Nieuwsbrief 39

Nieuwsbrief 39

vrijdag 21 september 2018

Prinsjesdag en koopkracht 2019

De Miljoenennota bevatte niet veel verrassingen meer, gezien het regeerakkoord Rutte III van vorig jaar, en er was inmiddels ook al van alles gelekt. Voor wat betreft de koopkracht in 2019: voor verreweg de meeste gepensioneerden ligt een verbetering in het verschiet, meestal met zo’n 10 à 20 euro per maand. Dat is nog ietsje beter dan verwacht in augustus (zie nieuwsbrief 32), met name omdat de Algemene Heffingskorting enigszins is verhoogd.

Tabellen van het Nibud.

De inkomenstabellen van 100 standaardhuishoudens van het Nibud geven duidelijke informatie over de koopkracht voor 2019 voor de gekozen voorbeeldsituaties (zie bijlage “Nibud Koopkracht-veranderingen voor 2019”). Daarin kunnen we zien dat de meeste gepensioneerden er circa 1% bij krijgen, met hier en daar wat uitschieters, maar voor paren met hoger inkomen is het hooguit 0,4% stijging.

Het Nibud gaat ervan uit dat ook in 2019 de aanvullende pensioenen niet/nauwelijks geïndexeerd zullen worden. Verder geeft het Nibud niet veel specifieke toelichting bij deze tabel, maar aanpassingen in het fiscale stelsel zijn nogal bepalend. Denk aan de aanpassing van de tarieven in de huidige schijven van de Inkomstenbelasting. Dit in voorbereiding op de invoering van een 2-schijvenstelsel (3 voor gepensioneerden). Ook speelt mee dat vanaf 2019 de ouderenkorting geleidelijk zal worden afgebouwd (tot en met 2018 gebeurde dit in één klap bij een inkomen van € 36.346 in 2018).

Samenvattend: op papier (dat wel) een vrij positief beeld na het qua koopkracht wel heel magere jaar 2018.

N.B. We willen met hulp van onze eigen modellen in de komende weken nog wat meer zicht krijgen op de achtergronden bij de koopkrachtcijfers.

Plaatjes van het CPB (Centraal Plan Bureau).

Het CPB geeft in de MEV 2019 (Macro Economische Verkenning) o.a. wat kerncijfers over de koopkracht, en een duidelijke, maar algemene toelichting op de regeringsvoorstellen die de koopkracht bepalen. Daarnaast presenteert het CPB koopkrachtplaatjes in de vorm van een zogeheten “box-plot”. Voor politici zijn de plaatjes van groot belang.  En al is zo’n schema op macro-niveau zeker nuttig als vergelijking tussen groepen, op individueel niveau zegt dit eigenlijk niet zoveel omdat er geen rechtstreeks verband tussen de cijfers en de oorzaken wordt gegeven.

Ter toelichting op de box-plot (voor de liefhebbers):

Zie bijgaand de box-plot  die op pagina 71 van de MEV staat.

In een box-plot wordt aangegeven waar de mediaan ligt (mediaan is precies in het midden, dus waar de grens loopt van de verdeling tussen de hogere 50% en de lagere 50%). Ook de spreiding wordt aangeduid (tussen welke getallen ligt 50%, resp. 90% van alle situaties).

Voor 2019 geldt voor de gepensioneerden:

·    De mediaan is 1,4%.

·    50% van alle gepensioneerden heeft een koopkrachtstijging van 1% à 2%.

·    90% van de gepensioneerden heeft een koopkrachtstijging van 0,3% à 4,7%.

·    Van alle gepensioneerden zal circa 3% een daling van de koopkracht kennen.

Pact voor de ouderenzorg (3)

Dit is het derde artikel geschreven door Jan Pouw, lid van de gezamenlijke commissie ZWWM (Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit) met informatie over het Pact voor de Ouderenzorg. In de nieuwsbrieven 33 en 34 ging het over het hoe en waarom van dit pact en over eenzaamheid bij ouderen, deze keer wordt het onderdeel “Langer Thuis” belicht, het programma dat is bedoeld om (kwetsbare) ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud laten worden met een goede kwaliteit van leven.

In dit laatste artikel van drie over het Pact leest u wat allemaal moet worden gedaan op het gebied van ondersteuning en hoe de verschillende zaken moeten worden aangepakt om het onderdeel Langer Thuis te laten slagen.

U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

SER Themabrief pensioenen en AOW

De Sociaal Economische Raad heeft vorige week weer de bekende themabrief uitgebracht. U klikt hier om deze themabrief te lezen.

Belangrijk bericht voor de NVOG lid-organisaties

In verband met een te houden enquête met betrekking tot de Debatmanifestatie op 19 november a.s. ontvangen alle leden volgende week een mail met daarin het verzoek die enquête onder de individuele leden van hun vereniging te verspreiden. Houdt daarom komende week a.u.b. uw mailbox in de gaten! Heeft u nu al meer informatie nodig? Stuur dan een mail aan onze communicatie-medewerker: communicatie2@gepensioneerden.nl of bel 06-53840954.

De zorgverzekering in 2019

De nominale zorgverzekeringspremie.

U hebt het al in de krant gelezen. De door de overheid geadviseerde zorgverzekerings-premie stijgt van € 1.308 per jaar in 2018 naar € 1.432 in 2019. Dit is een onverwachte stijging!  De zorgverzekeraars mogen hun eigen premie vaststellen maar gaan meestal uit van deze geadviseerde premie. De in 2018 door de zorgverzekeraars berekende premie bedroeg tussen de € 1.200 en € 1.450 per jaar (exclusief collectiviteitskorting) dus zowel minder als hoger dan de geadviseerde € 1.308. In november zullen wij het weten. In ieder geval zal ook de maximale zorgtoeslag stijgen van € 1.139 naar € 1.233 per jaar.

Waarom deze verhoging? (Zie pag. 225 van de begroting van VWS)

In de begroting (351 pagina’s!) wordt daarvoor de volgende redenen gegeven:

a. De zorguitgaven stijgen met € 2,5 miljard, voor een belangrijk deel ook veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, een groter aantal verzekerden dat zorg nodig heeft en steeds meer mogelijkheden voor medische ingrepen.

b. De reserves van de zorgverzekeraars zijn in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel gebruikt voor “subsidiering ”van de premie. De reserves zijn nu gedaald tot even boven het door de DNB voorgeschreven minimum, dus de ” subsidiëring” moet worden afgebouwd.

c. Verhouding van de macro opbrengsten in Nederland van de nominale premie vermeerderd met het eigen risico enerzijds en de opbrengsten van de inkomens-afhankelijke premie anderzijds moet wettelijk 50/50 zijn. Dit is in 2015 t/m 2018 wat scheefgegroeid. Daarom moet de opbrengst van de nominale premie iets worden verhoogd door de premie te verhogen.

De Inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie.

Deze wordt voor gepensioneerden verhoogd van 5,65% in 2018 tot 5,70% in 2019. Een zeer geringe verhoging, ondanks de hogere zorguitgaven, mede veroorzaakt door wat in het vorige punt onder c is gezegd. Het maximum inkomen waarover deze premie betaald moet worden, (nu € 54.614),  zal vermoedelijk ook worden verhoogd maar dat horen wij pas in december.

Het eigen risico.

Zoals bekend heeft de regering besloten dit tijdens deze regeringsperiode te handhaven op € 385 per volwassene. Verder willen wij u erop wijzen dat voor hulp door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2019 een vast abonnementstarief wordt ingevoerd van € 17,50 per 4 weken.

Voor wie nog meer wil lezen over de zorg, kan het nieuwsbericht Investeren in zorg en beheerste groei zorguitgaven bekijken.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.