Nieuwsbrief 30

Nieuwsbrief 29

  De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Nieuwsbrief 29

zaterdag 21 augustus 2021

 

Interview John Kerstens in AMWEB

Elke zomer interviewt AMWEB (hèt blad in de financiële dienstverlening) een aantal spraakmakende mensen dat zich bezig houdt met voor de sector relevante onderwerpen. Dit jaar was John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, er daar een van.

Lees hier verder…

 

Hoe toegankelijk is uw bank?

Hieronder een aan het begin van deze week door KBO Brabant verzonden persbericht inzake de toegankelijkheid van de banken. Onlangs stond in het blad ONS een klein artikel over dit onderwerp. Daarop zijn zeer veel reacties binnen gekomen .

Het persbericht geeft een weergave van die reacties. Het is ook gestuurd aan de banken waarmee de seniorenorganisaties in het kader van het M.O.B.  in september gesprekken hebben.

Persbericht 16-08-2021

Oproep aan onze lezers.
Zoals hierboven vermeld, vinden de komende weken individuele gesprekken plaats met de 4 grote banken over het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer dat het MOB heeft vastgesteld. Namens het MOB worden de gesprekken gevoerd door de secretarissen van WTI en WTB (Michel van Bommel en Wouter Vinken), de heer Ed Klute namens de maatschappelijke organisaties en door de heer Cees van Tiggelen als voorzitter.

Naast specifieke punten uit het actieplan gaat het met name ook over de bediening van de mensen in kwetsbare posities door de banken: door sluiting van bankfilialen en door digitalisering is de afstand tussen (kwetsbare) klant en bank veel te groot geworden. Wat gaan de banken er aan doen om die afstand weer te verkleinen?

Wij  ontvangen van u graag zo veel mogelijk concrete voorbeelden uit de praktijk waar men tegenaan loopt, waar er problemen zijn en welke dat zijn. Het persbericht van KBO Brabant spreekt duidelijke taal.  De door u aangedragen voorbeelden zullen onze vertegenwoordigers in de gesprekken met de banken naar voren brengen.

U kunt uw ervaringen en voorbeelden t/m 3  september a.s. per e-mail sturen naar communicatie@koepelgepensioneerden.nl  

 

Koopkracht gepensioneerden fors achteruit. Koepel Gepensioneerden maant politiek tot actie.

‘Gepensioneerden krijgen volgend jaar een flinke financiële kater te verwerken. Hun besteedbare inkomen staat onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW.’ Zo vatte De Telegraaf de paragraaf over dat besteedbare inkomen in een deze week verschenen analyse van het economisch bureau van ABN AMRO samen. In die analyse (die vooral inging op de gevolgen van de oplopende inflatie) waarschuwt de bank dat de koopkracht van senioren waarschijnlijk verder gaat afnemen. De afgelopen tien jaar is die inmiddels bijna 15% gaan achterlopen bij de koopkracht van andere groepen.

En die trend lijkt zich dus voort te zetten. Geen nieuws, en toch ook weer wel.

Senioren bungelen al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes. Daarom ook heeft de Koepel Gepensioneerden een tijdje geleden de politiek in de aanloop naar Prinsjesdag en een nieuw kabinet stevig opgeroepen daar verandering in te brengen.

In de eerste plaats door indexatie van pensioenen mogelijk te maken, zodat die de prijsstijgingen volgen. Maar ook door allerlei in de aanloop naar de verkiezingen gelanceerde plannen van verschillende politieke partijen niet in een nieuw regeerakkoord op te nemen, maar in de prullenbak te mikken. Plannen om de AOW te gaan fiscaliseren bijvoorbeeld. Plannen om eigen bijdragen in de zorg te verhogen. Plannen om een eigen huis veel zwaarder te gaan belasten. Plannen die met name (ook) gepensioneerden stuk voor stuk nog eens extra in hun portemonnee zullen raken. En tenslotte door zo nodig op Prinsjesdag extra specifieke maatregelen te treffen om de koopkracht van senioren weer in de pas te laten lopen.

Naar aanleiding van het onderzoek van ABN AMRO heeft de Koepel Gepensioneerden dat pleidooi gisteren nog eens in een (persbericht) herhaald. En dat is hard nodig. Want de gemiddelde journalist, politicus of gewone burger heeft te vaak het gevoel dat senioren ‘niks te klagen hebben, maar dat wel graag doen’. Onzin, zoals uit de cijfers van deze week opnieuw bleek.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

 

 

Nieuwsbrief 7

Langer Veilig Onderweg – Plan Veilige Mobiliteit Ouderen 2021-2025

In mei heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen aangeboden aan de Kamer. Bij de totstandkoming van dit plan zijn veel partijen binnen BeterOud betrokken. Het plan is een verzamel- en startpunt waarin bestaande en nieuwe acties bij elkaar zijn gebracht. De komende jaren bekijken de betrokken maatschappelijke partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden en medeoverheden hoe ze verder kunnen bouwen aan een gezamenlijke aanpak om de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer zoveel mogelijk te verkleinen.

Mobiliteit is erg belangrijk voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven en de mobiliteit van ouderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De toegenomen mobiliteit heeft ook een keerzijde. Door de vergijzing groeit het aantal mensen voor wie het een uitdaging is om veilig mobiel te blijven. In de afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersslachtoffers vooral onder ouderen sterk toegenomen, in het bijzonder onder oudere fietsers en scootmobielers.
Aandacht voor de veiligheid blijft dan ook onverminderd nodig.

Vier actielijnen

Het plan kent vier actielijnen:
1. Leeftijdsvriendelijke verkeersomgeving
Veilig ingerichte wegen, fietspaden en voetpaden kunnen ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Oudere automobilisten, fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn gebaat bij meer tijd, ruimte, overzicht en zichtbaarheid. Het gaat dan om zaken als goede markering, goede verlichting, voldoende brede fiets- en voetpaden en veilige oversteekplaatsen en kruispunten.
2. Veilig verkeersgedrag door en voor ouderen
Ouderen zijn zich niet altijd bewust van hun beperkingen. Door ouderen zich hiervan bewust te maken kunnen zij tijdig hun verkeersmiddel of verkeersgedrag aanpassen. Naasten of professionals kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar ook andere verkeersdeelnemers moeten zich meer bewust zijn van extra kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals ouderen.
3. Veilig gebruik van voertuigen en hulpmiddelen door ouderen
Het is van belang dat ouderen goed geïnformeerd zijn over mogelijke hulpmiddelen of vervoersalternatieven die rekening houden met hun behoeften, vaardigheden en beperkingen.
4. Verbinding verkeersveiligheid met zorg en welzijn
Ook professionals in het domein van zorg en welzijn hebben een rol in de verkeersveiligheid van hun oudere cliënten. Zij kunnen worden geholpen met duidelijke informatie of adviezen over beschikbare aanpassingen, andere vervoersopties en alternatieve vervoersmiddelen, zoals een driewielfiets of openbaar vervoer. Ook kan het ministeriehelpen om tijdig het gesprek over veilige mobiliteit met ouderen en hun naasten aan te gaan.
Voor BeterOud is veilige mobiliteit een belangrijk thema. Op de website wordt aandacht besteed aan het thema en de Werkplaats ‘Veilige mobiliteit’ ontwikkelt producten eind 2021 beschikbaar komen. Download het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen hier.

 

Bron: BeterOud

Bingo voor de leden

ziet voor haar leden de          opkomen en voorzichtig schijnen.

We hebben daarom besloten  om “na de vakantie- periode”een activiteit te organiseren. Het is op dit moment moeilijk om gasten uit te nodigen, die voor ons kunnen optreden.

Daarom starten we met een gezellige


op woensdag 1 september

Dorpshuis Schoonoord

aanvang 19.30 uur

Deze avond kost € 5.00  inleggeld incl. koffie en cake.

Natuurlijk moeten  we aan de regels voor Covid – 19 houden vo

  1. Alleen leden van onze vereniging zijn op deze avond welkom.
  2. Wij gaan er van uit dat deze leden ingeënt zijn.
  3. We kunnen vanwege het afstand houden slechts een  beperkt aantal leden ontvangen
  4. Voor 1 september hebben zich het maximum aantal leden op gegeven

  5. Daarom is er een  er een tweede avond  op 15 september.

    Daarom moet u zich als deelnemer/ster zo spoedig mogelijk opgeven bij:

    Arie Aardema 0591-381946 of bij Henk de Geeter 0591-381948

Noteer alvast op De Senioor kalender de volgend data:

6 oktober avond programma

3 november dagdeel programma

10 december de jaarlijkse feestavond.

Het bestuur van “De Senioor”