Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 8

vrijdag 12 februari 2021

Reactie van gezamenlijke ouderenorganisaties op wetsvoorstel pensioenen.

Vanochtend hebben ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden via de zogeheten internetconsultatie hun reactie ingediend op de wet toekomst pensioenen. Dat is een wetsvoorstel tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel waarmee het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners verder kan worden uitgewerkt  en waarbij ook het nabestaandenpensioen zal worden gestandaardiseerd.

U kunt het document hier lezen.

 

Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden heeft veel waardering voor de geweldige inzet van onze lidorganisaties. Velen hebben zelf ook een reactie gegeven op de wetsvoorstellen via de internet consultatie. Voor het overgrote deel versterken de reacties elkaar. Dat kan de bijdrage van de gezamenlijke seniorenorganisaties alleen maar ondersteunen.

Er zijn bij enkele van onze lidorganisaties ook wel verschillen te constateren waar het gaat om de positief kritische inzet van de Koepel: “Positief over het nieuwe pensioencontract, maar wel onder de voorwaarde dat de gewenste verbeteringen plaats vinden. Anders vervalt de steun”.  Hoe dan ook, het is goed te constateren dat in onze achterban het onderwerp ‘pensioen’ veel meer leeft dan bij de gemiddelde Nederlander. En ook dat er sprake is van heel veel kennis waaruit geput kan worden.

Lees ook het persbericht dat de gezamenlijke organisaties hebben uitgestuurd waarin wordt gepleit voor het instellen van een commissie die moet onderzoeken welke elementen moeten worden meegenomen bij het vaststellen van “evenwicht” als de bestaande pensioenrechten worden omgezet in pensioenvermogens.

Lees verder

Nieuwsbrief 7

  

 

   De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv

maandag 8 februari 2021

Alliantie Digitaal Samenleven

De digitale veranderingen gaan heel snel. Veel ouderen hebben moeite om hierin mee te komen, terwijl de digitalisering ook voor ouderen veel voordelen heeft. Uit onderzoek blijkt dat digitaal vaardige ouderen langer zelfstandig, veilig, fysiek en mentaal gezond thuis kunnen wonen.

Ook de Koepel Gepensioneerden vindt het van groot belang dat ouderen in staat zijn om mee te doen in de (digitale) samenleving en dat ouderen zich betrokken en zelfverzekerd voelen bij het maken van keuzes in de digitale realiteit van het dagelijks functioneren.

Daarom vragen we uw aandacht voor de Alliantie Digitaal Samenleven

De Alliantie Digitaal Samenleven heeft tot doel:

·         Meer mensen toegang te bieden tot digitale apparaten en digitale netwerken

·         Meer mensen digitaal vaardiger te maken

·         Meer mensen inzicht te geven in de effecten van digitalisering op hun eigen welzijn

·         Dichtbij beter passende digitale hulp en ondersteuning (DigiHulp) te bieden

Deze doelen hebben uiteraard ook betrekking op ouderen. Daarom wil de Alliantie in het kader van haar actieprogramma Ouderen Online onderzoek doen naar ouderen die (nog) geen digitale vaardigheden hebben en naar de situatie waarin deze ouderen verkeren.

Daartoe wordt een werkgroep samengesteld waarin ook ouderen zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep dient als klankbord voor het eerdergenoemde actieprogramma Ouderen Online.

Meer informatie over de Alliantie Digitaal Samenleven vindt u op www.digitaalsamenleven.nl

Heeft u belangstelling voor dit – ook voor ouderen – belangrijke onderwerp en wilt u deelnemen aan deze werkgroep?

Neem dan contact op met Marieke van der Kruijs van de Alliantie.                                                  Haar contactgegevens zijn:

·         e-mail: marieke@digitaalsamenleven.nl

·         mobiel: 06-24617319

Commissie Zorg-Welzijn-Wonen

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Nieuwsbrief 6

zondag 7 februari 2021

Toelichting op Koepel bijdrage internet consultatie pensioenakkoord

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het bestuur van de Koepel Gepensioneerden zich samen met de pensioencommissie voorbereidt op de bijdrage aan de internetconsultatie die wordt georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In die nieuwsbrief (terug te lezen op onze website) zijn ook de belangrijkste elementen van onze opvattingen en vragen over de wetsvoorstellen aangegeven.

Verschillende lid-organisaties hebben ons gevraagd wat meer inzicht te geven in de ingrediënten voor onze bijdrage aan de internetconsultatie.  Dat doen wij graag en daarvoor plaatsen wij hieronder een uitgebreide samenvatting van onze inbreng alsmede twee  links naar andere aan het pensioenakkoord gerelateerde onderwerpen.

Samenvatting van de inbreng internet consultatie

Nabestaandenpensioen en het Pensioenakkoord

Gesloten fonden

Wensen en grenzen met betrekking tot medische behandelingen: een moeilijk onderwerp.

Het is bepaald niet gemakkelijk om over situaties te spreken waarbij wensen en grenzen
van medische behandelingen aan de orde zijn. Voor de een gelukkig ver van het bed,
voor de ander relevant want dichtbij.
COVID 19 drukt ons in het hier en nu met de neus op de feiten. Meer dan ooit zijn we er
ons van bewust dat er grenzen zijn aan behandeling en zorg. De Coronacrisis is actueel
en zal dat waarschijnlijk ook nog wel een tijd blijven. Maar we weten dat los van Corona
mensen iedere dag met medische situaties geconfronteerd worden waarbij zij in overleg
met hun arts de mogelijkheden van een behandeling afwegen, zich afvragen wat de
voordelen en de nadelen van die mogelijkheden zijn en wat dat in hun specifieke
situatie betekent. Lees hier verder….

Roadmap Betaalvereniging Nederland

De jaarlijkse Roadmap van de Betaalvereniging is gepubliceerd. De Roadmap richt zich op de belangrijkste thema’s en kernpunten van het betalingsverkeer voor de komende 3 jaar. Lees meer ›

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 53

dinsdag 22 december 2020

Alleen samen krijgen we corona onder controle

We verlangen allemaal naar een leven zonder coronaregels. Maar in de tussentijd willen we het virus maximaal controleren, de zorg niet overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving beschermen. Het virus is nog onder ons en dat blijft voorlopig zo. Maar tegelijkertijd komen er steeds meer oplossingen die ons leven weer wat prettiger maken,

Die oplossingen zijn intensief testen en starten met vaccineren. Daarnaast moeten we ons blijven houden aan de coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en andere op dat moment geldende maatregelen naleven. Ook moeten we ons laten testen bij symptomen die horen bij het coronavirus.

Vaccineren is de belangrijkste stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is goed om te weten dat elke goedgekeurd vaccin op tienduizenden mensen is getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Veiligheid staat bovenaan. Een inenting beschermt niet alleen onszelf, maar ook onze familie, vrienden, collega’s en kwetsbare mensen om ons heen.

Vaccinatie speelt een sleutelrol in het onder controle krijgen van het virus. Zodra de eerste vaccins zijn goedgekeurd, kan de vaccinatie beginnen. De eerste vaccinaties staan nu gepland op 8 januari 2021 en zijn bedoeld voor medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Dan volgen de bewoners van deze instellingen. Andere groepen komen daarna aan de beurt. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Op 14 december is een grote publiekscampagne gestart. Deze campagne moet eraan bijdragen dat uiteindelijk zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus.

Meer informatie over de coronavaccinatie vindt u

·         op de website: www.coronavaccinatie.nl

·         via het publieksinformatienummer: 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur)

 

Banken gaan slachtoffers spoofing tegemoetkomen

ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank hebben gezamenlijk afspraken (aan de hand van een minimum afwegingskader) gemaakt met het ministerie van Financiën om de schade van klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing te vergoeden, mits aantoonbaar en overtuigend misbruik is gemaakt van naam en nummer van de bank, het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan, en er geen sprake is van grove nalatigheid van de klant. De banken gaan nog collectief, binnen de kaders van de mededingingsregelgeving, nader uitwerken wanneer er sprake kan zijn van grove nalatigheid bij spoofing.

Ook wordt ingezet op een integrale aanpak van fraude waarbij opsporingsdiensten, ministeries, de telecomsector en banken de handen ineenslaan om fraude en oplichting terug te dringen.

Meer over de gemaakte afspraken is te lezen op de website van de NVB: https://www.nvb.nl/nieuws/banken-helpen-slachtoffers-spoofing/.

Om de Tweede Kamer over het bovenstaande nader te informeren, heeft minister Hoekstra van Financiën de Kamer afgelopen vrijdag een brief gestuurd: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-compensatie-van-schade-bij-spoofing

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

 

Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief 51