Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5, 2017

Publicatiedatum: zaterdag 28 januari 2017.

Jong en oud gaan samenwerken in het pensioendossier

De organisaties van jongeren en ouderen in de pensioenwereld gaan samenwerken. Zij richten een gezamenlijk platform op, dat zich zal buigen over de inrichting van een nieuwe pensioenstelsel.

Dat hebben de organisaties van jongeren en ouderen besloten naar aanleiding van de brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In die brief zegt de staatssecretaris dat er (nagenoeg) niet hoeft te worden gekort bij de pensioenfondsen, tot opluchting van de betrokken partijen.

De betrokken partijen bij het platform zijn aan de kant de jongeren FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals. De seniorenorganisaties ANBO, FNV Senioren, KBO-PCOB, KNVG, NVOG en NOOM scharen zich van de zijde van de gepensioneerden achter het initiatief. Het platform, waarin vier vertegenwoordigers van beide kanten zitting nemen, is gericht op het uitwisselen van informatie en standpunten.

Partijen hebben elkaar de afgelopen twee maanden regelmatig gesproken over pensioenzaken. Zij hebben geconstateerd dat zij samen willen gaan voor gedeelde belangen en niet voor deelbelangen. Een nieuw stelsel moet uiteindelijk voor alle deelnemers, jong en oud, een goed pensioen opleveren, dat hen in staat stelt om na pensionering hun leven op een fatsoenlijk niveau voort te zetten. Door samen in gesprek te gaan voeren partijen een constructieve dialoog, waarbij jongeren en ouderen niet tegenover maar naast elkaar staan.

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 27 januari 2017.

Herberekening koopkracht 2017 (Nibud).

Het Nibud heeft met Prinsjesdag 2016 de koopkrachteffecten berekend van het kabinetsbeleid voor het jaar 2017 (NVOG Nieuwsbrief van 20 september 2016). Nu is dat met de definitieve cijfers per 1 januari 2017 opnieuw door hen gedaan. Zij hebben voor 100 voorbeeldhuishoudens (waarvan 16 met AOW) de gemiddelde koopkrachtwijziging voor 2017 berekend (Nibud koopkrachtberekenaar). De uitkomsten zijn negatiever dan verwacht op Prinsjesdag, o.a. door de hogere zorgpremie, en ook is nu de verwachte inflatie (prijsstijging) voor 2017 hoger (1% i.p.v. 0,6%). Per saldo resulteert dit in een lager maandbedrag van € 5 à € 7 voor de laagste inkomens en dit loopt op tot enkele tientallen euro’s voor hoge inkomens.

Bijvoorbeeld:

• Een alleenstaande oudere met alleen AOW gaat er € 12 per maand op vooruit (was € 17).
• Een alleenstaande oudere met AOW + € 15.000 (per jaar): per maand € 8 achteruit (was € 4 vooruit).
• Een echtpaar met alleen AOW gaat er € 13 per maand op vooruit (was € 20).
• Een echtpaar met beiden AOW en € 15.000 voor één partner: per maand € 12 achteruit (was € 6 vooruit).
• Een echtpaar met beiden AOW, € 15.000 voor de ene partner en € 5.000 voor de andere: per maand € 7 achteruit (was € 11 vooruit).

Nationaal Debat Politieke Keuzes in de Zorg.

Op zaterdag 21 januari vond in een vol theater Carré in Amsterdam het nationaal zorgdebat plaats, georganiseerd door de “Nieuwe Zorg”, “Het roer moet om” (zie hun websites) en zorgnetwerk VvAA.

Het was een heel spektakel. Eerst werd door afgevaardigden van diverse zorgonderdelen naar voren gebracht wat men vond wat moest veranderen.

Vanuit de verpleging en wijkverpleging werd het tekort aan verpleegsters, zeker ook van een lager niveau dan 4, aan de kaak gesteld. Het welzijn van de patiënten komt hierdoor in gevaar. Ook kwam naar voren de problematiek dat de verpleging en verzorging onder 3 verschillende wetten valt: De Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  en de Zorgverzekeringswet (ZVW) en dat de uitvoerders daarvan hierover onvoldoende met elkaar communiceerden en elkaar dikwijks in de weg zitten.

Een voorzitter van de Raad van Bestuur van een zorgverzekeraar gaf aan dat de bevolking meer moet beseffen dat de zorg niet gratis is maar duur en dat wij een prachtig systeem hebben door de solidaire bekostiging van de zorg, maar dat als wij niet ingrijpen in de beheersing van de kosten, het systeem uit de hand loopt.

Een directeur van een groot ziekenhuis gaf aan dat het marktdenken niet past in de zorginkoop. Hij vindt het te gek dat hij rekening moet houden met alle wensen van de individuele zorgverzekeraars. Er moet een regionale financiering komen voor alle zorgactiviteiten in de regio met regionale controle. Er moet geen concurrentie in een regio zijn maar samenwerking tussen alle zorgverleners.

Een huisarts vertelde dat er veel te veel bureaucratie in de zorg is. Alles moet worden vastgelegd en er is nagenoeg geen kwaliteitscontrole. Hij was ook voor samenwerking in de regio met alle zorgverleners en geen concurrentie.

Een psychiater gaf aan dat volgens hem de vraag naar psychiatrische begeleiding sterk groeit, mede gezien de ingewikkeldheid van de samenleving maar dat de budgetten sterk verlaagd zijn.  Er is geen enkele controle op kwaliteit maar wel op de administratie. 25% van zijn tijd is hij daarmee bezig. Hij vraagt om populatie bekostiging, dus een budget per wijk of praktijk.

Een zeer groot probleem dat naar voren kwam is het feit dat zowel zorgverzekeraars als de inspectie voor de zorg én instituten van alles willen controleren in tijd en aantallen maar niet de kwaliteit. Dit past bij de opmerking van een groep verpleegsters in een verpleeghuis onlangs bij een bezoek van staatssecretaris van Rijn: “Wij willen vonken, niet vinken”. Helaas was er namens de patiënten/cliënten niemand die zijn of haar mening gaf!

Wel werden de uitkomsten van een bevolkingsenquête nog naar voren gebracht waaruit o.a. bleek dat 2/3 van de bevolking wel vertrouwen in de zorg heeft, dus 1/3 niet! 75% van de bevolking wil niet 20% per jaar meer betalen voor de zorg, dan moet de belastingen maar meer bijdragen (Dit betalen wij ook zelf!!) Een belangrijk punt bij allen was de bureaucratie in de zorg, dat moet sterk verminderen!

Daarna kwamen de politieke partijen aan de beurt aan de hand van stellingen. Aanwezig waren de woordvoerders Zorg in de Tweede Kamer van de CDA, CU, D66, Groen Links, 50PLUS, PvdA, SGP, SP en VVD. De PVV liet verstek gaan.

Over de stelling “De administratie en controle in de zorg zijn onaanvaardbaar hoog“ was iedereen het wel eens. Gezegd werd dat men (de politiek!) te weinig vertrouwen heeft in de medewerkers/sters in de zorg. Applaus uit de zaal, maar… “politiek doe er dan wat aan” was het antwoord!

Met de stelling:” “Concurrentie en marktwerking de zorg vervangen door samenwerking in de zorg”  waren alle politieke partijen (behoudens de VVD!)  het eens.  Terug naar samenwerking was hierbij het motto. En van wantrouwen naar vertrouwen!

De stelling: ”Mijn politieke partij gaat door aanpassing van de wet zorgen voor 50% reductie van de administratieve lasten in de zorg” werd door iedereen onderschreven behalve door de VVD,

Naar voren werd gebracht dat het steeds maar op incidenten reageren van Tweede Kamerleden het vertrouwen in de zorg ook geen goed doet. Op de vraag van discussieleider Tom van ’t Hek of men wilde beloven hier voorzichtiger mee om te gaan, werd in het algemeen positief gereageerd.

Ten slotte de stelling:” Kwetsbare bevolkingsgroepen worden in de steek gelaten door de politiek“. Daarover kwam naar voren dat de verschillen in de WMO-uitvoering tussen gemeenten te groot is en dat er veel te veel ” lucht” in de zorg zit; die eruit moet. Zeker 30% van de bevolking is niet in staat hun zorg zelf te regisseren en te organiseren.

De heer Dijsselbloem, die namens de PvdA aanwezig was, gaf nog eens aan dat het schrappen van het eigen risico in de zorgverzekering een gat in de financiering zou scheppen van 4 miljard Euro, een bedrag toch ergens vandaan moet komen. Bijna niemand was het eens met een aanvullende stelling: “De zorg voor kwetsbare ouderen moet worden verbeterd desnoods ten koste van andere zorg”!

Het was een uitstekende bijeenkomst waar de politiek iets van kan meenemen. Veel zaken kwamen naar voren die wij als NVOG ook onderschrijven en waarvoor wij ons inzetten om dat samen met andere organisaties te veranderen. Dat neemt niet weg dat over het algemeen, mede gezien wat in andere landen gebeurt, de curatieve en langdurige zorg in Nederland van uitstekende kwaliteit is (wel erg kostbaar en veel te bureaucratisch) maar dat het altijd beter kan.

In de komende weken zullen in het kader van de verkiezingen nog regelmatig debatten hierover plaats vinden, ook in de media.

Joop Blom.

Workshop Ontwikkeling Dekkingsgraad

De Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties biedt aan leden van NVOG-lidorganisaties – en iedereen die daarvoor belangstelling heeft – dit jaar weer een tweetal mogelijkheden aan om deel te nemen aan een workshop.

In de Workshop Ontwikkeling Dekkingsgraad wordt uitleg gegeven over het begrip dekkingsgraad en de factoren die van invloed zijn op het verloop ervan. U kunt daarbij denken aan de invloed van de premie-inkomsten, de beleggingen en de kosten, maar ook van de marktrente en de actuariële grondslagen.  De gegevens daarvoor zijn te vinden in de Balans en de Staat van baten en lasten. Een door de Werkgroep ontwikkeld model berekent het effect op de dekkingsgraad en dat vormt de basis voor het trekken van conclusies.

De data waarop deze 1-daagse workshop wordt aangeboden zijn dinsdag 28 maart 2017 en dinsdag 18 april 2017 (in de zaal van het NVOG gebouw in Utrecht). Het aanvangstijdstip is 10.00 uur en de verwachting is dat we om ongeveer 15.00 uur af kunnen sluiten. In principe wordt gewerkt met een groep van maximaal 10 deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

De kosten per deelnemer bedragen € 25,00 inclusief lunch. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Een week vóór aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het programma, deelnemerslijst en een routebeschrijving naar het kantoor van NVOG in Utrecht.

Hoewel niet noodzakelijk, is het een pre als deelnemers enige kennis hebben van jaarrekeningen van pensioenfondsen of een financieel-administratieve achtergrond hebben. Leden van een belangenvereniging, die lid zijn in een verantwoordingsorgaan van hun pensioenfonds, kunnen er hun voordeel  mee doen.

Belangstellenden kunnen zich vóór 11 maart 2017 aanmelden (onder vermelding van naam, organisatie, mailadres, telefoonnummer en de datum van voorkeur) bij J. Poppelaars, e-mail jpoppelaars@kpnmail.nl. of telefoon 076-5414150.

Namens de Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties NVOG/CSO,                                                                J. Poppelaars

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 20 januari 2017.

De stand van zaken in de verpleeghuiszorg.

In februari 2015 lanceerde staatssecretaris Rijn de actie “Waardigheid en trots” voor onze ouderen. Deze actie, waarvoor enige tientallen miljoenen euro’s zijn uitgetrokken, heeft de bedoeling om te komen tot uitwisseling van goede ideeën over verbetering van zowel de zorg in verpleeghuizen als de verpleegzorg thuis tussen de ruim 2300 verpleeghuizen maar ook tussen de vele gevormde wijkteams die zorg thuis verlenen. Meer dan 2000 organisaties, verpleeghuizen en anderen ondersteunen door uitwisseling van ideeën in deze nog steeds lopende actie. Op 15 februari is er weer een groot informatiecongres hierover in Amersfoort.

In Nederland zijn in de meer dan 2300 verpleeghuizen op dit moment bijna 130.000 ouderen opgenomen. Deze kosten de samenleving per persoon € 210,- per dag (dit is een jaarlijks vastgestelde vaste vergoeding!)  Dat is € 10 miljard per jaar waarvan ongeveer 8 % door de bewoners zelf wordt betaald.
De door de regering extra uitgetrokken € 100 miljoen n.a.v. van het manifest van Hugo Borst is dus maar 1% van de kosten, een druppel op een gloeiende plaat dus.
De premie voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg bedraagt 9,65% tot een maximuminkomen van € 53.697 en is verwerkt in de eerste en tweede schijf van de IB. De opbrengsten worden ook gebruikt voor bv psychiatrische inrichtingen en andere langdurige zorg.

De solidair gefinancierde verpleeghuiszorg voor ouderen in Nederland is uniek in de wereld; nagenoeg nergens is de solidariteit met de zorgbehoevende ouderen zo groot en zo goed geregeld, daar moeten wij trots op zijn. De doelstelling van de regering is om het aantal bedden niet verder te laten groeien: ouderen moeten zo lang mogelijk thuis worden verzorgd en verpleegd. Dit mede gezien de hoge kosten die met een opname zijn gemoeid. Dat betekent wel dat de ouderen die opgenomen worden een steeds zwaarder zorg nodig hebben met alle problemen van dien.
Knelpunt is ook dat er te weinig gekwalificeerde opgeleide verplegenden zijn om deze zorg te verlenen en dat er ook te weinig jongeren kiezen voor dit prachtige beroep. Deze ontwikkeling legt een grote druk de oudere die te maken krijgt met bv. dementie en op de sociale omgeving van de oudere, maar ook op de capaciteit van de wijkverpleging. Ook daar zijn de organisatie- en capaciteitsproblemen groot.

Deze maand is door Zorginstituut Nederland in vervolg op de actie “Waardigheid en trots” het kwaliteitskader voor verpleeghuizen geïntroduceerd. Daarin wordt ook gesteld dat het vertrekpunt moet zijn: DE CLIËNT ALS MENS! De bureaucratie moet worden verminderd. De kwaliteit van het leven van de cliënt moet voorop staan. Daar is niet een norm van twee gekwalificeerde personeelsleden per 6 cliënten nodig, maar een voldoende bezetting om het leven van de cliënten door persoonsgerichte zorg en ondersteuning dragelijk te laten zijn. Daarnaast moet tevens het welzijn goed geregeld zijn. Het gaat om de optimale levenskwaliteit van de bewoners.

Als commissie zorg, welzijn en wonen van de NVOG blijven wij ook deze problematiek voor onze zorgbehoevende ouderen volgen en beïnvloeden.

Enquête internetprivacy.

Luuk Kaandorp is student aan het PCC Lyceum in Alkmaar en is momenteel bezig met het zesde jaar van het VWO. Hij moet samen met zijn klasgenoot Sjoerd Rienks een profielwerkstuk maken.

Het  werkstuk dat zij maken gaat over internetprivacy en hiervoor willen zij graag een enquête afnemen om te zien in hoeverre mensen bereid zijn om hun privacy in te leveren voor gemak.

Om ook het oudere deel van de Nederlandse bevolking in het onderzoek te kunnen betrekken, heeft Luuk ons gevraagd de enquête onder onze leden te verspreiden.

Wanneer u bereid bent om aan deze enquête mee te werken (uw gegevens blijven volledig anoniem en het invullen kost slechts een paar minuten tijd) dan klikt u op de link hieronder. Namens Luuk en Sjoerd bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!.

https://goo.gl/forms/NYqa4IPZQmeqUBVC2

NVOG en KNVG toegetreden tot de Binnenring van het Consortium Beter Oud.

Op 30 november vorig jaar heeft het nationaal Platform Ouderen (NPO), dat haar activiteiten binnenkort gaat beëindigen, het project BeterOud overgegeven aan de zorgorganisaties Vilans en Movisie.
Deze hebben besloten om een consortium op te richten van ouderen en gepensioneerden organisaties en alle organisaties die betrokken zijn bij het “ouder worden”, met als doel op het terrein van zorg, welzijn en wonen:  “De levenskwaliteit van ouderen te verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden”.

De NVOG heeft, in overleg met de KNVG, besloten samen toe te treden tot de binnenring van dit consortium, waarin de besluiten worden besproken wat er wordt aangepakt en uitgewerkt. In februari zal met de nodige publiciteit de samenwerkingsovereenkomst worden getekend.

Wij vinden het juist u hiervan nu op de hoogte te stellen. Wij komen in de loop van dit jaar regelmatig hierop verder terug.
Informatie over BeterOud kunt u vinden op www.beteroud.nl

Niewsbrief 2

Nieuwsbrief 2, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 13 januari 2017.

Discussies over de toekomst van de organisatie en financiering van de zorg.

De kranten staan er vol van. Velen zeggen dat er in de organisatie van de zorg iets moet gaan veranderen.
Ook de NVOG heeft, tezamen met collega belangenbehartigingsorganisaties voor ouderen, in maart de politieke partijen laten weten dat zij vindt dat de marktwerking in de jaarlijkse activiteiten voor het oversluiten van de zorgverzekering naar een andere uitvoerder (ruim 1 miljoen verzekerden hebben dit per 1-1-2017 gedaan!!), wat veel geld kost aan reclame en administratieve activiteiten, zou moeten worden geëlimineerd. Zelfs lazen wij artikelen waarin voorstellen naar voren kwamen om dit om te beginnen maar eenmaal per 3 jaar toe te staan. Dat zou een betere positie voor de zorgverzekeraars doen ontstaan voor de inkoop van zorg. Maar ook de zgn. marktwerking bij de inkoop van zorg zou naar onze mening moeten veranderen. En wij zien dat onze zienswijze door vele schrijvers in de kranten en zorgtijdschriften wordt gedeeld. En zelfs door de voorzitter van de vereniging van zorgverzekeraars,

André Rouvoet, zegt in de NRC van eind december dat er iets in deze wijze van marktwerking in de zorginkoop wat moet gaan veranderen. Zorgverzekeraars zijn teveel bezig met de “centen ”en niet met de kwaliteit van zorg, hetgeen hun hoofddoel naast de beheersing van de kosten van de zorg zou moeten zijn. Hij zei ook dat de politiek zich niet alleen moet bemoeien met de” verzekerdenraad” bij de zorgverzekeraars maar veel meer met wat de grote uitdagingen zijn in de zorg, zowel die in ziekenhuizen als thuis en in verpleeghuizen. Dat staat niet in de zorgparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Sommigen praten over vermindering van het eigen risico (zonder te zeggen wie dat moet betalen!). € 100,- vermindering van het eigen risico kost ruim € 800 miljoen! Dat zou een premieverhoging vragen van ongeveer € 75 per jaar. Voor degenen die het eigen risico opgebruiken een klein voordeel, maar degene die geen zorg nodig hebben moeten dan het volle bedrag van € 75,-  extra betalen!

In adviezen die in 2015 en vorig jaar aan de regering zijn uitgebracht wordt, naast de constatering dat de zorg in Nederland tot de beste van de wereld behoord maar ook tot de duurste, ook gezegd dat in de komende jaren de organisatie van de zorg alsmede de financiering daarvan daadwerkelijk moet veranderen. De vergrijzing en de steeds grotere medische mogelijkheden om het leven van de bevolking te verlengen zal, als er niets wordt veranderd, steeds grotere financiële offers vragen van de bevolkingen wellicht tot grote problemen kunnen leiden in de uitvoering van de zorg, zowel financieel als in de bezetting van alle zorgfuncties!

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de bevolking met betrekking tot preventieactiviteiten en het voorkomen van ziekte en invaliditeit zullen zeer belangrijk gaan worden. En naast het gebruik van technische hulpmiddelen zullen mantel- en vrijwilligerszorg zullen het verwachte personeelstekort in de zorg moeten gaan opvangen.

Er staan ons nog veel veranderingen te wachten. De NVOG zal dit niet alleen volgen maar ook invloed daarop trachten uit te oefenen en namens en voor de lidorganisaties en hun leden haar best doen om de komende jaren een en ander in goed vaarwater te houden. Wij zullen er dit jaar nog dikwijls op terugkomen.

e-Health

eHealth blijft voor veel mensen een ongrijpbaar iets. Dat is jammer want veel toepassingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook om langer zelf de regie te kunnen voeren zijn eHealth toepassingen belangrijk.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure ontwikkeld waarin een aantal voorbeelden van eHealth toepassingen in de zorg wordt getoond.

De digitale versie van de brochure “e-health zorg van nu” hebben wij onder “Links” op onze website gezet maar u kunt de brochure (pdf) ook hier downloaden. Wellicht een goed idee om de leden van uw organisatie via uw eigen nieuwsbrief / ledenblad / website te wijzen op de brochure.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 6 januari 2017.

NVOG pleit voor brede samenwerking

In het Algemeen Dagblad en verschillende aan het AD gelieerde regionale bladen is een artikel verschenen naar aanleiding van een interview met NVOG voorzitter Jaap van der Spek. Hoewel nogal wat feiten door elkaar zijn gehaald, is de boodschap wel overgekomen dat oplossingen voor het pensioenstelsel alleen maar mogelijk zijn als jongeren en ouderen elkaar weten te vinden. De NVOG zoekt met de andere organisaties in de pensioenwereld naar mogelijkheden waar zowel gepensioneerden als daarop volgende generaties baat bij hebben. We moeten voorkomen dat politici en media de generaties tegen elkaar uitspelen. Daar wordt niemand beter van. Dat was de achterliggende gedachte van onze voorzitter in de beantwoording van de vragen van de journalist

Het artikel kunt u hier lezen.

Nieuwe uitkeringsbedragen per 01-01-2017

Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per deze datum. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. De uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 vindt u in het overzicht hieronder.

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017.