Nieuwsbrief 13

zaterdag 18 april 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Het uitwerken van het pensioenakkoord gaat door

In onze eerdere berichtgeving hebben we al gemeld, dat de ambtenaren die zich bezighouden met de ondersteuning van de uitwerking van het pensioenakkoord, ook in deze moeilijke Corona-tijd zijn vrijgesteld van andere taken om door te kunnen gaan met hun werk voor de stuurgroep. Ook de werkgroepen, de stuurgroep en de klankbordgroepen gaan door, zij het dat alles nu via de digitale weg, telefoonverkeer, conference calls en video-vergaderingen loopt. Vooral in het begin was dat nog niet zo eenvoudig, maar het begint te wennen en daarmee loopt het ook steeds beter. Lees hier verder.

Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen

De seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, KBO-PCOB, FASv en NOOM hebben op dit moment wekelijks een gezamenlijk overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de Raad van Ouderen is in het overleg vertegenwoordigd.

In het corona gerelateerde overleg wordt gesproken over wat ons als ouderen bezighoudt, welke signalen de seniorenorganisaties van hun leden krijgen en welke initiatieven worden ontplooid. Van elkaars initiatieven wordt geleerd en waar mogelijk wordt samengewerkt bij het delen of ontplooien van initiatieven. Op deze manier samenwerken smaakt naar meer!

U kunt het artikel hier verder lezen.

Keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’

Een vervelend iets dat tijdens de corona crisis veel aandacht krijgt, is de wijze waarop artsen, samen met ouderen of hun naasten, beslissingen moeten nemen over al dan niet verder behandelen. Dat klemt des te meer wanneer iemand op intensive care terecht komt (of niet).

De discussie of wel of niet behandelen is natuurlijk niet van nu. Het speelt al veel langer en kent ethische en medische kanten. Verwacht van ons geen standpunt hierin. De keuze is zo individueel en kent zoveel aspecten dat wij daar ons niet in willen en kunnen mengen.

Vroegtijdig nadenken over wat je wilt

De reden dat wij er in deze nieuwsbrief aandacht aan besteden, is dat voorbereiden op de vraag wat je als oudere, wellicht met chronische kwalen en gebreken, wilt als je er over (door) behandelen moet worden gesproken, in een vroegtijdig stadium plaats moet vinden. Dat is zeker nog niet ingeburgerd. Wat je nu vaak ziet, is dat als het erop aan komt, er halsoverkop beslissingen moeten worden genomen.

Wordt in een eerder stadium over nagedacht, dan geeft dat rust. Om je te helpen bij het nadenken over vreselijk moeilijke beslissingen is het handig om gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld de keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’.

De keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling’ is ontwikkeld door onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en diverse patiëntenorganisaties. Je leest hier alles over de keuzehulp.

Thuisarts.nl 

Thuisarts.nl bevat betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. De website wordt gemaakt door artsen en over de inhoud wordt meegedacht door onder meer de Patiëntenfederatie.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Onder senioren is een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Het aanbod blijft achter bij de vraag. Om (particuliere) initiatiefnemers te helpen is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in het leven geroepen. Deze regeling helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren.

Wellicht bent u betrokken bij een dergelijk initiatief of denkt u er over na om samen met anderen initiatieven te ontplooien. Alle informatie over de recent uitgebreide stimuleringsregeling vindt u hier.

Bewegen, juist nu!

Er wordt ons veelvuldig gevraagd aandacht te schenken aan anderen en waar mogelijk anderen op de een of andere manier te helpen. Dat is terecht. Wat ook belangrijk is, is dat wij aan onszelf denken. Wij zijn nu veel vaker in huis en de kans bestaat dat wij meer zitten en minder aandacht besteden aan bewegen.

Buiten bewegen, even wandelen of even fietsen, is een mogelijkheid. Natuurlijk wel in uw eigen omgeving en niet in de drukte. Binnen bewegen is ook makkelijk.

Heeft u ideeën nodig, kijk dan eens op de site van BeterOud. U vindt daar ondermeer een leuke tool die wij Inkoppertjes hebben genoemd. Bij het ontwikkelen van de tool zijn onze vertegenwoordigers in het consortium BeterOud nauw betrokken geweest. Klik hier voor de informatie .

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe
Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.