Nieuwsbrief 33

 

 

Nieuwsbrief 33, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 18 augustus 2017.

De kosten van de zorg.

Het gaat goed met de economie in Nederland stond deze week in de krant. Het bruto Nederlands product neemt behoorlijk toe (dit jaar 3,3%), er kwamen 200.000 banen bij en er komt een overschot op de begroting van dit jaar door hogere belastinginkomsten en lagere uitgaven. Uiteraard zal het nieuwe kabinet weer veel plannen hebben om meer te gaan uitgeven. Maar alom vindt men dat ook de burgers er meer van moeten gaan merken. Dat zal wel gebeuren volgens de kranten, echter ook wordt vermeld dat uitkeringsgerechtigden (en dus ook gepensioneerden) er weinig van zullen merken.

Anders is het gesteld met de kosten van de zorg. Onlangs werd het trendscenario Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018 gepubliceerd.

Daarin wordt voorspeld dat de reële zorguitgaven de komende 20 jaar verdubbelen tot € 174 miljard. De kosten per persoon stijgen van € 5100 in 2015 tot € 9600 per eind 30er jaren van deze eeuw. Dit is gebaseerd op het doortrekken van de stijging van de zorguitgaven in de afgelopen jaren van 2,9% per jaar en een ongewijzigde inflatie.  Van de totale groei in de komende 20 jaar van de zorguitgaven is naar hun mening 72% toe te schrijven aan de groei van de zorguitgaven voor 65plussers.Â

Dat is ook een gevolg van de toegenomen technologie om ouderen in leven te houden en de toenemende welvaart.  Men verwacht dat de behandeling diverse vormen van kanker veel geld zal gaan vragen, tenzij men oplossingen vindt voor het voorkomen en/of genezen van kanker (Ook wel nieuwvormingen genoemd in het rapport!)

Wij hebben al eerder gezegd dat de organisatie van de zorg in Nederland ouderwets en duur is en een grote wijziging behoeft. Blauwdrukken liggen gereed en er zijn proeftuinen waar de nieuwe organisatie met veel succes wordt uitgeprobeerd. De gezondheidszorg moet daaraan echter wel willen meewerken en dat is nog lang niet het geval! En de overheid loopt hier ook met een grote boog omheen.

Wat de premie 2018 betreft: Twee zorgverzekeraars hebben al laten weten (en dat is vorig jaar al voorspeld!) dat subsidie op de premie uit reserves van de zorgverzekeraars zoals in de afgelopen 5 jaar is gebeurd, niet meer kan. De kostenstijgingen in de zorg en het feit dat de reserves door deze subsidies zijn gedaald tot hetgeen door de Nederlandse Bank wordt voorgeschreven, doen het ergste vrezen voor de premiestijging.

En wij hebben niet de hoop dat de regering de groei van de economie zal gebruiken om meer zorg uit de collectieve middelen gaat financieren. Wij hopen nu dat ook het ministerie van VWS eerlijk zal zijn in haar prognoses. Vorig jaar becijferde men in de begroting 2017 een geringe stijging van de premie, het werd achteraf gemiddeld 8%.

Wij wachten in spanning af.

Eenzaamheid, een probleem? (vervolg)

Het bericht over eenzaamheid in de NVOG-Nieuwsbrief nr 32 eindigde met een vraag: Wat kunnen ik of wij doen om  de eenzaamheid onder onze mede senioren te verlichten?

Van één van onze lezers ontvingen wij de volgende reactie: Het antwoord op deze vraag ligt “om de hoek”. Vrijwilligersorganisatie HUMANITAS heeft als thema o.a. Eenzaamheid en zet daarbij gerichte programma’s in. Vrijwilligers en deelnemers worden daarbij begeleid door vrijwillige coördinatoren en worden ondersteund met trainingen vanuit een landelijke organisatie. Respect en gelijkwaardigheid zijn belangrijke kernwaarden in dit “werk”.

Wilt u iets doen? Meld je aan als vrijwilliger in je buurt. Dat kan ook de eenzaamheid die in eigen kring op de loer ligt voorkomen! Overal in het land vind je Humanitas. Er wordt aan velerlei thema’s gewerkt. Kijk op www.humanitas.nl

(met dank aan dhr. Joop Caljouw voor deze suggestie).

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.