Nieuwsbrief 56

vrijdag 20 december 2019

Oudejaarsdag voor KNVG en NVOG
Nieuwjaarsdag voor de Koepel Gepensioneerden

Dit is de laatste nieuwsbrief van de NVOG. Vanaf 2012 zijn de NVOG en de KNVG als aparte koepels van organisaties van gepensioneerden, waarna in het belang van de gepensioneerden onmiddellijk met elkaar gesproken is over de vraag hoe tot een goede samenwerking zou kunnen worden gekomen. We hebben het met elkaar voorzichtig opgebouwd. Eerst van binnenuit de experts op de verschillende terreinen bij elkaar te zetten en later ook op bestuurlijk niveau de samenwerking uit te breiden.

Ondertussen is er heel veel gebeurd. In de turbulente discussies over pensioenen, koopkracht, zorg, welzijn en wonen hebben we in toenemende mate een rol kunnen spelen. Steeds trachtende goed samen te werken met collega- seniorenorganisaties. Waardoor we een duidelijker rol hebben gekregen in het pensioendebat en ook op de andere terreinen. We hebben gemerkt wat de kracht van samen werken kan opleveren.

In onze nieuwsbrief hebt u dat steeds kunnen volgen. Vanuit de zorg bijna wekelijks ingevuld door onze expert op dat gebied Joop Blom. Vanuit de groep deskundigen op het terrein inkomen en koopkracht door Maarten Maas en vanuit de commissie pensioenen door Jos Berkemeijer en Gidy Koopmans. Maar al dat schrijfwerk zou niet tot zijn recht en bij u terecht zijn gekomen, als onze redacteur Dirk Visser er niet zou zijn geweest.

Na een oproep, ongeveer 5 jaren geleden, wie er mee zou willen werken aan de communicatieactiviteiten van de NVOG, heeft Dirk zich schoorvoetend gemeld. Hij wilde graag meewerken, maar had op communicatiegebied nog niet zoveel ervaring. Al heel gauw bleek Dirk veel talenten en vooral een grote wil en inzet te hebben om zich dingen eigen te maken, die voor hem nieuw waren. In onze (vooral interne) communicatie kunnen we nu niet meer zonder hem. Anders zou er geen nieuwsbrief meer zijn en zou er ook geen actueel gehouden website bestaan. We zijn daarom heel blij dat Dirk bereid is om ook voor de nieuwe Koepel Gepensioneerden actief te willen zijn. Dus komt er ook in het nieuwe jaar weer een nieuwsbrief en zal er vanaf 1 januari een nieuwe website zijn: www.koepelgepensioneerden.nl. Dirk, heel erg bedankt!

Actualiteit

In de eerste twee weken van januari zal er de tweede bespreking zijn van de klankbordgroep met de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’. Als het goed is zijn er dan al inhoudelijk een groot aantal onderwerpen voorbereid en kunnen we tussentijdse spijkers met koppen slaan. In een voorbespreking met deskundigen uit onze eigen achterban zullen we ons op het overleg voorbereiden, tezamen met vertegenwoordigers van FNV/CNV-senioren, ANBO en KBO-PCOB. Na de eerste positieve ervaring in november, zal dan ook moeten blijken wat onze invloed kan zijn en hoe die in het uiteindelijke resultaat terug te vinden zijn. Tijdens het wordingsproces kan er niet te veel over de inhoudelijke ontwikkelingen worden gezegd. Dat is om te voorkomen dat tussentijdse informatie via lekkage een eigen (media) leven gaat leiden, waardoor het bereiken van resultaten alleen maar schade kan ondervinden. Het is de bedoeling dat er voor de zomer een rapportage zal zijn van de bereikte resultaten.

Eind vorige week kregen we van de SER-antwoord op onze brief van 5 december waarin wij dringend vroegen betrokken te worden bij voor ons relevante onderwerpen. Het heeft (te) lang geduurd, maar in de brief zijn openingen geboden, die wij voorheen niet kenden. Als er aanvragen voor SER-adviezen komen, zullen wij bij voor ons belangrijke thema’s worden uitgenodigd in de vooroverleggen met deskundigen. Dat betekent geen formele plaats in de SER (is voorbehouden aan sociale partners en kroonleden), maar wel een plek waar we daadwerkelijk op de inhoud invloed kunnen uitoefenen. Van de zijde van de SER is een contactpersoon aangewezen, vanuit het bestuur van de Koepel Gepensioneerden zal dat secretaris Dick van der Windt zijn. Met de nieuwe mogelijkheden gaan we voortvarend aan het werk. Maar ook de komende tijd zal moeten blijken of het vertrouwen wordt waargemaakt. Wij gaan er in ieder geval voor. Met de kracht van een grote en sterke organisatie achter ons. Mogelijk dankzij de fusie.

Nieuwe bestuur

Gelet op de ontwikkelingen zal het nieuwe bestuur starten met de u al bekende bestuursleden Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught (vertegenwoordiger KBO-Brabant), Erik Triemstra (vertegenwoordiger FASv) en Peter Sibinga (vice voorzitter portefeuille interne verenigingszaken). Joep Schouten en Jaap van der Spek trekken samen als voorzitter in de beginfase de kar naar de nieuwe toekomst. In de verwachting dat in de loop van het nieuwe jaar een nieuwe voorzitter kan aantreden als bestuurder van een dan goed lopende trein. Dat is het moment waarop Joep Schouten zich zal terugtrekken en Jaap van der Spek, naast Peter Sibinga, vicevoorzitter wordt, belast met interne en externe communicatie.

Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd in het huidige NVOG-kantoor, Churchilllaan 11 te Utrecht. Het telefoonnummer is: 030 2846080. Het e-mailadres: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl

Inmiddels is een brief met fusie-informatie onderweg naar alle relaties van KNVG en NVOG en komt er 2 januari een persbericht. Belangrijk is dat we ons de komende tijd ‘goed in de markt zetten’. De communicatiecommissie van de Koepel Gepensioneerden bereidt zich daarop voor. We willen nadrukkelijk uitstralen ‘wie wij zijn, wat we (kunnen) betekenen en wat we willen bereiken’. Niet voor niets hebben we veel (ervarings-)deskundigheid in huis en zijn we met bijna 300.000 leden veruit de grootste seniorenorganisatie. Dat schept de verplichting goede kwaliteit te leveren en te zorgen voor een groot draagvlak als er overeenstemming is bereikt. Juist nu we meer serieus genomen worden dan jaren geleden, zullen we moeten doorpakken. Niet alleen in het waarmaken van onze ambities, maar ook zullen we moeten bereiken dat de politiek maatschappelijke omgeving en de media ons weten te vinden. We staan klaar om, zoveel mogelijk met andere seniorenorganisaties, een coöperatieve bijdrage te leveren aan het bereiken van positieve resultaten voor de senioren/gepensioneerden in het algemeen en de leden in het bijzonder.

In deze laatste nieuwsbrief willen we heel graag ook u allen bedanken voor de bijdragen aan het werk de afgelopen jaren. Het dwingt altijd respect af: Vrijwilligers die bereid zijn om veel van hun tijd en energie te geven aan de goede zaak. Daarom hopen we ook op uw steun in de komende jaren. In het belang van ons allemaal.

Dag ‘oud jaar’, welkom ‘nieuw jaar’. 

Joep Schouten
Jaap van der Spek

Verandering Wmo – correctie

In de vorige nieuwsbrief is in het artikel “Verandering Wmo” aan het eind van het artikel helaas een niet onbelangrijk stuk tekst weggevallen.Wij bieden u daarom het artikel nogmaals, maar nu compleet, aan als pdf document. Om het te lezen klikt u hier.

Uw zorgverzekering 2020

De websites die zich bezighouden met het vergelijken ( en sluiten!) van zorgverzekeringen laten geen mogelijkheid onbenut om u erop te wijzen dat u nog maar een korte periode heeft om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Of u besluit over te stappen is misschien niet het allerbelangrijkste. Dat u voor uzelf vaststelt of uw huidige zorgverzekering nog goed bij u past is belangrijk.

·         Passen de dekkingen van uw zorgverzekering nog bij uw persoonlijke (gezins) situatie? Bent u tevreden met de naturaverzekering die u heeft, of kiest u voor de wat duurdere restitutieverzekering. Een zorgverzekering waarbij u vrij bent naar de zorgverlener te gaan die u zelf kiest.

·         Hebt u een naturaverzekering check dan voor alle zekerheid even of uw zorgverzekeraar met uw “favoriete” zorgverleners een contract heeft gesloten. Als dat niet het geval is, kan een deel van de kosten voor uw rekening komen. De website van de zorgverzekeraar brengt duidelijkheid.

·         Het verplichte eigen risico voor de basisverzekering (385 euro) kunt u, met korting op de premie, met maximaal 500 euro verhogen. Schat u in dat de zorgkosten binnen de perken blijven, dan is dat wellicht een optie. Het is wel handig om een buffertje aan te houden voor het geval het toch tegenvalt.

·         Dan zijn er nog de aanvullende (tand) verzekeringen. Nut en noodzaak zijn sterk afhankelijk van uw (gezondheid)situatie.

·         Misschien ook wel handig om eens te kijken naar het aanbod van de zorgverzekeraars op het gebied van mantelzorg. Wat wordt er in de aanvullende verzekering vergoed voor de mantelzorger en wat voor de zorgvrager? MantelzorgNL publiceerde hier recent over. Klik hier voor meer informatie.

Past alles u nog? Prima. Wilt u toch iets wijzigen: u heeft tot en met 31 december 2019 om uw huidige zorgverzekering op te zeggen en tot 1 februari 2020 om een nieuwe zorgverzekering te sluiten of de dekking van uw huidige verzekering aan te passen.

Indexeringsachterstand groot

 In het Financieele Dagblad heeft een interessant artikel gestaan waarin duidelijk wordt hoeveel onze achterstand is geworden, omdat er jarenlang niet is geïndexeerd. Het gaat om 20%. Voor wie meer wil weten, het artikel is te lezen onder de volgende link:

https://fd.nl/economie-politiek/1325448/pensioenen-in-tien-jaar-tijd-met-20-uitgehold

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.