Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

vrijdag 25 januari 2019

 

Nibud koopkrachtberekeningen voor 2019.

Een hogere energierekening, een hogere zorgpremie en een verhoging van de btw. Iedereen krijgt te maken met hogere uitgaven en toch hebben we in 2019 meer te besteden dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwste koopkrachtberekeningen van het Nibud. Het Nibud heeft alle veranderingen in de huishoudportemonnee voor 2019 in kaart gebracht en ziet koopkrachtveranderingen van -0,8% tot +2,7%.

100 voorbeeldhuishoudens. 

(Bekijk hier het overzicht Koopkrachtveranderingen voor 2019)

Van de 100 voorbeeldhuishoudens gaan er slechts 4 iets op achteruit. Alle andere huishoudens hebben dit jaar meer te besteden dan afgelopen jaar. Het Nibud waarschuwt echter wel dat veel huishoudens daar nauwelijks iets van zullen merken, omdat het geen grote stijgingen zijn.

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan nu ook vrijwel alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen erop vooruit. Voor sommige gepensioneerden met een aanvullend pensioen is de stijging forser dan voor anderen. Zij hebben met name meer profijt van de gestegen ouderenkorting.

Prepensioen.

Eén van de vier huishoudtypen die een koopkrachtdaling meemaken, betreft een alleenstaande met een prepensioenuitkering (jonger dan de AOW-leeftijd). Dit huishoudtype ondervindt nadeel van het achterwege blijven van de indexatie van de pensioenen en profiteert niet van de stijging van de AOW of de ouderenkorting, omdat daar (nog) geen recht op is.

Prijsstijgingen.

Bij deze nieuwste koopkrachtberekeningen heeft het Nibud gerekend met een inflatiecijfer van 2,4%. Het Nibud geeft aan, dat veel consumenten moeilijk kunnen geloven dat ze erop vooruitgaan. De hogere uitgaven zoals de gestegen zorgpremie en de hogere energierekening zijn sneller zichtbaar dan de inkomensstijgingen die deze hogere uitgaven compenseren.

Het Nibud heeft zijn Koopkrachtberekenaar aangepast.

Koopkrachtcijfers laten zien hoeveel iemand gemiddeld te besteden heeft in vergelijking met het afgelopen jaar. Het Nibud berekent hoeveel het inkomen stijgt of daalt en haalt daar de gemiddelde uitgaven weer van af. Het Nibud benadrukt dat het om gemiddelden gaat en dat iedereen zelf op een rij kan zetten hoe de inkomsten en uitgaven voor hem of haar persoonlijk wijzigen. Om consumenten daarbij te ondersteunen heeft het Nibud de Koopkrachtberekenaar aangepast. Deze vernieuwde internettool laat zien hoe het inkomen en de uitgaven veranderen.

 

Overheid stelt 90 miljoen ter beschikking voor stimulering voor digitale zorg thuis!

Om de inzet van e-health bij zorg in de thuissituatie te stimuleren, stelt het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro als subsidie ter beschikking. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers plannen voor de subsidieregeling indienen.

E-health maakt, volgens het kabinet, dat zorg en ondersteuning beter en effectiever verleend kan worden. Ook worden zorgmedewerkers ontlast. E-health geeft daarnaast ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers meer regie en meer bewegingsvrijheid. Ook verbetert e-health de kwaliteit van leven bij langer thuis wonen. Om deze redenen zet minister De Jonge (VWS) in het programma Langer Thuis in op grootschaliger gebruik van e-health. Daarbij valt te denken aan val-sensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Barrières.

Ondanks de toegevoegde waarde en de toename van het aantal innovatieve toepassingen, stuiten ouderen, professionals, aanbieders van ondersteuning en zorg en inkopers op praktische barrières bij de inzet van e-health. Ouderen en professionals hebben soms training nodig om te leren hoe met e-health applicaties om te gaan. Ook moeten werkprocessen en inkoopcontracten aangepast worden. Met deze subsidieregeling wil het kabinet gebruikers helpen deze barrières te slechten. In het kader van deze regeling komt er de komende drie jaar jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar. Vanuit de regeling kunnen een kleine 300 initiatieven bekostigd worden, zo schat het kabinet. Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz- zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. Vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers.

Dit is een goede zaak voor de leden van de lid-organisaties die E-Health ondersteuning thuis nodig hebben!

 

Koolmees wil geen tussenoplossingen voor pensioenkortingen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken voelt niets voor noodverbanden om pensioenkortingen in de metaalsector te voorkomen. Dat zegt hij in reactie op de oproep van de twee sectorpensioenfondsen om in te grijpen. ‘Discussie over aanpassing van de rekenrente of hersteltermijnen is niet heel zinvol’, zei de D66’er donderdag. ‘Het moet gaan over een toekomstbestendig stelsel.’

Behalve de fondsbesturen komen ook de vakbonden in het geweer. Ze dreigen met stakingen. Voor 18 maart — twee dagen voor de Statenverkiezingen — staat een landelijke actiedag gepland

Pensioenakkoord

Koolmees wil niet vooruitlopen op een brief die hij heeft beloofd nog deze maand naar de Tweede Kamer te sturen. Daarin zal hij oplossingsrichtingen schetsen die in het gunstigste geval de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord vlot kunnen trekken. Die strandden in november toen de bonden wegliepen van de onderhandelingstafel.

Op dat moment lag het aanbod van het kabinet op tafel om pensioenfondsen die niet de vereiste dekkingsgraad van 104% halen, niet te dwingen tot kortingen. Maar dat was volgens Koolmees ‘in de brede context van een brede stelselherziening’. ‘Je kunt niet aan één knopje draaien van de korting of de rente’, zei de minister er donderdag over. Volgens hem is er bovendien nog genoeg tijd om een uitweg te vinden. Het meetmoment voor de dekkingsgraad ligt op 31 december. ‘Dat is nog bijna twaalf maanden weg. Al mijn inzet is erop gericht om het voor die tijd voor elkaar te krijgen. We waren er in november heel dichtbij.’ Koolmees verwacht overigens geen geheel nieuwe inzichten meer in de pensioendiscussie. ‘Alle varianten zijn al verkend en doorgerekend. Maar welke accenten ik daarbinnen legt, komt in de brief te staan’.

Oliemannetje Asscher

Anders dan Koolmees vindt Lodewijk Asscher dat de tijd dringt. De PvdA-voorman roept het kabinet op om zo snel mogelijk de onderhandelingen met de polder te hervatten. ‘Na het klappen van het pensioenakkoord heeft het kabinet niets meer ondernomen,’ zei hij. De minister moet niet tot na de Statenverkiezingen wachten. Nu er kortingen dreigen voor miljoenen Nederlanders is langer talmen ‘onverantwoord’.

De PvdA-leider werpt zich op als mogelijk oliemannetje om de gesprekken in goede banen te leiden. ‘Als het zou helpen, ben ik bereid aan te schuiven.’ Bij de mislukte onderhandelingen vorig jaar waren de linkse partijen slechts op de achtergrond aanwezig.

Voorwaarde is wel volgens Asscher dat het kabinet met een beter bod komt. Zo dringen de bonden en de linkse partijen aan op een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en de mogelijkheid voor mensen in zware beroepen om eerder te kunnen stoppen met werken.

Daar liepen de vorige onderhandelingen ook al op stuk. Het kabinet onderkent dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog moet, maar zegt dat dit zo veel geld gaat kosten, dat een beslissing erover moet wachten tot een volgende formatie. De bonden en oppositie bestempelen dat als onzin. ‘Het is een kwestie van politieke wil. Het geld is er,’ aldus Asscher donderdag.

VVD: ‘Positief signaal’

‘Ik ben blij dat de heer Asscher zijn verantwoordelijkheid laat zien en dat hij vindt dat het probleem moet worden opgelost’, reageert Koolmees. Het kabinet is op zoek naar een breed draagvlak, ook in de Tweede Kamer. ‘Een pensioenakkoord moet meer dan één kabinet meegaan.’

Over het aanbod van de PvdA-leider om aan te schuiven bij de onderhandelingen houdt Koolmees zich op de vlakte. ‘De focus is eerst op de brief aan de Kamer.’

Coalitiepartij VVD vindt het signaal van Asscher ‘heel positief’. Maar, zegt Tweede Kamerlid Roald van der Linde: ‘Ik moet nog wel zien wat hij dan meebrengt.’

Bron: Het Financieele Dagblad vrijdag 25 januari 2019

 

SER Themabrief.

De Sociaal-Economische Raad heeft de eerste Themabrief Pensioenen en AOW van dit jaar gepubliceerd. U klikt hier om de themabrief te lezen.

 

LO nieuwsbrief NVOG

Themadag Zorg.

NVOG en KNVG organiseren woensdag 27 maart a.s. voor de bij hun aangesloten ledenverenigingen een themadag over de ontwikkelingen op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen voor ouderen. Deze dag wordt gehouden in het Reünie- en Congrescentrum “Kumpulan” op landgoed Bronbeek in Arnhem. Het doel van deze dag is het opdoen van kennis en inspiratie om binnen en vanuit uw vereniging met het thema zorg verder aan de slag te gaan. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze interessante dag bij te wonen.

In het ochtendgedeelte behandelen drie sprekers elk vanuit hun eigen perspectief een onderwerp uit de zorg en in de middagsessie kunt u aan de hand van een tiental stellingen discussiëren met een aantal forumleden  Voorafgaand aan de forumdiscussie zal een wethouder van een grote gemeente vertellen over de inrichting van het sociale domein en zal een vertegenwoordiger van een van onze lid-organisaties vertellen wat zij voor hun leden op sociaal gebied doen.

U kunt zich tot 20 februari voor deze dag opgeven door een mail te sturen aan themadagzorg@gepensioneerden.nl. Vermeld in deze mail a.u.b. de namen van de personen die namens uw vereniging komen en zijn/haar e-mailadres (voor het versturen van het definitieve programma begin maart).

Klik hier voor de uitnodiging zoals die eerder deze week door het secretariaat van NVOG aan de lid-organisaties is verstuurd.

 

Voor onze leden van De Senioor

Gerelateerde afbeelding

Aangifte 2018 doen, kan vanaf 1 maart.

Binnenkort moet aangifte over 2018 gedaan worden. Mocht u het te ingewikkeld vinden, dan kunt u gebruik maken van onze service om uw belastingaangifte in te laten vullen door Rien de Blok of Jos Tabink. Deze service is alleen bedoeld voor leden van de seniorenvereniging De Senioor e.o. Het gaat om hulp bij het invullen van de belastingaangifte en ook om het aanvragen of veranderen van de huur- en/of zorgtoeslag.

Als u vragen hebt of geholpen wilt worden, dan kunt u bellen met Henk de Geeter tel. 381948.

 

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

vrijdag 18 januari 2019

“Zorgpact” wordt actieprogramma “Werken in de zorg”.

In 2015 werd in het kader van het advies over Zorg in 2030 het ZORGPACT (niet te verwarren met het Pact voor de ouderenzorg!) opgericht om Regionaal en Nationaal het onderwijs voor zorgmedewerkers te hervormen. Doekle Terpstra nam hierover de leiding op zich.

Thans kan worden gezegd dat de verschillende programma’s hierover hebben geleid tot regionale samenwerkingen van zorgopleidingen en zorguitvoerders en er sprake is van een cultuuromslag in zorg en welzijn. Er is grote steun voor meer samen investeren in opleidingen van huidige en toekomstige zorg professionals.

Het werk om dit verder voor elkaar te krijgen wordt nu voortgezet in een actieprogramma: Werken in de Zorg wat onlangs werd geïntroduceerd. Dat richt zich niet alleen op het doel meer mensen (jongeren en herintreders!) te laten kiezen voor een opleiding en baan in de zorg op diverse niveaus, maar ook het voor samenwerking tussen de opleidingen en de praktijk in de zorg. Doekle Terpstra heeft ook de leiding van dit programma op zich genomen.

Uiteraard is dit een goede zaak voor ons senioren want wij willen ook goede zorg krijgen door goed opgeleide zorgmedewerkers als wij dit nodig hebben.

Betalen met contant geld moet mogelijk blijven.

Dinsdag 15 januari heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over het gebruik van contant geld in de samenleving. Voorafgaand aan de vergadering stuurde de Consumentenbond een mail naar de sprekers op het debat waarin nog eens duidelijk gesteld werd dat consumenten altijd moeten kunnen kiezen op welke manier zij betalen. De seniorenorganisaties, waaronder NVOG, KBO-PCOB en NOOM staan volledig achter de inhoud van dat bericht. (zie ook het standpunt MOB over contant geld).

Onze vertegenwoordiger in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer de heer Cees van Tiggelen stuurde ter ondersteuning van de inhoud van bovengenoemde mail een aanvullende opmerking aan de Kamerleden waarin hij erop wees dat voor wat betreft de in de mail genoemde passage over bepaalde apotheken die van plan zijn geen contant geld meer te accepteren, dit met name (bepaalde groepen) ouderen zou treffen. Ouderen gebruiken naar verhouding de meeste medicijnen en vaak moet er worden bijbetaald. Veel van deze ouderen betalen liever contant. De seniorenorganisaties vinden dat de mogelijkheid om cash te betalen moet blijven.

Tijdens het debat werd een vijftal moties ingediend. Daarover zal aanstaande dinsdag in de Kamer worden gestemd. Het complete verslag van het debat (inclusief de ingediende moties) kunt u hier lezen.

De Senioor nieuwsbrief nummer 1

De eerste nieuwsbrief ligt inmiddels bij De Senioor leden in de brievenbus.

Extra aandacht voor onze jaarvergadering.

Wat staat verder in onze nieuwsbrief?

  • Natuurlijk het programma tot onze vakantie
  • Agenda jaarvergadering woensdag 6 maart
  • Notulen jaarvergadering woensdag 6 maart
  • Het jaarverslag van onze secretaris 2018

Lees verder

Nieuwjaarsvisite 11 januari

Vrijdag 11 januari was het gezellig druk op de nieuwjaarsvisite van De Senioor.

Na eerst koffie met knieperties te hebben gedronken bij binnenkomst, hebben we in de zaal kunnen genieten van het optreden van de goochelaar en illusionist Bert die bij de tafels iedereen bij de neus nam met zijn optreden. De hapjes namen gretig aftrek, die weer verzorgd  waren door Jopie en Ria.

 

Voor meer foto’s druk op lees verder.

Lees verder