Nieuwsbrief 18

Nieuwbrief 18, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 18 mei 2018.

SER Themabrief Pensioenen en AOW.

De nieuwste (maandelijkse) themabrief Pensioenen van de SER staat weer vol met persberichten, columns en informatie uit het parlement. U kunt de themabrief hier bekijken.

Zorgen voor burgers.

Op het snijvlak van een aantal wetten die met welzijn en zorg te maken hebben, gaat het niet altijd goed. Het gaat dan om de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Het lukt degene die zorg en ondersteuning nodig heeft niet het juiste loket te vinden of men wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dat levert, naast de nodige irritatie, onnodige vertraging in de ondersteuning en de zorgverlening op.

De Nationale Ombudsman ontvangt regelmatig klachten en signalen van burgers die het niet of nauwelijks lukt om de zorg en de ondersteuning die zij nodig hebben zelf te regelen. In de praktijk blijkt dat drempels te hoog zijn, de regelgeving te complex en dat mensen buiten de boot vallen. Dit ondanks alle goede bedoelingen.

De Nationale Ombudsman behandelt klachten en vragen, maar kan ook onderzoek doen. Dat is op basis van de vele vragen en klachten over de zorg en hulpverlening ook gebeurd. Deze week is het rapport “Zorgen voor burgers” gepubliceerd. Uitgangspunt hierbij was om niet alleen de problemen te benoemen, maar ook oplossingen aan te dragen.

Uit het rapport komt naar voren dat er bij het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning door de instanties nog heel veel in hokjes (of potjes-denken als het om de financiering gaat) wordt gedacht. De Nationale ombudsman concludeert dat instanties ieder vanuit hun eigen perspectief de eigen regelingen uitvoeren. Er is vaak geen sprake van een integrale aanpak. Iets waarmee de hulpzoeker juist geholpen zou zijn.

De Nationale Ombudsman zegt in de oplossende sfeer eigenlijk dat de niet de wet, maar de hulpzoeker centraal moet worden gesteld. Door gezamenlijk te kijken wat iemand nodig heeft en hierover goede afspraken te maken. Achter de schermen kan dan met flexibele budgetten de financiering uit de diverse wetten worden geregeld.

De suggesties van de Nationale Ombudsman zijn eind april 2018 besproken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij gaan met de voorgestelde oplossingen aan de slag. Najaar 2018 vindt er een evaluatiegesprek plaats.

De samenvatting van het rapport “Zorgen voor burgers” kunt u hier lezen. Het complete rapport staat op de website www.nationaleombudsman.nl

Verslag MOB-overleg.

Deze week heeft weer overleg plaatsgevonden in het kader van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer dat onder voorzitterschap staat van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank (DNB). PSD2, geldautomaten en het pin-only beleid gemeenten kwamen onder meer aan de order tijdens deze vergadering. U kunt het verslag van het overleg hier lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.