Nieuwsbrief 53

Nieuwsbrief 53, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 8 december 2017.

KNVG en NVOG op weg naar verdere samenwerking.

Een aantal jaren geleden besloten de besturen van KNVG en NVOG om intensiever samen te gaan werken. Besloten werd die samenwerking van onderop vorm te geven, namelijk via de verschillende commissies die voor beide organisaties actief zijn.

Sindsdien heeft die samenwerking in deze commissies stevig vorm gekregen. In een brief aan de lidverenigingen melden de voorzitters van beide organisaties Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG), dat de samenwerking zo goed verloopt, dat hij het komend jaar verder ontwikkeld zal worden.

De resultaten
In gezamenlijk overleg werden de afgelopen maanden adviezen uitgebracht op deze terreinen:
• Een gemeenschappelijk toetsingskader rond de vraag waaraan toekomstige pensioenhervormingen moeten voldoen.
• De introductie van een alternatief voor de risicovrije rente, zoals die nu nog wordt gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen.
• KNVG en NVOG introduceerden de Macro Stabiele Rentevoet (MSR) als alternatief.
• Gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot het regeerakkoord en de effecten daarvan op de positie van ouderen.

De beide voorzitters laten in hun brief weten dat ze voort willen gaan op dit pad van intensieve samenwerking. Opgeteld hebben KNVG en NVOG 300.000 leden.

Hoe staat het met het “Zorgpact”?

In november 2016 werd in het kader van de zorg naar 2030 op verzoek van de regering aan de ministers van VWS en onderwijs het advies uitgereikt: “Anders kijken, anders leren anders doen, grensoverschrijdend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk.”

De bedoeling was om het opleiden voor werkers in de zorg, van hoog tot laag, op een andere en modernere leest te schoeien. Dit ook omdat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid onder grote druk staat en de opleiding van zorgmedewerkers niet meer adequaat is. Praktijk en opleiding moeten veel dichter bij elkaar worden gebracht.

In januari van dit jaar werd het project “Zorgpact” ten doop gehouden om de adviezen ten uitvoer te brengen. Doekle Terpstra werd hiervan de trekker en activator. De doelstelling van het project is om lokaal en regionaal HBO en MBO onderwijsinstellingen voor verzorgende en verplegende beroepen veel meer te laten samenwerken. Dat klink eenvoudig, maar dat is het niet!

Deze week was in Amersfoort de eerste bijeenkomst van deelnemers aan lokale samenwerkings-projecten. In de afgelopen maanden zijn bijna honderd van deze projecten gestart. Men kon van elkaar leren en ervaringen uitwisselen en dat werd volop gedaan. Ik heb een paar van de sessies bijgewoond en ervaarde het enthousiasme van zowel opleiders, vertegenwoordigers van zorginstanties en leerlingen voor de nieuwe vormen van leren en de samenwerking hiervoor in de regio. Sommige regio’s gingen daar erg ver in, b.v. lesgeven in zorginstellingen en ziekenhuizen.

En de tweede doelstelling zal straks worden: ook het bijscholen van de reeds in de zorg werkende medewerkers/sters.

Zoals al gezegd, de zorg, dus ook de ouderenzorg, verandert snel door veranderde inzichten en digitalisering. Daarnaast zullen er in de komende jaren tienduizenden nieuwe verzorgenden en verplegenden per jaar nodig zijn om de steeds grotere vraag aan zorg aan te kunnen. Het is een mooi vak dat dikwijls onvoldoende bekend is. Als dit niet gebeurt, ontstaat er echt een probleem in Nederland.

In hun slotwoord gaven de minister van VWS  Hugo de Jonge en de staatssecretaris Paul Blokhuis, (die samen naar Amersfoort waren gekomen om het belang van Zorgpact te benadrukken) dat zij niet direct een grote veranderingen in de wetgeving in de zorg nastreven maar de zorg zal wel anders georganiseerd moeten worden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de medewerkers/sters in de zorg maatwerk kunnen leveren.

Daarvoor is geen regelgeving nodig maar enthousiasme en vakkennis. Minister de Jong zei ook dat de komende jaren 3 van de 10 afstuderende van HBO en MBO voor van zorgopleidingen afkomstig moeten zijn willen wij geen problemen krijgen in de  bezetting  van zorgfuncties.

Kijk eens op www.zorgpact.nl om meer over dit project en de goede voorbeelden te weten te komen

Joop Blom,
voorzitter commissies Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

Nieuwsbrief Pensioenen.

De Nederlandsche Bank heeft haar nieuwsbrief pensioenen december 2017 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.