NVOG: Niet korten, wel indexeren.

Ondersteun deze oproep en teken de petitie bij  www.mijnpensioenpetitie.nl.

Bestuur De Senioor Schoonoord-DeKiel-Zweeloo e.o.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geacht bestuur,

zoals u weet zijn KNVG en NVOG al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.

Vanwege het uitblijven van enig succes zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin worden de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat KNVG en NVOG wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.
Wij vragen  u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus familieleden en vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei.

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Visser

coördinator communicatie en pr

Lees verder

Neutie Schieten

Woensdagmiddag 17 april is er gestreden om de wisselbokaal tijdens het “neutie schieten”.

Er waren die middag 26 leden die  voor een groot gedeelte hiermee kennis gemaakt hebben.

Het was een geslaagde middag met veel gezelligheid en spanning.

De winnaar van deze middag dhr. F. Hoogenberg heeft de wisselbeker in ontvangst genomen, de tweede prijs was voor dhr. J. Boer met 1 punt voorsprong op dhr. P. v/d Lind.

De poedelprijs was voor dhr. J. Bouwman. Het is een geslaagde middag geweest en voor herhaling vatbaar.

Lees verder

Nieuwsbrief 16

Dag leden van De Senioor,

Hierbij is de vraag gesteld door de NVOG om de pensioen petitie “Niet korten wel indexeren”te ondertekenen.

Deze oproep wil ik graag onderstrepen en teken daarom de petitie.

Arie Aardema

voorzitter De Senioor Schoonoord – De Kiel – Zweeloo e.o.

Lees verder

Nieuwsbrief 15

vrijdag 19 april 2019

75-Plussers en het verlengen van het rijbewijs.

Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun rijbewijs. Zoals eerder aangekondigd verbetert het CBR de voorlichting over dit onderwerp. Vanwege drukte bij het CBR wordt sinds kort mensen van 75 jaar en ouder, 5 maanden voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht gestuurd met het advies online een Gezondheidsverklaring in te vullen. In alle uitingen wordt nu verwezen naar http://www.cbr.nl/75plus, een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden. Op die webpagina legt het CBR met filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs te verlengen.

Er zijn echter nog veel 75-plussers die om welke reden dan ook geen toegang tot internet hebben. En hoewel deze groep mensen wellicht door anderen met het digitaal aanvragen kunnen worden geholpen, zullen sommigen de verlengingsaanvraag schriftelijk moeten (blijven) doen.

Het CBR zegt dat de verlengingsaanvraag nog steeds schriftelijk kan worden gedaan, dat is niet veranderd. Kan of wil men de aanvraag niet online doen, dan is er een aantal mogelijkheden om een papieren formulier Gezondheidsverklaring te kopen (zie https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm).

De papieren formulieren Gezondheidsverklaring kunnen bij de meeste gemeenten en de CBR-examencentra Amsterdam, Arnhem, Assen, Rijswijk en Eindhoven worden gekocht. Ook kan het via de webshop https://pgv.cbr.nl/ worden besteld. De toelichting die bij het papieren formulier wordt geleverd, geeft aan welke informatie het CBR nodig heeft om de verlenging te regelen.

 

Repping, de man die alle bewezen onzinzorg uit de ziekenhuizen moet schrappen.

Sjoerd Repping is door de zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om “kwartiermaker, Zorg evaluatie en Gepast Gebruik” te worden bij het Zorginstituut. Hij ziet het als zijn missie om een einde te maken aan de zgn. “Onzinzorg” in de ziekenhuizen. Hij was hiervoor hoogleraar aan de AMC.

Hij is ervan overtuigd dat de zorg op dit moment staat op het kantelpunt van een denkomslag. Over 5 jaar zullen wij terugkijken op de afgelopen jaren en denken: hé, deden wij dit vroegen zo?

Het huidige zorgsysteem, gebaseerd op concurrentie en marktdenken, moet plaats maken voor samenwerking met vaststaande protocollen. Er zijn nu verkeerde financiële prikkels die belonen voor het aantal behandelingen en niet op de resultaten daarvan.

Een en ander komt voort uit het zgn. “hoofdlijnenakkoord, dat het ministerie met de zorgverleners heeft gesloten om de kostenstijging in de zorg in de hand te houden. Dat is goed voor de Nederlandse economie maar nog meer voor de verzekerden, die de premie moeten opbrengen.

De gezondheidszorg is niet meer zwart wit: “Ik ben ziek, ik word behandeld, ik word beter”, maar veel meer is het: “Je leeft, er is iets met je, wat kunnen wij allemaal doen, wat is belangrijk voor jou en op welke informatie baseren wij dat. Wetenschappelijke onderbouwing moet de ervaringsoplossingen van artsen gaan vervangen.

Volgens Repping is voor ongeveer de helft van alle behandelingen onvoldoende bewijs dat die behandeling zin heeft. Dit betekent overigens niet dat die behandelingen niet nuttig zijn, maar van een groot deel weten wij gewoon nog onvoldoende.

Al eerder schreven wij dat grote veranderingen in de medische zorg te verwachten zijn, mede om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit is weer een voorbeeld hoe de gezondheidszorg en het ministerie van VWS samen bezig zijn dit ook daadwerkelijk te bereiken.

Deze bijdrage is geschreven naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 15 april.

 

Nieuwsbrief 14

vrijdag 12 april 2019

De website van BeterOud is vernieuwd!

De website van BeterOud is vernieuwd. Op 25 maart 2019 werd de nieuwe homepage feestelijk onthuld.

Wat doet BeterOud?

Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Kenmerkend voor de BeterOud-aanpak zijn onder meer de multidisciplinaire aanpak (‘Samen werken aan wonen, zorg en welzijn’) en de betrokkenheid van ouderen zelf (‘niets over ons, zonder ons’).

KNVG en NVOG maken deel uit van het consortium, tezamen met 11 andere partijen. Onze twee vertegenwoordigers zijn onder meer betrokken bij het onderwerp Preventie.

Doelen website BeterOud

De website beteroud.nl helpt organisaties,profes­sionals en actieve ouderen bij het ont­wik­ke­len, verspreiden en toepassen van ver­nieu­wingen in zorg en onder­steuning van ouderen. De website bevat daarvoor tal van projecten, artikelen en tools, gerangschikt op thema’s. Per maand trekt de website circa 15.000 bezoekers, onder wie professionals in zorg en ondersteuning van ouderen (50%), actieve ouderen (15%), vrijwilligers (10%) en mantelzorgers (5%).

Wat is nieuw?

De vernieuwde website is overzichtelijker ingedeeld en toegankelijker gemaakt, met name voor ouderen. Zo is er rekening gehouden met contrast op de website en toegankelijkheid met voorleessoftware. Ook is duidelijker gemaakt wat samenwerking met BeterOud kan opleveren. De thema’s zijn ingedeeld volgens de meetlat van ouderen zelf; wat zij zelf belangrijk vinden. Verder is de website nu geoptimaliseerd voor verschillende schermen en is preventie als thema toegevoegd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte zijn van de activiteiten die BeterOud voor ons ouderen ontplooid? De nieuwsbrief is daarvoor het ideale middel. U kunt zich hier aanmelden voor de BeterOud nieuwsbrief.

 

Age Europe nieuwsbrief

Age Platform Europe, de organisatie die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt en waarin ook NVOG is vertegenwoordigd, heeft de nieuwsbrief van de maand april uitgebracht. U kunt deze nieuwsbrief (Engelstalig) lezen door hier te klikken.

 

Wijziging datum Algemene Vergadering

In de extra Algemene Vergadering van 15 maart jl. in Arnhem is besloten de geplande Algemene Vergadering van 22 mei te verplaatsen naar woensdag 5 juni. De bijeenkomst zal worden gehouden in Culemborg in het gebouw van UniePlaza.

’s Ochtends zal de laatste NVOG vergadering worden gehouden; in de middag willen we de dag besluiten met een gezamenlijke vergadering met KNVG. KNVG houdt haar laatste Algemene Vergadering ook in de ochtend in hetzelfde gebouw.

Van twee tegen elkaar liggende zalen wordt tijdens de middagpauze de flexibele wand weggehaald zodat ’s middags in één zaal verder kan worden vergaderd.

Het gaat voor beide verenigingen om een reguliere Algemene Vergadering, waarin besluiten worden genomen met betrekking tot de fusie NVOG/KNVG. De stukken voor de vergadering worden uiterlijk 4 weken vóór 5 juni aan de deelnemers toegezonden.

 

Verslag Congres Pact voor de Ouderenzorg

Op onze website staat een verslag van het op 28 maart gehouden congres “Aan tafel met Pact voor de Ouderenzorg”. Onderaan het tekstgedeelte op de website staat een link naar het verslag waarin een aantal foto’s zijn opgenomen.

 

Nieuwsbrief 13

vrijdag 5 april 2019

Verslag Themadag Zorg

Op 27 maart werd in Arnhem de KNVG/NVOG Themadag Zorg gehouden. Jan Pouw van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen heeft van deze dag een mooi verslag gemaakt dat wij u hierbij aanbieden. De dag wordt per programma-onderdeel doorgenomen en in de tekst zijn links opgenomen waarmee u kunt doorklikken naar de verschillende presentaties. Tussen de tekstgedeelten zijn een paar foto’s geplaatst. Van het verslag is een pdf document gemaakt dat u met de hierna aangegeven link kunt downloaden naar uw pc, laptop, tablet of smartphone. Verslag Zorgdag.

 

DNB Nieuwsbrief Pensioenen

De nieuwsbrief pensioenen maart van De Nederlandsche Bank kunt u hier bekijken.

 

Naam nieuwe koepelvereniging

Enige tijd geleden stelden wij onze leden in de gelegenheid een naam te bedenken voor de nieuwe organisatie die gaat ontstaan na de fusie tussen KNVG en NVOG.

Tijdens de extra Algemene Vergadering van 15 maart werd gezegd dat suggesties voor de nieuwe naam tot eind mei kunnen worden ingediend. Daar het de bedoeling is dat de nieuwe naam begin juni bekend gemaakt wordt en er nog veel dingen moeten worden geregeld, is besloten de inzendtermijn in te korten.

U kunt uw idee voor de nieuwe naam (waaraan een bescheiden prijs is verbonden) t/m vrijdag 19 april a.s. per mail indienen bij het NVOG secretariaat nvog@gepensioneerden.nl

 

Drentse avond.

Woensdag 3 april is weer de Drentse avond geweest in samenwerking van de Bibliotheek uit Schoonoord.

Het was muisstil tijdens de verhalen die op een boeiende manier verteld werden door Marga Kool en  Jan Veenstra.

De muzikale afwisseling met  Gert Jan Brader was een fijne bijkomstigheid.

Er waren deze avond 56 leden aanwezig.

Klik voor meer Foto’s lees verder.

Lees verder