Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 17 februari 2017.

Workshop Ontwikkeling Dekkingsgraad

Graag brengen wij onze eerdere aankondiging in herinnering betreffende de workshop Ontwikkeling Dekkingsgraad die de NVOG werkgroep Jaarverslagen en Indexaties voor lid-organisaties en andere geïnteresseerden op dinsdag 28 maart en dinsdag 18 april a.s. zal organiseren.

Voor de eerste sessie van deze interessante workshop is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en voor de sessie van 18 april is nog ruimschoots mogelijkheid om in te schrijven.

Alle nodige informatie van deze workshop vindt u door hier te klikken.

Manifest “Waardig ouder worden”.

Op dinsdag 21 februari zal aan staatssecretaris van Rijn het manifest “Waardig ouder worden” worden overhandigd. Daar omroep MAX erbij betrokken is, zal daar zeker publiciteit aan worden gegeven. Het initiatief voor dit manifest is genomen door de politieke partij Christen Unie, samen met Omroep MAX  en de ouderenorganisatie Unie KBO/PCOB.

De achtergrond van deze actie is het door D66 ingediende (en door de Tweede Kamer aangenomen) wetsvoorstel omtrent  het mogelijk maken van euthanasie bij een naar de mening van de betrokkene voltooid leven. Men wil dit tegengaan en heeft daarom dit manifest opgesteld. Verschillende politieke partijen (CDA, PvdA en PVV) en andere organisaties hebben zich bij dit manifest aangesloten.

Het bestuur van de NVOG heeft, in samenspraak met de voorzitters van de platforms, na uitvoerig beraad besloten zich niet bij dit initiatief aan te sluiten. Dit ook omdat het manifest al vastlag en er geen wijzigingen meer in konden worden aangebracht. De tekst van het manifest kunt u hier downloaden.

Met de punten 1 t/m 8 van het manifest kunnen wij ons volledig verenigen, punt 9 en10 gaan over ethische kwesties, waar wij wel mee zouden kunnen leven, zij het dat wij ook andere problemen hebben met de organisatie van het manifest. Wij zijn namelijk van mening dat wij ons niet direct kunnen begeven in een politieke discussie tussen voor- en tegenstanders van het wetsontwerp Voltooid leven.

Het ware onzes inziens beter geweest als Omroep Max met bv. de ouderen- en gepensioneerden organisaties een manifest hadden opgesteld van nagenoeg dezelfde inhoud en dat zou hebben overhandigd aan de politieke partijen en staatsecretaris van Rijn. Ook het bestuur van de KNVG heeft besloten dit manifest niet te ondertekenen.

U kunt meer lezen over dit manifest ( en mogelijk persoonlijk ondertekenen)  op de website www.waardigouderworden.nl

Doorrekening partijprogramma’s CPB

Afgelopen donderdag, 16 februari, was de lang verwachte perspresentatie van de doorrekening van partijprogramma’s. Zowel het Centraal Plan Bureau (CPB) als het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben daarbij een dik boekwerk gepresenteerd met allerlei resultaten. In de pers is daar natuurlijk ook al aandacht aan gegeven, en wij zullen de resultaten zeker meenemen in ons onderzoek naar opvattingen van politieke partijen over zaken die vooral ouderen aangaan.

Als voorschot daarop bijgaand een tabel met “mediane” koopkrachtcijfers. (Mediaan wil zeggen, dat de berekende koopkracht in 50% van de gevallen hoger is, en in 50% lager).
Wat het CPB heeft uitgerekend is de verwachte stijging of daling van de mediane koopkracht, en dan gemeten  ten opzichte van de “basis” (De basis is wat de koopkracht zou zijn, bij ongewijzigd beleid, en naar de situatie van vorig jaar september).
In de tabel staat dus het gemiddelde % stijging of daling, per jaar, in de komende 4 jaar.

N.B. Er zijn cijfers van 11 partijen, omdat 3 partijen niet mee hebben willen doen (PVV, PvdDieren, 50Plus).
De uitkomsten zijn uitgesplitst naar werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.
Er valt nog veel meer hierover te zeggen, maar dit geeft alvast een eerste indruk.

Geen stemadvies van NVOG.

Met de verkiezingen van leden voor de Tweede Kamer in het vooruitzicht is ons een aantal malen gevraagd of (en wanneer) de NVOG een stemadvies uitbrengt.

Omdat wij een politiek neutrale organisatie willen zijn die opkomt voor de belangen van gepensioneerden in de ruimste zin van het woord, zal onze vereniging geen stemadvies verstrekken voor de kamerverkiezingen. Op welke politieke partij een individueel lid stemt is een persoonlijke keuze. Een ieder maakt zijn of haar individuele afweging welke belangen zwaarder of lichter wegen.

Wat de NVOG wél doet: op de themadag Pensioenen die a.s. dinsdag (21 februari) voor vertegenwoordigers van NVOG lid-organisaties in Maarssen wordt gehouden, zal door het bestuurslid Marcel Celie een toelichting worden gegeven op de diverse programma’s van de politieke partijen aangaande pensioenen, zorg en welzijn en inkomen en koopkracht.

Daarvoor hebben wij alle politieke partijen aangeschreven met het verzoek om per thema aan te geven op welke wijze dat onder-werp/thema in hun verkiezingsprogramma is opgenomen. De resultaten zijn in een overzichtelijke spreadsheet verwerkt waarmee wij hopen onze leden een helpende hand te bieden bij het maken van een keuze wanneer men 15 maart naar de stembus gaat. De presentatie van Marcel Celie zal daags na de themadag op de NVOG website worden gezet.

Het aangepaste programma voor de themadag Pensioenen van a.s. dinsdag is op het besloten deel van onze website onder “Documenten Algemeen” te downloaden. Indien uw vereniging zich niet heeft opgegeven voor de themadag maar u naar aanleiding van het bovenstaande komende dinsdag toch aanwezig wilt zijn, kunt u zich nog tot maandag 20 februari – 12.00 uur per e-mail opgeven bij ons secretariaat: nvog@gepensioneerden.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Hoe en waarom een overlegplatform ontstond

Ouderenorganisaties en jongeren hebben onlangs een platform van overleg opgericht om te voorkomen dat ze in de media en de politiek tegen elkaar worden uitgespeeld. “Jongeren en ouderen hebben gedeelde belangen en nemen afstand van het framen door de “buitenwacht”, ongeacht of dat politieke partijen of de media zijn” meldden wij reeds in een van onze laatste nieuwsbrieven van 2015.

In een artikel in Dagblad Trouw van vandaag leggen NVOG voorzitter Jaap van der Spek (foto), Semih Eski van CNV Jongeren en Marjella Boorsma van FNV Jong uit waarom dit platform tot stand kwam en vertellen zij hoe men gezamenlijk wil optrekken om de politiek en de sociale partners bouwstenen aan te reiken voor een aantal vernieuwingen in ons pensioenstelsel. En dat alles in het gezamenlijk belang van meer dan één generatie.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.