, zo die er zijn, is minder en als het echt tegen zit, is ook de huishoudelijke (Wmo) hulp afgeschaald. Niet iets om blij van te worden.

Gelukkig zijn er tal van initiatieven die een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid. Bestaande initiatieven of spontaan ontstaan door de Corona perikelen. Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl wordt een groot aantal initiatieven benoemd.

Zelf iets doen? Kijk eens om je heen. Er is vast wel iemand die je blij kunt maken met wat aandacht of hulp. Daarnaast zijn er op lokaal of landelijk niveau veel initiatieven die vrijwilligers kunnen gebruiken.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

 

4 mei en 5 mei 2020 staan voor de deur, onze Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Juist tijdens deze dagen denken veel ouderen terug aan de oorlog. Dat geldt zeker voor de 80-plussers, thuiswonend of in de verpleeghuizen, die de oorlog aan den lijve hebben meegemaakt. Verdriet en angst kunnen toenemen. Juist in deze tijd van corona waarin zij alleen zijn, zonder hun geliefden om zich heen, kan dat extra zwaar zijn.

Helaas is het nu niet mogelijk om grootschalig te herdenken en vervolgens 75 jaar bevrijding te vieren. Wellicht ziet u toch kans om op een alternatieve manier, samen met een 80- plusser, stil te staan bij het verdriet uit de oorlogsjaren en de blijdschap over de bevrijding.

Laat zien dat we er voor elkaar zijn, ook in deze tijd!

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

Nieuwsbrief 13

zaterdag 18 april 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Het uitwerken van het pensioenakkoord gaat door

In onze eerdere berichtgeving hebben we al gemeld, dat de ambtenaren die zich bezighouden met de ondersteuning van de uitwerking van het pensioenakkoord, ook in deze moeilijke Corona-tijd zijn vrijgesteld van andere taken om door te kunnen gaan met hun werk voor de stuurgroep. Ook de werkgroepen, de stuurgroep en de klankbordgroepen gaan door, zij het dat alles nu via de digitale weg, telefoonverkeer, conference calls en video-vergaderingen loopt. Vooral in het begin was dat nog niet zo eenvoudig, maar het begint te wennen en daarmee loopt het ook steeds beter. Lees hier verder.

Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen

De seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, KBO-PCOB, FASv en NOOM hebben op dit moment wekelijks een gezamenlijk overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de Raad van Ouderen is in het overleg vertegenwoordigd.

In het corona gerelateerde overleg wordt gesproken over wat ons als ouderen bezighoudt, welke signalen de seniorenorganisaties van hun leden krijgen en welke initiatieven worden ontplooid. Van elkaars initiatieven wordt geleerd en waar mogelijk wordt samengewerkt bij het delen of ontplooien van initiatieven. Op deze manier samenwerken smaakt naar meer!

U kunt het artikel hier verder lezen.

Keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’

Een vervelend iets dat tijdens de corona crisis veel aandacht krijgt, is de wijze waarop artsen, samen met ouderen of hun naasten, beslissingen moeten nemen over al dan niet verder behandelen. Dat klemt des te meer wanneer iemand op intensive care terecht komt (of niet).

De discussie of wel of niet behandelen is natuurlijk niet van nu. Het speelt al veel langer en kent ethische en medische kanten. Verwacht van ons geen standpunt hierin. De keuze is zo individueel en kent zoveel aspecten dat wij daar ons niet in willen en kunnen mengen.

Vroegtijdig nadenken over wat je wilt

De reden dat wij er in deze nieuwsbrief aandacht aan besteden, is dat voorbereiden op de vraag wat je als oudere, wellicht met chronische kwalen en gebreken, wilt als je er over (door) behandelen moet worden gesproken, in een vroegtijdig stadium plaats moet vinden. Dat is zeker nog niet ingeburgerd. Wat je nu vaak ziet, is dat als het erop aan komt, er halsoverkop beslissingen moeten worden genomen.

Wordt in een eerder stadium over nagedacht, dan geeft dat rust. Om je te helpen bij het nadenken over vreselijk moeilijke beslissingen is het handig om gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld de keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’.

De keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’ is ontwikkeld door onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en diverse patiëntenorganisaties. Je leest hier alles over de keuzehulp.

Thuisarts.nl 

Thuisarts.nl bevat betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. De website wordt gemaakt door artsen en over de inhoud wordt meegedacht door onder meer de Patiëntenfederatie.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Onder senioren is een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Het aanbod blijft achter bij de vraag. Om (particuliere) initiatiefnemers te helpen is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in het leven geroepen. Deze regeling helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren.

Wellicht bent u betrokken bij een dergelijk initiatief of denkt u er over na om samen met anderen initiatieven te ontplooien. Alle informatie over de recent uitgebreide stimuleringsregeling vindt u hier.

Bewegen, juist nu!

Er wordt ons veelvuldig gevraagd aandacht te schenken aan anderen en waar mogelijk anderen op de een of andere manier te helpen. Dat is terecht. Wat ook belangrijk is, is dat wij aan onszelf denken. Wij zijn nu veel vaker in huis en de kans bestaat dat wij meer zitten en minder aandacht besteden aan bewegen.

Buiten bewegen, even wandelen of even fietsen, is een mogelijkheid. Natuurlijk wel in uw eigen omgeving en niet in de drukte. Binnen bewegen is ook makkelijk.

Heeft u ideeën nodig, kijk dan eens op de site van BeterOud. U vindt daar ondermeer een leuke tool die wij Inkoppertjes hebben genoemd. Bij het ontwikkelen van de tool zijn onze vertegenwoordigers in het consortium BeterOud nauw betrokken geweest. Klik hier voor de informatie .

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 11

 

 

Nieuwsbrief 11

vrijdag 10 april 202

Banken starten voorlichting ‘Anti-bacteriële pas? Trap er niet in!’

Banken willen consumenten waarschuwen tegen criminelen die uit zijn op hun geld en corona gebruiken als smoes. Daarom is er vanaf 9 april op de publieke zenders een spot te zien met de boodschap ‘Anti-bacteriële pas? Trap er niet in!’, afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland. De spot waarschuwt dat criminelen ook in deze moeilijke tijd actief zijn en het coronavirus misbruiken om mensen te bewegen om hun pas of vertrouwelijke bankgegevens af te staan. De boodschap sluit aan bij de lopende campagne ‘Veilig Bankieren’ van de gezamenlijke banken.

 

Banken wijzen consumenten doorlopend op het gevaar van phishing. Piet Mallekoote, directeur van de Betaalvereniging: ‘Criminelen spelen altijd in op actualiteiten. Dat zien we ook nu met het coronavirus. Het is heel belangrijk dat consumenten en ondernemers zich niet laten misleiden door oplichters die corona als smoes gebruiken.’ Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als sector willen we laten weten dat juist nu waakzaamheid geboden is.”

De afgelopen weken bleek dat criminelen in berichtjes met de woorden ‘COVID-19′ of ‘Coronavirus’, ‘World Health Organisation (WHO)’ of ‘RIVM’ consumenten met hyperlinks misleiden om naar valse websites van banken te gaan. Daar moeten ze hun geheime bank-inlogcodes invullen, zodat ze zogenaamd een anti-bacteriële pas toegestuurd krijgen. Ook zijn gevallen bekend waarin criminelen zich aanbieden bij senioren als ‘hulp’ om boodschappen te doen. Echte banken sturen een nieuwe betaalpas automatisch op, daar hoeven pashouders zelf niets voor te doen. Consumenten kunnen bij twijfel altijd contact opnemen met hun bank. Op veiligbankieren.nl en nvb.nl staat meer informatie.

 

AGE Platform Europe nieuwsflits

De nieuwsbrief voor de maand april is uit. U leest hier de nieuwsbrief. Voor een Nederlandse vertaling tikt u rechtsboven op “Translate” en kiest u “Nederlands”.

 

DNB Nieuwsbrief pensioenen

De Nederlandsche Bank heeft deze week de nieuwsbrief pensioenen online gezet. U kunt deze nieuwsbrief lezen door op deze link te klikken.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Lees verder