Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief 52, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 1 december 2017.

NVOG stuurt brief aan commissie SZW.

Vanochtend heeft NVOG, samen met KNVG, een brief gestuurd aan de vaste kamercommisie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Met deze brief vragen wij de commissie aandacht te geven aan een viertal punten die belangrijk zijn voor de hervorming van het pensioenstelsel. Niet alleen belangrijk voor de gepensioneerden van nu maar ook voor de generaties die na ons komen. Het kunnen meediscussiëren bij toekomstige hoorzittingen is één van die vier aandachtspunten. De wensen van NVOG/KNVG worden toegelicht in een bijlage van de brief.

U leest de brief aan de commissie van SZW hier.

De eigen bijdragen voor WMO en WLZ.

Gaan de eigen bijdragen veranderen?
In het regeerakkoord zijn voorstellen opgenomen om de eigen bijdragen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Langdurige zorg aan te passen.

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
In de afgelopen jaren is al veel discussie gevoerd over het feit dat iedere gemeente zelf de eigen bijdragen (vast of inkomensafhankelijk) voor het gebruik maken van WMO-voorzieningen kan vaststellen. Ook de NVOG heeft zich bij deze discussie aangesloten. In het regeerakkoord is nu voorgesteld dat er per 1-1-2019 (dus nog één jaar wachten!)  door alle gemeenten een uniforme bijdrage wordt ingevoerd. Deze bedraagt € 17,50 per 4 weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen en de hoeveelheid zorg die men vanuit de WMO ontvangt.
Een uitzondering geldt voor de eigen bijdrage voor beschermd wonen. Daar wordt wél rekening gehouden met het inkomen en een eventueel vermogen door bijtelling van 4% van dit vermogen (was 8%!)  De gemeente blijft zelfverantwoordelijk voor de inhoud van de zorg die men kan verstrekken.

De WLZ (Wet Langdurige Zorg).
Enige jaren geleden is voor berekening van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de WLZ een zgn. vermogensbijtelling ingevoerd. Dit heeft destijds geleid tot veel commotie en zelfs acties vanuit notarissen om vermogen weg te schenken voordat men wordt opgenomen in een verpleeghuis. Voor de berekening van de eigen bijdrage werd het inkomen verhoogd met 8% van het vermogen.
Voorgesteld wordt in het regeerakkoord op per 1-1-2019 deze 8% te verlagen tot 4%.

Er bestaat een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigenbijdrage (minimaal € 160,60 en maximaal € 842,80 per maand) wordt berekend in de eerste 6 maanden van de opname en ook als er nog een partner aanwezig is die nog thuis woont. De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.312,60 per maand. Voorgesteld wordt om de genoemde 6 maanden vanaf 1-1-2017 te vervangen door 4 maanden.
Tevens wordt in de berekening van de eigen bijdrage een verandering doorgevoerd die zal leiden tot een lagere enige bijdrage.
Wij wachten de besluiten hierover in de Tweede Kamer af.

Waar komt een minister president nog bij de gepensioneerden?

Jongstleden maandag heb ik in Praag, tijdens een congres van vertegenwoordigers van alle Tsjechische gepensioneerden-organisaties, mogen vertellen hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit en waar we nu tegenaan lopen. Andere landen willen graag leren van wat Nederland heeft bedacht, maar ook wat de valkuilen zijn.

Een bijzondere bijeenkomst. Op het moment dat een nieuw parlement en een nieuwe (minderheids-)regering zijn gekozen, organiseren de gepensioneerden in Tsjechië een grote bijeenkomst waar (nieuwe) parlementariërs en relevante ministers worden uitgenodigd om hen wegwijs te maken in kwesties waar ouderen mee te maken hebben. Net als bij ons: (staats-)pensioenen,  inkomen en koopkracht, zorg, welzijn en wonen.  We hebben in Nederland recent een nieuw kabinet en vanaf maart een nieuw parlement. Goed om ook eens bij ons zo’n ‘kennismakings-bijeenkomst’ te organiseren.

Onder de toehoorders, maar hij hield ook zelf een verhaal, was de nieuwe minister president Andrej Babis. In het voorjaar is het Tsjechische parlement ontbonden, omdat de toenmalige minister van financiën, dezelfde Babis, mogelijk fraude zou hebben gepleegd. De zeer rijke Babis, zou met zijn vele bedrijven ook overheidswerk hebben gedaan. De verkiezingen pakten echter juist in het voordeel uit van deze rechts georiënteerde zakenman, die als minister van financiën voor de Tsjechische economie en de overheidsfinanciën wel heel veel goeds heeft gedaan.

Omdat niemand van de andere partijen met zijn partij ANO (betekent ‘ja’) een regering wilde vormen is er nu een minderheidskabinet, bestaande uit 19 experts (op ministerieel relevante gebieden) en 5 mensen uit de partij ANO. De gepensioneerden hebben het in Tsjechië met een staatspensioen, naar rato van het genoten betaalde inkomen vroeger, niet best. Veel mensen moeten met een pensioen van onder de € 400,= per maand rondkomen, terwijl de levensstandaard langzamerhand opklimt naar die van West-Europa. Jongere mensen kunnen al voor een aanvullend pensioen sparen, maar het is op vrijwillige basis. Soort derde pijler dus. Vandaar de belangstelling van gepensioneerden voor ons stelsel: voor hun kinderen en de toekomst van hun land.

Jaap van der Spek, voorzitter NVOG

Presentaties Algemene Vergadering NVOG

De presentaties die de verschillende sprekers op de Algemene Vergadering van 22 november j.l.  hebben laten zien, staan op de NVOG website onder “Publicaties”. Klik hier om de presentaties te bekijken.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.