Nieuwsbrief 2

NIEUWSBRIEF 2018 nr. 02 24 februari 2018

Nieuws van de FASv Op 29 november 2017 vergaderde de Federatieraad.NIEUWSBRIEF 2018 nr. 02 24 februari 2018

Nieuws van de FASv Op 29 november 2017 vergaderde de Federatieraad. De Federatieraad nam formele besluiten over de vervulling van vacatures in het bestuur, keurde de begroting 2018 goed en stelde een kascommissie in. Vanuit het bestuur kwam o.a. nieuws over de ontwikkeling van een netwerk van en voor belasting invul hulp (BIH’s), plus de scholing van de BIH’s en premiekorting bij een groot aantal zorgverzekeraars. Daarnaast stelde de Federatieraad een commissie in om een concept Beleidsplan 2018-2022 op te stellen. Naast zuiver bestuurlijke taken en zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt, merkt het bestuur dat de FASv steeds meer bekendheid krijgt. Dat manifesteert zich bijvoorbeeld in de overleggen in NVOG verband waar de FASv bij wordt betrokken. Het effect dat er – via de NVOG – meer dan in het verleden onderwerpen over ouderen of ouderenbelangen worden besproken met de ambtelijke – of politieke top. Inmiddels bereiken ons ook verzoeken van universiteiten om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Soms gebeurt dat op plaatselijk niveau. Soms wordt de FASv gevraagd om te bemiddelen en een oproep van een universiteit te verspreiden. Indien zo’n onderzoek nuttig lijkt voor ‘ouderen’ of ‘ouderenbeleid’ wil het bestuur graag aan zo’n onderzoek medewerking verlenen. Onlangs werd de FASv benaderd door de Open Universiteit. Zie elders in deze Nieuwsbrief.

Vergaderdata van het bestuur in 2018 Het huidige Huishoudelijk Reglement bepaalt dat de leden (verenigingen) kennisnemen van het vergaderschema van het bestuur; zij kunnen – indien gewenst – onderwerpen aandragen ter bespreking in het bestuur. Het bestuur vergadert op: 6 april 2018; 26 april 2018; 25 mei 2018; 13 juni 2018; 15 augustus 2018; 10 oktober 2018; 7 november 2018; 23 november 2018 en 19 december 2018.

Vergaderdata van de Federatieraad in 2018 Voor 2018 zijn de vergaderdata voor de Federatieraad bekend. Deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar en kunnen door vertegenwoordigers van de leden (verenigingen) worden bezocht, tenzij de Federatieraad bepaalde onderwerpen (eerst) binnen eigen kring wil bespreken. De vergaderingen vinden plaats in Maarssen op 25 mei 2018 en 23 november 2018.

Plaats : Kerkcentrum ‘Open Hof’, Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, tel.: 0346-562145. Tijd : 13.00 uur tot 16.00 uur. Inloop : vanaf 12.30 uur. Voor een broodje, kopje koffie of thee wordt gezorgd.

Op 25 mei 2018 staat in ieder geval op de agenda: Afleggen van verantwoording door het bestuur over het gevoerde (financieel) beleid van de afgelopen periode (2016 en 2017); vaststelling Huishoudelijk Reglement en bespreking van het concept Beleidsplan 2018-2022.

2
Concept Beleidsplan 2018-2022 In de afgelopen vergadering van de Federatieraad stelden Diderik Appeldoorn, Koos de Boed, Albert van der Wal en Koos Graniewski zich beschikbaar om een concept Beleidsplan 2018-2022 op te stellen.

Procedure Op 15 februari j.l. vond een eerste overleg plaats. Het streven is om een concept beleidsplan eerst in een Federatieraad te bespreken. Nadat de Federatieraad zich inhoudelijk over het concept heeft uitgesproken en eventuele opmerkingen van de raad hierin zijn verwerkt, krijgen de leden gelegenheid om op het concept Beleidsplan 2018-2022 te reageren. Het bestuur wil hiervoor in oktober a.s. een jaarvergadering uitschrijven waarin het concept wordt besproken. U hoort nog van ons. Nadat de leden in de jaarvergadering zijn gehoord, eventuele wijzigingen in het concept zijn aangebracht, stelt de Federatieraad op 23 november 2018 het Beleidsplan 2018-2022 vast.

Spelregels in de Federatieraad Een Federatieraad is ‘kort en hevig’. In korte tijd komen veel onderwerpen ter sprake. Onderwerpen waarover de Federatieraadsleden discussiëren alvorens zij besluiten kunnen nemen of standpunten bepalen. Vertegenwoordigers van onze leden (verenigingen) hebben geen formele rol bij die discussie. Wel kan de voorzitter hen een zekere ruimte gunnen en – afhankelijk van het onderwerp – hen om een reactie of naar hun mening te vragen. Gezien het beperkte tijdsbestek van de vergadering, is dat niet altijd mogelijk. Verenigingen kunnen gebruikmaken van hun spreekrecht voorafgaande aan de vergadering. Maar ook daar is de tijd beperkt.

Jaarvergadering voor de leden (verenigingen) die zijn aangesloten bij de FASv Naar aanleiding van signalen van verenigingen dat het bijwonen van een Federatieraad onvoldoende gelegenheid biedt om een mening of visie van plaatselijke verenigingen met het bestuur of Federatieraad te bespreken, is de reden van het bestuur om al in 2018 een jaarvergadering te houden. Een belangrijk onderwerp dat zich voor bespreking leent is het concept Beleidsplan 2018-2022. Zoals eerder aangegeven zal in oktober 2018 een vergadering worden uitgeschreven.

Overleg met zorgverzekeringen over 2019 en volgende jaren De afgelopen jaren was het vanzelfsprekend dat leden van verenigingen die bij de FASv zijn aangesloten, premiekorting bij hun zorgverzekering krijgen. Vanaf 2019 zal dat geen automatisme zijn. Mede op grond van ministerieel beleid wordt het bestand aan organisaties die deze korting bij zorgverzekeraars hebben bedongen ‘gezuiverd’. Nu is het nog mogelijk dat mensen via een plaatselijke supermarkt korting kunnen claimen. Onwenselijk vindt het ministerie (en tevens veel verzekeraars). De inschatting is dat de FASv en de leden van de FASv geen last van het ‘nieuwe beleid’ zullen ervaren. Zekerheid is er niet en daarom vinden er inmiddels gesprekken plaats met verzekeraars. Bekend is dat Avero Achmea het contract per 2018 met de NBvON en FASv opzegde en het Zilveren Kruis het contract met de NBvON per 2019 beëindigt en 20181 als een overgangsjaar beschouwt. Hoewel de FASv – zoals gezegd – geen problemen verwacht per 2019, benaderen we alle zorgverzekeraars waarmee FASv een collectiviteitscontract onderhoudt voor nader overleg. Pas in september 2018 is er meer duidelijkheid te verwachten; verzekeraars meldden ons dat zij wachten wat de Regering de derde dinsdag van september heeft te melden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, ook als er voor september meer bekend wordt.
1 Het Zilveren Kruis wilde aanvankelijk het contract al per 2018 opzeggen.

3
Verzoek van de Open Universiteit Nederland Van mevrouw dr. Marianna Simons van de Open Universiteit kreeg ik het verzoek om een enquête uit te zetten waar zij als universitair docent en onderzoeker bij de vakgroep Levensloop Psychologie mede verantwoordelijk voor is. Ze ontwikkelt een vragenlijst met als onderwerp: social capital of wel de omvang van en mate van participatie in sociale netwerken en de potentiele hulpbronnen die deze bieden. Het onderzoek betreft de mogelijke relatie tussen enerzijds de verschillende aspecten van mentaal welbevinden en anderzijds het gebruik van sociale media. Of wel: kunnen sociale media al dan niet een gunstig effect op het mentaal welbevinden van de oudere die hiervan gebruik maakt? In dat kader is een vragenlijst ontwikkeld waarmee wordt beoogd om het persoonlijk ‘social capital’ van ouderen boven de 60 jaar te meten. Verspreiding van de vragenlijst onder een grote groep ouderen kan inzicht geven of de vragen helder geformuleerd zijn en of er inderdaad te meten is wat wordt beoogd.

Zelf heb ik als proef de vragenlijst ingevuld. Het leek veel gezien alle vragen, maar de tijdsbesteding viel mee, mogelijk omdat ik niet zoveel aan sociale media doe. De OU zal u dankbaar zijn als u de enquête naar uw digitale leden kunt sturen. Ik verwacht van de OU het resultaat van de enquête te horen. Dat kan wel even duren begreep ik, maar dat resultaat laat ik u weten. De OU garandeert dat de privacy gerespecteerd wordt en dat de lijsten anoniem in een database van de OU worden opgeslagen en alleen voor dit onderzoek worden gebruikt.

De link naar de vragenlijst: https://lab.ou.nl/ls/index.php/437972?lang=nl Uw leden kunnen de lijst bekijken, online invullen en daarna versturen.

Mocht u nog vragen hebben, Marianne Simons is te bereiken via: marianne.simons@ou.nl

Namens het bestuur van de FASv,
J.E. Graniewski Secretaris

 

Geplaatst in FASv.