Nieuwsbrief 7

Langer Veilig Onderweg – Plan Veilige Mobiliteit Ouderen 2021-2025

In mei heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen aangeboden aan de Kamer. Bij de totstandkoming van dit plan zijn veel partijen binnen BeterOud betrokken. Het plan is een verzamel- en startpunt waarin bestaande en nieuwe acties bij elkaar zijn gebracht. De komende jaren bekijken de betrokken maatschappelijke partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden en medeoverheden hoe ze verder kunnen bouwen aan een gezamenlijke aanpak om de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer zoveel mogelijk te verkleinen.

Mobiliteit is erg belangrijk voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven en de mobiliteit van ouderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De toegenomen mobiliteit heeft ook een keerzijde. Door de vergijzing groeit het aantal mensen voor wie het een uitdaging is om veilig mobiel te blijven. In de afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersslachtoffers vooral onder ouderen sterk toegenomen, in het bijzonder onder oudere fietsers en scootmobielers.
Aandacht voor de veiligheid blijft dan ook onverminderd nodig.

Vier actielijnen

Het plan kent vier actielijnen:
1. Leeftijdsvriendelijke verkeersomgeving
Veilig ingerichte wegen, fietspaden en voetpaden kunnen ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Oudere automobilisten, fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn gebaat bij meer tijd, ruimte, overzicht en zichtbaarheid. Het gaat dan om zaken als goede markering, goede verlichting, voldoende brede fiets- en voetpaden en veilige oversteekplaatsen en kruispunten.
2. Veilig verkeersgedrag door en voor ouderen
Ouderen zijn zich niet altijd bewust van hun beperkingen. Door ouderen zich hiervan bewust te maken kunnen zij tijdig hun verkeersmiddel of verkeersgedrag aanpassen. Naasten of professionals kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar ook andere verkeersdeelnemers moeten zich meer bewust zijn van extra kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals ouderen.
3. Veilig gebruik van voertuigen en hulpmiddelen door ouderen
Het is van belang dat ouderen goed geïnformeerd zijn over mogelijke hulpmiddelen of vervoersalternatieven die rekening houden met hun behoeften, vaardigheden en beperkingen.
4. Verbinding verkeersveiligheid met zorg en welzijn
Ook professionals in het domein van zorg en welzijn hebben een rol in de verkeersveiligheid van hun oudere cliënten. Zij kunnen worden geholpen met duidelijke informatie of adviezen over beschikbare aanpassingen, andere vervoersopties en alternatieve vervoersmiddelen, zoals een driewielfiets of openbaar vervoer. Ook kan het ministeriehelpen om tijdig het gesprek over veilige mobiliteit met ouderen en hun naasten aan te gaan.
Voor BeterOud is veilige mobiliteit een belangrijk thema. Op de website wordt aandacht besteed aan het thema en de Werkplaats ‘Veilige mobiliteit’ ontwikkelt producten eind 2021 beschikbaar komen. Download het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen hier.

 

Bron: BeterOud

Geplaatst in FASv, Niet op voorpagina.