Nummer 6


Vroegsignalering

 

Bij het ouder worden kan gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en daarmee de kwetsbaarheid toenemen. Mogelijk gevolg hiervan is verminderde zelfredzaamheid en toenemende zorgafhankelijkheid. Daarom is het van belang om vroegtijdig de signalen hiervan op te pakken. Met vroegopsporing kan er preventief en in een vroeg stadium en ondersteuning geboden worden aan kwetsbare ouderen.

 

Waarom vroegsignalering?

Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit en vitaal, andere krijgen te maken met beperkingen:

lichamelijk, geestelijk, sociaal en vaak een mix daarvan. Dankzij passende activiteiten en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kunnen ze vaak toch nog lang zelfstandig blijven wonen. Dan is het wel zaak die beginnende beperkingen tijdig te signaleren.

 

Oplettende sleutelfiguren

Oplettende sleutelfiguren in de wijk spelen daarbij een doorslaggevende rol: van huismeester tot wijkverpleegkundige, van sociaal wijkteam tot vrijwilliger, van huisarts tot ouderenadviseur. Als je signaleert welke ouderen potentieel kwetsbaar zijn, kun je samen met deze oudere, zijn netwerk, mantelzorgers,

vrijwilligersinitiatieven en eventueel betrokken professionals zoeken naar ondersteuning die erger kan voorkomen.

Essentieel is dat je daarbij goed kijkt naar wat de oudere zelf wil, dat de ondersteuning is gericht op de wensen en behoeften van de oudere zelf en dat niet alleen gekeken wordt naar wat niet meer kan, maar vooral naar wat de oudere nog wél wil en kan. Dat alles blijkt onder meer uit een onderzoek van het RIVM (pdf).

 

Screeningsinstrumenten om kwetsbaarheid te meten

Met screeningsinstrumenten kun je de kwetsbaarheid van ouderen vaststellen en benader je ouderen op een systematische manier, bijvoorbeeld met gegevens uit een Huisarts Informatie Systeem. Een prima

methode om kwetsbare ouderen te selecteren, ook als ze zorg mijden. Heb je die selectie gemaakt, dan gebruik je assessmentsinstrumenten om te zien met welke (beginnende) beperkingen een oudere te

maken heeft.

In projecten als SamenOud ouderen van 75+ jaarlijks een vragenlijst. De meest kwetsbaren onder hen krijgen vervolgens een huisbezoek.

Ook zijn er in diverse gemeenten projecten voor preventief huisbezoek, waarbij vrijwilligers of

professionals proactief in contact komen met ouderen. Maar het initiatief kan uiteraard juist ook bij de oudere zelf liggen.

Bekijk onder tools en projecten de beschikbare instrumenten voor vroegsignalering.

 

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de

betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden.

Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en

samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Per stap worden

instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de

invulling van de zorg. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen

toegevoegd. Daarnaast is de handreiking verrijkt met actuele informatie over onder meer mondzorg en dementie.
Download de nieuwe handreiking hier

 

 

Nieuwsbrief 24

Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief 5

5 juni 2021

Bijna alle ziekhuizen in Nederland hebben door de corona-opnames grote achterstanden bereikt door het uitstellen van de zgn. “planbare zorg”.  Dit kunnen problemen zijn met gewrichten van handen, knieën en heupen, maar ook bv. kankeroperaties en -behandelingen. Dat is ontstaan omdat artsen en verplegers erg zwaar belast werden met het behandelen en verplegen van patiënten op de Intensive care, waardoor er ook minder IC-bedden ter beschikking waren voor niet-coronapatiënten.

De ziekenhuizen in Nederland hebben, naar schatting, ongeveer 140 duizend aan operaties open staan.

Dit is niet met de huidige bezetting in één jaar in te halen, ook al daalt het aantal coronapatiënten tot het minimum. Uiteraard krijgen patiënten die met spoed moeten worden geopereerd of behandeld voorrang.

Hoe komt dat?

De organisatie van de ziekenhuizen is aan een grote modernisering toe, zowel in de aanpak van

onderzoek als behandelingen, maar ook het gebruik van ICT en hulpmiddelen loopt dikwijls ver

achter. Er is ook onvoldoende capaciteit achter de hand voor plotselinge ontwikkelingen zoals een pandemie!

Daarbij komt nog dat de personeelsbezetting in de ziekenhuizen grote problemen geeft.

Het personeel heeft nu al meer dan één jaar (en meestal niet op hun eigen afdeling) op meer dan volle kracht moeten werken. Vorig jaar was er op de tv ’s avonds nog te zien hoe men zich inspande, er werd voor hun geklapt en de overheid kwam met een bonus van € 1000,- per persoon. Echter men is moe, zeker ook dat vrije dagen moeilijk waren in te plannen.

Het personeel die in de zorg werken, dit graag doen, zijn nu wel moe en hopen dat zij met vakantie kunnen. Daarnaast stagneert het opleidingssysteem voor nieuwe verpleegkundigen, mede omdat de ziekenhuizen geen tijd hebben om stagiaires te begeleiden, maar ook omdat te weinig schoolverlaters en herintreders voor een baan in de zorg kiezen. En men hoort de roep dat naast de verbetering van de arbeidsomstandigheden door verpleegsters meer verantwoordelijkheid te geven (en dat kunnen zij!) ook een bij deze verantwoordelijkheid passende beloning te geven.

Jammer is ook dat ziekenhuizen niet graag hun patiënten overdragen naar zelfstandige klinieken, mede om financiële redenen. En patiënten durven er dikwijls niet naar te vragen!

De meesten zelfstandige klinieken hebben ook een overeenkomst met zorgverzekeraars. Als men de zorgverzekeraar vraagt om een oplossing zullen die zeker ook wijzen op zelfstandige klinieken!

Nederland heeft een uitstekende gezondheidszorg, maar is ook niet goedkoop, ongeveer

€ 6000 per jaar per inwoner. De salariskosten van het personeel maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Dat moeten wij wel gezamenlijk jaarlijks opbrengen via premies en belastingen.

De zorgsector is aan een grondige vernieuwing toe. De bekende Marcel Levie, voormalig voorzitter van de RvB van het UMC in Amsterdam, zou dit graag op zich nemen, ik hoop dat dit hem lukt!