Nieuwsbrief 40

 

Nieuwsbrief 40, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 22 september 2017.

De Miljoenennota.

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet Rutte zijn plannen bekend gemaakt voor het jaar 2018. Hoewel dit kabinet demissionair is en eigenlijk alleen maar “op de winkel mag passen” zijn de plannen die ze heeft vastgelegd in de Miljoenennota zodanig dat ze een reactie waard zijn. Op de terreinen waar NVOG opkomt voor de belangen van haar leden geven we hieronder onze reactie.

Koopkracht.

In de Troonrede meldt onze koning: “De regering heeft ervoor gezorgd dat alle groepen, ook sociale minima en ouderen, in 2018 in ieder geval hun koopkracht behouden”.

Dat is een slimme formulering, die aangeeft dat voor de meeste gepensioneerden het (voorlopige) koopkrachtplaatje voor 2018 (licht) positief is. Maar blijkens de Miljoenennota resp. de begroting van Sociale Zaken, komt het koopkrachtplaatje voor 24% van de gepensioneerden negatief uit en dat zijn vooral de hogere inkomens.
Dat komt deels door het niet-indexeren van de pensioenen, maar ook omdat een vorm van compensatie, nl. een verhoging van de ouderenkorting, slechts geldt voor inkomens tot iets meer dan € 36.000.
De ouderenkorting is een extra korting – naast de algemene heffingskorting – op de loon-/inkomstenbelasting, en kent 2 treden:
• De hoge korting is verhoogd van € 1292 naar € 1418, en geldt tot een inkomen van € 36.057 (2017-grens).
• De lage korting bedraagt slechts € 72, en geldt voor inkomens hoger dan die grens.
Wij zijn overigens (met een meerderheid van de Eerste Kamer) van mening dat een meer gelijkmatige afbouw van de ouderenkorting passender zou zijn. Nu is het voor inkomens net boven de grens wel relevant  jaarlijks na te denken over eventuele aftrekposten.
Naast de gepensioneerden zullen ook ouderen met een vroegpensioen-regeling en een hoger inkomen, koopkracht verliezen. Dat blijkt o.a. uit een overzicht, dat het Nibud heeft gemaakt voor een honderdtal standaard-huishoudens (zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief of kijk op www.nibud.nl).
Enkele voorbeelden uit het Nibud-rapport:
• Echtpaar met AOW en aanvullend pensioen van € 30.000 resp. € 10.000: geraamd koopkrachtverlies € 500 per jaar
• Alleenstaande met AOW en aanvullend pensioen van € 30.000: geraamd koopkrachtverlies € 420 per jaar
• Alleenstaande met vroegpensioen van € 30.000: geraamd koopkrachtverlies € 350 per jaar.

Alle bovenstaande uitkomsten en aannames zijn gebaseerd op fictieve voorbeeldsituaties.
De werkelijkheid zal voor iedereen afwijken, en vaak in negatieve zin (vooral voor huishoudens die naast allerlei lokale lasten ook nog extra zorgkosten hebben in de vorm van eigen bijdragen WMO). Zoals ook te lezen valt in het maandag 18 september gepubliceerde onderzoek van Regioplan (zie nieuwsbrief 39), zijn al die kosten zowel fors als ook sterk verschillend, afhankelijk van de woongemeente.
Tezamen met andere seniorenorganisaties doen wij een oproep aan het nieuw te vormen kabinet, de eigen bijdragen te verlagen en minder te laten verschillen per gemeente, door een bindend convenant daarover af te sluiten.Â

Zorg.

Het financieel beeld van de zorg in 2018.
Wij constateren dat de begroting 2018 een heel ander beeld geeft dan die van 2017. In de begroting wordt ook vooruitgezien naar komende jaren. Dacht men in 2016 dat de totale kosten van de zorg in 2018 t.o.v. 2017 met 2% zouden stijgen, thans prognosticeert de minister in de begroting een kosten stijging van 5,4%!  En in de begroting is vermeld dat moet rekening gehouden worden met eenzelfde kostenstijging per jaar tot een totale uitgave van meer dan 90 miljard Euro in 2022 En dat moet door alle burgers tezamen worden opgebracht door premies en eigen bijdragen en 25% uit de belastingen!
De kosten stijgen explosief. Dat was al voorzien en er liggen adviezen om de zorg efficiënter en goedkoper te maken, waar echter nog weinig mee is gedaan. Wij zullen trachten daar ook onze bijdrage aan te leveren, de zorg wordt anders onbetaalbaar voor de Nederlandse inwoners.

Wat gaat 2018 ons brengen?
Door een ingreep van de ” regering in wording “ deze week blijft het eigen risico voorlopig op € 385. Vele politieke partijen hebben er voor gepleit om het eigen risico te verlagen of zelfs te schrappen. Maar omdat het geld dan anders ergens vandaan moet komen, zou dit moeten worden gecompenseerd door een fikse verhoging van de zorgpremie, zowel de nominale als de inkomensafhankelijke. Wij verwachten dat in de komende maanden daar veel discussie over zal zijn in de Tweede Kamer.
De regering verwacht een stijging van de nominale premie met ongeveer 6%, dat wordt 7% door het schrappen van de verhoging van het eigen risico. De nominale premie wordt echter bepaald door de zorgverzekeraars. Gezien de uitlatingen van zorgverzekeraars over het krimpen van hun reserves door subsidie van de premie in de afgelopen jaren, verwachten wij een premiestijging van ongeveer 10% (vorig jaar werd door de regering 2% geprognosticeerd, het werd gemiddeld 8%!)
De inkomensafhankelijke premie, die gepensioneerden zelf moeten betalen en wordt ingehouden op het pensioen en de AOW (voor werkenden betaalt de werkgever dit!) stijgt voor gepensioneerden van 5,40% naar 5,65%, dus bijna 5 %!.  Of ook het maximale belastbaar inkomen van ruim € 53.000 stijgt horen wij in december! Wij denken van wel.
Voor de lagere inkomens (<€27.000 alleenstaanden en <€33.000 voor echtparen) is het een goede zaak dat als compensatie de zorgtoeslag met ruim 10 % stijgt. De exacte gegevens hierover worden in december gepubliceerd, omdat rekening wordt gehouden met de gemiddeld werkelijke premies die door de zorgverzekeraars worden berekend.

Het valt ons tegen dat het budget voor wijkverpleging (€ 3,5 miljard) en de WMO (€ 8,- miljard, inclusief jeugdzorg) nagenoeg hetzelfde blijft in 2018 en ook de komende 4 jaar, terwijl de vraag naar thuiszorg en wijkverpleging enorm toeneemt!
Dit staat in geen verhouding tot het budget voor de ouderenzorg in verpleeghuizen dat in 2017 € 9,2 miljard bedraagt en de komende jaren met gemiddeld 5% per jaar wordt verhoogd. Daar zullen wij de nieuwe regering op aanspreken.
De premie voor de langdurige zorg ad 9,65% van het inkomen in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting wordt niet verhoogd, maar de inkomsten zullen toenemen door de verlenging van de tweede schijf en, volgens de begroting, door de economische groei!

De Zorgbegroting bevat 344 (!) dichtbeschreven A4 pagina’s. Wij moeten nog veel bestuderen maar de belangrijkste conclusies zijn hier beschreven. Er zal nog veel over gediscussieerd en wij zullen de belangen van de gepensioneerden voor hun zorg een hun welzijn en de financiering daarvan goed in het oog blijven houden!Â

Tot slot nog een staatje uit de begroting waaruit de gemiddelde kosten per volwassene in 2017 en 2018 zijn te zien per onderdeel. Klik hier voor dit overzicht.

Â

Pensioenen.

In de begroting 2018 is vrijwel niets nieuws of concreets opgenomen over het nieuwe pensioenstelsel. Dat wordt overgelaten aan de nieuwe regering. We zullen blijven benadrukken dat het overleg over een nieuw pensioenstelsel of wijzigingen in het huidige stelsel niet alleen een zaak is van werkgevers en werknemers, maar dat ook gepensioneerden als directe belanghebbenden bij het overleg actief moeten worden betrokken.

Week tegen Eenzaamheid.

In augustus 2017 hebben wij in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het onderwerp eenzaamheid.

Eenzaamheid is vaak een onzichtbaar probleem. Eenzame mensen vallen niet altijd op en vragen (meestal) niet zelf om hulp. Dat maakt het signaleren ervan lastig. Waar wij het in deze nieuwsbrief hebben over eenzaamheid bedoelen wij de sociale eenzaamheid: minder contact met andere mensen dan gewenst. Het sociaal netwerk is te klein.

De week tegen Eenzaamheid die gisteren is begonnen en duurt tot 1 oktober 2017 is een mooie gelegenheid extra aandacht voor dit soms beladen onderwerp te vragen. Onder het motto “Kom erbij!” worden in heel Nederland tal van activiteiten ontplooid. Al die activiteiten hebben één ding gemeen: de sociale contacten staan steeds centraal. Het kan dan gaan om meer of betere of blijvende sociale contacten. Net waar iemand behoefte aan heeft.

De grote inspirator van de week tegen Eenzaamheid is de Coalitie Erbij. In deze coalitie werken partijen als Humanitas, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Het Leger des Heils, Sensoor, maar ook KPN met haar mooiste Contact Fonds als kernleden samen. Allerlei andere (ook ouderen) organisaties zijn ook lid van Coalitie Erbij. Een krachtenbundeling om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen.

Het spreekt voor zich dat eenzaamheid zich in alle leeftijdscategorieën kan voordoen. De initiatieven die door de partners van Coalitie Erbij worden ontplooid zijn dan ook gericht op jong en oud. Gelukkig niet alleen in de week tegen Eenzaamheid, maar gedurende het hele jaar.
Uw vereniging of organisatie kan haar steentje bijdragen om het eenzaamheidsprobleem aan te pakken. Dat zou op twee manieren kunnen:

• Besteed binnen uw vereniging aandacht aan signalen van eenzaamheid. Vaak zien oud-collega’s dat er iets verandert of dat iemand ineens niet meer op bijeenkomsten komt of kan komen. U kunt zorgen voor een klimaat waarbij aandacht voor elkaar als normaal wordt ervaren. Een keer iemand bellen om te checken hoe het gaat of vragen of er vervoer nodig is om bij de bijeenkomst te komen wellicht? Er zijn ongetwijfeld lidorganisaties die hun activiteiten op dit gebied met u willen delen.

• U kunt uw leden wijzen op het bestaan van organisaties die zich inzetten voor hulp aan eenzame ouderen (maar niet alleen voor ouderen!). Vrijwilligers zijn bij bijna alle initiatieven hard nodig. Denk bijvoorbeeld aan Humanitas Maatje, Bezoek aan huis van de Zonnebloem, Contactcirkel van het Rode Kruis. Een mooi initiatief is ook de Zilverlijn van het Nationaal Ouderenfonds. Mensen die zich hiervoor aanmelden, worden met een zekere regelmaat gebeld. Zomaar een praatje, even een luisterend oor of een goed gesprek. Het geeft ongetwijfeld een goed gevoel om op deze manier je medemens te helpen.
Met zijn allen kunnen wij helpen of zonodig geholpen worden.

Niewsbrief 39

 

Nieuwsbrief 39, 2017

Publicatiedatum: maandag 18 september 2017.

Prinsjesdag en lokale lasten.

Dit jaar zullen de plannen en cijfers die worden bekend gemaakt met Prinsjesdag (a.s. woensdag 20 september), zeker niet de definitieve uitkomst zijn voor wat we in 2018 mogen verwachten. Want daarvoor zal er eerst een nieuw kabinet moeten komen.

We zullen de plannen uiteraard wel analyseren, en daar ook snel over communiceren, maar daarnaast hebben we (met andere organisaties voor gepensioneerden en ouderen) besloten om de focus dit jaar vooral te leggen bij de lokale lasten. Dus bij de zorg- en andere kosten waarmee  huishoudens te maken krijgen, vanuit de gemeenten, en die niet of nauwelijks worden opgenomen in de reguliere koopkrachtplaatjes.

Samen met de seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG en NOOM heeft de NVOG opdracht gegeven aan onderzoeksbureau  Regioplan om te onderzoeken of het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente zij wonen.

Regioplan heeft deze zomer een steekproef genomen in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten (1 in elke provincie). En daar is gekeken naar de hoogte van eigen bijdrage Wmo, de gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting.
Per gemeente zijn daarvoor 3 fictieve huishoudens gekozen, elk met relatief hoge zorgkosten. Het gaat om:
• een echtpaar (waarvan 1 partner met AOW) met relatief goed inkomen en enig vermogen;
• een echtpaar met AOW en gemiddeld aanvullend pensioen; en
• een alleenstaande AOW-er met klein aanvullend pensioen.

Wat blijkt? De jaarlijks te betalen lokale lasten zijn fors en lopen flink uiteen.
Ook al is door forse maatschappelijke druk de maximale wmo-bijdrage in 2017 verlaagd, de lokale lasten zijn nog steeds substantieel en de verschillen per gemeente blijven (te) groot.
Deze verschillen lopen op van 395 euro voor huishoudens met een laag inkomen, tot 807 euro voor huishoudens met een hoog inkomen. De onderzochte lokale lasten vallen in Amsterdam het laagst uit. Maar in bijvoorbeeld de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo zijn senioren minder goed af.
De onderzoeksuitkomsten versterken dus het beeld dat gemeenten het verschil maken in koopkracht. U kunt het onderzoeksrapport van Regioplan downloaden met de link onderaan dit artikel.

Oproep
De seniorenorganisaties roepen nu het nieuwe kabinet en gemeenten op om een bindend convenant af te sluiten: verlaag de eigen betalingen. Voorkom daarmee de verdere stapeling van kosten die de zorg inmiddels zo duur maakt dat steeds meer mensen de zorg (zoals bezoek aan tandarts of dagbesteding) gaan vermijden.

Daarnaast kunnen gemeenten van elkaar leren. Zo hebben de gemeenten Meierijstad en Roosendaal de eigen bijdrage voor Wmo-zorg geheel afgeschaft voor alle inwoners met een inkomen beneden modaal, ook de AOW-gerechtigden.
Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor iedereen, in alle gemeenten!

Rapport Regioplan koopkracht senioren 

Nieuwsbrief 37

 

 

Nieuwsbrief 37, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 15 september 2017.

Verantwoording ziekenhuiskosten moet op de schop.

De kosten die een ziekenhuis in rekening brengt voor gesprekken met specialisten en onderzoeken, maar ook voor opnames en ingrepen, zijn niet alleen voor een leek moeilijk te volgen en te begrijpen maar ook voor de zorgverzekeraars en overheid.

Door de huidige wijze van declareren door de ziekenhuizen en andere zorgverleners bij de zorgverzekeraars zijn de kosten voor heel Nederland pas 3 jaar (sic!) na het kalenderjaar echt bekend! Dat geeft voor de overheid  en de zorgverzekeraars ook een probleem om de kosten voor volgende jaren te begroten. Als je geen idee hebt van de kostenontwikkeling in 2016 en 2017 dan is het moeilijk in te schatten (zowel bij de overheid als bij de zorgverzekeraars) hoe de kostenontwikkeling van 2018 eruit zal gaan zien! Toch moet een begroting worden gemaakt en moeten zorgverzekeraars hun premie tijdig bekend maken.

Het komt ook voor dat verzekerden de declaratie voor hun eigen risico door dit systeem pas ver nadat het jaar dat de behandeling heeft plaatsgevonden krijgen! Dat is ook niet bevorderlijk voor het inzicht in de kosten voor de patiënt!

Minister Schippers heeft dan ook een commissie in het leven geroepen, de commissie Transparantie en Tijdigheid, die met voorstellen moet komen om duidelijkheid te scheppen over de kosten van de medisch specialistische en zorg en de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

De commissie heeft nu haar voorstellen op tafel gelegd en de minister voorgesteld om het declaratiesysteem veel eenvoudiger te maken en ervoor te zorgen dat de zorgverleners tijdig declareren bij de zorgverzekeraars.

Ook adviseren zij voor een eenvoudiger systeem voor het verrekenen van het eigen risico binnen de specialistische zorg en ook een voor de patiënt beter herkenbaar systeem van de in rekening gebrachte handelingen. Dat is ook hard nodig als je op je persoonlijke pagina de kosten voor behandelingen ziet staan. Daar is nu dikwijls geen touw aan vast te knopen! De demissionair minister heeft het advies naar d e Tweede Kamer gestuurd maar laat een reactie op het advies over aab het nieuw kabinet.

Wij zien volgende week hoe de minister op basis van een nog onduidelijk verleden de kosten voor 2018 heeft ingeschat, waarop zij de premie 2018 gaat prognosticerenn. Het zal wel te laag zijn!

Verpleegzorg thuis.

Wij lezen in een publicatie dat de thuiszorgorganisaties massaal een patiëntenstop hebben ingesteld omdat hun met de zorgverzekeraars overeengekomen budgetten aan het opraken zijn.  Thuiszorgaanbieders doen dat in stilte omdat zij contractueel verplicht zijn patiënten aan te nemen die thuis verpleegzorg nodig hebben!

Het weigeren van patiënten kan leiden tot volle ziekenhuisbedden omdat patiënten niet naar huis kunnen omdat daarvoor verpleegzorg thuis nodig is. Door het langer thuis blijven wonen van patiënten stijgt uiteraard de vraag naar thuiszorg. Daar zullen de zorgverzekeraars (en de landelijke oveerheid die de landelijke budgetten vaststelt!) rekening mee moeten houden. Het zullen dikwijls ouderen zijn die dit overkomt!

Laten wij hopen dat dit geluid, al zo vroeg in het jaar, op onwaarheid berust.  De Patiënten Federatie Nederland zoekt dit verder uit. Wij wachte

Nieuwsbrief 36

 

Nieuwsbrief 36, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 8 september 2017.

Kosten van de zorg, premie en eigen risico in de zorg.

Deze week staan de kranten hier vol van.
NVOG heeft de politiek al eerder laten weten dat wij tegen verhoging van het eigen risico zijn maar voor een inkomens-afhankelijk eigen risico. Natuurlijk kan een demissionair kabinet niet komen met vernieuwingen, dat zal het nieuwe kabinet moeten doen. Wij hebben besloten pas te reageren als de begroting is gepubliceerd en uiteraard als het nieuwe kabinet haar plannen publiceert.

De mogelijke stijging van de premier houdt uiteraard verband met de kosten van de zorg. De stijging van de kosten van de zorg voor een belangrijk deel (naast de betere technische mogelijkheden en de vergrijzing van Nederland) ook te wijten aan het gebrek van de zorgsector om de organisatie van de curatieve zorg in ziekenhuizen te vernieuwen, o.a. van kwaalgericht naar mensgericht.Â

Dat kan de kosten van de zorg aanmerkelijk verlagen. Daarvoor zijn in 2015 al plannen op tafel gelegd, waaraan ook NVOG heeft meegewerkt. Onlangs publiceerde het onderzoeksbureau IG Healthcare daar nog eens een rapport over, waaruit blijkt dat het de zorg ontbreekt aan een duidelijke visie op een efficiënte inrichting van de zorg.

Wij zijn benieuwd wat het nieuwe kabinet daaraan gaat doen en zullen dat nauwgezet volgen. U hoort van ons.

Nieuwsbrief AVI.

De nieuwsbrief september van AVI (Aadacht voor Iedereen) is weer uit. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Nieuwsbrief DNB.

En De Nederlandsche Bank publiceerde vandaag haar nieuwsbrief Pensioenen, die u desgewenst hier kunt lezen.

Nieuwsbrief 35

 

Nieuwsbrief 35, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 1 september 2017.

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid

In onze nieuwsbrief van vorige week hebben wij de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid geannonceerd, waarvan u de tekst hier nog eens kunt nalezen.Â

Maandag 4 september wordt aan de griffier van de gemeenteraden van 388 gemeenten een brief verzonden, gericht aan alle lokale politieke partijen met daarbij de checklist waarin is opgenomen waaraan de politieke partijen moeten denken bij een seniorvriendelijk gemeentebeleid!

Daarnaast wordt aan de besturen van de lidorganisaties van NVOG en KNVG een brief verzonden met daarbij een concept om hun leden op te roepen om met het tevens bijgevoegde concept de lokale politieke partij(en) van hun keuze zelf  te informeren over hun wensen met betrekking tot het beleid voor senioren in de gemeente.

Wij hopen en vertrouwen dat veel lidorganisaties zich bij deze actie gaan aansluiten en dat de plaatselijke politieke partijen overstelpt worden met mails van leden van de lidorganisaties van NVOG en KNVG, waarmee zij op het spoor worden gezet van een Seniorvriendelijk gemeentebeleid.

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. Lees hier verder…

Nieuwsbrief 34

 

Nieuwsbrief 34, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 25 augustus 2017.

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid.

Als belangenbehartiger richten NVOG en KNVG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest: Voor Een Oudervriendelijke Samenleving, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland waarbij wij samen met zo’n 20 partners betrokken zijn. Zie nieuwsbrief NVOG nr. 25.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn voor ons aanleiding om gezamenlijk met de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid de lokale politiek te benaderen.
Sinds de overheveling van overheidstaken naar gemeenten in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en taak van de lokale overheid geworden.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zullen de lokale politieke partijen zich moeten buigen over de lokale verkiezingsprogramma’s. Deze programma’s worden nu geschreven. Het is dus van belang om de belangrijkste zaken voor senioren op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit onder de aandacht te brengen van de lokale politiek.

Als NVOG en KNVG zullen wij, via de griffier van de gemeenteraad, de fractievoorzitters van de partijen die op dit moment in de gemeenteraad zitten, benaderen met een brief en checklist waarin de wensen van de senioren zijn samengevat. Ook voor de leden van de lidorganisaties is een rol weggelegd. Zij kunnen met een door ons gemaakte voorbeeldbrief, met daarbij gevoegd een checklist, de plaatselijke politieke partijen te wijzen op de wensen die zij hebben.

Begin september ontvangen de bij NVOG en KNVG aangesloten lidorganisaties per mail een brief waarin de actie uiteen wordt gezet en waarbij hun medewerking wordt gevraagd bij het inschakelen van de leden van hun organisatie.

U kunt dit artikel ook lezen op onze website. En wilt u het NPF manifest “Voor Een Oudervriendelijke Samenleving” nog eens lezen, klik dan hier.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis omarmt als eerste ziekenhuis positieve gezondheid.

Piet Hein Buiting, de onlangs aangetreden nieuwe voorzitter van het bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch, Zaltbommel, Boxtel en Rosmalen) heeft in zijn jaardocument aangegeven dat het beleid van het ziekenhuis moet veranderen.

De focus moet verschuiven van behandeling naar het verbeteren van het functioneren in het dagelijks leven van de patiënt, namelijk: mensen gezond maken, vernieuwen. Daarbij moet maatwerk centraal staan. Hij wil de oorspronkelijke functie van het ziekenhuis namelijk mensen gezond maken, vernieuwen.

Nu worden patiënten benaderd vanuit het medisch model van simpelweg behandelingen. Dit kan in veel situaties prima, zegt hij, bijvoorbeeld bij een knieoperatie, maar een puur medische blik is minder geschikt als er bijvoorbeeld sprake is van een combinatie van chronische aandoeningen. Patiënten moeten ook door de specialisten veel meer dan vroeger betrokken worden bij de besluitvorming over hun behandeling.

De zorg moet meer ingericht worden volgens de behoeften van de patiënt. Dit analoog aan de nieuwe definitie over gezondheid: Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Toepassing van moderne technologische ontwikkelingen is wezenlijk voor de ambitie van het JBZ. Daarbij hoort ook dat de patiënt te allen tijde toegang krijgt tot de eigen medische gegevens en gezondheidsomgeving (Daar mankeert nog veel aan in Nederland!).

Een en ander kan niet alleen voor het JBZ worden geregeld, ook de huisartsen zullen daaraan mee moeten werken, daarmee wordt overlegd.  En ook vinden gesprekken hierover plaats met de zorgverzekeraars, immers een en ander kan ook zeker leiden tot een andere wijze van financiering van de gemaakte kosten en wellicht ook tot besparingen.

In deze nieuwe manier van werken, passend in de voorstellen die zijn gedaan voor de inrichting van de zorg richting 2030, wordt de koers van het ziekenhuis verlegd van :”productie draaien” naar het bereiken van het beste resultaat voor de patiënt! Een goed voorbeeld voor andere ziekenhuizen in Nederland!

Nieuwsbrief 33

 

 

Nieuwsbrief 33, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 18 augustus 2017.

De kosten van de zorg.

Het gaat goed met de economie in Nederland stond deze week in de krant. Het bruto Nederlands product neemt behoorlijk toe (dit jaar 3,3%), er kwamen 200.000 banen bij en er komt een overschot op de begroting van dit jaar door hogere belastinginkomsten en lagere uitgaven. Uiteraard zal het nieuwe kabinet weer veel plannen hebben om meer te gaan uitgeven. Maar alom vindt men dat ook de burgers er meer van moeten gaan merken. Dat zal wel gebeuren volgens de kranten, echter ook wordt vermeld dat uitkeringsgerechtigden (en dus ook gepensioneerden) er weinig van zullen merken.

Anders is het gesteld met de kosten van de zorg. Onlangs werd het trendscenario Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018 gepubliceerd.

Daarin wordt voorspeld dat de reële zorguitgaven de komende 20 jaar verdubbelen tot € 174 miljard. De kosten per persoon stijgen van € 5100 in 2015 tot € 9600 per eind 30er jaren van deze eeuw. Dit is gebaseerd op het doortrekken van de stijging van de zorguitgaven in de afgelopen jaren van 2,9% per jaar en een ongewijzigde inflatie.  Van de totale groei in de komende 20 jaar van de zorguitgaven is naar hun mening 72% toe te schrijven aan de groei van de zorguitgaven voor 65plussers.Â

Dat is ook een gevolg van de toegenomen technologie om ouderen in leven te houden en de toenemende welvaart.  Men verwacht dat de behandeling diverse vormen van kanker veel geld zal gaan vragen, tenzij men oplossingen vindt voor het voorkomen en/of genezen van kanker (Ook wel nieuwvormingen genoemd in het rapport!)

Wij hebben al eerder gezegd dat de organisatie van de zorg in Nederland ouderwets en duur is en een grote wijziging behoeft. Blauwdrukken liggen gereed en er zijn proeftuinen waar de nieuwe organisatie met veel succes wordt uitgeprobeerd. De gezondheidszorg moet daaraan echter wel willen meewerken en dat is nog lang niet het geval! En de overheid loopt hier ook met een grote boog omheen.

Wat de premie 2018 betreft: Twee zorgverzekeraars hebben al laten weten (en dat is vorig jaar al voorspeld!) dat subsidie op de premie uit reserves van de zorgverzekeraars zoals in de afgelopen 5 jaar is gebeurd, niet meer kan. De kostenstijgingen in de zorg en het feit dat de reserves door deze subsidies zijn gedaald tot hetgeen door de Nederlandse Bank wordt voorgeschreven, doen het ergste vrezen voor de premiestijging.

En wij hebben niet de hoop dat de regering de groei van de economie zal gebruiken om meer zorg uit de collectieve middelen gaat financieren. Wij hopen nu dat ook het ministerie van VWS eerlijk zal zijn in haar prognoses. Vorig jaar becijferde men in de begroting 2017 een geringe stijging van de premie, het werd achteraf gemiddeld 8%.

Wij wachten in spanning af.

Eenzaamheid, een probleem? (vervolg)

Het bericht over eenzaamheid in de NVOG-Nieuwsbrief nr 32 eindigde met een vraag: Wat kunnen ik of wij doen om  de eenzaamheid onder onze mede senioren te verlichten?

Van één van onze lezers ontvingen wij de volgende reactie: Het antwoord op deze vraag ligt “om de hoek”. Vrijwilligersorganisatie HUMANITAS heeft als thema o.a. Eenzaamheid en zet daarbij gerichte programma’s in. Vrijwilligers en deelnemers worden daarbij begeleid door vrijwillige coördinatoren en worden ondersteund met trainingen vanuit een landelijke organisatie. Respect en gelijkwaardigheid zijn belangrijke kernwaarden in dit “werk”.

Wilt u iets doen? Meld je aan als vrijwilliger in je buurt. Dat kan ook de eenzaamheid die in eigen kring op de loer ligt voorkomen! Overal in het land vind je Humanitas. Er wordt aan velerlei thema’s gewerkt. Kijk op www.humanitas.nl

(met dank aan dhr. Joop Caljouw voor deze suggestie).

 

Nieuwsbrief 32

 

 

Nieuwsbrief 32, 2017

Publicatiedatum: zaterdag 12 augustus 2017.

Eenzaamheid, een probleem?

Onlangs publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een verkenning over eenzaamheid in Nederland.  Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijden, maar uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van TNO blijkt dat boven de 65 jaar zich meer dan 60 % zich enigszins eenzaam voelt en 6 % erg eenzaam. Je eenzaam voelen is niet hetzelfde als alleen zijn, hoewel dat wel vaak wordt gedacht. Ook “onder de mensen” kan eenzaamheid worden gevoeld, soms zelfs des te meer.

Praten over de eigen eenzaamheid zit in de taboesfeer, dat doet men niet graag. Maar zeker in onze samenleving waarin de zekerheden en saamhorigheidsgevoelens aan het afnemen zijn en voorzieningen in de plaats komen van recht op zorg is de kans groot dat eenzaamheid bij ouderen gaat toenemen. Naast een algemeen gevoeld onbehagen van vele burgers over de hedendaagse politiek en bezorgdheid over de veranderingen in de verzorgingsstaat speelt daaronder misschien soms nog een andere onzekerheid: Hoe ziet mijn oude dag eruit, en op wie kan ik terugvallen voor zorg en hulp als dit nodig is. Uit de verkenning van RVS is gebleken dat mensen heel verschillende noden hebben in relatie tot eenzaamheid. Dit maakt het extra complex. Soms gaat het erom zich in verbinding te kunnen stellen met de ander, soms ligt het genuanceerder en gaat het over meer zingeving of juist om de mogelijkheid zich terug te kunnen trekken op een privé plek met privé gedachten.

Een van de conclusies van de verkenning is: Maak geen generiek eenzaamheidsbeleid in Nederland. Eenzaamheid is te divers en complex om een generieke maatregel of in een generiek beleid te vangen.
Is er dan wel iets aan te doen? Het kan, al moeten wij reëel zijn dat eenzaamheid als algemeen verschijnsel tot op zekere hoogte altijd zal blijven bestaan. Maar vooral lokaal in de buurt of onder vrienden en familie, ligt dat anders. Daar is omzien naar elkaar mogelijk en kan  een begin van een antwoord worden gevonden.

Dat omzien naar elkaar kan veel betekenen in onze samenleving.  Natuurlijk zijn er al veel mantelzorgers in Nederland, vooral uit de familie en gezinssfeer. De druk op hen kan heel groot zijn en werk en het eigen gezin van kinderen kunnen zelfs daaronder lijden.Zeker in dezer vakantietijd is het goed hierover eens na te denken:

Wat kunnen ik of wij doen om de eenzaamheid onder onze mede senioren te verlichten?

Koplopers.

Samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein heeft de VNG onlangs het project Koplopers Cliëntondersteuning gestart.

Met de invoering van de WMO in 2015 werden gemeenten verplicht onafhankelijke ondersteuning, los van de gemeente, aan te bieden.
Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg of bij het voeren van een gesprek met de gemeente of zorgaanbieder, moeten hulp kunnen krijgen van een onafhankelijke ondersteuner.Â
Veel gemeenten hebben grote moeite invulling te geven aan deze WMO verplichting.

De VNG heeft nu 14 gemeenten geselecteerd (Koplopers) waar de cliëntondersteuning al van de grond is gekomen. Een van die gemeenten is Helmond.

Toen ruim drie jaar geleden cliëntondersteuning actueel werd, hebben de ouderenverenigingen in Helmond op initiatief van de PVGE (van oorsprong de Philips gepensioneerden vereniging, maar al weer vele jaren een open vereniging) een begin gemaakt met het opzetten van cliëntondersteuning voor ouderen. Dit resulteerde begin 2016 in het oprichten van een stichting VBOH met als doel, naast cliëntondersteuning een breed palet van ondersteunende diensten aan te bieden.

Met de gemeente Helmond werd overeengekomen dat de samenwerkende ouderenverenigingen, naast PVGE: KBO Brabant en PCOB, de menskracht leveren (vrijwilligers, bestuurders enz.). De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van o.a. opleiding, website, telefonisch informatienummer en onkostenvergoedingen.

Daarnaast werd met de stichting MEE en de LEV-groep (een regionale sociale dienstverlener) een werkverdeling overeengekomen. VBOH zorgt voor de ouderen, MEE voor jeugd en mensen met psychische problemen, de LEV-groep voor jeugd en gehandicapten.

Bij complexe of ernstige problemen, denk aan schulden, ernstige vervuiling, conflicten in de woonomgeving, kan een beroep worden gedaan op professionele ondersteuning.

Hulpvragers kunnen zelf om ondersteuning vragen, maar ook de gemeente wijst hulpvragers nadrukkelijk bij de aanvraag en tijdens het (keukentafel)gesprek op de beschikbare onafhankelijke ondersteuning.

KBO Brabant en de PVGE hebben inmiddels stappen gezet (o.a. In Nuenen en Best) om de cliëntondersteuning verder op provinciaal niveau uit te werken. Daarbij worden zij ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.

Bron: NVOG/KNVG commissie Zorg,Welzijn, Wonen en Mobiliteit