Nieuwsbrief 55

Nieuwsbrief 55, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 22 december 2017.

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De volgende NVOG nieuwsbrief verschijnt vrijdag 12 januari 2018.

Nogmaals Pact voor de ouderenzorg.

Zoals de voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit de heer Joop Blom in de nieuwsbrief van vorige week al meldde, stuurde minister Hugo de Jonge van VWS onlangs een uitvoerige brief van 8 kantjes aan de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende het Pact voor de ouderenzorg. NVOG en KNVG hebben middels een brief de minister laten weten hieraan graag mee te doen.

Voor wie alles eens rustig wil nalezen, staan hieronder de volgende links:

Brief van min. De Jonge aan de Tweede Kamer

Brief van KNVG/NVOG aan min. de Jonge

NVOG en Europa.

AGE Platform Europe is een Europees netwerk van non-profit organisaties van en voor mensen van 50 jaar en ouder, dat tot doel heeft de belangen van de 190 miljoen 50+ burgers in de Europese Unie te bevorderen en om het bewustzijn te verhogen over de kwesties die voor hen van bijzonder belang zijn NVOG wordt in dit overlegorgaan vertegenwoordigd door mevrouw Regine Matthijsen.

Het platform heeft recentelijk het handboek “Older persons’ Self-Advocacy Handbook” gepresenteerd. In dit handboek zijn alle in de afgelopen maanden door de AGE Taskforce behandelde punten, handelingen en rechten uitgewerkt.

Het is bemoedigend te zien dat ook de EU Commissie dit handboek zeer apprecieert. Het zal tevens de basis zijn voor de voorbereidingen van AGE Taskforce voor de EU Parlementsverkiezingen begin 2019.

U kunt het handboek hier inzien. Meer artikelen over NVOG en Europa leest in in onze nieuwsbrief 42 en nieuwsbrief 17.

Verzet tegen PIN-only beleid gemeenten.

Het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) heeft regelmatig aandacht geschonken aan het PIN Only beleid van gemeenten. In de laatste vergadering is besloten dat het MOB aan de VNG en het IPO (Interprovinciaal overleg) per brief laten weten dat het niet meer accepteren van contant geld  onacceptabel is. De brieven aan beide instanties zijn deze week verzonden.

Tevens was besloten dat onze vertegenwoordiger in het MOB, de heer Cees van Tiggelen, een interview zou geven aan het blad Binnenlands Bestuur, dat veel gelezen wordt door burgemeesters, wethouders, raadsleden en beleids ambtenaren. Het artikel kunt u hier lezen.

Op de website van Binnenlands Bestuur staat een (ruime) samenvatting van het artikel/interview. Daarin wordt ook de betrokkenheid van onze vereniging bij het MOB vermeld.

SER themabrief.

De SER publiceerde deze week weer haar Themabrief Pensioenen en AOW. U kunt de webversie van de themabrief hier lezen.

Nieuwsbrief 54

Nieuwsbrief 54, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 15 december 2017.

Pact voor de ouderenzorg.

Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport de portefeuille langdurige zorg op zich heeft genomen. De brief was gericht aan het parlement waarin het een “Pact” aankondigt over de ouderenzorg in Nederland.

Wij waren zeer verrast over deze brief zo kort na het aantreden van het nieuw kabinet. Hieruit valt af te leiden dat de constante druk op de regering en de Tweede Kamer, mede vanuit de ouderen- en gepensioneerden organisaties, waaronder NVOG en KNVG, om meer te doen voor de ouderen in Nederland is gehoord en begrepen. Eindelijk!!

De minister wil een zgn. “Pact” vormen vanuit het ministerie met alle organisaties die de belangen van ouderen behartigen om aan de dreigende situatie van ontoereikende zorg, welzijn en wonen een eind te maken.  Ook de problematiek die eenzaamheid met zich meebrengt staat hoog op zijn agenda. Hij wil al in het eerste kwartaal van 2018 al  tot een breed gedragen “Pact voor de ouderenzorg” komen. Uiteraard hebben NVOG en KNVG  de minister laten weten dat zij zich daarbij willen aansluiten en eraan mee willen werken.

Met veel van de ouderen gaat het gemiddeld goed in Nederland: 89% van de 65-75-jarigen en 86% van de 75-plussers zegt gelukkig te zijn. Maar degenen die dit niet zijn behoeven ondersteuning. Dat kan zijn vanuit de professionele zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook vanuit vrijwilligers-organisaties. In veel steden en wijken zijn al zgn. zorg coöperaties opgericht vanuit het vrijwilligerswerk om ouderen te ondersteunen. Echter ook die hebben wel een goede begeleiding nodig. Daar wil de minister aan werken, tezamen met ons!

Dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. vraagt zeker ook voor alleenstaanden grote inspanningen (in 2016 waren 4 op de 10 vrouwen van 65 jaar en ouder en 2 op de 10 mannen alleenstaand!_  Zij behoeven ook begeleiding.  Relatief veel ouderen zijn eenzaam, of zij nu nog een partner hebben of alleenstaand zijn. Dat moet niet kunnen in ons welvarend Nederland!
Als ouderen langer thuis wonen moet ook de woon- en leefomgeving hierbij passen.

Ook moet gewerkt worde aan verbetering van de positie van de mantelzorger. Zij zorgen er mede voor dat er minder (dure) professionele hulp nodig is. Dat vraagt wel een goede begeleiding en waardering, meer dan er nu gebeurt!

Zomaar een paar punten uit deze brief van 8 kantjes.
Wij zullen er mede voor zorgen om samen met de minister en andere organisaties de komende jaren de positie van de oudere in het algemeen en de zorgbehoevende ouderen in het bijzonder te verbeteren.
Een uitstekend begin van  deze nieuwe regering!  U hoort nog van ons.

Nieuwsbrief 53

Nieuwsbrief 53, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 8 december 2017.

KNVG en NVOG op weg naar verdere samenwerking.

Een aantal jaren geleden besloten de besturen van KNVG en NVOG om intensiever samen te gaan werken. Besloten werd die samenwerking van onderop vorm te geven, namelijk via de verschillende commissies die voor beide organisaties actief zijn.

Sindsdien heeft die samenwerking in deze commissies stevig vorm gekregen. In een brief aan de lidverenigingen melden de voorzitters van beide organisaties Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG), dat de samenwerking zo goed verloopt, dat hij het komend jaar verder ontwikkeld zal worden.

De resultaten
In gezamenlijk overleg werden de afgelopen maanden adviezen uitgebracht op deze terreinen:
• Een gemeenschappelijk toetsingskader rond de vraag waaraan toekomstige pensioenhervormingen moeten voldoen.
• De introductie van een alternatief voor de risicovrije rente, zoals die nu nog wordt gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen.
• KNVG en NVOG introduceerden de Macro Stabiele Rentevoet (MSR) als alternatief.
• Gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot het regeerakkoord en de effecten daarvan op de positie van ouderen.

De beide voorzitters laten in hun brief weten dat ze voort willen gaan op dit pad van intensieve samenwerking. Opgeteld hebben KNVG en NVOG 300.000 leden.

Hoe staat het met het “Zorgpact”?

In november 2016 werd in het kader van de zorg naar 2030 op verzoek van de regering aan de ministers van VWS en onderwijs het advies uitgereikt: “Anders kijken, anders leren anders doen, grensoverschrijdend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk.”

De bedoeling was om het opleiden voor werkers in de zorg, van hoog tot laag, op een andere en modernere leest te schoeien. Dit ook omdat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid onder grote druk staat en de opleiding van zorgmedewerkers niet meer adequaat is. Praktijk en opleiding moeten veel dichter bij elkaar worden gebracht.

In januari van dit jaar werd het project “Zorgpact” ten doop gehouden om de adviezen ten uitvoer te brengen. Doekle Terpstra werd hiervan de trekker en activator. De doelstelling van het project is om lokaal en regionaal HBO en MBO onderwijsinstellingen voor verzorgende en verplegende beroepen veel meer te laten samenwerken. Dat klink eenvoudig, maar dat is het niet!

Deze week was in Amersfoort de eerste bijeenkomst van deelnemers aan lokale samenwerkings-projecten. In de afgelopen maanden zijn bijna honderd van deze projecten gestart. Men kon van elkaar leren en ervaringen uitwisselen en dat werd volop gedaan. Ik heb een paar van de sessies bijgewoond en ervaarde het enthousiasme van zowel opleiders, vertegenwoordigers van zorginstanties en leerlingen voor de nieuwe vormen van leren en de samenwerking hiervoor in de regio. Sommige regio’s gingen daar erg ver in, b.v. lesgeven in zorginstellingen en ziekenhuizen.

En de tweede doelstelling zal straks worden: ook het bijscholen van de reeds in de zorg werkende medewerkers/sters.

Zoals al gezegd, de zorg, dus ook de ouderenzorg, verandert snel door veranderde inzichten en digitalisering. Daarnaast zullen er in de komende jaren tienduizenden nieuwe verzorgenden en verplegenden per jaar nodig zijn om de steeds grotere vraag aan zorg aan te kunnen. Het is een mooi vak dat dikwijls onvoldoende bekend is. Als dit niet gebeurt, ontstaat er echt een probleem in Nederland.

In hun slotwoord gaven de minister van VWS  Hugo de Jonge en de staatssecretaris Paul Blokhuis, (die samen naar Amersfoort waren gekomen om het belang van Zorgpact te benadrukken) dat zij niet direct een grote veranderingen in de wetgeving in de zorg nastreven maar de zorg zal wel anders georganiseerd moeten worden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de medewerkers/sters in de zorg maatwerk kunnen leveren.

Daarvoor is geen regelgeving nodig maar enthousiasme en vakkennis. Minister de Jong zei ook dat de komende jaren 3 van de 10 afstuderende van HBO en MBO voor van zorgopleidingen afkomstig moeten zijn willen wij geen problemen krijgen in de  bezetting  van zorgfuncties.

Kijk eens op www.zorgpact.nl om meer over dit project en de goede voorbeelden te weten te komen

Joop Blom,
voorzitter commissies Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

Nieuwsbrief Pensioenen.

De Nederlandsche Bank heeft haar nieuwsbrief pensioenen december 2017 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Nieuwsbrief 51

Nieuwsbrief 51, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 24 november 2017.

Topmannen van VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis geven hun visie.

In de Volkskrant van 11 november stond een opmerkelijk interview met de bestuursvoorzitters van de 4 grote zorgverzekeraars. Een aantal uitspraken uit dit lange interview:

“De zorg is een koekoeksjong dat de andere overheidsuitgaven het nest uitdrukt”

‘Wij gaan richting onbetaalbaarheid van de zorg”

“Welke burger weet nu dat hij 5700 Euro aan zorgkosten per jaar betaald?”.

“De betalingsbereidheid neemt af. De kwetsbaren in onze samenleving worden daarvan de dupe, want zij hebben de zorg nodig. De solidariteit tussen gezonde en minder gezonde mensen-of tussen arm en rijk-moet in stand blijven, dat is een maatschappelijke basisvoorwaarde“.

“Ik merk wel dat zorgaanbieders steeds meer bereid zijn na te denken over de vraag hoe de kosten omlaag kunnen. De zorgkosten blijven stijgen, de wachtkamer wordt voller, de krapte in personeel neemt toe. Die druk helpt als je ingrijpende maatregelen moet nemen. Wij moeten de zorg slimmer organiseren”.

“De zorg moet doelmatiger. Veel zorg kan gewoon bij de patiënt thuis plaatsvinden. Dat scheelt enorm in de kosten en is in veel gevallen fijner voor de patiënten. Zodra de patiënt een ziekenhuis binnenloopt begint de teller te lopen“.

“Veel prikkels in de zorg zijn verkeerd. Hoe meer behandelingen, hoe hoger de verdiensten. Daarom verlenen artsen en zorginstellingen in Nederland veel te veel zorg. Eén van mijn oneliners is: “Het gaat meestal vanzelf over, tenzij je er op tijd bent”.

“Wij zien dat arts en patiënt samen een betere behandelkeuze maken als de arts meer tijd besteedt aan de patiënt. Meer overleg tussen arts en patiënt leidt bijvoorbeeld tot 16% minder galblaasoperaties, omdat medicijnen of een andere behandeling ook tot gewenst resultaat leiden”.

“De gezondheidszorg is gewend dat er altijd maar geld bijkomt. Er is nooit een prikkel geweest te letten op efficiëntie. Er is te weinig ervaring met bezuinigen. Kleinere huisartsenpraktijken zijn er niet zomaar. Al wij de huisartsen een hogere vergoeding geven en een kleinere praktijk, gaan ze niet automatisch hun gedrag veranderen en minder doorverwijzen. Zo’n gedragsverandering moeten we één-op-één afspreken, huisarts voor huisarts”.

Maar het klapstuk is wel de volgende uitspraak:

“Het zal wel tot een hoop controverse leiden, maar ik durf de stelling aan dat er op langere termijn 20 tot 25% “lucht” zit in de zorg. Zoveel geld geven wij onnodig uit. Dat komt door een combinatie van “zo doen wij het altijd”-gewoonten, verkeerde financiële prikkels waarbij extra behandelingen tot meer inkomsten leiden en door onnodige diagnoses en inefficiënties”.

Lees ook de brief die NVOG/KNVG vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd; daar dragen wij ook een aantal oplossingen aan, die wellicht de zorgverzekeraars nog niet aandurven, daar moet de regering het voortouw in nemen en dat hebben zij niet gedaan in het regeerakkoord.

Voorstel ouderenorganisaties voor betere bescherming consumenten aanvaard tijdens MOB overleg.

De seniorenorganisaties KBO-PCOB, NOOM en NVOG zijn gezamenlijk via één vertegenwoordiger (de heer Cees van Tiggelen) lid van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).

Het MOB staat onder voorzitterschap van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank. Onder het MOB functioneert een drietal werkgroepen, namelijk Efficiency en Europese Zaken, Veiligheid alsmede Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. Van deze laatste werkgroep is de vertegenwoordiger van de in aanhef genoemde seniorenorganisaties de voorzitter. Leden van het MOB zijn aanbieders en (vertegenwoordigers van) gebruikers van het betalingsverkeer.

Begin deze week is overleg geweest over de implementatie en voorlichting van PSD2 (Payment Service Directive). Ook het onderwerp pin-only gemeenten is besproken. Van Tiggelen meldde ons dat het door hem namens de ouderenorganisaties aangeboden voorstel inzake betere bescherming van consumenten bij psd2 is aanvaard: het werd sympathiek en met name constructief gevonden. In de komende weken vinden gesprekken met banken plaats hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. Afronding vóór behandeling van het wetsvoorstel in Tweede kamer wordt medio febr. 2018 verwacht.

De tussentijdse rapportage inzake geldautomaten wordt ook volgend jaar nog herhaald.

Voor wat betreft het PIN-only beleid gemeenten: het MOB heeft de VNG en IPO (Inter provinciaal Overleg), met cc aan de ministers van financiën en binnenlandse zaken, een brief gestuurd met het uitdrukkelijk verzoek om ook contant geld bij gemeentebalie te blijven aanvaarden en daarover ook te communiceren.

Het verslag van het MOB-overleg kun u lezen op de website van DNB.

Begroting VWS 2018 en het regeerakkoord.

In de nieuwsbrieven hebben wij al regelmatig informatiegegeven over de begroting van het ministerie van VWS en hetgeen in het regeerakkoord over de zorg is opgenomen.

Wij vinden het jammer dat in het regeerakkoord met betrekking tot de toekomst geen oplossingen zijn gegeven voor de steeds maar hogere kosten van de zorg en het feit dat door de vergrijzing in Nederland de toegang tot de zorg in de komende jaren een probleem zal worden.

In week 50 (11 t/m 15 december) zal de Tweede Kamer met de ministers De Jonge en Bruins discussiëren over de begroting en het regeerakkoord. Er is nu hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden die in de commissie VWS zijn benoemd. Deze brief kan hier worden gedownload.

Wij zullen u over de resultaten van deze discussie uiteraard informeren.

Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief 52, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 1 december 2017.

NVOG stuurt brief aan commissie SZW.

Vanochtend heeft NVOG, samen met KNVG, een brief gestuurd aan de vaste kamercommisie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Met deze brief vragen wij de commissie aandacht te geven aan een viertal punten die belangrijk zijn voor de hervorming van het pensioenstelsel. Niet alleen belangrijk voor de gepensioneerden van nu maar ook voor de generaties die na ons komen. Het kunnen meediscussiëren bij toekomstige hoorzittingen is één van die vier aandachtspunten. De wensen van NVOG/KNVG worden toegelicht in een bijlage van de brief.

U leest de brief aan de commissie van SZW hier.

De eigen bijdragen voor WMO en WLZ.

Gaan de eigen bijdragen veranderen?
In het regeerakkoord zijn voorstellen opgenomen om de eigen bijdragen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Langdurige zorg aan te passen.

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
In de afgelopen jaren is al veel discussie gevoerd over het feit dat iedere gemeente zelf de eigen bijdragen (vast of inkomensafhankelijk) voor het gebruik maken van WMO-voorzieningen kan vaststellen. Ook de NVOG heeft zich bij deze discussie aangesloten. In het regeerakkoord is nu voorgesteld dat er per 1-1-2019 (dus nog één jaar wachten!)  door alle gemeenten een uniforme bijdrage wordt ingevoerd. Deze bedraagt € 17,50 per 4 weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen en de hoeveelheid zorg die men vanuit de WMO ontvangt.
Een uitzondering geldt voor de eigen bijdrage voor beschermd wonen. Daar wordt wél rekening gehouden met het inkomen en een eventueel vermogen door bijtelling van 4% van dit vermogen (was 8%!)  De gemeente blijft zelfverantwoordelijk voor de inhoud van de zorg die men kan verstrekken.

De WLZ (Wet Langdurige Zorg).
Enige jaren geleden is voor berekening van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de WLZ een zgn. vermogensbijtelling ingevoerd. Dit heeft destijds geleid tot veel commotie en zelfs acties vanuit notarissen om vermogen weg te schenken voordat men wordt opgenomen in een verpleeghuis. Voor de berekening van de eigen bijdrage werd het inkomen verhoogd met 8% van het vermogen.
Voorgesteld wordt in het regeerakkoord op per 1-1-2019 deze 8% te verlagen tot 4%.

Er bestaat een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigenbijdrage (minimaal € 160,60 en maximaal € 842,80 per maand) wordt berekend in de eerste 6 maanden van de opname en ook als er nog een partner aanwezig is die nog thuis woont. De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.312,60 per maand. Voorgesteld wordt om de genoemde 6 maanden vanaf 1-1-2017 te vervangen door 4 maanden.
Tevens wordt in de berekening van de eigen bijdrage een verandering doorgevoerd die zal leiden tot een lagere enige bijdrage.
Wij wachten de besluiten hierover in de Tweede Kamer af.

Waar komt een minister president nog bij de gepensioneerden?

Jongstleden maandag heb ik in Praag, tijdens een congres van vertegenwoordigers van alle Tsjechische gepensioneerden-organisaties, mogen vertellen hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit en waar we nu tegenaan lopen. Andere landen willen graag leren van wat Nederland heeft bedacht, maar ook wat de valkuilen zijn.

Een bijzondere bijeenkomst. Op het moment dat een nieuw parlement en een nieuwe (minderheids-)regering zijn gekozen, organiseren de gepensioneerden in Tsjechië een grote bijeenkomst waar (nieuwe) parlementariërs en relevante ministers worden uitgenodigd om hen wegwijs te maken in kwesties waar ouderen mee te maken hebben. Net als bij ons: (staats-)pensioenen,  inkomen en koopkracht, zorg, welzijn en wonen.  We hebben in Nederland recent een nieuw kabinet en vanaf maart een nieuw parlement. Goed om ook eens bij ons zo’n ‘kennismakings-bijeenkomst’ te organiseren.

Onder de toehoorders, maar hij hield ook zelf een verhaal, was de nieuwe minister president Andrej Babis. In het voorjaar is het Tsjechische parlement ontbonden, omdat de toenmalige minister van financiën, dezelfde Babis, mogelijk fraude zou hebben gepleegd. De zeer rijke Babis, zou met zijn vele bedrijven ook overheidswerk hebben gedaan. De verkiezingen pakten echter juist in het voordeel uit van deze rechts georiënteerde zakenman, die als minister van financiën voor de Tsjechische economie en de overheidsfinanciën wel heel veel goeds heeft gedaan.

Omdat niemand van de andere partijen met zijn partij ANO (betekent ‘ja’) een regering wilde vormen is er nu een minderheidskabinet, bestaande uit 19 experts (op ministerieel relevante gebieden) en 5 mensen uit de partij ANO. De gepensioneerden hebben het in Tsjechië met een staatspensioen, naar rato van het genoten betaalde inkomen vroeger, niet best. Veel mensen moeten met een pensioen van onder de € 400,= per maand rondkomen, terwijl de levensstandaard langzamerhand opklimt naar die van West-Europa. Jongere mensen kunnen al voor een aanvullend pensioen sparen, maar het is op vrijwillige basis. Soort derde pijler dus. Vandaar de belangstelling van gepensioneerden voor ons stelsel: voor hun kinderen en de toekomst van hun land.

Jaap van der Spek, voorzitter NVOG

Presentaties Algemene Vergadering NVOG

De presentaties die de verschillende sprekers op de Algemene Vergadering van 22 november j.l.  hebben laten zien, staan op de NVOG website onder “Publicaties”. Klik hier om de presentaties te bekijken.