LO Nieuwbrief

LO Nieuwsbrief 7, 2018

dinsdag 24 september 2018

PLATFORM TOEKOMSBESTENDIGHEID PENSIOENFONDSEN (KNVG EN NVOG)

NVOG heeft haar leden ondergebracht in een aantal platforms. Deze platforms bestaan uit pensioenverenigingen en ouderen/seniorenverenigingen met een vergelijkbare “achtergrond”. Zo is er het platform SOI (Semi-Overheids Instellingen), FI (Financiële Instellingen), VR (Verzekerde Regelingen), DIO/HNI (Dochters van Internationale Ondernemingen/Handel-Nijverheid-Industrie)) en POO (Platform Ouderen Organisaties). Via het zogeheten voorzittersoverleg wisselen de voorzitters van deze platforms kennis en ervaring uit met het bestuur.

Sinds kort is op initiatief van KNVG een nieuw platform gevormd, waarbij ook lid-organisaties van NVOG zich kunnen aansluiten.

Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van pensioenfondsen die zich zorgen maken over de toekomst van hun pensioenfonds. De pensioenproblematiek brengt met zich mee dat kleinere pensioenfondsen steeds vaker worstelen of ze nog zelfstandig door kunnen. Soms is dat gedreven door de financiële positie, maar ook vanwege de opvolging van bestuursleden. Pensioenen worden complexer en de regelgeving neemt enorm toe, waardoor hoge deskundigheidseisen worden gesteld aan bestuurders. Besturen kijken dan hoe het verder moet en als een pensioenfonds stopt, dan moeten de pensioenrechten ergens anders worden ondergebracht. Dat zijn belangrijke en ingrijpende stappen waarbij de belangen van gepensioneerden uiteraard ook erg belangrijk zijn: het pensioen moet wel in goede handen komen!

Het platform wisselt onderling informatie en ervaring uit zodat de verenigingen van gepensioneerden goed voorbereid deel kunnen nemen aan de discussies over de toekomst van hun eigen pensioenfonds en de weg weten te vinden om invloed uit te oefenen op de bestuurders: dat zijn de mensen die uiteindelijk een besluit over de toekomst moeten nemen.

Het Platform is een initiatief van KNVG en daar trekken we nu samen mee op: ook vertegenwoordigers van NVOG deelnemers waar de toekomstdiscussie actueel is, kunnen zich aansluiten bij dat platform. Meer informatie over het platform voor lidverenigingen van NVOG kunt u inwinnen via onze contactpersoon Arthur Theunissen die zitting heeft in dat platform.

Nieuwsbrief 39

Nieuwsbrief 39

vrijdag 21 september 2018

Prinsjesdag en koopkracht 2019

De Miljoenennota bevatte niet veel verrassingen meer, gezien het regeerakkoord Rutte III van vorig jaar, en er was inmiddels ook al van alles gelekt. Voor wat betreft de koopkracht in 2019: voor verreweg de meeste gepensioneerden ligt een verbetering in het verschiet, meestal met zo’n 10 à 20 euro per maand. Dat is nog ietsje beter dan verwacht in augustus (zie nieuwsbrief 32), met name omdat de Algemene Heffingskorting enigszins is verhoogd.

Tabellen van het Nibud.

De inkomenstabellen van 100 standaardhuishoudens van het Nibud geven duidelijke informatie over de koopkracht voor 2019 voor de gekozen voorbeeldsituaties (zie bijlage “Nibud Koopkracht-veranderingen voor 2019”). Daarin kunnen we zien dat de meeste gepensioneerden er circa 1% bij krijgen, met hier en daar wat uitschieters, maar voor paren met hoger inkomen is het hooguit 0,4% stijging.

Het Nibud gaat ervan uit dat ook in 2019 de aanvullende pensioenen niet/nauwelijks geïndexeerd zullen worden. Verder geeft het Nibud niet veel specifieke toelichting bij deze tabel, maar aanpassingen in het fiscale stelsel zijn nogal bepalend. Denk aan de aanpassing van de tarieven in de huidige schijven van de Inkomstenbelasting. Dit in voorbereiding op de invoering van een 2-schijvenstelsel (3 voor gepensioneerden). Ook speelt mee dat vanaf 2019 de ouderenkorting geleidelijk zal worden afgebouwd (tot en met 2018 gebeurde dit in één klap bij een inkomen van € 36.346 in 2018).

Samenvattend: op papier (dat wel) een vrij positief beeld na het qua koopkracht wel heel magere jaar 2018.

N.B. We willen met hulp van onze eigen modellen in de komende weken nog wat meer zicht krijgen op de achtergronden bij de koopkrachtcijfers.

Plaatjes van het CPB (Centraal Plan Bureau).

Het CPB geeft in de MEV 2019 (Macro Economische Verkenning) o.a. wat kerncijfers over de koopkracht, en een duidelijke, maar algemene toelichting op de regeringsvoorstellen die de koopkracht bepalen. Daarnaast presenteert het CPB koopkrachtplaatjes in de vorm van een zogeheten “box-plot”. Voor politici zijn de plaatjes van groot belang.  En al is zo’n schema op macro-niveau zeker nuttig als vergelijking tussen groepen, op individueel niveau zegt dit eigenlijk niet zoveel omdat er geen rechtstreeks verband tussen de cijfers en de oorzaken wordt gegeven.

Ter toelichting op de box-plot (voor de liefhebbers):

Zie bijgaand de box-plot  die op pagina 71 van de MEV staat.

In een box-plot wordt aangegeven waar de mediaan ligt (mediaan is precies in het midden, dus waar de grens loopt van de verdeling tussen de hogere 50% en de lagere 50%). Ook de spreiding wordt aangeduid (tussen welke getallen ligt 50%, resp. 90% van alle situaties).

Voor 2019 geldt voor de gepensioneerden:

·    De mediaan is 1,4%.

·    50% van alle gepensioneerden heeft een koopkrachtstijging van 1% à 2%.

·    90% van de gepensioneerden heeft een koopkrachtstijging van 0,3% à 4,7%.

·    Van alle gepensioneerden zal circa 3% een daling van de koopkracht kennen.

Pact voor de ouderenzorg (3)

Dit is het derde artikel geschreven door Jan Pouw, lid van de gezamenlijke commissie ZWWM (Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit) met informatie over het Pact voor de Ouderenzorg. In de nieuwsbrieven 33 en 34 ging het over het hoe en waarom van dit pact en over eenzaamheid bij ouderen, deze keer wordt het onderdeel “Langer Thuis” belicht, het programma dat is bedoeld om (kwetsbare) ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud laten worden met een goede kwaliteit van leven.

In dit laatste artikel van drie over het Pact leest u wat allemaal moet worden gedaan op het gebied van ondersteuning en hoe de verschillende zaken moeten worden aangepakt om het onderdeel Langer Thuis te laten slagen.

U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

SER Themabrief pensioenen en AOW

De Sociaal Economische Raad heeft vorige week weer de bekende themabrief uitgebracht. U klikt hier om deze themabrief te lezen.

Belangrijk bericht voor de NVOG lid-organisaties

In verband met een te houden enquête met betrekking tot de Debatmanifestatie op 19 november a.s. ontvangen alle leden volgende week een mail met daarin het verzoek die enquête onder de individuele leden van hun vereniging te verspreiden. Houdt daarom komende week a.u.b. uw mailbox in de gaten! Heeft u nu al meer informatie nodig? Stuur dan een mail aan onze communicatie-medewerker: communicatie2@gepensioneerden.nl of bel 06-53840954.

De zorgverzekering in 2019

De nominale zorgverzekeringspremie.

U hebt het al in de krant gelezen. De door de overheid geadviseerde zorgverzekerings-premie stijgt van € 1.308 per jaar in 2018 naar € 1.432 in 2019. Dit is een onverwachte stijging!  De zorgverzekeraars mogen hun eigen premie vaststellen maar gaan meestal uit van deze geadviseerde premie. De in 2018 door de zorgverzekeraars berekende premie bedroeg tussen de € 1.200 en € 1.450 per jaar (exclusief collectiviteitskorting) dus zowel minder als hoger dan de geadviseerde € 1.308. In november zullen wij het weten. In ieder geval zal ook de maximale zorgtoeslag stijgen van € 1.139 naar € 1.233 per jaar.

Waarom deze verhoging? (Zie pag. 225 van de begroting van VWS)

In de begroting (351 pagina’s!) wordt daarvoor de volgende redenen gegeven:

a. De zorguitgaven stijgen met € 2,5 miljard, voor een belangrijk deel ook veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, een groter aantal verzekerden dat zorg nodig heeft en steeds meer mogelijkheden voor medische ingrepen.

b. De reserves van de zorgverzekeraars zijn in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel gebruikt voor “subsidiering ”van de premie. De reserves zijn nu gedaald tot even boven het door de DNB voorgeschreven minimum, dus de ” subsidiëring” moet worden afgebouwd.

c. Verhouding van de macro opbrengsten in Nederland van de nominale premie vermeerderd met het eigen risico enerzijds en de opbrengsten van de inkomens-afhankelijke premie anderzijds moet wettelijk 50/50 zijn. Dit is in 2015 t/m 2018 wat scheefgegroeid. Daarom moet de opbrengst van de nominale premie iets worden verhoogd door de premie te verhogen.

De Inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie.

Deze wordt voor gepensioneerden verhoogd van 5,65% in 2018 tot 5,70% in 2019. Een zeer geringe verhoging, ondanks de hogere zorguitgaven, mede veroorzaakt door wat in het vorige punt onder c is gezegd. Het maximum inkomen waarover deze premie betaald moet worden, (nu € 54.614),  zal vermoedelijk ook worden verhoogd maar dat horen wij pas in december.

Het eigen risico.

Zoals bekend heeft de regering besloten dit tijdens deze regeringsperiode te handhaven op € 385 per volwassene. Verder willen wij u erop wijzen dat voor hulp door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2019 een vast abonnementstarief wordt ingevoerd van € 17,50 per 4 weken.

Voor wie nog meer wil lezen over de zorg, kan het nieuwsbericht Investeren in zorg en beheerste groei zorguitgaven bekijken.

Nieuwsbrief 38

dinsdag 18 september 2018

Persbericht – Troonrede en Miljoenennota

Reactie van KNVG en NVOG op Troonrede en de Miljoenennota

KNVG en NVOG zijn gelukkig met de uitspraak van de regering in de Troonrede dat ook de koopkracht van ouderen omhoog kan. Die koopkracht is de afgelopen vele jaren voor miljoenen ouderen tot 10% en meer gedaald door het niet of niet volledig indexeren of zelfs korten van de aanvullende pensioenen. Dat schrijnt temeer nu de overheid met belastingverlaging pronkt maar tegelijk de lasten voor ouderen voortdurend verhoogde. De voorziene verhoging van de AOW is uiteraard welkom evenals de in het vooruitzicht gestelde vermindering van de inkomstenbelasting maar compenseert de verlagingen niet.

Beide koepels stellen vast dat de  koopkrachtverbetering vooral een sigaar uit eigen doos is nadat eerder verschillende kostenverhogende maatregelen zijn getroffen. Zo werd de BTW verhoging van 19 naar 21 %, een crisismaatregel, nooit teruggedraaid, blijft de oneerlijke forfaitaire vermogensrendementsbelasting gehandhaafd en wordt de Hillen “wet” afgebouwd. Of de nu voor ouderen verwachte koopkrachtverbetering zich inderdaad zal realiseren zal afhangen van de effecten van de verhoging van de lage BTW van 6 naar 9% en die van de hogere zorg- en energielasten voor deze groep.

Het kabinet stelt vast dat het huidige pensioenstelsel de verwachtingen steeds minder waar maakt. Dat is echter voor een groot deel te wijten aan onder meer strengere rekenregels voor de pensioenfondsen, die de politiek de fondsen heeft opgelegd.

KNVG en NVOG zijn tevreden met de uitspraak van het kabinet dat de risicodeling en de collectiviteit in een aangepast pensioenstelsel gehandhaafd moet blijven. Het kabinet geeft aan dat het samen met de sociale partners wil werken aan de aanpassing van het pensioenstelsel.

Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet er nog steeds niet aan toe is aan te geven dat met name ook de ouderenorganisaties hierbij betrokken dienen te worden. KNVG-voorzitter Joep Schouten: ‘Het is niet alleen democratisch de vertegenwoordigers van drie miljoen gepensioneerden hierbij te betrekken, het is ook nodig om voldoende draagvlak te krijgen voor een aangepast pensioenstelsel’.

Nieuwsbrief 37

vrijdag 14 september 2018

Transitie geldautomaten

In juli plaatsten wij op onze website informatie over de voorziene overgang van de bestaande geldautomatennetten naar één net van automaten, waarbij NVOG via de klankbordgroep Geldautomaten en het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) betrokken is. Via deze link kunt u de projectupdate nogmaals lezen. In oktober is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep; wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Implementatiewet Europese betaalrichtlijn PSD2

In onze Nieuwsbrief 34 informeerden wij u over de brief die wij met KBO-PCOB en NOOM aan de Tweede Kamer stuurden over de Europese betaalrichtlijn PSD2. De Consumentenbond heeft met betrekking tot dit onderwerp een mail aan de Tweede Kamer gestuurd waarin nog een aantal aandachtspunten worden aangegeven. Zie ook de link naar de nieuwspagina van de Consumentenbond betreffende dit onderwerp.

Wie is Wie?

Samen zicht op het netwerk van de oudere

KNVG en NVOG maken deel uit van het consortium BeterOud. Binnen BeterOud werken ouderenorganisaties en professionals samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.Recent waren wij samen met ouderen en professionals uit de zorg- en welzijnshoek betrokken bij het ontwikkelen van de “Wie is Wie” tool voor ouderen. Een middel waarmee een beknopt overzicht van het netwerk van de oudere kan worden gemaakt. Handig voor de oudere zelf, maar ook voor de familie, de mantelzorgers en andere hulpverleners.

“Wie is Wie” tool

Het binnen BeterOud ontwikkelde hulpmiddel kan via de eigen pc of tablet worden ingevuld en daarna geprint (of opgeslagen). Het invullen is eenmalig, de gegevens worden niet opgeslagen vanwege de privacywetgeving. Het is natuurlijk ook mogelijk om een lege “Wie is Wie” te printen en deze met de pen in te vullen.

In slechts 5 eenvoudige stappen kan de eigen “Wie is Wie” worden gemaakt. De oudere kan de “Wie is Wie” alleen invullen of dit samen met bijvoorbeeld een partner, kind(eren) of hulpverleners doen. U vindt de “Wie is Wie” tool op de website van BeterOud. Klik daarvoor hier. U heeft dan de mogelijkheid om de tool direct in te vullen of een lege versie te printen.

Verzoek aan de lidorganisaties

Wij denken dat de “Wie is Wie” tool voor tal van ouderen (en hun netwerk) een handig hulpmiddel kan zijn.  Wilt u uw leden via uw communicatiekanalen op de hoogte brengen van het bestaan van de “Wie is Wie” tool?

CBS over dynamische koopkracht 2008 – 2017

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft j.l. donderdag (13 september) een belangrijk artikel over de ontwikkeling van de dynamische koopkracht van de afgelopen jaren gepubliceerd (2008 – 2017), dus vanaf het ontstaan van de kredietcrisis.

De dynamische koopkracht is een ruimer begrip dan de meestal gebruikte statische koopkracht, d.w.z. dat de dynamische koopkracht bij voorbeeld ook allerlei incidentele salarisstijgingen van werkenden meerekent.

Het effect daarvan is o.a. dat de verschillen in koopkracht tussen werkenden enerzijds en uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden anderzijds fors groter zijn dan in de gebruikelijke koopkrachtplaatjes.

Zie bijgaande tabel: “Koopkrachtontwikkeling naar voornaamste inkomensbron”  of bekijk de grafiek.

 De koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2017 en vergeleken met 2008.

Deze is mede afhankelijk van de hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW-uitkering. In 2017 nam de koopkracht van gepensioneerden met een beperkt aanvullend inkomen tot 10 duizend euro per jaar licht toe, terwijl de koopkracht bij een aanvullend inkomen vanaf 20 duizend euro, met 1 procent daalde. Deze groep gepensioneerden heeft sinds het uitbreken van de economische crisis het meest last van het niet of beperkt indexeren van aanvullende pensioenen. Hierdoor was hun koopkracht in 2017 bijna 12 procent minder dan in 2008.

Zie bijgaande tabel: Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen naast AOW” of bekijk het overzicht in een diagram.

N.B. Het gaat om mediane cijfers (CBS gebruikt daarvoor de term “in doorsnee”), d.w.z. dat de cijfers aangeven, dat 50% een hoger, en 50% een lagere koopkracht heeft. In links die zijn opgenomen in en bij het artikel van het CBS (zie onder) wordt dat nader toegelicht.

Aan het eind van het artikel wordt nog een overzichtje met ontwikkeling van inkomens van gepensioneerden toegevoegd, naar leeftijdsklassen (“Gestandaardiseerd besteedbaar huishoud inkomen”).

Voor het gehele artikel, zie onderstaande link:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/koopkracht-groeide-in-2017-een-half-procent

Uitslag onderzoek palliatieve zorg.

Vorig jaar hebben wij via onze nieuwsbrief een oproep verspreid van het publieksonderzoek over goede palliatieve zorg, uitgevoerd door de kenniscentra Palliatieve Zorg van UMCG, Radboud umc en Erasmus MC, het Martini Ziekenhuis, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Ondanks het feit dat het onderzoek al bijna een jaar geleden heeft plaatsgevonden leek het ons, met name voor degenen die destijds aan de enquête hebben meegedaan, interessant om de uitkomsten van dit onderzoek bekend te maken.

Collectief verzekeren?

Op verzoek van de voorzitter van de Nederlandse Bond van Pensioengerechtigden verwijzen wij u naar een brief met mogelijkheden om mee te doen in een collectief, waardoor kortingen bij verzekeraars te krijgen zijn. Het is aan de verenigingen zelf om daarvan gebruik te willen maken, dan wel daarover meer inlichtingen te willen inwinnen.

Opening seizoen 2018-2019

Woensdag 12 september is de aftrap gegeven door het duo Nul en Nix

Opening seizoen 2018-2019
woensdag 12 september.

De avond is bezocht door 51 leden die het duo trakteerden op een warm applaus tijdens het optreden en na afloop van een geslaagde opening van het seizoen..

Lees verder

nieuwsbrief 36

Nieuwsbrief 36 
donderdag 13 september 2018

Bijna een kwart miljoen senioren lopen risico geld te laten liggen.

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.

Lees hier het persbericht dat de seniorenorganisaties deze ochtend hebben uitgebracht of lees alles op onze website. Daar kunt u ook het rapport van onderzoek dat Regioplan in opdracht van de seniorenorganisaties heeft opgesteld downloaden.

Info pensioenstelsel

From: Belinda Koops

Sent: Wednesday, September 5, 2018 2:46 PM

To: Belinda Koops ; ‘Jan Spilker’ ; NVOG intercom

Subject: Debatmanifestatie 19 november , Aankondiging Enquete

 

Geachte en gewaardeerde lidvereniging,

 

Zoals u onlangs van ons vernomen hebt houden wij op 19 november 2018 een debatmanifestatie over pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees.

 

Tijdens deze manifestatie zullen ook, en met name, de toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel, zoals wij die als gezamenlijke ouderenorganisaties op 25 februari 2017 hebben vastgesteld, aan de orde komen.

Ter onderbouwing van deze stellingname willen we voorafgaand aan de debatmanifestatie onze/uw leden enquêteren over deze criteria.

 

Het is de bedoeling dat de leden via u geïnformeerd en opgeroepen worden om aan deze digitale enquête mee te doen.

 

Het onderzoeksbureau Motivaction, bekend met onderzoeken naar de pensioenproblematiek, zal de enquête organiseren en de gegevens die zij via een digitale link van onze/uw leden ontvangen verwerken, analyseren en rapporteren.

 

De uitkomsten zullen tijdens de debatmanifestatie worden gepresenteerd

Hoe u de leden precies kunt informeren om aan de enquête deel te nemen, zullen wij u binnen 1 à 2 weken laten weten.

 

Wij vragen u nu om u vast voor te bereiden op wat er komen gaat.

 

Wij verzoeken u straks de feitelijke informatie over de enquête en de link naar de vragenlijst uiterlijk 28 september verspreid te hebben om de leden voldoende tijd te geven de vragenlijst in te vullen en om alles tijdig te kunnen laten

verwerken door Motivaction.

 

Het handigst zal zijn om alles per email te verspreiden. Dit heeft weliswaar het nadeel dat leden zonder email niet bereikt worden, maar we spreken wel (bij alle participerende organisaties) over enige honderdduizenden leden die

benaderd worden en bij  bijvoorbeeld  15% respons zijn dat al 100.000 ingevulde enquêtes;  dat is ruim voldoende voor een representatieve steekproef.

 

Wij rekenen op uw medewerking en u hoort binnenkort nader.

 

Met vriendelijke groet , mede namens de organiserende werkgroep,

 

Jaap van der Spek

Voorzitter NVOG

 

Nieuwsbrief 35