Nieuwsbrief 10

vrijdag 8 maart 2019

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan.

In onze nieuwsbrief van vorige week publiceerden wij een tweetal artikelen over het betalen met contant geld bij apotheken. Veel apotheken houden vast aan het pin-only beleid waarmee men voorbij gaat aan het feit dat contant geld nog steeds een wettig betaalmiddel is en dat dit ook zo moet blijven. De consumentenbond ging in discussie met de beroepsvereniging om de noodzaak van cash betalen duidelijk te maken. De apotheken hielden echter voet bij stuk en daarom werd besloten de politiek te vragen om maatregelen te nemen.

Maandag dienden CDA en 50PLUS bij de Tweede Kamer een motie in om het betalen met contant geld bij apotheken blijvend mogelijk te maken. NVOG, NOOM, ANBO, Ieder(in) KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie Nederland hebben deze motie gesteund met het sturen van deze oproep.

De volgende dag, toen in de Tweede Kamer over deze motie werd gestemd, werd de motie aangenomen! Een mooi resultaat dankzij de gezamenlijke inspanning van Consumentenbond, ouderen- en patiëntenorganisaties.

 Actie “waardig ouder worden” overgedragen aan VWS.

Begin 2017 heeft een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties onder aanvoering van Omroep MAX, KBO-PCOB en de ChristenUnie zich verbonden aan het manifest “Waardig Ouder Worden” (Kent u dit manifest nog, anders kunt u het hier lezen/downloaden).

Uitgangspunten van dit manifest werden eind 2017 opgenomen in het regeerakkoord en aan de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hugo de Jonge werd de opdracht gegeven dit verder uit te werken, tezamen met de samenleving. Voor de gehele kabinetsperiode werd hiervoor € 180 miljoen uitgetrokken

Dit heeft geleid tot het project “Pact voor de Ouderenzorg” en de oprichting van een Raad van Ouderen. Daar hebben wij in de afgelopen tijd al diverse publicaties aan gewijd. Het is een uitstekend project om de samenleving duidelijk te maken dat er grote veranderingen in de ouderenzorg moeten komen, wil dit betaalbaar en uitvoerbaar blijven.

In onze Themadag Zorg op 27 maart met als motto “Wat kan u zelf” gaan wij voor afgevaardigden van de lid-organisaties uitvoerig hierop in.

Op 5 maart is in een bijeenkomt met o.a. de minister het project ”Waardige ouder worden” beëindigd en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wensen overgedragen aan de minister in het Pact voor de Ouderenzorg. Uiteraard met de opmerking: “Minister, wij blijven u nauwgezet volgen!”

CPB verwacht dat de koopkracht 2019 op peil blijft.

Op 5 maart heeft het Centraal Planbureau (CPB) de prognoses voor 2019 en 2020 gepubliceerd.

Deze (concept)prognoses wijken nauwelijks af van de eerder gepubliceerde ramingen. Voor gepensioneerden betekent het, dat de doorsnee-koopkrachtstijging (de “mediane statische koopkracht”) 1,6% zal zijn in 2019 en zal dalen naar 0,9% in 2020. Bovendien stijgt naar huidige verwachting het aantal huishoudens met negatieve koopkracht van 2% in 2019 naar 9% in 2020. Klik hier voor een overzicht van de koopkrachtontwikkeling 2019-2020.

Hieronder de reactie van het CPB op een aantal veel gestelde vragen.

Zijn de meest actuele energieprijzen in de koopkrachtcijfers meegenomen?
Ja, de meest actuele inzichten zijn in de raming meegenomen. Het CPB neemt de energieprijzen mee via de raming voor de inflatie. De laatste cijfers van het CBS over januari (inclusief het effect van de hogere btw en energierekening) zijn hierin verwerkt.

Wat is het effect van de hogere energieprijzen (en de btw-verhoging) op de inflatie?
De lastenverhoging ging in per 1 januari en werkt naar verwachting snel door in prijzen. Het inflatiecijfer (CPI) kwam januari jl. uit op 2,2%, wat in lijn is met de huidige CPB-raming van 2,3% voor 2019. De raming dat 96% van alle huishoudens er in 2019 in koopkracht op vooruit gaan, is gebaseerd op dit laatste cijfer (dus 2,3% inflatie).
Hoe zijn de energielasten in de koopkracht verwerkt?
De energielasten zijn onderdeel van het officiële inflatiecijfer. Het CPB hanteert de CBS-definities van besteedbaar inkomen, consumptie en inflatie. De koopkrachtontwikkeling geeft de verandering van het besteedbaar inkomen weer. Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene prijsstijging van de goederen en diensten die Nederlandse huishoudens consumeren.
Hoe zeker is de raming?
Een raming is altijd omgeven door onzekerheid. Zo kunnen de lonen sneller of juist minder snel stijgen, wat onder andere weer gevolgen heeft voor de koopkrachtontwikkeling. Belangrijke onzekerheden rond de raming komen voort uit de internationale politieke en economische omgeving, zoals de Chinese economie, de Brexit en het handelsbeleid van de VS.

Uitgebreidere informatie met o.a. het naar aanleiding van deze prognose uitgegeven persbericht, een visuele samenvatting en een infographic vindt u via deze link naar de website van het CPB.

Marktwerking in de zorg.

Afgelopen week werden wij verrast door een tweetal krantenartikelen:

Een interview met minister Hugo de Jonge in het AD met als titel: ”Wij moeten bij de zorg terug naar het gezond verstand” en een artikel in de NRC  met als titel “Ziekenhuislandschap moet drastisch op de schop” door de directeur van het ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Beiden bedoelen dat het huidige systeem van marktwerking in de zorg niet leidt tot een zorgorganisatie die betaalbaar is, toegankelijk is een kwalitatief goed.  Dit is niet nieuw! Al in 2015 werd op verzoek van de regering een advies uitgebracht over de gewenste en nodige organisatie van de zorg in 2030, wil dit betaalbaar en uitvoerbaar blijven.

Ziekenhuis Bernhoven en de gemeente Uden heeft dit advies al opgevolgd met goede resultaten! Echter de regering heeft dit advies waaraan velen, ook KNVG/NVOG hebben meegewerkt, in de la laten liggen. Wij hopen, mede in het belang van de ouderen in Nederland, dat dit advies weer uit de la wordt gehaald.

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de KNVG/NVOG  gaat ermee aan de slag!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.