Nieuwsbrief 36

Nieuwsbrief 35

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 11

De “miljardennota” 2022

Op 7 september werd door het demissionaire kabinet de begroting voor 2022 bij de Tweede Kamer
ingediend. Het is alweer enige weken geleden en de afgelopen weken stond de discussie in Den Haag
meer in het teken van de vorming van een nieuw kabinet dan over de begroting.
De Koepel Gepensioneerden heeft op 2 oktober in nieuwsbrief nr. 34 al aangegeven wat zij (en andere
seniorenorganisaties) vinden wat van het integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord zou moeten
worden opgenomen. Een goede zaak. Laten wij hopen dat dit door de nieuwe regering wordt
overgenomen. Want er zijn veel problemen die voor de senioren om een oplossing vragen.
Wat stond er o.a. daarover in de begroting?
De zorgkosten gaan volgend jaar de €100 miljard overschrijden dat is gemiddeld € 6000,- per inwoner,
jong en oud! Dat is de hoogste post in de regeringsbegroting. Discussie is gaande over hoe de stijging in
de komende jaren kan worden verminderd. Daarvoor studeert het Zorginstituut Nederland op
mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de in de basisverzekering en Wet Langdurige Zorg verzekerde
zorg bewezen effectief en nodig moet zijn. En dat is op dit moment niet altijd het geval. Ook wordt
gedacht aan een geheel andere en veel effectievere opzet van de organisatie van de zorg.
Er zijn momenteel lange wachtlijsten voor zowel het ziekenhuis als de verpleeginrichtingen, maar ook
voor de wijkverpleging. Dat moet veranderen. Probleem is niet alleen de enorme kosten die met de zorg
gemoeid zijn maar ook het feit dat er tienduizenden vacatures zijn die niet opgevuld kunnen worden.
Een grote uitdaging voor de nieuwe regering!
De 1 ½% salarisverhoging die door de Tweede Kamer werd afgedwongen zal daarbij niet veel helpen.
Nog vreemder is het besluit dit in 2022 te financieren via een extra last voor het bedrijfsleven.
Het blijven zorgkosten. Deze salarisverhoging kost bijna één miljard euro per jaar, die niet meer zijn terug
te draaien in de komende jaren!
Een belangrijke post in de begroting 2022, die genoemd mag worden in het kader van de ouderenzorg,
is wel de toezegging van de ondersteuning van €57 miljoen om de wijkverpleging te ondersteunen.
Verwacht wordt dat de premie in 2022 per persoon gemiddeld met ongeveer €2 á 3 per maand zal gaan
stijgen. Wij zullen het zien als de zorgverzekeraars de premie in november gaan publiceren.
De inkomensafhankelijke premie zal ongeveer 5 % dalen. Het eigen risico wordt gehandhaafd
op € 385,- per verzekerde. Of de zorgtoeslag ook wordt aangepast wordt in december bekend gemaakt.
Over pensioenen is niets in de begroting opgenomen, wij moeten daarvoor het regeerakkoord en de
discussie over het toekomstige pensioensysteem afwachten. Of en, zo ja, hoeveel indexering zal er plaats
kunnen vinden zullen wij ook moeten afwachten, de gepensioneerdenorganisaties hebben dit wel
gevraagd om te regelen in afwachting van de realisatie van het pensioenakkoord!
Pagina 1 van 2
Wonen
Een heel belangrijk punt is ook het wonen voor ouderen. Nederland zit in een wooncrisis. Er zijn te weinig
woningen voor de inwoners en er wordt ook te weinig gebouwd. De korting die de woning coöperaties
krijgen op hun verschuldigde belasting (verhuurdersheffing) zal ook niet zoveel helpen, het is een druppel
op een gloeiende plaat! Voor ouderen die in een voor hen te grote woning wonen, en die best willen
verhuizen naar een kleinere en aangepaste woning, zijn er te weinig mogelijkheden. De gemeenten zullen
hierin het voortouw moeten nemen.
De regering heeft wel in de begroting aangekondigd een subsidiepot van €20 miljoen te reserveren voor
ontmoetingsruimten in woonvormen voor ouderen, een goed begin!
In dit kader wil ik graag wijzen naar de brief met bijlagen aan de besturen van de verenigingen en leden
van de Federatieraad van FASv van 28 april van dit jaar waarin het bestuur een oproep doet aan de
aangesloten verenigingen om actief te worden in hun gemeente in het kader van de gemeenteraad
verkiezingen op 16 maart 2022. En dit niet alleen in het kader van wonen voor ouderen, maar ook op
andere terreinen.
Als de gemeente geen initiatieven neemt, dan gebeurt er weinig. De senioren in de gemeente kunnen op
de politieke partijen en de gemeenteraad en wethouders druk uitoefenen om initiatieven te nemen!
In genoemde brief staat dat ik bereid ben om de FASv verenigingen, die dit willen oppakken, wil
ondersteunen (op afstand!) Er is tot op heden geen aanvraag hiervoor gedaan.
Wie neemt deze uitdaging aan, zij kunnen zich opgeven via bestuursondersteuning@fasv.nl
Joop Blom
Adviseur FASv
Pagina 2 van 2

Nieuwsbrief 33

Jaargang 2021 nummer 9

 

Het wordt al jaren gezien als deel van de oplossing in de wooncrisis: senioren die hun grote woning inruilen voor een kleiner alternatief, zodat er plek komt voor jonge gezinnen. Die doorstroom komt alleen lastig op gang.

Volgens economisch geograaf Petra de Jong moet er meer met de ouderen worden gepraat, en niet over.

De Jong, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, promoveert morgen op het onderwerp.

Ze legde voor haar proefschrift onder meer een vragenlijst voor aan senioren en dook in eerdere wetenschappelijke onderzoeken naar motieven om te verhuizen of juist te blijven.

Toneel van dierbare herinneringen

Steeds vaker worden ouderen in de wooncrisis aangemerkt als degenen die huizen ‘bezet’ houden, zei De Jong in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar zolang er geen gevoel van urgentie is, bijvoorbeeld vanwege lichamelijk ongemak, is de noodzaak om te verhuizen niet heel groot”, zei ze over haar bevindingen.

“En ja, het huis is misschien wat aan de grote kant en de tuin wordt wat bewerkelijker, maar vaak is men erg

gehecht aan de woning en leefomgeving.

Het is het toneel geweest van vele dierbare herinneringen.”

Daar komt bij dat een woning door de bewoners meestal voor een groot deel is afbetaald of al voor een lange tijd wordt gehuurd. “Daardoor zijn de kosten laag. En los van die kosten is verhuizen ook een hele opgave, dus het wordt zo lang mogelijk uitgesteld.”

Aantrekkelijk én betaalbaar alternatief

Het is dus niet gemakkelijk om iemand aan te moedigen naar een kleinere woning te verhuizen, zegt De Jong. Ook omdat de aangeboden alternatieven vaak niet toereikend zijn of überhaupt niet beschikbaar vanwege de

schaarste op de woningmarkt.

“Want dat alternatief moet aantrekkelijker en betaalbaar zijn. Daarnaast willen mensen het liefst in de buurt

blijven van waar ze wonen. Verder blijkt uit mijn onderzoek: de ene oudere is de andere niet. Dat vertaalt zich in hoe men graag zou willen wonen.”

Met standaard seniorenwoningen worden de meeste ouderen daarom niet over de streep getrokken, zegt De Jong. Er is vanuit dat perspectief nog genoeg te winnen als het gaat om het op gang brengen van de doorstroom.

“En dan is het gewoon beter om ouderen vanaf begin af aan mee te nemen in een op hen gerichte

ontwikkeling”, zegt De Jong. “Ga vooral met ze in gesprek en laat ze zelf vertellen hoe ze graag willen

wonen en wat hun eisen en voorkeuren zijn. Maar pretendeer vooral niet te weten wat ouderen willen, want daarvoor is die groep echt te divers.”

Bron: NOS

Nieuwsbrief 32

Nieuwsbrief 31

 

Kabinetsformatie

Vorming meerderheidscoalitie mislukt, maar aanzet tot een regeerakkoord bekend.

Donderdag 2 september zond informateur Mariette Hamer haar eindverslag aan haar opdrachtgever, de Tweede Kamer. Eindverslag informateur Hamer 

In dat verslag meldde ze dat ze ‘helaas moet concluderen dat er op dit moment geen coalitieonderhandelingen gestart kunnen worden die gericht zijn op het vormen van een meerderheidscoalitie. Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar lijken.’

Een trieste conclusie, ruim vijf maanden na de verkiezingen. ‘Wie met wie’ lijkt belangrijker dan ‘wat met wie’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de informateur haar verslag afsluit met een aantal persoonlijke observaties. Zo spreekt zij over een ‘zeer zorgelijk feit’ dat ‘leidt tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten.’

Naar verwachting zal oud-minister Johan Remkes (momenteel tijdelijk gouverneur van Limburg) na een debat in de Tweede Kamer volgende week worden gevraagd om nu de mogelijkheid van een minderheidskabinet te onderzoeken.

Als bijlage bij haar eindverslag heeft informateur Hamer de door VVD en D66 (als winnaars van de verkiezingen) opgestelde aanzet tot een regeerakkoord gevoegd als ook een notitie met de belangrijkste bouwstenen daarvan.

Daaruit blijkt dat een aantal aspecten rondom senioren die de Koepel Gepensioneerden met de presentatie van het Manifest ‘Naar een integraal ouderenbeleid’ samen met andere seniorenorganisaties onder de aandacht van informateur en politiek hebben gebracht een plek hebben gevonden in bedoelde documenten. Zo wordt uitdrukkelijk gesproken over het prioriteit geven aan de bouw van geschikte ouderenwoningen en is er in het kader van het thema zorg veel aandacht voor het belang van preventie, zeker ook voor senioren. Over zaken als pensioen en koopkracht wordt in de stukken niet gesproken. Dat betekent bijvoorbeeld dat kabinet, vakbonden en werkgevers voort kunnen met de uitwerking van het door hen gesloten pensioenakkoord.

Momenteel overleggen seniorenorganisaties hoe en wanneer ze opnieuw aandacht zullen vragen voor hun inzet. Want dat dat nodig zal zijn, staat voor de Koepel Gepensioneerden buiten kijf.

 

Website van Overstapservice is vernieuwd

Overstapservice.nl heeft een make-over gehad. De website heeft een nieuwe, frisse huisstijl en voldoet aan alle online eisen qua responsiveness, snelheid en navigatie. Vorig jaar is ook het product Overstapservice vernieuwd en zijn er functionaliteiten toegevoegd. De belangrijkste: “Betaler Informeren Bij Initiatie (BIBI)” .

Dit betekent dat banken betalers en incassanten informeren over de nieuwe betaalrekening bij elke betaling of incasso naar een oude betaalrekening. Zij kunnen daarmee het adresboek bij hun bank of hun administratie bijwerken. Alle grote consumentenbanken hebben BIBI inmiddels geïmplementeerd in de apps en internetbankieromgeving. Het zelf informeren van betalers en incassanten is dus bijna niet meer nodig. In de komende periode wordt nog de BIBI-aanpassing voor batch doorgevoerd.

 

Prinsjesdag en de koopkracht van senioren

Kabinet lekt maar koopkrachtgat senioren niet gedicht

We zitten inmiddels dik vijf maanden na de verkiezingen en een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Van de 24 ministers en staatssecretarissen die aan Rutte 3 begonnen, zitten er welgeteld nog zes op hun plek. Daar waar het ‘t kabinet uitkomt, neemt het zonder mandaat beslissingen. En als ‘t lastig wordt beroept men zich op de demissionaire status: ‘we hebben geen mandaat.’

In de tussentijd bereidt men zich voor op Prinsjesdag, als de begroting van volgend jaar moet worden gepresenteerd. In het diepste geheim. Behalve als er goed nieuws te melden is en ergens extra geld voor wordt uitgetrokken. Dan wordt naar hartelust gelekt en kunnen we dat overal lezen. Dat klimaat en veiligheid op extra miljarden kunnen rekenen bijvoorbeeld.

Dat geldt helaas niet voor senioren, die inmiddels al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen. Een poging van Groen Links en PvdA vorige week om in totaal twee miljard uit de trekken voor koopkrachtmaatregelen (waarbij senioren prominent werden genoemd) is inmiddels in schoonheid (of beter: in lelijkheid) gestrand: ze zijn niet welkom aan de formatietafel. Daar kun je van alles van vinden, maar voor de koopkracht van senioren lijkt het niet per se goed nieuws te zijn. Volgens de berichten gaat er overigens wel geld naar koopkrachtherstel (dat is dus geen koopkrachtverbetering), maar dan zo’n 90% minder dan beide linkse partijen voorstelden. In totaal zou nu 200 miljoen beschikbaar komen: voor gezinnen, alleenverdieners, en senioren.

Wat dat daadwerkelijk voor de portemonnee van senioren gaat betekenen, is nog niet helder. Wel helder is dat er in ieder geval enige beweging is gekomen na de oproep aan de politiek die de Koepel Gepensioneerden onlangs deed.

Maar net zo helder is dat het echte vliegwiel om de koopkracht van senioren aan te slingeren de indexatie van de pensioenen is. Net zoals de indexatie-achterstand die veel gepensioneerden de laatste tien jaar hebben opgelopen de voornaamste reden is van het steeds meer gaan achterlopen van senioren in hun koopkracht.

Daarom zal de Koepel met volle kracht op die twee punten blijven inzetten: doe iets aan die indexatie-achterstand en maak indexatie weer mogelijk. Dat doen we richting Prinsjesdag, richting een nieuw kabinet, richting alle politieke partijen en uiteraard richting minister Koolmees, vakbonden en werkgevers bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

 

SER nieuwsbrief

De SER heeft deze week weer een nieuwsbrief uitgebracht. U kunt hem hier online lezen. Dit is een andere nieuwsbrief dan de themabrief pensioenen van de SER die wij met enige regelmaat plaatsen.

nieuwsbrief 8

 

Bereidheid voor mantelzorg in Nederland is groot

 

De definitie van “Mantelzorg” van het Sociaal Cultureel Planbureau luidt:

“Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp”

Mantelzorg is nooit een verplichting

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd of gezien. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals passen op gezonde kleinkinderen valt buiten de

definitie van mantelzorg!

De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Denk aan bv. hulp bij het huishouden zoals koken of schoonmaken, een maaltijd verzorgen, geestelijke steun met een goed gesprek, verplegen van iemand met een handicap. Door mantelzorg kan een ander zich redden, thuis blijven wonen en mee blijven doen aan de samenleving.

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor en familielid, vriend of buur.

 

Liefde voor elkaar

Zorgen voor je naaste is voor veel mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar als er geen potentiële mantelzorgers in de buurt zijn wat dan? Kinderen wonen dikwijls op grote afstand van hun ouders en dan is hulpverlenen, ook al zou je dit willen, niet gemakkelijk.

Vroeger was hulp aan familieleden en buren, als die nodig was omdat zij ziek of gebrekkig waren, heel gewoon. In de kleine leefgemeenschappen hielp men elkaar en ouderen werden in de gezinnen van

kinderen opgenomen tot zij overleden. Maar de moderne tijd heeft afstand geschapen tussen de mensen, burenhulp is minder vanzelfsprekend geworden. Voor ouderen werden aparte

woongemeenschappen met hulp opgericht of worden ouderen het langer zelfstandig thuis wonen

mogelijk gemaakt door wijkverpleegsters en huishulpen vanuit de overheid ter beschikking te stellen. Maar ook door maaltijdbezorging thuis.

 

Thuiszorg en verpleeghuiszorg is duur

Natuurlijk wordt er in deze moderne tijd veel van dit soort taken door de overheid opgepakt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, door b.v. thuis wonen voor ouderen en gehandicapten gemakkelijker te maken. Ook door het opnemen van ernstig zieken en gehandicapten in verpleeghuizen en

instellingen. Maar dat is duur en moet door de bevolking gezamenlijk worden opgebracht via de

belastingen. Ook worden in gemeenschappen hulpcentrales opgericht van vrijwilligers die hulp thuis verlenen! Een goede zaak! En daarnaast is er ook veel hulp van vrijwilligers (of familie!) in

verzorgingshuizen, verpleeghuizen en gehandicapten instellingen. Ook dat is een vorm van mantelzorg!

 

 

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks ca. 5 miljoen 16-plussers hulp aan hun partner, familielid, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische

verstandelijke beperkingen of ouderdom. De informele zorg is van onschatbare waarde. Zonder de inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. Zij kunnen de zorg volhouden als zij op eigen wijze voor een ander kunnen zorgen.

Alleen dan slaagt de participatiemaatschappij!

 

Wilt u meer weten? Op www.mantelzorg.nl is veel informatie te vinden.

En wilt u een deskundige hierover spreken?  De mantelzorglijn: 030-7606055 is altijd bereikbaar.

Noot: Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering een uitkering voor mantelzorg opgenomen. Een aantal gemeenten biedt ook hulp aan mantelzorgers via een mantelzorgcompliment.

 

Activiteit: Dag van de mantelzorg in Appeltern

 Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zetten we in de week van 10 november 2021 mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden.

Overal in het land vind je onzichtbare helden, jong en oud, van het kleinste dorp tot de grootste stad, er zijn er bijna 5 miljoen. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.

Daarom zetten we de schijnwerpers aan. Dit kan fel, om het hele land te laten zien hoe enorm belangrijk mantelzorgers zijn.

Of klein. Met een gebaar, een compliment of samen genieten van de zon of een filmpje.

Rond 10 november maken we het onzichtbare zichtbaar. Doe je mee?

Bron: https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/

 

 

 

Nieuwsbrief 30

Nieuwsbrief 29

  De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Nieuwsbrief 29

zaterdag 21 augustus 2021

 

Interview John Kerstens in AMWEB

Elke zomer interviewt AMWEB (hèt blad in de financiële dienstverlening) een aantal spraakmakende mensen dat zich bezig houdt met voor de sector relevante onderwerpen. Dit jaar was John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, er daar een van.

Lees hier verder…

 

Hoe toegankelijk is uw bank?

Hieronder een aan het begin van deze week door KBO Brabant verzonden persbericht inzake de toegankelijkheid van de banken. Onlangs stond in het blad ONS een klein artikel over dit onderwerp. Daarop zijn zeer veel reacties binnen gekomen .

Het persbericht geeft een weergave van die reacties. Het is ook gestuurd aan de banken waarmee de seniorenorganisaties in het kader van het M.O.B.  in september gesprekken hebben.

Persbericht 16-08-2021

Oproep aan onze lezers.
Zoals hierboven vermeld, vinden de komende weken individuele gesprekken plaats met de 4 grote banken over het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer dat het MOB heeft vastgesteld. Namens het MOB worden de gesprekken gevoerd door de secretarissen van WTI en WTB (Michel van Bommel en Wouter Vinken), de heer Ed Klute namens de maatschappelijke organisaties en door de heer Cees van Tiggelen als voorzitter.

Naast specifieke punten uit het actieplan gaat het met name ook over de bediening van de mensen in kwetsbare posities door de banken: door sluiting van bankfilialen en door digitalisering is de afstand tussen (kwetsbare) klant en bank veel te groot geworden. Wat gaan de banken er aan doen om die afstand weer te verkleinen?

Wij  ontvangen van u graag zo veel mogelijk concrete voorbeelden uit de praktijk waar men tegenaan loopt, waar er problemen zijn en welke dat zijn. Het persbericht van KBO Brabant spreekt duidelijke taal.  De door u aangedragen voorbeelden zullen onze vertegenwoordigers in de gesprekken met de banken naar voren brengen.

U kunt uw ervaringen en voorbeelden t/m 3  september a.s. per e-mail sturen naar communicatie@koepelgepensioneerden.nl  

 

Koopkracht gepensioneerden fors achteruit. Koepel Gepensioneerden maant politiek tot actie.

‘Gepensioneerden krijgen volgend jaar een flinke financiële kater te verwerken. Hun besteedbare inkomen staat onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW.’ Zo vatte De Telegraaf de paragraaf over dat besteedbare inkomen in een deze week verschenen analyse van het economisch bureau van ABN AMRO samen. In die analyse (die vooral inging op de gevolgen van de oplopende inflatie) waarschuwt de bank dat de koopkracht van senioren waarschijnlijk verder gaat afnemen. De afgelopen tien jaar is die inmiddels bijna 15% gaan achterlopen bij de koopkracht van andere groepen.

En die trend lijkt zich dus voort te zetten. Geen nieuws, en toch ook weer wel.

Senioren bungelen al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes. Daarom ook heeft de Koepel Gepensioneerden een tijdje geleden de politiek in de aanloop naar Prinsjesdag en een nieuw kabinet stevig opgeroepen daar verandering in te brengen.

In de eerste plaats door indexatie van pensioenen mogelijk te maken, zodat die de prijsstijgingen volgen. Maar ook door allerlei in de aanloop naar de verkiezingen gelanceerde plannen van verschillende politieke partijen niet in een nieuw regeerakkoord op te nemen, maar in de prullenbak te mikken. Plannen om de AOW te gaan fiscaliseren bijvoorbeeld. Plannen om eigen bijdragen in de zorg te verhogen. Plannen om een eigen huis veel zwaarder te gaan belasten. Plannen die met name (ook) gepensioneerden stuk voor stuk nog eens extra in hun portemonnee zullen raken. En tenslotte door zo nodig op Prinsjesdag extra specifieke maatregelen te treffen om de koopkracht van senioren weer in de pas te laten lopen.

Naar aanleiding van het onderzoek van ABN AMRO heeft de Koepel Gepensioneerden dat pleidooi gisteren nog eens in een (persbericht) herhaald. En dat is hard nodig. Want de gemiddelde journalist, politicus of gewone burger heeft te vaak het gevoel dat senioren ‘niks te klagen hebben, maar dat wel graag doen’. Onzin, zoals uit de cijfers van deze week opnieuw bleek.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.