Federatieraad verslag 29 nov. 2017

Verslag van de vergadering van de Federatieraad op 29 november 2017

lees verder bij het hoofdstuk  FASv

Federatieraadsleden Aanwezig: de dames Van den Akker en Van Loon-van Eijck en de heren: Aardema, Appeldoorn, Van der Wal, Groenewold, Meerdink, de Wildt. Legierse, Achterberg, Keus en de Boed. Afwezig met kennisgeving: de heren Peperkamp en Dobbe.

Voorwoord Op 12 mei j.l. werd de Federatieraad geïnstalleerd. Op 29 november j.l. kwamen de Federatieraadsleden voor de tweede keer bij elkaar, maar is het formeel de eerste keer dat de raad vergadert. Tevens was het de eerste keer dat de raad een (volledig) bestuur benoemde. Daarnaast nam de raad besluiten over de begroting 2018, de instelling van een kascommissie en het Huishoudelijk Reglement. Het was een bijzondere bijeenkomst. Niet alleen omdat het de eerste vergadering van de raad was, maar tevens vanwege de actieve inbreng van de vele bestuurders van plaatselijke verenigingen.

Om de leesbaarheid van het verslag te vergroten treft u in een bijlage aan welke leden vertegenwoordigd waren in de vergadering van de Federatieraad, de begroting 2018 en een informatief schema dat Federatieraadslid Jeanne van Loon toonde bij haar presentatie als lid van de subcommissie Zorg van de NVOG.

In het verslag volg ik zoveel mogelijk de agenda die u begin november kreeg toegestuurd.

1. opening van de vergadering, vaststelling agenda en verslag van de installatiebijeenkomst van 12 mei 2017 Interim-voorzitter, Eint Ockels, opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij is verheugd dat er naast de Federatieraadsleden zoveel leden (verenigingen) zijn vertegenwoordigd. De vergadering is in de eerste plaats een gremium bestemd voor de Federatieraadsleden. De leden kunnen daarbij als toehoorder aanwezig zijn en/of inspreken indien zij dit tevoren bekend maakten. Leden hebben geen actieve rol in de vergadering zelf, tenzij ze hiertoe door de voorzitter worden uitgenodigd. De speech van Ockels treft u hierna aan. Kern van zijn betoog is dat de verenigingen autonoom en zelfstandig zijn, ook op financieel terrein.

Hij memoreert dat de FASv nog steeds groeit. Verenigingen in Den Haag, Katwijk en wellicht Houten sluiten zich per 1 januari 2018 aan bij de federatie.
2

Ook als aandachtspunt: nieuwe verenigingen moeten informatie krijgen over welke Federatieraadsleden er in hun regio actief zijn.

De agenda wordt aangevuld: Jeanne van Loon deelt haar positieve ervaring met de aanwezigen in haar hoedanigheid als lid van de subcommissie Zorg van de NVOG.

Het verslag van de installatiebijeenkomst van 12 mei j.l. wordt geaccepteerd onder wijziging van de voorletters van de heer Legierse (J.E. moet J.A. zijn).

Openingswoord Eint Ockels

Leden van de Federatieraad en aanwezige leden, Heel hartelijk welkom bij deze tweede bijeenkomst van de federatieraad van FASv.

Bij de installatie van de Federatieraad keken we terug en blikten vooruit. Kern was en is:

De verenigingen staan centraal en zijn autonoom.

De Federatie is bindmiddel en gezicht bij het behartigen van gebundelde belangen. De federatieraad heeft een controlerende, adviserende, bindende en mede-beleidsbepalende taak. De federatiebestuurders hebben een belangrijke taak om FASv beleid verder te ontwikkelen en uit te dragen. Tot heden is vooral door het interim bestuur gewerkt aan de structuur en de eerste noodzakelijke dienstverlening en versterking van de landelijke belangenbehartiging

De federatieraad komt nu na de installatie voor de tweede keer bijeen. Het gaat niet alleen om een prettige vergadering. Nee, er moet nu duidelijkheid komen betreffende taakverdeling en invulling in de praktijk. De federatieraad en de individuele federatieleden kunnen een scharnierfunctie in de FASv vervullen tussen verenigingen en bestuur. Vandaag wil ik kijken hoe het proces zich voltrekt Dus inventarisatie en ontwikkelen van transparant beleid. Volstrekt helder moet zijn waar verenigingen (leden) staan en welke taken er liggen voor de federatieraad en leden van de federatieraad en het federatiebestuur. Dat is niet eenvoudig, maar de slag moet wel gemaakt worden. Daartoe roep ik een aantal vragen op. Deze kunnen nu niet beantwoord worden, maar kunnen meegenomen worden bij het nader op te stellen beleidsplan door federatieraad en bestuur. Ik roep daarbij dus een aantal vragen op, te gebruiken als bouwstenen bij het ontwikkelen van een beleidsplan en dus ten dienste van het uit te voeren beleid.

Belangrijk is dat helder wordt waar we naar toe willen en welke weg we daartoe bewandelen Belangrijk is om met elkaar te kijken of we op het gewenste spoor zitten. Wie zijn wij eigenlijk en wie zijn onze stakeholders? Wie zijn onze klanten? De klanten van het bestuur en de federatieraad zijn de verenigingen, maar het bestuur en de federatieraad zijn ook klanten van elkaar.

 Zullen de klanten tevreden over ons zijn?  Hebben de federatieleden dat in hun regio via inventarisatie en dialoog vastgesteld?  Heeft het interim bestuur het oor goed te luisteren gelegd ?  Zijn de verenigingen tevreden over onze diensten ?  Voldoen we aan het verwachtingspatroon ?  Voldoen we aan te stellen kwaliteitsnormen ?

Veel vragen en wellicht nog weinig concrete antwoorden
3

Welke verdere belangstellenden spelen een rol om de klant te kunnen bedienen ? Ik noem u in willekeurige volgorde en ben zeker niet volledig:

 Zorgverzekeraars  Belastingdienst / service  Partners voor kortingen  Media  Beheer ledenadministratie  Subsidieverstrekkers  Gemeenten  Rijksoverheid  NVOG  Opleidingsinstituten  Andere ouderenorganisaties

Welke rol speelt het bestuur daarbij en welke rol is toebedeeld aan de federatieraad en/of individueel federatielid ? Hoe gaat dit proces zich verder voltrekken ? Het interim-bestuur heeft zaken in de steigers gezet. Er is een raamwerk beleidsplan. Spoort dit nog met de wensen van de verenigingen of gaan we gedeeltelijk onze eigen weg ?

Het is goed om de statuten er nog eens bij te halen. Het doel is omschreven in artikel 2 en in artikel 17 lezen we de taken en bevoegdheden van de federatie en de taken, bevoegdheden verantwoordelijkheden van het bestuur vinden we in artikel 12. De inhoud van deze artikelen biedt ruime mogelijkheden aan het bestuur maar ook duidelijke beperkingen, daar waar de federatieraad bepalend is.

Het is goed om de kansen van FASv in kaart te brengen, maar om tegelijkertijd de bedreigingen goed in beeld te houden. Voor je het in de gaten hebt, bouw je weer een hele organisatie op. Dat was en is uitdrukkelijk niet de bedoeling. We zijn een vrijwilligersorganisatie voor en door vrijwilligers. Wanneer we straks over een breder samengesteld bestuur beschikken , zullen we niet over elkaar heen moeten buitelen met allerlei plannen. Er moet heel goed gecommuniceerd worden met onze klanten, de verenigingen. De federatieleden kunnen naast hun formele taken vooral ogen en oren in de eigen regio zijn, dit tot versterking en uitbreiding met nieuwe verenigingen, echter niet het vele is goed maar het goede is veel Het bestuur zal het proces met name in de gaten moeten houden. Niet de taken van de verenigingen overnemen. De vitale, autonome verenigingen bepalen hun eigen beleid, maar we moeten wel meerwaarde aandragen, zoals die gewenst wordt en eventueel haalbaar is. Federatieleden, het is aan u en het bestuur, om het gezicht van de federatie te tonen en het is aan ons om dienstbaar aan de verenigen te zijn en het is aan de verenigingen om input te leveren. De vandaag te behandelen punten staan grotendeels in het teken van die zichtbaarheid en dienstbaarheid. Graag wens ik ieder een goede vergadering toe.

Inspreekronde bestuurders bij de FASv aangesloten verenigingen Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

3. Benoeming bestuursleden FASv De voor benoeming voorgedragen kandidaten Max Meiboom en Rein van Dijk waren in verband met werkzaamheden elders verhinder de vergadering bij te wonen. Ockels geeft een toelichting op hun Curriculum Vitae. Marianne Vrielink-van Dam stelt zich zelf voor.

Conform de Statuten volgt een schriftelijke procedure. De Federatieraadsleden vullen een Stemformulier in waarbij ze aangeven of een voorgedragen naar hun mening al dan niet benoemd moet worden als bestuurslid FASv en leveren dat formulier in bij de Kiescommissie bestaande uit de heren Appeldoorn en De Boed. Aan de hand van de ingevulde formulieren en conform de Statuten stelt de Kiescommissie vast dat de Federatieraad tot bestuurslid hebben benoemd (in alfabetische volgorde): Rein van Dijk, Koos Graniewski, Max Meiboom, Eint Ockels, Erik Triemstra, Paul van Vliet, en Marianne Vrielink-van Dam. Met de benoeming van een nieuw bestuur wordt tevens formeel afscheid genomen van Harry Verheul als interim-bestuurslid. Ockels spreekt zijn grote waardering uit voor het vele werk dat Verheul deed en doet in regionaal verband en zijn inzet bij de oprichting van FASv. Ockels memoreert tevens dat het (interim)bestuur niet had kunnen functioneren zonder medewerking van bureaucoördinator Dim de Wijs. 4. Installatie nieuw bestuur Na de benoeming installeert het nieuwe bestuur zich – onder applaus van de aanwezigen – achter de bestuurstafel. Binnen het bestuur worden de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris verdeeld.

5. Besluit over het Huishoudelijk Reglement Het Huishoudelijk Reglement zoals het interim-bestuur dit op 13 april 2017 vaststelde, wordt artikelsgewijs behandeld.

Een enkele keer is verzuimd naar de Statuten te verwijzen, klopt de nummering niet of zijn er type- of taalfouten blijven staan. Deze worden door de secretaris gecorrigeerd.

Discussie ontstaat over wie bevoegd is om een voordracht te maken voor een bestuurslid. Is of mag de Federatieraad wel bevoegd zijn? De Statuten zijn hierover duidelijk.

Artikel 8 Statuten FASv: Bestuur: samenstelling en benoeming Lid 2. De Federatieraad benoemt de bestuursleden Deze benoeming vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste de helft van de uitgebracht stemmen. In de vergadering moet ten minste twee/derde van het aantal afgevaardigden in de Federatieraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Lid 3. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. a. Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de Federatieraad meegedeeld. De voordracht is niet bindend. b. De leden zijn bevoegd een voordracht op te maken. De voordrachten vanuit de leden worden bij de oproeping tot een Federatieraad meegedeeld aan de Federatieraad.
5

De Federatieraad is bevoegd een voordracht te maken. In het Huishoudelijk Reglement worden nadere regels gesteld.

Artikel 8 Huishoudelijk Reglement: Bestuur: samenstelling en benoeming Lid 1. De Federatieraad benoemt de bestuursleden en is bevoegd om een voordracht op te maken. Lid 2. Een voordracht door de Federatieraad dient door tenminste twee/derde van de Federatieraadsleden1 te worden ondersteund.

Discussie vindt plaats over de wens om al dan niet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te eisen van zowel leden van de Federatieraad als bestuursleden. Achterberg is hiervan een voorstander. In het Huishoudelijk Reglement is dit een zogenoemde ‘kan bepaling’: de Federatieraad kan besluiten een VOG te eisen, maar een verplichting is dit niet. Het voorstel van de voorzitter is om de eventuele VOG-eis in een volgende vergadering te bespreken, zo nodig hierover een besluit te nemen en – afhankelijk van een besluit – het Huishoudelijk Reglement te wijzigen.

Een algemene oproep/uitnodiging aan de Federatieraadsleden is om inhoudelijke opmerkingen over het Huishoudelijk Reglement kenbaar te maken aan het bestuur. In een volgende vergadering wordt bezien of dit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal leiden.

Vooralsnog besluit de Federatieraad om- na enkele verbeteringen en aanvullingen – het Huishoudelijk Reglement goed te keuren. Dit onder de toezegging van het bestuur dat er op een volgende raadsvergadering een advies van het bestuur aan bod komt over de VOG2.

6. Besluit over de begroting 2018 na een toelichting van penningmeester, Paul van Vliet Paul van Vliet geeft een toelichting op de begroting. Kern van zijn betoog is dat het interimbestuur een beperkt aantal verplichtingen is aangegaan in het verleden, nu en in de toekomst. Het vaststellen/goedkeuren van de begroting is immers een bevoegdheid van de Federatieraad en het interim-bestuur wilde de Federatieraad niet voor de (financiële) voeten lopen. Ook de begroting 2018 voorziet in een bescheiden uitgavenpatroon. (Zie bijlage 2).

Door een technisch probleem is het niet mogelijk om de begroting via de beamer te tonen. Alleen de Federatieraadsleden beschikten vooraf over de begroting 2018. Afgesproken wordt – n.a.v. een opmerking van Meerdink en van leden in de zaal – om in de toekomst de begroting ook van te voren aan de leden te sturen. Keus stuurde de begroting naar leden in de regio met het verzoek om commentaar. Hij zal daarnaast zijn bevindingen in deze vergadering delen met de leden in de regio.

1 In de versie van 13 april 2017 staat nog’ Federatieleden’. Beter is om te spreken van Federatieraadsleden of Federatieraad. Immers, ‘Federatieleden’ kan ten onrechte duiden op de verenigingen die lid zijn van de FASv. 2 Graniewski: bij de sollicitatieprocedure voor leden van de Federatieraad werd om een VOG gevraagd. Hieraan werd geen gevolg gegeven. Reden om dit destijds niet als eis te stellen en in het Huishoudelijke Reglement een ‘kan’bepaling op te nemen.
6

Ockels juicht de ontwikkeling van dit tweerichtingsverkeer toe, waarbij een Federatieraadslid informatie inwint bij de leden en de bespreking ervan in de Federatieraad terugkoppelt naar de leden. Keus vroeg naar het maximum aan batig saldo dat de FASv aanhoudt. De penningmeester zegt dat hierover (nog) geen besluit is genomen. De FASv verkeert in de ontwikkelingsfase en het batig saldo is nog beperkt. Op vragen uit de zaal of de cijfers over 2016 en 2017 geheim zijn, is het antwoord: neen. In de voorjaarsvergadering van de Federatieraad presenteert het bestuur de cijfers over 2016 en 2017. Het bestuur legt daarbij rekening en verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid in de afgelopen periode. Een Kascommissie zal de financiële handel en wandel van het (interim)bestuur controleren.

Als leden (verenigingen) vragen of opmerkingen hebben over bijvoorbeeld de begroting, zijn er twee wegen mogelijk om te reageren. De opmerkingen of vragen kunnen via de Federatieraadsleden aan de orde komen in een vergadering van de Federatieraad of een lid kan gebruik maken van het spreekrecht. In beide gevallen is het aan te bevelen om – als het enigszins kan – de opmerkingen of vragen schriftelijk aan het bestuur te overleggen. Dan kan er op bestuursniveau al een advies, antwoord of andere reactie worden voorbereid. Een beoogd effect (door een lid) kan dan sneller bereikt worden.

Besluit: De Federatieraad keurt de begroting 2018 goed.

Instellen van een Kascommissie Aardema en Meerdink stellen zich beschikbaar als lid van de Kascommissie.

Besluit: De Federatieraad benoemt Aardema en Meerdink tot lid van de Kascommissie

Ledenadministratie Van Vliet promoot de ledenadministratieservice die de FASv per 1 januari 2018 haar leden gratis kan aanbieden. Voor het aanmaken van ledenpassen, etiketten, incasso-batch, etc. biedt de FASv-ledenadministratie veel mogelijkheden. Hij spreekt uit ervaring als plaatselijk bestuurder in Naarden. Van der Wal vraagt of de ledenadministratie beveiligd is. De Wijs geeft aan dat dit het geval is. Het blijkt uit een certificaat dat werd afgegeven en de gegevens kunnen alleen via een beveiligde pagina van de website bezocht worden.

7.a. Toelichting van Jeanne van Loon over de subcommissie Zorg van de NVOG Van Loon maakt deel uit van de subcommissie Zorg, onderdeel van de commissie Zorg, Welzijn en Koopkracht. Belangenbehartiging vindt plaats, waarbij preventie en mantelzorg een belangrijk item is. Met de vier mensen die in de subcommissie zitting hebben, is er een belangrijk schema ontwikkeld: ‘mijn’ preventieplein. Dit schema toont het sociale netwerk en andere contacten die iemand onderhoudt met de mantelzorger, buren, vrienden, etc. Het schema geeft inzicht in relevante ‘netwerk’informatie, zoals gegevens van deelnemers aan het netwerk, de gegevens van de huisarts en de zorgverzekeringen. Plus belangrijke informatie over de gemeente, betrokken Wmo-consulent, de huishoudelijke hulp, vervoerder enz. Zie de bijlage 3.

7

Appeldoorn hecht groot belang aan belangenbehartiging en ziet een taak voor de Federatieraad bij het preventiebeleid. Intern kan informatie afkomstig van de NVOG van belang zijn voor de achterban (leden van de verenigingen). Vaak zal eerst een vertaalslag nodig zijn om het ambtelijk Nederlands van de NVOG te kunnen begrijpen. Uit opmerkingen van Achterberg en Van der Wal valt te leren dat de FASv meer bekendheid kan krijgen: rapporten waaraan de FASv meewerkt belanden vaak via een omweg (NVOG) bij een ministerie of ambtelijke top. Een rapport rechtstreeks naar bijvoorbeeld een gemeente sturen heeft een positief effect; je toont als landelijke organisatie belangstelling voor gemeentelijke zaken waarover je met kennis van zaken spreekt of schrijft.

8. Toelichting Belasting Invulhulpen door vice-voorzitter Erik Triemstra Triemstra wijst op Nieuwsbrief 10 die gewijd is aan ‘Belastingen’. Hij heeft regelmatig overleg met de FASv pilot- en klankbordgroep Belastingen. Bedoeling is om het werk van de belastinginvulhulp (BIH) te vereenvoudigen. Een hulpmiddel daarbij is e-herkenning. Zo’n hulpmiddel dient veilig in gebruik te zijn. Aanvankelijk was de voorwaarde dat veiligheidsniveau 1 voldoende was. Inmiddels is dat niveau opgeschaald naar 2.

e-herkenning Triemstra merkt dat er veel vragen zijn over het gebruik van e-herkenning. De pilotgroep brengt in de nabije toekomst een Nieuwsbrief over dit onderwerp uit.

Veel ervaren BIH-ers maken gebruik van het kennisnetwerk van de Belastingdienst. Het is een uitgebreid en diepgravend systeem voor experts. Uitgangspunt voor de FASv is dat de meeste belastingaangiften voor onze ouderen eenvoudig zijn. Voor ingewikkelde belastingaangiften is het gewenst om een belastingconsulent in te schakelen, al dan niet een beroeps. De meeste BIH-ers kunnen volstaan met een op onze doelgroep gerichte, ongecompliceerde belastingaanslag (dus: geen box 2 problematiek).

De pilotgroep stelt een instructie op voor BIH-ers, die gericht is op ongecompliceerde aanslagen, gekoppeld aan een eenvoudige toets, die minder belastend is voor een BIH-er dan de toets door de Belastingdienst. Bij de uniformering hoort ook een uniforme meegeefbrief of verklaring waarin de belastingplichtige oudere verklaart dat hij weet zelf verantwoordelijk te zijn voor het juist invullen van de belastingaangifte. Zo’n verklaring vrijwaart de BIH voor eventuele claims.

Netwerk van BIH-en Een wens is om in de toekomst een netwerk te creëren. Een netwerk waarbinnen de BIHers elkaar helpen als ze problemen ervaren bij het invullen van een belastingformulier. Zo’n kennisnetwerk kan op termijn veel kennis verzamelen om praktische hulp te kunnen bieden aan ouderen die geholpen moeten worden. In Drenthe is ervaring opgedaan.

Andere opties zijn mogelijk. Leden hebben de vrijheid om bijvoorbeeld (Medenblik) met andere ouderenorganisaties als KBO/PCOB een jaarlijks bijscholingsprogramma te volgen. Triemstra adviseert om als zo’n samenwerking op belastingterrein op plaatselijk niveau goed werkt, dit ook voort te zetten. Keus meldt dat in Utrecht initiatieven zijn met e-herkenning. Prima

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, Florazoom 23, 2719 HS Zoetermeer  www.fasv.nl  info@fasv.nl  K.v.K. 66987571 Zwolle  IBAN NL71 RABO 0313 7149 16
Triemstra memoreert dat er op landelijk niveau problemen zijn omdat het systeem dat de KBO/PCOB ontwikkelde ‘Fiscaal Gemak’ duur uitpakt. Ook dat veel verenigingen weigeren om aan de ouderen die van deze dienst gebruik maken extra geld te vragen – naast de gebruikelijke onkostenvergoeding. Triemstra verwijst naar de site van de FASv en het onderdeel ‘belastingservice’.

Organiseren van vier regionale bijeenkomsten voor bijscholing BIH’s Omdat de BIH’s naast een digitale cursus ook behoefte hebben om in klassikaal verband te worden bijgeschoold, zullen er begin 2018 een viertal bijeenkomsten worden georganiseerd. In Noord en Oost Nederland zijn hiervoor reeds docenten beschikbaar. In Nederland Midden en Westen wordt naar deskundigen gezocht. Als u een mogelijkheid ziet (een ervaren belastingexpert op het oog hebt), laat het ons weten via info@fasv.nl Voor deze bijeenkomsten worden alle bekende BIH’s uitgenodigd. Een professional leert hen de jongste kneepjes uit het vak en brengt hen de nieuwste ontwikkelingen bij. In het verleden kon van expertise bij de belastingdienst zelf gebruik gemaakt worden. Die service blijkt – uit info die Triemstra van de Belastingdienst kreeg – wegbezuinigd te zijn.

Lijst Belastinginvulhulpen Dim de Wijs en Antje Nijp hebben een lijst opgesteld met de kerngegevens van alle BIH’s. Die lijst dient actueel te zijn en te blijven. BIH’s kunnen via een code toegang krijgen tot een beveiligd deel van de FASv-website dat van belang is voor de belastingservice. De Wijs kan een BIH-er een toegangscode leveren.

9. Korting premie zorgverzekeringen door secretaris Koos Graniewski Harry Verheul is bij de NBvON de grondlegger geweest van het systeem om kortingen te bedingen bij een groot aantal zorgverzekeraars. Eind 2016 heeft Graniewski zijn taak overgenomen. In 2017 waren er al problemen met o.a. het Zilveren Kruis. Alleen die verzekerden kregen korting als hun plaatselijke vereniging al lid was van de NBvON of voor 1 november 2016 lid werd van de FASv. Per 1 januari 2018 wilde het Zilveren Kruis het contract met de NBvON opzeggen. Na interventie van het interimbestuur werd het contract in 2018 alsnog verlengd. Vanaf 2019 is het contract beëindigd.

Onduidelijkheid is er wat er vanaf 2019 gebeurt met enkele verzekeraars die deel uitmaken van het Zilveren Kruisconcern, zoals De Friesland. Het vergt blijvende aandacht.

10. Toelichting bij pilot teambuilding in Noord-Holland (SESAM-academie) Paul van Vliet De SESAM-academie is een instituut waar professional als vrijwilliger (bij)scholingscursussen geven. De kosten zijn relatief laag. De cursus is vooral bedoeld voor de Federatieraadsleden en bestuurders van plaatselijke verenigingen in de regio. Er bestaat behoefte binnen deze groepen om meer kennis op te doen over onderwerpen als 1. public relations, hoe benader je de pers, etc. en 2. ledenwerving: hoe kan je leden behouden voor jouw vereniging; hoe kom je aan nieuwe leden en daarnaast, hoe motiveer je leden om bestuurslid te worden.

De cursus is gepland in januari of februari 2018. Na afloop vindt een evaluatie plaats. Bij succes wordt de cursus ook in andere delen van Nederland georganiseerd.

11. Opstellen van een Beleidsplan FASv 2018-2022 Aan de hand van de contouren die Graniewski opstelde wordt gediscussieerd over een Beleidsplan dat wordt gedragen door de Federatieraad en dat de goedkeuring van de Federatieraad krijgt. Omdat het niet zinnig lijkt om in een keer met alle Federatieraadsleden te discussiëren, is besloten om een aantal Federatieraadsleden plus een bestuurslid voorwerk te laten verrichten.

Besluit Een eerste concept voor een Beleidsplan wordt uitgewerkt door Appeldoorn, De Boed, Van der Wal en Graniewski. Zij vormen de Werkgroep Beleidsplan 2018-2022.

Opmerkingen/vragen/standpunten van belang voor een Beleidsplan Tijdens de vergadering passeerden een aantal onderwerpen die van betekenis zijn om in het Beleidsplan op te nemen. In willekeurige volgorde: a. Sanders. Naast een territoriale verdeling in regio’s (naast plaatselijke verenigingen en de landelijke organisatie) is het gewenst om een functionele indeling in het leven te roepen. Denk aan onderwerpen als: (1) eenzaamheidsbestrijding (2) zorg en wonen of (3) verkeer. Binnen de verschillende FASv geledingen is veel kennis en ervaring beschikbaar. Daarvan moet de FASv gebruik maken en inzetten om ouderen van dienst te zijn en tegelijkertijd de FASv-organisatie zelf op te tuigen. Deelnemers aan functionele bijeenkomsten hoeven niet alleen te bestaan uit bestuurs- of Federatieraadsleden, maar kunnen ook leden van plaatselijke verenigingen zijn die in hun opleiding en betaalde, werkzame leven veel expertise hebben opgedaan en van onmisbare waarde voor de FASv zijn. Ook: probeer niet teveel in te korte tijd te bereiken. Te veel hooi op je vork werkt negatief. Veel zaken worden dan aangekaart, maar weinig zaken zullen de geplande eindstreep behalen. Probeer in een meerjarenplan enkele zaken die echt belangrijk zijn tot een goed einde te brengen. De prioriteit bepaal je ieder jaar opnieuw. b. Groenewold. In de praktijk is het nuttig om als Federatieraadslid regiobijeenkomsten te organiseren die vergelijkbaar zijn met de districtsvergadering van een andere vereniging. Zo leer je wat er leeft bij de verenigingen en kan je als raadslid rekening houden met hun wensen. Daarnaast kan je info geven die vanuit de Federatieraad beschikbaar komt. De regio als centrum van de uitwisseling van kennis en ervaring. En een goede spil tussen FASv ‘bottom up en top down’. c. Van Loon. Er verschijnt veel nuttige informatie voor ouderen die niet altijd goed leesbaar is. Denk/zie de info vanuit de NVOG. Dat moet eerst herschreven worden in minder ambtelijke taal, voordat het rijp is voor publicatie in de verenigingsbladen. d. Bij sommigen bestaat behoefte om ook kennis te nemen van andere plaatselijke verenigingsbladen. Veel artikelen waar ouderen belangstelling voor hebben, zullen meermalen in iets andere vorm elders ook gepubliceerd worden. Een mogelijkheid is om via de websites van verenigingen ‘hun’ bladen te volgen en kopij over te nemen. e. Er bestaat behoefte aan een lijst met de namen en e-mailadressen van de Federatieraadsleden. f. Het is een sympathiek idee om als Federatieraadslid voor je eigen opvolger te zorgen, zoals nu wel gebeurt bij de (gemeentelijke) Participatieraad (Keus), maar het is in strijd met de democratische regels in onze Statuten (Ockels).
10

g. Het is eveneens een sympathiek idee om – ter versnelling van de procedure – geen schriftelijke stemming te houden als er geen verkiezing hoeft te worden gehouden en het om de formele benoeming van bestuurskandidaten gaat (Appeldoorn). Echter de Statuten verzetten zich hier tegen. Over personen wordt schriftelijk gestemd (Ockels). h. Statuten zijn uiteraard te wijzigen, maar het betekent wel dat de notaris er aan te pas komt en dat de procedure kosten met zich meebrengt. Het Huishoudelijk Reglement is gemakkelijker te wijzigen.

12. Rondvraag en ter afsluiting een drankje De vragen in de rondvraag zijn elders behandeld. Ockels wenst iedereen een goede thuisreis.

Koos Graniewski, secretaris

11

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, Florazoom 23, 2719 HS Zoetermeer  www.fasv.nl  info@fasv.nl  K.v.K. 66987571 Zwolle  IBAN NL71 RABO 0313 7149 16
Bijlage 1

Naam van de vereniging waarvoor de presentielijst werd getekend:

 Seniorenvereniging Noorder Koggenland  Senioren Vereniging Bernisse  Brede Algemene Seniorenvereniging Blaricum, Eemnes en Laren  Ouderen Vereniging Delden  Ouderenvereniging Deventer  Senioren Vereniging Steenbergen Dinteloord  Ouderenvereniging Goor  Ouderen Vereniging Markelo  Seniorenvereniging Medemblik (ziekmelding)  Ouderenvereniging Hengelo  Ouderenvereniging De Koepel  Ouderenvereniging Oldemarkt  Algemene Seniorenvereniging Wageningen  Wassenaarse Seniorenbond  Seniorenvereniging Westerkwartier

Geplaatst in FASv.