Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12, 2018.
Publicatiedatum: vrijdag 23 maart 2018.

Minister Koolmees: “De SER is nu aan zet”.
Dinsdag 20 maart zaten vertegenwoordigers van KNVG/NVOG, KBO-PCOB, ANBO, NOOM, Senioren CNV, FNV en De Unie (VCP) bij minister Koolmees van SZW (en 4 ambtenaren) aan tafel voor een eerste kennismaking. De jongeren werden vertegenwoordigd door de voorzitters van FNV-jongeren, CNV-jongeren en Young Professionals. Dit op gezamenlijk initiatief van NVOG en KNVG, die reeds in november van het vorig jaar een brief aan de minister stuurden met het verzoek om een kennismakingsgesprek.
De bedoeling van deze ontmoeting was dan ook een wederzijdse uitwisseling van gedachten en informatie. Maar ook om te laten zien dat de ouderenorganisaties heel bewust willen werken aan een goed pensioenstelsel en aan behoud van koopkracht en dat men dit samen met de jongeren wil doen. Eensgezindheid (met natuurlijk wel hier en daar wat verschillen van opvatting) tussen de generaties kan namelijk voor iedereen voordelen bieden. Door op deze manier naar buiten te treden worden ouderenorganisaties steeds meer een gewaardeerde gesprekspartner, hetgeen overigens ook bleek uit een gesprek dat beide voorzitters van NVOG en KNVG onlangs met de voorzitter van de SER, mevrouw Hamer voerden. Ook in dat gesprek bleek dat wij op relevante ogenblikken in het wordingsproces van het nieuwe pensioenstelsel zullen worden betrokken.
Minister Koolmees gaf in het gesprek aan dat hij er (bewust) voor heeft gekozen om eerst het advies van de SER te willen afwachten maar dat hij achter de schermen al wel indringende gesprekken voert en ook hij, net als de ouderen en jongeren, vindt dat er snelheid moet worden gemaakt. Ook benadrukte hij dat vernieuwing van het pensioenstelsel alleen goed kan gaan wanneer die plaats vindt binnen de collectiviteit, risicodeling en solidariteit. Verplichtstelling is volgens hem hierbij een vereiste. Ook een stabielere rekenmethode moet in het nieuwe stelsel worden opgenomen.
De bewindsman ziet in dat de huidige gang van zaken niet alleen nadelige gevolgen heeft voor gepensioneerden maar dat die ook slecht is voor de jongeren/actieven die inmiddels in hun pensioenopbouw behoorlijk achterlopen Ook op dit punt vinden ouderen en jongeren elkaar. De minister bracht ook naar voren dat het voor het draagvlak van oplossingen in het nieuwe pensioenstelsel belangrijk is dat gepensioneerden en jongeren zich er ook in zouden kunnen herkennen. Verder overleg is dus erg belangrijk en dat zal de komende tijd in een klein gezelschap (vanzelfsprekend met feedback naar de achterbannen) worden voortgezet.
De uitkomst van het gesprek van afgelopen dinsdag is dat we als organisaties van ouderen en gepensioneerden verder in het overleg worden betrokken en dat we, nu we gezamenlijk optrekken, zeker als serieuze gesprekspartner worden beschouwd. We zitten daarmee (nog) niet aan de onderhandelingstafel maar worden wel gehoord we kunnen wel degelijk invloed uitoefenen. Wij denken dat minister Koolmees “breder” denkt dan sommige partijgenoten in de Tweede Kamer. Het feit dat hij de bijeenkomst liet uitlopen en ook ruimte gaf aan meer onderwerpen dan die op de agenda stonden, laat zien dat hij ons als gesprekspartner zeer serieus neemt en onze meningen over pensioenzaken goed tot zich wil nemen.
De conclusie is dat het initiatief van ouderen- en gepensioneerdenorganisaties om alle partijen bij elkaar aan tafel te krijgen en regelmatig te overleggen met alle belanghebbenden inzake pensioenen en koopkracht, is geslaagd en zal worden voortgezet.

Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.
Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt, maar is ook het nieuwe Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). Dit geeft de economische verwachtingen voor 2018 en 2019 weer, en dus ook de gemiddelde koopkrachtontwikkeling. In enkele hoofdlijnen:
• “De Nederlandse economie is op stoom maar het begrotingssaldo verbetert niet”.
• De inflatie stijgt, maar blijft relatief laag (maar gepensioneerden verliezen in 2018 gemiddeld 0,2% extra aan koopkracht ten opzichte van de verwachting met Prinsjesdag). In doorsnee resteert nog een koopkrachtstijging van 0,4%.
• In 2019 neemt de koopkracht voor de meeste Nederlanders wel duidelijk toe. Dat geldt ook voor gepensioneerden: een geraamde verbetering van de mediane koopkracht met 1,3%, mede door verhoging van de Algemene heffingskorting, en aanpassing van de Ouderenkorting.

Door ouderen, voor ouderen.
Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nu echt waardevolle verbeteringen?
Het antwoord op die vragen kan natuurlijk het best worden gegeven door de ouderen zelf.
Ouderen, vertegenwoordigd in het ouderenplatform van Beter Oud, hebben samen met hun achterban de vragen beantwoord. In een mooie folder valt te lezen wat voor ouderen belangrijk is gedurende 3 fases in hun leven.
Drie fases
• De fase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst;
• De fase waarin zij zo zelfstandig mogelijk wonen, met en zonder beperkingen;
• De fase waarin de zorg haar intrede doet, met opnames in het ziekenhuis.
Per fase worden aandachtspunten benoemd. Voor iedere fase zijn ook voorbeeldprojecten vermeld. Dat zijn projecten die volgens ouderen bewezen waardevol en succesvol zijn.
De folder
De aandachtspunten in de folder zijn zowel bedoeld voor de oudere zelf, als voor organisaties en instanties die zich bezighouden met het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
Bent u benieuwd wat u in de fase “voorbereiden op de toekomst” allemaal kunt doen om zelf de regie te houden? Lees dan vooral de 7 aandachtspunten die in dat kader worden beschreven. U klikt hier om de folder te lezen.

Beschouwing over koopkracht (voor de liefhebbers).
Als onderdeel van het CEP 2018 geeft het CPB deze keer een verhelderend beeld van de betekenis van “hun” koopkrachtplaatjes, onder de kop “Koopkrachtplaatjes, wat koop je ervoor?”.
Heel kort samengevat: “Statische koopkrachtplaatjes geven inzicht in de effecten van economie en beleid, maar zijn minder geschikt voor een vertaling naar de privéportemonnee. Met beleid kan de spreiding in de inkomensverdeling worden omgebogen, maar het sturen op precieze cijfers achter de komma gaat voorbij aan de onzekerheid die onlosmakelijk is verbonden aan het maken van een raming”.
Op de CPB-site is daarnaast nog een zeer instructief en fraai artikel met beeld gemaakt ter toelichting op het begrip koopkracht. CPB geeft hierin antwoord op vragen als ” Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een medianentabel, een boxplot of een puntenwolk?. U kunt het allemaal bekijken op het pdf-documentje “Koopkracht in beeld” (link onderaan dit artikel) maar beter nog: ga naar de CPB-site https://www.cpb.n/koopkracht voor een dynamische versie, waarin kan worden doorgeklikt naar achterliggende plaatjes.
En via de CPB-website is uiteraard ook het complete rapport CEP2018 te vinden.
Koopkracht in beeld

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.