Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 26 januari 2019.

Pact voor Ouderenzorg.

Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het initiatief van het ministerie van VWS om een zgn. “Pact voor ouderenzorg” in het leven te roepen.  Dit is een samenwerkingsverband van alle organisaties van zorgverleners die met ouderen werken en de belangenbehartiging- en patiëntenorganisaties.

Op 17 januari jl. is de eerste bijeenkomst georganiseerd waarbij circa 50 vertegenwoordigers van deze organisaties waren uitgenodigd, waaronder Joop Blom, voorzitter commissie zorg, welzijn, wonen en mobiliteit namens NVOG/KNVG.

De bedoeling is dat binnen korte tijd een “Pact” (samenwerkingsovereenkomst) door deze organisaties wordt ondertekend om gezamenlijk de schouders te zetten onder de plannen die tot verbetering van de positie van de ouderen in onze snel veranderende samenleving zal leiden.
Voor de realisatie van de plannen is 3 tot 4 jaar uitgetrokken en een investering van € 200 miljoen.

Door de heer Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel werd nog eens met statistieken aangegeven dat door de vergrijzing in Nederland het aantal kwetsbare ouderen in absolute zin zal toenemen in de komende jaren. Dit zeker ook omdat ook kwetsbare ouderen langer thuis zullen moeten blijven wonen.

De oplossing van daarmee verband houdende problematiek zoals het onvoldoende beschikbaar zijn van adequate huisvesting en de eenzaamheid gevoelens die dit met zich meebrengt, moet het uitgangspunt zijn van dit “Pact. Daarnaast zal de situatie in verpleeghuizen, incl. het aantal benodigde plaatsen daarin grote aandacht krijgen. Het conceptprogramma wordt dezer dagen opgesteld en ter goedkeuring aan de deelnemende organisaties voorgelegd.

Vorig jaar is een tweetal samenwerkingsverbanden als “Beter Oud”   en “Het Pleidooi” gestart in het kader van de verbetering van de positie van ouderen in Nederland. NVOG/KNVG neemt deel aan beide samenwerkingsverbanden.  Zij hebben zeker aan de basis gestaan van dit Nationale initiatief van minister Hugo de Jonge van VWS. Wij houden u op de hoogte.

SER Themabrief.

Gisteren verscheen de eerste SER Themabrief Pensioenen en AOW van 2018. Deze maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW kunt u hier lezen.

Korting collectieve zorgverzekeringen.

Al sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 bestaat de mogelijkheid om via het sluiten van een collectieve zorgverzekering voor een groep personen een korting op de nominale premie te bedingen. Er zijn in Nederland nu 64.000 collectiviteiten van tienduizenden tot enkele verzekerden!

Door een onlangs (op verzoek van het Ministerie van VWS) gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit over de effectiviteit en juistheid  van deze kortingen, is een discussie ontstaan over de juistheid van deze korting.

De bedoeling was dat de kortingen gebaseerd zouden worden op zorginhoudelijke afspraken. Het is echter een marketinginstrument van de zorgverzekeraars geworden die niet past in een solidair zorgverzekeringssysteem.

Deze week spraken vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van grote collectiviteiten hierover met elkaar. De meningen hieromtrent verschillen nogal. Wij volgen deze discussie en houden u op de hoogte.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.