Nieuwsbrief 15

zaterdag 16 mei 2020

Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen

Er is een groep 70-plussers die zelfstandig thuis woont, een kwetsbare  gezondheid heeft en geen (mantel) zorg of ondersteuning ontvangt. Zij beschikken veelal over een klein netwerk.

De coronamaatregel “ga niet op bezoek bij 70-plussers met een kwetsbare gezondheid” is aangepast en nu geldt dat bedoelde groep ouderen bezocht kan worden door één of twee vaste personen.

Om te voorkomen dat de versoepeling van de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert, dringt een aantal (senioren) organisaties er op aan dat de gemeenten bij het inzetten van bezoekers een coördinerende rol pakken.

De brief die door onder meer KBO-Brabant en FASv is verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leest u hier. Koepel Gepensioneerden onderschrijft het verzoek van harte.

Vrijwilligers Gezocht!!

 Als grootste seniorenorganisatie van Nederland willen wij de krachten bundelen om zoveel mogelijk ouderen een stem te geven.

Om onze politieke en beleidsmatige impact verder te vergoten en onze stem in het publieke domein met nog meer kracht te kunnen laten horen, willen we zoveel mogelijk gepensioneerden-verenigingen bij de Koepel Gepensioneerden onderdak bieden.

De komende tijd willen wij mogelijk geïnteresseerde gepensioneerden/senioren verenigingen persoonlijk benaderen om het belang van het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden en de belangenbehartiging op alle relevante dossiers (Pensioen, Inkomen, Zorg, Wonen, Welzijn) nog eens toe te lichten. Daarnaast willen wij actie ondernemen om individuele senioren, die zich door de Koepel vertegenwoordigd willen zien, in verbinding te brengen met de passende lid-vereniging binnen de Koepel.

Voor deze actieve aanpak zoeken wij enthousiaste vrijwilligers met goede communicatieve eigenschappen die in een werkgroep zullen gaan samenwerken om een plan van aanpak te maken met een bijpassend budget om vervolgens de gewenste ledengroei te gaan realiseren.

Heeft u nog vrije tijd beschikbaar die u op een aantrekkelijke manier wilt invullen, dan is deze uitdaging misschien iets voor u! Kosten voor reizen die u maakt voor deze activiteit worden vergoed door de Koepel.

Bent u geïnteresseerd of wilt u wat meer weten over deze nieuwe activiteit in de Koepel, stuur dan een mailtje naar Dick van der Windt (secretaris, Dickvanderwindt@outlook.com) of naar Dick Bode (penningmeester@koepelgepensioneerden.nl).

Jaarverslag M.O.B.

Vorige week is het jaarverslag van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) aangeboden aan de Minister van Financiën.

In de 2e alinea van de brief worden onder meer genoemd de herijking van de visie op contant geld en het toegankelijk houden van het betalingsverkeer voor mensen in kwetsbare posities. Twee onderwerpen zeer van belang voor onze achterban!

De aanbiedingsbrief kunt u hier lezen, het jaarverslag vindt u onder deze link. Het verslag staat ook op onze website. Daar staat ook een viertal coronabulletins van de Betaalvereniging Nederland.

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

(Samen) leven is meer dan overleven

De onafhankelijke RVS adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving.

In haar meest recente advies doet zij dat met een korte terugblik op de huidige coronacrisis en vervolgens met een blik vooruit op de wijze waarop wij als samenleving langzaam weer “van slot komen”. Wat kan er toe bijdragen om onze blik te verbreden en hoe verleggen wij onze prioriteiten? Met in het achterhoofd dat het virus zich opnieuw kan verspreiden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in haar advies een viertal thema’s benoemd en geeft binnen die thema’s een aantal adviezen. Wij benoemen hieronder de thema’s en een paar adviezen. Het complete advies van de RVS leest u hier.

·         Kwaliteit van leven en sterven

–       Laat het overkoepelende verbod op bezoek in instellingen los.

–       Stimuleer dat huisartsen, praktijkondersteuners en (wijk) verpleegkundigen het gesprek met ouderen en / of ernstig zieke mensen voeren over de kwaliteit van leven en het waardig sterven. Verwezen wordt naar de gesprekken die worden gevoerd over wel of niet reanimeren.

–       Biedt alleenstaanden van alle leeftijden de ruimte om toch beperkt samen te komen met anderen. De definitie wat een huishouding is zou dan moeten worden aangepast.

·         Ongelijkheid en kwetsbare groepen

–       Een bredere opvatting over wat mensen kwetsbaar maakt helpt om meer verschil te maken in of, hoe en wanneer maatregelen worden verruimd. Niet alleen focussen op bijvoorbeeld de kwetsbare oudere, maar ook op andere groepen die kwetsbaar zijn. Denk daarbij aan kinderen en volwassenen met een beperking, thuislozen en zieke mensen van wie de behandeling wordt uitgesteld.

–       Onderschat de gezondheidseffecten van stress, onzekerheid en werkloosheid niet.

·         Zorg & ondersteuning in beweging

–       In de huidige crisissituatie wordt meer ruimte genomen door zorgverleners en organisaties om met elkaar samen te werken. In de fase na de crisis moet van ervaringen worden geleerd en als de basis goed is, hierop worden voortgeborduurd.

–       Zorg op afstand (eHealth en digitale zorg) heeft een vlucht genomen. Het advies is om dit als een waardevolle en onmisbare uitbreiding te zien van datgene dat zorg- en hulpverleners kunnen bieden. Belangrijk hierbij is dat vraagstukken met betrekking tot toegankelijkheid, privacy, digitale vaardigheden en financiering gericht worden opgepakt.

·         Adaptief bestuur en leiderschap

–       Organiseer de komende fase een brede en openlijke inspraak, ruggenspraak en tegenspraak.

–       Om de politieke besluitvorming te voeden moet de expertise en ervaringskennis binnen het Outbreak Management Team worden uitgebreid en verbreed.

–       Zorg ervoor dat toegang tot de kennisbronnen, bijvoorbeeld het openbaar maken van rekenmodellen, gelijkwaardig wordt. Dit bevordert een constructief kritische dialoog.

–       Geef burgers een veel grotere rol in het monitoren van ziektesymptomen en in het doen van contactonderzoek. Onder begeleiding van de GGD kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren aan contactonderzoek.

De rode lijn is dat de RVS meer maatwerk adviseert. Maatwerk binnen algemene kaders. Maar de RVS doet ook een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de individuele mens (de burger zoals die mens in het advies wordt genoemd)

Het advies is grotendeels gericht op organisaties en mensen die beroepsmatig zijn betrokken. Onze doelgroep wordt nauwelijks benoemd. Dat is jammer, omdat de ervaringen van ouderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de volgende fase.

Dat belang wordt onderstreept door Tineke Abma, directeur van Leyden Academy. Zij pleit ervoor om het perspectief van ouderen serieus te nemen. En om het beleid en de (bij te sturen) maatregelen meer op hun ervaringen en verhalen te baseren. Als Koepel Gepensioneerden onderschrijven wij dit. In het, momenteel wekelijkse, overleg van de seniorenorganisaties met VWS zullen wij dit aspect bespreken. U kunt hier het artikel van Tineke Abma lezen.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

SER Themabrief

Er is weer een nieuw SER Themabrief Pensioenen en AOW uitgekomen. U leest de themabrief via deze link.

Welke impact heeft de coronacrisis op ouderen?

Studenten van de Leyden Academy on Vitality and Ageing doen samen met onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek om de gevolgen voor ouderen in kaart te brengen. Doet u mee?

Klik hier om het artikel op de website van BeterOud te lezen. Daar kunt u ook doorklikken naar de vragenlijst.

Bron: BeterOud

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 16

maandag 18 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Lees verder

Nieuwsflits 10

Enquête bestemd voor mantelzorgers met familie in verpleeghuizen
In het u inmiddels bekende vrijdagoverleg tussen het ministerie van VWS en de ouderenbonden, kwam als belangrijk agendapunt aan de orde:

De situatie van ouderen in het verpleeghuis die geen bezoek van hun dierbaren mogen ontvangen.
Lees verder

Nieuwsbrief 9

Gezonde ouderen mogen weer mondjesmaat bezoek ontvangen

Ouderen zijn de hardst getroffen groep van het coronavirus. Sinds begin deze maand geldt dan ook het dringende verzoek: ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder. Op aandringen van ouderenbonden heeft het kabinet dit advies versoepeld. Eén of twee vaste personen mogen vanaf 1 mei a.s. ouderen bezoeken, mits zij zich aan de RIVM-maatregelen houden.

De helft van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is 69 jaar of ouder en van de overleden patiënten is de helft 82 jaar of ouder. Het beschermen van de kwetsbaren in de samenleving is vanaf het begin een van de belangrijkste uitgangspunten bij de bestrijding van het virus. 70-plussers mochten hierdoor bijna de hele maand april geen bezoek ontvangen. Een direct gevolg: veel zelfstandig wonende

ouderen zagen wekenlang niemand en de eenzaamheid onder deze groep nam toe.

Ouderenbonden adviseerden de maatregel te versoepelen en het kabinet is hiermee akkoord.

Zelfstandig wonende ouderen mogen één of twee vaste personen aanwijzen die met enige regelmaat op bezoek mogen komen. moeten wel de RIVM-maatregelen worden nageleefd: 1,5 meter afstand en handen wassen. Daarnaast moet de oudere gezond zijn en de persoon die op bezoek gaat ook.

Knuffelen

De reacties op de versoepeling zijn positief. Voor mensen is het nu weer duidelijk dat ze even iemand kunnen zien en spreken. Natuurlijk is het fijn als een zoon of dochter boodschappen voor de deur zet, maar het is zo belangrijk dat ze een praatje kunnen maken.

Maar ga niet knuffelen of kussen en houd je aan de andere RIVM-maatregelen.

 

Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo

Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente (uit de Wmo) is vanwege corona gestopt of. Denk aan de huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen.

Overheid en zorgaanbieders doen er momenteel alles aan om de Wmo-ondersteuning zoals hulp bij het huishouden door te laten lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom het coronavirus niet altijd. Daarom heeft de minister van VWS besloten om in april en mei 2020 de eigen bijdrage van maximaal

€ 19,- per maand de Wmo niet te innen.

Hij beslist op een later tijdstip wanneer de inning van de eigen bijdrage weer wordt opgestart.

Wmo-cliënten wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang betalen wel gewoon de eigen bijdrage Wmo. Hun hulp en/of ondersteuning loopt namelijk gewoon door.

Uw eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), meestal veel meer dan € 19,- , loopt wél door. Wanneer u vanwege corona veel minder zorg of hulp krijgt kunt u contact opnemen met het CAK en overleggen of uw eigen bijdrage aangepast kan worden.

Contactgegevens CAK over Wmo:

Telefoon    : 0800-1925

Email        : Contactformulier

Nieuwsbrief 14

zaterdag 2 mei 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Achter de voordeur

Vanwege een technisch probleem met de server werken de links naar de websites Mantelzorg en Eentegeneenzaamheid niet. Wanneer u die pagina’s wilt bezoeken, moet u de adressen zelf invoeren in de balk van uw browser.

De corona perikelen zorgen voor veel problemen. Ook voor veel ouderen. Ziekte, overlijden, maar ook het gebrek aan of het beperkte contact met naasten. Er is terecht veel aandacht voor de situatie in verpleeghuizen. Wat wij niet moeten vergeten is aandacht te geven c.q. te vragen voor de situatie achter de voordeur.

  • Dagbesteding en dementie

Een groot aantal mensen met dementie woont thuis. Soms alleen, vaker met een partner die als mantelzorger optreedt. Een ongewild en zwaar “beroep”. Om de mantelzorger te ontlasten gaat de partner met dementie vaak een aantal dagen per week naar Dagbesteding. Door de coronacrisis ligt de Dagbesteding al weken stil. Het gevolg is dat de thuissituatie lastiger is geworden. De partner met dementie begrijpt niet waarom hij niet naar Dagbesteding kan of waarom hij niet naar buiten mag.

De mantelzorger mist de dagen waarop hij de dagelijkse zorgen een beetje kan vergeten en dingen voor zichzelf kan doen. De hele week met een partner met dementie zorgt voor spanningen en professionele hulp aan huis is lastig te organiseren. Dat betekent dat de mantelzorger een grote kans loopt om in de problemen te komen. Los van het feit dat de situatie rondom de partner er ook niet op voor uit gaat.

Uit een recent gepubliceerde richtlijn van VWS blijkt dat organisaties, zij het op een aangepaste manier, Dagbesteding mogen aanbieden. Met minder mensen en wellicht ook minder dagen per week. Maar het mag wel. Koepel Gepensioneerden vindt dat het ook moet. Het is vaak heel goed mogelijk om met de nodige creativiteit, in een veilige omgeving, een herstart te maken. Goed voor de mensen met dementie en zeker ook goed voor de mantelzorger!

MantelzorgNL is de belangenbehartiger van mantelzorgers. Op de www.mantelzorg.nl  staat veel informatie over wat MantelzorgNL kan betekenen, ook door het inschakelen van vrijwilligers.

  • Eenzaamheid

Het is wellicht een open deur, maar wel de realiteit. Juist in deze tijd wordt de eenzaamheid onder ouderen (overigens ook bij jongeren) zichtbaar. Niet je huis uit kunnen of durven. Leuke uitjes van bijvoorbeeld de Zonnebloem die nu niet door kunnen gaan.

Het bezoek van naasten, zo die er zijn, is minder en als het echt tegen zit, is ook de huishoudelijke (Wmo) hulp afgeschaald. Niet iets om blij van te worden.

Gelukkig zijn er tal van initiatieven die een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid. Bestaande initiatieven of spontaan ontstaan door de Corona perikelen. Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl wordt een groot aantal initiatieven benoemd.

Zelf iets doen? Kijk eens om je heen. Er is vast wel iemand die je blij kunt maken met wat aandacht of hulp. Daarnaast zijn er op lokaal of landelijk niveau veel initiatieven die vrijwilligers kunnen gebruiken.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

 

4 mei en 5 mei 2020 staan voor de deur, onze Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Juist tijdens deze dagen denken veel ouderen terug aan de oorlog. Dat geldt zeker voor de 80-plussers, thuiswonend of in de verpleeghuizen, die de oorlog aan den lijve hebben meegemaakt. Verdriet en angst kunnen toenemen. Juist in deze tijd van corona waarin zij alleen zijn, zonder hun geliefden om zich heen, kan dat extra zwaar zijn.

Helaas is het nu niet mogelijk om grootschalig te herdenken en vervolgens 75 jaar bevrijding te vieren. Wellicht ziet u toch kans om op een alternatieve manier, samen met een 80- plusser, stil te staan bij het verdriet uit de oorlogsjaren en de blijdschap over de bevrijding.

Laat zien dat we er voor elkaar zijn, ook in deze tijd!

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij