Nieuwsbrief 37

vrijdag 14 september 2018

Transitie geldautomaten

In juli plaatsten wij op onze website informatie over de voorziene overgang van de bestaande geldautomatennetten naar één net van automaten, waarbij NVOG via de klankbordgroep Geldautomaten en het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) betrokken is. Via deze link kunt u de projectupdate nogmaals lezen. In oktober is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep; wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Implementatiewet Europese betaalrichtlijn PSD2

In onze Nieuwsbrief 34 informeerden wij u over de brief die wij met KBO-PCOB en NOOM aan de Tweede Kamer stuurden over de Europese betaalrichtlijn PSD2. De Consumentenbond heeft met betrekking tot dit onderwerp een mail aan de Tweede Kamer gestuurd waarin nog een aantal aandachtspunten worden aangegeven. Zie ook de link naar de nieuwspagina van de Consumentenbond betreffende dit onderwerp.

Wie is Wie?

Samen zicht op het netwerk van de oudere

KNVG en NVOG maken deel uit van het consortium BeterOud. Binnen BeterOud werken ouderenorganisaties en professionals samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.Recent waren wij samen met ouderen en professionals uit de zorg- en welzijnshoek betrokken bij het ontwikkelen van de “Wie is Wie” tool voor ouderen. Een middel waarmee een beknopt overzicht van het netwerk van de oudere kan worden gemaakt. Handig voor de oudere zelf, maar ook voor de familie, de mantelzorgers en andere hulpverleners.

“Wie is Wie” tool

Het binnen BeterOud ontwikkelde hulpmiddel kan via de eigen pc of tablet worden ingevuld en daarna geprint (of opgeslagen). Het invullen is eenmalig, de gegevens worden niet opgeslagen vanwege de privacywetgeving. Het is natuurlijk ook mogelijk om een lege “Wie is Wie” te printen en deze met de pen in te vullen.

In slechts 5 eenvoudige stappen kan de eigen “Wie is Wie” worden gemaakt. De oudere kan de “Wie is Wie” alleen invullen of dit samen met bijvoorbeeld een partner, kind(eren) of hulpverleners doen. U vindt de “Wie is Wie” tool op de website van BeterOud. Klik daarvoor hier. U heeft dan de mogelijkheid om de tool direct in te vullen of een lege versie te printen.

Verzoek aan de lidorganisaties

Wij denken dat de “Wie is Wie” tool voor tal van ouderen (en hun netwerk) een handig hulpmiddel kan zijn.  Wilt u uw leden via uw communicatiekanalen op de hoogte brengen van het bestaan van de “Wie is Wie” tool?

CBS over dynamische koopkracht 2008 – 2017

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft j.l. donderdag (13 september) een belangrijk artikel over de ontwikkeling van de dynamische koopkracht van de afgelopen jaren gepubliceerd (2008 – 2017), dus vanaf het ontstaan van de kredietcrisis.

De dynamische koopkracht is een ruimer begrip dan de meestal gebruikte statische koopkracht, d.w.z. dat de dynamische koopkracht bij voorbeeld ook allerlei incidentele salarisstijgingen van werkenden meerekent.

Het effect daarvan is o.a. dat de verschillen in koopkracht tussen werkenden enerzijds en uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden anderzijds fors groter zijn dan in de gebruikelijke koopkrachtplaatjes.

Zie bijgaande tabel: “Koopkrachtontwikkeling naar voornaamste inkomensbron”  of bekijk de grafiek.

 De koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2017 en vergeleken met 2008.

Deze is mede afhankelijk van de hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW-uitkering. In 2017 nam de koopkracht van gepensioneerden met een beperkt aanvullend inkomen tot 10 duizend euro per jaar licht toe, terwijl de koopkracht bij een aanvullend inkomen vanaf 20 duizend euro, met 1 procent daalde. Deze groep gepensioneerden heeft sinds het uitbreken van de economische crisis het meest last van het niet of beperkt indexeren van aanvullende pensioenen. Hierdoor was hun koopkracht in 2017 bijna 12 procent minder dan in 2008.

Zie bijgaande tabel: Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen naast AOW” of bekijk het overzicht in een diagram.

N.B. Het gaat om mediane cijfers (CBS gebruikt daarvoor de term “in doorsnee”), d.w.z. dat de cijfers aangeven, dat 50% een hoger, en 50% een lagere koopkracht heeft. In links die zijn opgenomen in en bij het artikel van het CBS (zie onder) wordt dat nader toegelicht.

Aan het eind van het artikel wordt nog een overzichtje met ontwikkeling van inkomens van gepensioneerden toegevoegd, naar leeftijdsklassen (“Gestandaardiseerd besteedbaar huishoud inkomen”).

Voor het gehele artikel, zie onderstaande link:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/koopkracht-groeide-in-2017-een-half-procent

Uitslag onderzoek palliatieve zorg.

Vorig jaar hebben wij via onze nieuwsbrief een oproep verspreid van het publieksonderzoek over goede palliatieve zorg, uitgevoerd door de kenniscentra Palliatieve Zorg van UMCG, Radboud umc en Erasmus MC, het Martini Ziekenhuis, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Ondanks het feit dat het onderzoek al bijna een jaar geleden heeft plaatsgevonden leek het ons, met name voor degenen die destijds aan de enquête hebben meegedaan, interessant om de uitkomsten van dit onderzoek bekend te maken.

Collectief verzekeren?

Op verzoek van de voorzitter van de Nederlandse Bond van Pensioengerechtigden verwijzen wij u naar een brief met mogelijkheden om mee te doen in een collectief, waardoor kortingen bij verzekeraars te krijgen zijn. Het is aan de verenigingen zelf om daarvan gebruik te willen maken, dan wel daarover meer inlichtingen te willen inwinnen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.