Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 20 januari 2017.

De stand van zaken in de verpleeghuiszorg.

In februari 2015 lanceerde staatssecretaris Rijn de actie “Waardigheid en trots” voor onze ouderen. Deze actie, waarvoor enige tientallen miljoenen euro’s zijn uitgetrokken, heeft de bedoeling om te komen tot uitwisseling van goede ideeën over verbetering van zowel de zorg in verpleeghuizen als de verpleegzorg thuis tussen de ruim 2300 verpleeghuizen maar ook tussen de vele gevormde wijkteams die zorg thuis verlenen. Meer dan 2000 organisaties, verpleeghuizen en anderen ondersteunen door uitwisseling van ideeën in deze nog steeds lopende actie. Op 15 februari is er weer een groot informatiecongres hierover in Amersfoort.

In Nederland zijn in de meer dan 2300 verpleeghuizen op dit moment bijna 130.000 ouderen opgenomen. Deze kosten de samenleving per persoon € 210,- per dag (dit is een jaarlijks vastgestelde vaste vergoeding!)  Dat is € 10 miljard per jaar waarvan ongeveer 8 % door de bewoners zelf wordt betaald.
De door de regering extra uitgetrokken € 100 miljoen n.a.v. van het manifest van Hugo Borst is dus maar 1% van de kosten, een druppel op een gloeiende plaat dus.
De premie voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg bedraagt 9,65% tot een maximuminkomen van € 53.697 en is verwerkt in de eerste en tweede schijf van de IB. De opbrengsten worden ook gebruikt voor bv psychiatrische inrichtingen en andere langdurige zorg.

De solidair gefinancierde verpleeghuiszorg voor ouderen in Nederland is uniek in de wereld; nagenoeg nergens is de solidariteit met de zorgbehoevende ouderen zo groot en zo goed geregeld, daar moeten wij trots op zijn. De doelstelling van de regering is om het aantal bedden niet verder te laten groeien: ouderen moeten zo lang mogelijk thuis worden verzorgd en verpleegd. Dit mede gezien de hoge kosten die met een opname zijn gemoeid. Dat betekent wel dat de ouderen die opgenomen worden een steeds zwaarder zorg nodig hebben met alle problemen van dien.
Knelpunt is ook dat er te weinig gekwalificeerde opgeleide verplegenden zijn om deze zorg te verlenen en dat er ook te weinig jongeren kiezen voor dit prachtige beroep. Deze ontwikkeling legt een grote druk de oudere die te maken krijgt met bv. dementie en op de sociale omgeving van de oudere, maar ook op de capaciteit van de wijkverpleging. Ook daar zijn de organisatie- en capaciteitsproblemen groot.

Deze maand is door Zorginstituut Nederland in vervolg op de actie “Waardigheid en trots” het kwaliteitskader voor verpleeghuizen geïntroduceerd. Daarin wordt ook gesteld dat het vertrekpunt moet zijn: DE CLIËNT ALS MENS! De bureaucratie moet worden verminderd. De kwaliteit van het leven van de cliënt moet voorop staan. Daar is niet een norm van twee gekwalificeerde personeelsleden per 6 cliënten nodig, maar een voldoende bezetting om het leven van de cliënten door persoonsgerichte zorg en ondersteuning dragelijk te laten zijn. Daarnaast moet tevens het welzijn goed geregeld zijn. Het gaat om de optimale levenskwaliteit van de bewoners.

Als commissie zorg, welzijn en wonen van de NVOG blijven wij ook deze problematiek voor onze zorgbehoevende ouderen volgen en beïnvloeden.

Enquête internetprivacy.

Luuk Kaandorp is student aan het PCC Lyceum in Alkmaar en is momenteel bezig met het zesde jaar van het VWO. Hij moet samen met zijn klasgenoot Sjoerd Rienks een profielwerkstuk maken.

Het  werkstuk dat zij maken gaat over internetprivacy en hiervoor willen zij graag een enquête afnemen om te zien in hoeverre mensen bereid zijn om hun privacy in te leveren voor gemak.

Om ook het oudere deel van de Nederlandse bevolking in het onderzoek te kunnen betrekken, heeft Luuk ons gevraagd de enquête onder onze leden te verspreiden.

Wanneer u bereid bent om aan deze enquête mee te werken (uw gegevens blijven volledig anoniem en het invullen kost slechts een paar minuten tijd) dan klikt u op de link hieronder. Namens Luuk en Sjoerd bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!.

https://goo.gl/forms/NYqa4IPZQmeqUBVC2

NVOG en KNVG toegetreden tot de Binnenring van het Consortium Beter Oud.

Op 30 november vorig jaar heeft het nationaal Platform Ouderen (NPO), dat haar activiteiten binnenkort gaat beëindigen, het project BeterOud overgegeven aan de zorgorganisaties Vilans en Movisie.
Deze hebben besloten om een consortium op te richten van ouderen en gepensioneerden organisaties en alle organisaties die betrokken zijn bij het “ouder worden”, met als doel op het terrein van zorg, welzijn en wonen:  “De levenskwaliteit van ouderen te verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden”.

De NVOG heeft, in overleg met de KNVG, besloten samen toe te treden tot de binnenring van dit consortium, waarin de besluiten worden besproken wat er wordt aangepakt en uitgewerkt. In februari zal met de nodige publiciteit de samenwerkingsovereenkomst worden getekend.

Wij vinden het juist u hiervan nu op de hoogte te stellen. Wij komen in de loop van dit jaar regelmatig hierop verder terug.
Informatie over BeterOud kunt u vinden op www.beteroud.nl

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.