Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 2 februari 2018.

“Aandacht voor Iedereen” (AVI) en de WMO.

Toen 5 jaar geleden de positie van de gemeente in de zorg, o.a. voor ouderen, sterk  werd uitgebreid, zoals door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is door de overheid het project : “Aandacht voor iedereen” gestart.  Aan dit project namen veel organisaties deel, ook de ouderenorganisaties. Dit project is  ultimo 2017 beëindigd.

Wat was het doel van dit project?
– Het informeren van WMO-raden en lokale belangenbehartigers over de decentralisatie van de functies “begeleiding” en “beschermd wonen” en het sociaal domein, zodat zij weten wat zij lokaal aan de orde moeten stellen.
– Het versterken van het lokale ”speelveld”, zodat de lokale “tegenstem ”bij de decentralisaties goed geregeld  wordt
Ook was het de bedoeling was om de taak en positie van de burgers en cliënten te versterken zodat  burgers en zorgcliënten een belangrijke rol kunnen spelen in het beleid  van gemeenten hierover.

Wat is daarvan terecht gekomen?
Het blijkt dat er grote verschillen zijn in de aanpak van gemeenten. Er zijn gemeenten die een goede WMO raad hebben die de gemeente kan adviseren over het te voeren beleid maar in  veel gemeenten is dit niet goed aangepakt. De regionale netwerken, zoals ouderen en patiëntenorganisaties, waren dikwijls niet in staat om goede deelnemers voor de WMO raden te leveren en de deelnemers waren lang niet altijd in staat om de gemeente op de juiste wijze  te  adviseren over het te voeren beleid. Maar ook de gemeenten waren niet altijd blij met dit soort adviesraden. Men kan concluderen dat het project Aandacht voor Iedereen, ondanks vele inspanningen van voorlichters etc.,  niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Dat is jammer omdat het systeem van samenwerking van burgers en gemeente (als dat goed wordt georganiseerd) positieve resultaten kan voortbrengen.

Ook het Sociaal Cultureel  Planbureau heeft in januari 2018 een rapport uitgebracht over de wijze waarop gemeenten de uitvoering van de WMO hebben opgepakt. In dit rapport wordt daarover ook kritisch geregeerd over de uitvoering van de WMO door de gemeenten.

De uitgangspunten van de WMO: zelfredzaamheid, participatie, maatwerk en lichtere vormen van ondersteuning van de degenen die hieraan behoefte hebben, worden breed gedragen. Echter in de praktijk zijn WMO consulenten, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders nog vaak zoekende hoe zij deze punten kunnen uitwerken en worden vele knelpunten ervaren. Ook zijn er teveel problemen bij  het een beroep doen op het sociale netwerk van hulpbehoevenden. De toegang tot ondersteuning is erg ingewikkeld geworden, waardoor het zowel voor inwoners als professionals niet altijd duidelijk  is waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en welke instantie verantwoordelijk is voort het oplossen van een vraag om hulp.  Op de concrete resultaten  van het ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie hebben de meeste gemeenten geen goed zicht.

Natuurlijk is in de kranten en tijdschriften al veel aandacht besteed aan de variëteit aan problemen bij de uitvoering van de WMO, maar oplossingen laten dikwijls op zich wachten. Het is en blijft de bedoeling van deze wet dat ouderen en gehandicapten, die problemen ondervinden bij het langer thuis wonen en die men zelf niet kan oplossen, door de gemeente geholpen wordt met het vinden van een oplossing. De gemeente hebben binnen de wet de vrijheid gekregen om zelf oplossigen te vinden, maar deze moeten wel passen in de bedoelingen van de wet. En daar mankeert dikwijls het een en ander aan.

Hugo de Jonge, de nieuwe minister van VWS, heeft in het door hem voorgestelde Pact voor Ouderenzorg  als een van zijn speerpunten genoemd : het langer thuis blijven wonen. Wij zullen er mede voor gaan zorgen dat de oplossingen van de problemen die dit voor de betrokkenen kan meebrengen een  belangrijke aandacht zullen krijgen in dit project.

Beter inzicht in pensioenen.

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier verder..

Nieuwe website met eenvoudige uitleg basisverzekering.

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheids-vaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft ook weinig kennis van de basisverzekering, terwijl dat wel belangrijk is.

De nieuwe website uitlegzorgverzekering.nl laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering werkt. Moeilijke begrippen zoals eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap en met leuke voorbeelden uitgelegd.

In Nederland zijn veel mensen die niet weten hoe de basisverzekering werkt. Veel mensen gaan nooit naar hun huisarts, omdat ze bang zijn om daarna een hoge rekening te krijgen. Ook weten veel mensen niet hoe het zit met de ziektekosten van kinderen en de tandarts. Het is erg belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe de basisverzekering werkt.

De website is gemaakt in samenwerking met: Zorgverzekeraars Nederland, Leer Zelf Online, Zorgverzekeringslijn en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. De website is ook vertaald naar het Engels en is binnenkort ook in het Syrisch Arabisch en het Tigrinya beschikbaar.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.