Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12, 2018.
Publicatiedatum: vrijdag 23 maart 2018.

Minister Koolmees: “De SER is nu aan zet”.
Dinsdag 20 maart zaten vertegenwoordigers van KNVG/NVOG, KBO-PCOB, ANBO, NOOM, Senioren CNV, FNV en De Unie (VCP) bij minister Koolmees van SZW (en 4 ambtenaren) aan tafel voor een eerste kennismaking. De jongeren werden vertegenwoordigd door de voorzitters van FNV-jongeren, CNV-jongeren en Young Professionals. Dit op gezamenlijk initiatief van NVOG en KNVG, die reeds in november van het vorig jaar een brief aan de minister stuurden met het verzoek om een kennismakingsgesprek.
De bedoeling van deze ontmoeting was dan ook een wederzijdse uitwisseling van gedachten en informatie. Maar ook om te laten zien dat de ouderenorganisaties heel bewust willen werken aan een goed pensioenstelsel en aan behoud van koopkracht en dat men dit samen met de jongeren wil doen. Eensgezindheid (met natuurlijk wel hier en daar wat verschillen van opvatting) tussen de generaties kan namelijk voor iedereen voordelen bieden. Door op deze manier naar buiten te treden worden ouderenorganisaties steeds meer een gewaardeerde gesprekspartner, hetgeen overigens ook bleek uit een gesprek dat beide voorzitters van NVOG en KNVG onlangs met de voorzitter van de SER, mevrouw Hamer voerden. Ook in dat gesprek bleek dat wij op relevante ogenblikken in het wordingsproces van het nieuwe pensioenstelsel zullen worden betrokken.
Minister Koolmees gaf in het gesprek aan dat hij er (bewust) voor heeft gekozen om eerst het advies van de SER te willen afwachten maar dat hij achter de schermen al wel indringende gesprekken voert en ook hij, net als de ouderen en jongeren, vindt dat er snelheid moet worden gemaakt. Ook benadrukte hij dat vernieuwing van het pensioenstelsel alleen goed kan gaan wanneer die plaats vindt binnen de collectiviteit, risicodeling en solidariteit. Verplichtstelling is volgens hem hierbij een vereiste. Ook een stabielere rekenmethode moet in het nieuwe stelsel worden opgenomen.
De bewindsman ziet in dat de huidige gang van zaken niet alleen nadelige gevolgen heeft voor gepensioneerden maar dat die ook slecht is voor de jongeren/actieven die inmiddels in hun pensioenopbouw behoorlijk achterlopen Ook op dit punt vinden ouderen en jongeren elkaar. De minister bracht ook naar voren dat het voor het draagvlak van oplossingen in het nieuwe pensioenstelsel belangrijk is dat gepensioneerden en jongeren zich er ook in zouden kunnen herkennen. Verder overleg is dus erg belangrijk en dat zal de komende tijd in een klein gezelschap (vanzelfsprekend met feedback naar de achterbannen) worden voortgezet.
De uitkomst van het gesprek van afgelopen dinsdag is dat we als organisaties van ouderen en gepensioneerden verder in het overleg worden betrokken en dat we, nu we gezamenlijk optrekken, zeker als serieuze gesprekspartner worden beschouwd. We zitten daarmee (nog) niet aan de onderhandelingstafel maar worden wel gehoord we kunnen wel degelijk invloed uitoefenen. Wij denken dat minister Koolmees “breder” denkt dan sommige partijgenoten in de Tweede Kamer. Het feit dat hij de bijeenkomst liet uitlopen en ook ruimte gaf aan meer onderwerpen dan die op de agenda stonden, laat zien dat hij ons als gesprekspartner zeer serieus neemt en onze meningen over pensioenzaken goed tot zich wil nemen.
De conclusie is dat het initiatief van ouderen- en gepensioneerdenorganisaties om alle partijen bij elkaar aan tafel te krijgen en regelmatig te overleggen met alle belanghebbenden inzake pensioenen en koopkracht, is geslaagd en zal worden voortgezet.

Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.
Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt, maar is ook het nieuwe Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). Dit geeft de economische verwachtingen voor 2018 en 2019 weer, en dus ook de gemiddelde koopkrachtontwikkeling. In enkele hoofdlijnen:
• “De Nederlandse economie is op stoom maar het begrotingssaldo verbetert niet”.
• De inflatie stijgt, maar blijft relatief laag (maar gepensioneerden verliezen in 2018 gemiddeld 0,2% extra aan koopkracht ten opzichte van de verwachting met Prinsjesdag). In doorsnee resteert nog een koopkrachtstijging van 0,4%.
• In 2019 neemt de koopkracht voor de meeste Nederlanders wel duidelijk toe. Dat geldt ook voor gepensioneerden: een geraamde verbetering van de mediane koopkracht met 1,3%, mede door verhoging van de Algemene heffingskorting, en aanpassing van de Ouderenkorting.

Door ouderen, voor ouderen.
Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nu echt waardevolle verbeteringen?
Het antwoord op die vragen kan natuurlijk het best worden gegeven door de ouderen zelf.
Ouderen, vertegenwoordigd in het ouderenplatform van Beter Oud, hebben samen met hun achterban de vragen beantwoord. In een mooie folder valt te lezen wat voor ouderen belangrijk is gedurende 3 fases in hun leven.
Drie fases
• De fase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst;
• De fase waarin zij zo zelfstandig mogelijk wonen, met en zonder beperkingen;
• De fase waarin de zorg haar intrede doet, met opnames in het ziekenhuis.
Per fase worden aandachtspunten benoemd. Voor iedere fase zijn ook voorbeeldprojecten vermeld. Dat zijn projecten die volgens ouderen bewezen waardevol en succesvol zijn.
De folder
De aandachtspunten in de folder zijn zowel bedoeld voor de oudere zelf, als voor organisaties en instanties die zich bezighouden met het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
Bent u benieuwd wat u in de fase “voorbereiden op de toekomst” allemaal kunt doen om zelf de regie te houden? Lees dan vooral de 7 aandachtspunten die in dat kader worden beschreven. U klikt hier om de folder te lezen.

Beschouwing over koopkracht (voor de liefhebbers).
Als onderdeel van het CEP 2018 geeft het CPB deze keer een verhelderend beeld van de betekenis van “hun” koopkrachtplaatjes, onder de kop “Koopkrachtplaatjes, wat koop je ervoor?”.
Heel kort samengevat: “Statische koopkrachtplaatjes geven inzicht in de effecten van economie en beleid, maar zijn minder geschikt voor een vertaling naar de privéportemonnee. Met beleid kan de spreiding in de inkomensverdeling worden omgebogen, maar het sturen op precieze cijfers achter de komma gaat voorbij aan de onzekerheid die onlosmakelijk is verbonden aan het maken van een raming”.
Op de CPB-site is daarnaast nog een zeer instructief en fraai artikel met beeld gemaakt ter toelichting op het begrip koopkracht. CPB geeft hierin antwoord op vragen als ” Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een medianentabel, een boxplot of een puntenwolk?. U kunt het allemaal bekijken op het pdf-documentje “Koopkracht in beeld” (link onderaan dit artikel) maar beter nog: ga naar de CPB-site https://www.cpb.n/koopkracht voor een dynamische versie, waarin kan worden doorgeklikt naar achterliggende plaatjes.
En via de CPB-website is uiteraard ook het complete rapport CEP2018 te vinden.
Koopkracht in beeld

Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 11, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 16 maart 2018.

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg  neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg (huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen etc.) als in verpleeghuizen en andere zorgcentra. Er dreigt op korte termijn een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. Nu al lopen wachtlijsten op, mede door een tekort aan deskundig personeel.

Woensdag bracht de regering een actieprogramma naar buiten (68 pagina’s!) hoe men de komende 3 jaar dit tekort wil gaan wegwerken. Via voorlichting wil men bereiken dat meer leerlingen, studenten, zij- instromers en herintreders kiezen voor de zorg. Men wil het image van de zorg daarvoor “opkrikken” en duidelijk maken wat het werk in de zorg inhoudt. Daar is dikwijls veel onduidelijkheid over

Men wil ook het werken in de zorg beter laten aansluiten bij de wensen van de medewerkers en ook op de opleiding die men heeft genoten. Het werk moet leuk blijven en het ziekteverzuim moet worden teruggedrongen. Men moet plezier in het werk krijgen, wat door de grote werkdruk en niet optimale organisaties wel eens wegvalt!

Ook wordt meer gestuurd op arbeidsplannen hiervoor in de regio. In het actieprogramma worden vele voorbeelden genoemd die men als kan gebruiken voor het eigen plan in de regio.
De techniek zal ook een nog grotere rol meten spelen. Vanuit een door de Universiteit van Nijmegen deze maand georganiseerde bijeenkomst: “Techniek voor betere zorg binnen 5 jaar” werd gezegd dat de grote personeelstekorten in de zorg niet alleen opgelost kunnen worden met 120.000 arbeidskrachten, maar dat ook de techniek daarbij betrokken moeten worden. Wij denken dat dit juist is, maar als patiënten zullen wij wel aan technische oplossingen moeten wennen.

De waarheid zal wel in het midden liggen zoals men dat noemt. Eén ding is zeker: er moet wat gebeuren in de organisatie en de personeelsbezetting van de zorg en de wijze van werken in de zorg om de steeds stijgende vraag naar zorg, ook door vergrijzend Nederland, te kunnen opvangen. Als wij de 2 ministers en de staatssecretaris van VWS mogen geloven: zij staan erachter en zullen hun uiterste best doen om het gestelde doel te bereiken, maar hebben wel de medewerking nodig van de gehele zorg uitvoering en de zorgvragers  in Nederland
Wij blijven dit volgen en activeren.
Wilt u dit advies lezen, klik dan hier.

Maak kennis met SeniorWeb!

SeniorWeb is een vereniging die als missie en heeft ‘participatie én zelfontplooiing van alle senioren in de digitale samenleving’. De  kracht zit in inspiratie, educatie en ondersteuning. SeniorWeb is een landelijke vereniging met circa 3.000 vrijwilligers, ruim 425 leslocaties in het hele land en zo’n 150.000 leden (zie ook onze infographic voor meer cijfers: https://www.seniorweb.nl/infographic).

Men werkt samen met partners als Rabobank, de ouderenbonden, Plus Magazine en Max. Maar ook met zorginstellingen, overheden en bibliotheken. Leden van SeniorWeb ontvangen een kwartaalmagazine (Enter), kunnen (online) cursussen volgen, telefonisch, online en computerhulp aan huis krijgen en ontvangen wekelijks een digitale nieuwsbrief met relevante content over (digitale) zaken die betrekking hebben op het dagelijks leven van senioren.

Het is zeer de moeite waard om een kijkje te nemen op de website van SeniorWeb.

NVOG activiteitenoverzicht 2017.

Het chronologisch overzicht van NVOG activiteiten, dat jaarlijks word samengesteld, is weer klaar. U kunt het overzicht van 2017 hier downloaden (pdf) of bekijken op de website. Lid-organisaties kunnen het overzicht aaan hun leden doorsturen, in een nieuwsbulletin verwerken en het op hun website plaatsen.

April aktiviteit.

Woensdag 4 april komt Jans Polling in het Dorpshuis in Schoonoord en zal ons meenemen met zijn verhalen over……

Meer weten?

Kom dan 4 april aanvang 19.30 uur.

Een zeer geslaagde avond die bezocht is door 70 leden en niet leden

Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9, 2018.

Publicatiedatum: maandag 5 maart 2018.

Themamiddag.

Dinsdag 17 april a.s. wordt door KNVG/NVOG een themamiddag georganiseerd over “Governance Pensioenen”. Aanvang: 14.00 uur, eind 17.30. Plaats van handeling is de grote zaal van de Blue Sky Group aan de Professor E.M. Meijerslaan 1 in Amstelveen.

Bent u van plan te komen, wilt u dit dan melden aan Belinda Koops, secretariaat NVOG via het emailadres: nvog@gepensioneerden.nl

Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 9 maart 2018.

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.

In november 20017 hebben NVOG en KNVG met 23 andere organisaties een oproep gedaan aan de  landelijke en gemeentelijke  overheden om te komen tot een oudervriendelijke samenleving. Wij publiceerden  hierover in onze nieuwsbrief van november 2017

Wij  hadden ons aan deze actie  aangesloten mede omdat dit paste in onze actie van september 2017: Seniorvriendelijk gemeentebeleid.

Het Pleidooi richt zich vooral op ouderen met een kwetsbare gezondheid met een wankel evenwicht tussen “draagkracht” en “draaglast”. Ook  over de wijze  waarop wij kunnen zorgen als maatschappij dat ouderen blijven meetellen

In eerste instantie is deze oproep gezonden naar de landelijke overheid. Het blijkt dat de minister van VWS dit goed heeft gelezen want in het PACT voor de Ouderenzorg  (waarover in deze nieuwsbrief meer nieuws) wordt er diverse malen naar verwezen.
Afgelopen week is de verspreiding van dit Pleidooi uitgebreid naar de lokale politieke partijen in alle gemeenten van Nederland. Dit heeft al geleid tot veel vragen vanuit de gemeenten naar de opstellers!

De deelnemers aan dit Pleidooi werden opgeroepen om hun leden ook  te informeren en te activeren om dit mee te nemen naar  de discussies van lokale politieke partijen die in alle gemeenten plaatsvinden.
Een exemplaar van het “Pleidooi” kunt u hier downloaden en  is te vinden op de website van NVOG.

Pensioenproblematiek.

Steven van Weyenberg (44) is al jaren pensioenwoordvoerder van D66 in deTweede Kamer. Hij is voorstander van een verbeterd pensioenstelsel, naar zijn zeggen, voor jong en oud. Sinds de laatste Kamerverkiezingen heeft hij in Martin van Rooijen (75) van 50Plus een nieuwe en geduchte tegenspeler gekregen. Van Rooijen weet veel van pensioenen en is vanwege een vroeger kamerlidmaat-schap (hij was ook staatssecretaris) ook goed thuis in ‘Den Haag’.

Het zgn. dubbelinterview wat NVOG voorzitter Jaap van der Spek met beide bewindslieden hield, is een interessant verhaal geworden waarbij de tegenstellingen tussen beide politieke partijen duidelijk uit de verf komen. Maar waarbij ook de ingewikkelde problematiek rond ons huidige pensioenstelselen de eventuele vernieuwing daarvan op een heldere manier over het voetlicht wordt gebracht.

U kunt het artikel, dat eerder verscheen in het tijdschrift Ons Pensioen van de BPP en in het magazine Pensioenbelangen van de NBP hier lezen.

PACT voor de ouderenzorg.

Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend. Naast alle ouderen- en gepensioneerden organisaties ondertekenden o.a. Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke huisartsenvereniging, CNV, VNO/NCW, MKB Nederland, de branchevereniging van thuiszorgorganisaties, Patiënten Federatie Nederland maar ook bedrijven als KPN en Albert Heijn en vele organisaties in zorg en wonen dit Pact.

Regelmatig informeren wij over acties en andere activiteiten die NVOG en KNVG tezamen met andere organisaties opzetten om de zorg voor ouderen te verbeteren. Met deze grote, door minister de Jonge persoonlijke getrokken actie, worden zowel de ouderenorganisaties als de uitvoerders van zorg als het bedrijfsleven bij elkaar gebracht om binnen 3 jaar iets zeer positiefs te bereiken voor alle ouderen in Nederland.

De minister zei in zijn inleiding dat dit PACT nodig is omdat de samenleving er anders uit gaat zien door de groei van het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren en het feit dat de ouderen steeds ouder worden. Op dit moment werken al 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorg en als wij niets doen zijn dat er in 2040 1 op de 4! Dat kan niet en daarom zullen wij de samenleving moeten veranderen.Door het ondertekenen van dit PACT zeggen de ondertekenaars: Minister je kunt op ons rekenen de komende jaren om de ouderen zorg beter te organiseren en de bevolking duidelijk te maken dat er veranderingen nodig zijn.

Er zijn drie grote deelgebieden die met het PACT moeten worden aangepakt:
1. Eenzaamheid signaleren en doorbreken.
2. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen.
3. De Kwaliteit van de verpleeghuizen verbeteren.

De komende maanden wordt in diverse groepen gewerkt aan voorstellen. NVOG en KNVG doen daar volop aan mee. Het is de bedoeling dat binnen 3 maanden een volledig plan wordt klaargestoomd dat dan aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. De uitvoering zal worden begeleid door een zgn. focusgroep van ouderen  die de vinger aan de pols moet houden. Wij houden u op de hoogte.

Hier kunt u de tekst van het PACT  downloaden, maar u kunt het ook vinden op de website van NVOG. Lees het eens door!

Wanneeer u hier klikt kunt u de foto bekijken met de logo’s en handtekeningen van alle deelnemers (tot op heden) aan het PACT voor de ouderenzorg.

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 2 maart 2018.

AOW en AOW-leeftijd.

Bijna een jaar geleden (op 20 april 2017) heeft NVOG samen met KNVG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM een brief gestuurd aan mevr. Schippers, in haar rol als kabinets-informateur. Daarin werd o.a. gepleit voor een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Dat signaal is vooralsnog niet opgepakt door het kabinet Rutte III maar wellicht komt het toch weer op de agenda, in het kader van de brede discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel. (zie ook het artikel “De uitgestoken hand van Woter Koolmees uit Het Financieele Dagblad van 27 februari 2018).

Voor de lezers van onze nieuwsbrief heeft de commissie Koopkracht, Inkomen en AOW overzicht gemaakt van de actuele beleidsopvattingen over de AOW van diverse seniorenorganisaties en twee vakcentrales. En daaruit blijkt ook dat een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd speerpunt blijft voor de seniorenorganisaties (en FNV wil zelfs bevriezing).

AOW opvattingen (pdf)

Ouderen en ziekenhuisopname.

Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname. ACTIZ heeft een onderzoek laten uitvoeren naar onnodige ziekenhuisopnames van ouderen. Als ouderen in het weekend thuis in problemen komen, is het ziekenhuis de enige plek waar ze naartoe kunnen gaan via de spoedzorg. Het ziekenhuis beslist dan dikwijls tot opname, om na het weekend te bezien wat er aan zorg nodig is. Elk jaar bezoeken 800.000 ouderen de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Daarvan worden er 543.000 opgenomen, terwijl slechts in 40% daarvan medisch specialistische zorg noodzakelijk is. Jaarlijks belanden dus ruim 300.000 ouderen onnodig in een ziekenhuisbed. Kosten € 1,4 miljard!

Door stevig investeren in preventie voor ouderen, extra wijkverpleging, snelle diagnoses en b.v.  halfjaarlijkse check ups voor kwetsbare ouderen, kan veel onnodige kosten in de zorg worden bespaard.  Ook de inrichting van bedden voor een tijdelijk verblijf in dependances van verpleeghuizen zou kunnen helpen om deze kwetsbare ouderen uit het verpleeghuis te houden.

Zo las ik deze week hierover een artikel in SKIPR, het vakblad voor zorg. Om te voorkomen dat 65plussers zonder medisch specialistische noodzaak in het ziekenhuis belanden, heeft zorgverzekeraar DSW met een ziekenhuis en een verpleeg/verblijfhuis afgesproken dat door het ziekenhuis de in aanmerking komende ouderen die zich melden op de spoedeisende hulp niet worden opgenomen maar doorverwezen naar dit verpleeghuis voor een tijdelijke opname. 75% van de ouderen die zich in de laatste 3 maanden hebben gemeld op de spoedeisende hulp, werden doorverwezen naar dit verpleeghuis om even bij te komen. Zo blijven de benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar en krijgen patiënten de juiste zorg op een juiste plek. En de oudere gaat weer terug naar het eigen huis als het kan.

Wij hopen dat meer zorgverzekeraars tezamen met de ziekenhuizen en de verpleeghuizen die tijdelijke opnames aanbieden, dit soort afspraken maken. Ook wordt een definitieve opname in een verpleeghuis hiermee uitgesteld (of afgesteld). Dit geeft ruimte voor degenen die een ziekenhuisopname of definitieve verpleeghuisopname nodig hebben en bespaart de samenleving onnodige kosten.

Joop Blom,
Voorzitter ZWWM