Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 13, 2018.
Publicatiedatum: vrijdag 30 maart 2018.

Hoopvolle geluiden tijdens maatschappelijk forum NVB.
Op 15 maart heeft de heer Cees van Tiggelen namens NVOG het maatschappelijk forum bijgewoond dat de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) die dag had in het gebouw van Koninklijke Munt in Utrecht had georganiseerd.
Namens de banken waren aanwezig de heren v.d. Boogert van ING, van der Horst van ABN-AMRO, Draijer van de Rabobank en Oostendorf van de Volksbank. Alle 4 zijn lid c.q. voorzitter van de raad van bestuur van hun bank. Verder waren er 20 klanten van die banken bij om deel te nemen aan de discussie. Voorts waren er vertegenwoordigers van steakholders zoals NVVK, ANBO, NRI, NIBUD en Veilig thuis en een notaris.
De gespreksonderwerpen waren:
*wat vinden we belangrijk aan (digitaal) bankieren
*wat verwachten we van de bank nu en in de toekomst
*hoe kan een bank helpen bij het maken van financiële keuzes als u ouder en misschien ook afhankelijker wordt
*hoe kunnen banken helpen om financiëel misbruik te voorkomen.
Van Tiggelen geeft hieronder een korte impressie van het forum, waarin hij dankbaar gebruik heeft gemaakt van de discussies in de MOB-werkgroep Bereikbaarheid en Toegankelijkheid, met name ook over het onderzoek bij kwetsbare groepen naar hun beleving van het betalingsverkeer en het basis bankieren.
Onze afgevaardigde stelde aan de orde dat er een kwetsbare groep is in de samenleving van ongeveer 4 miljoen mensen (laaggeletterden, niet of minder digitaal vaardig, mensen met een psychische of lichamelijke beperking, bepaalde groepen ouderen etc) . Zoals uit de laatste monitor is gebleken, scoren bepaalde onderdelen van het betalingsverkeer en het basis bankieren minder positief of zelfs negatief tov andere consumenten. Van Tiggelen heeft gemeld dat er thans een diepteonderzoek plaats vindt onder deze groep en dat de uitkomsten ervan behandeld zullen worden in de WTB in april a.s..
Hij is van mening dat we nu reeds kunnen vaststellen dat deze groep het moeilijk heeft en het zeker nog moeilijker zal krijgen, zeker als de banken volop (blijven) inzetten op innovaties in digitalisering en efficiëncy. Alsdan komt genoemde groep aan de kant te staan. Zijn oproep aan de banken was: wat gaan jullie er aan doen om deze groep binnen de (bancaire) boot te houden c.q. weer te krijgen. Uit reacties van klanten en vertegenwoordigers van steakholders was op te maken dat het vorenstaande werd onderkend.
De reacties van de banken kan als volgt worden samengevat: er zijn al c.q. zullen (verdere) initiatieven worden genomen om het aantal senioradviseurs uit te breiden, het aantal contactpunten in aantal te verhogen (in verzorgings tehuizen, gemeenschapshuizen, andere plaatsen waar die groep komt etc). Mogelijk uitbreiding van contactpunten met franchisenemers werd ook genoemd. Ook, waar gewenst, uitbreiding van gesprekken aan de keukentafel.
Onderkend werd tevens dat die gesprekken niet alleen zouden behoeven te gaan over deelname aan het betalingsverkeer en het basis bankieren, maar ook waar gewenst en mogelijk over financiële keuzes bij het afhankelijker worden en hoe kan financiëel misbruik worden voorkomen. Ook aandacht voor een levenstestament werd daarbij genoemd. Alle banken meldden, ook na afloop, zeer geInteresseerd te zijn in de uitkomsten van ons verdiepend onderzoek. Dat klinkt bemoedigend!
Maar: zowel in de WTB als het MOB zullen we de banken op hun daden (blijven) beoordelen! Van Tiggelen stelt voor om in de WTB eens te bekijken of we naar analogie van de spreiding van bankkantoren en geldautomaten ook de contactpunten in de toekomst in beeld kunnen brengen.
De discussies over afhankelijk worden en financiëel misbruik waren inhoudelijk heel goed. Ook daarover zijn concrete afspraken gemaakt. Alles overziend kon Van Tiggelen met voldoening terugkijken op de bijeenkomst.

(Ont)regel de zorg! De helt minder tijd kwijt aan onzinnige administratie!
We weten allemaal dat in de zorg door zorgverleners veel administratieve handelingen moeten worden gedaan. Hierover wordt al jarenlang gediscussieerd. Afgelopen dinsdag kreeg zorgminister Bruno Bruins in een via de radio rechtstreeks uitgezonden programma een document met 60 verbeterpunten overhandigd. Joop Blom, voorzitter van de gezamenlijke comissie ZWWM van NVOG/KNVG was erbij en maakte van deze bijeenkomst een kort verslag dat u hier kunt lezen.

SER nieuwsbrief.
De nieuwste aflevering van de Themabrief Pensioenen en AOW van de Sociaal Economische Raad is uit. U kunt hier klikken om de themabrief online te lezen,

De nominale zorgpremie 2019.
Vorig jaar is in onze nieuwsbrief al aangekondigd dat de nominale premie die door de zorgverzekeraars wordt vastgesteld extra zal gaan stijgen . Dit was al verwacht voor 2018 maar de stijging bleef gelukkig binnen de perken.
Nu hebben zowel CZ als Zilveren Kruis bij de publicatie van hun resultaten 2017 laten weten dat hun reserves zodanig zijn geslonken (door de zgn. premiesubsidie die men al een paar jaar hebben gegeven vanuit hun reserves), dat verwacht moet worden dat dit voor 2019 niet meer kan. Men verwacht een premiestijging die het dubbele is van 1-1-2018.
Als de zorg de kosten in de zorg niet in de hand kan houden (zie ook het artikel over (Ont)regel de zorg!), dan zal daaraan niet te ontkomen zijn.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.