Commentaar FASv op de e-mailbrief van 14 november.

Lees hier het antwoord van onze secretaris van de FASv omtrent de activiteiten van de anbo, die onder valse voor manieren leden wil gaan ronselen.

Commentaar FASv op de e-mailbrief van de anbo dd 14 november 2019 

                                                                                                                           24 november 2019

De nummering correspondeert met de gele nummering in de ANBO-brief (blz 4)

Aanleiding brief FASv dd 11 november 2019 aan de ANBO De aanleiding om van de ANBO te eisen hun ‘ledenwerfcampagne’ per direct te beëindigen, waren berichten die het FASv-bestuur en plaatselijke verenigingen kregen over ongewenste mails van de ANBO. Mails waarin de ANBO aan ouderen een ‘welkomstbrief’ stuurde met  de misleidende tekst ‘wat fijn dat u lid geworden bent van de ANBO. We heten u van harte welkom. …’.  Ouderen die de ongevraagde en ongewenste wervingsbrief ontvingen waarschuwden hun plaatselijk bestuur en of de FASv. Deze (assertieve) ouderen mailden de ANBO dat ze geen lid zijn en dit ook niet willen worden. Zelfs na een excuusbrief van de ANBO als reactie, ontvingen ouderen soms een tweede of derde brief van de ANBO.

Reactie mevrouw Den Haan, directeur-bestuurder van de ANBO aan FASv  (14 november 2019) Een kopie van de e-mail is bijgevoegd. Hierin heb ik nummeringen (in geel) aangebracht. Bij mijn commentaar verwijs ik naar die nummering.

1. Mevrouw Den Haan geeft aan de FASv-brief in goede orde te hebben ontvangen. Echter, inhoudelijk wordt de eis van de FASv om de ‘ledenwerfactie’ te beëindigen, genegeerd. Ergo: de vrees bestaat dat de ‘ledenwerfactie’ wordt voortgezet. Juist kwetsbare ouderen kunnen daarvan de dupe worden.

2. In 2017 gebruikte de ANBO een oud-ledenbestand voor een ledenwerfcampagne in Oost-Nederland. Ook destijds waren de oud-ANBO-leden hiervan niet gediend. Op de eis van de FASv om deze campagne te staken, volgde een e-mail van de ANBO dat het een geslaagde ledenwerfactie was.  Verder wilde de ANBO niet op deze zaak ingaan.  Gezien de ervaring met de ANBO leek het weinig zinvol om nadere informatie te vragen bij de ANBO. De ‘welkomstbrieven’ van de achterban spreken voor zich. Wel bekeek ik de website van de ANBO of er een algemene mededeling was, waaruit afgeleid kan worden waarom er veel plaatselijke leden van zelfstandige seniorenverenigingen een ‘welkomstbrief’ van de ANBO ontvingen. Ook heden is over het gebruik van een verkeerd adressenbestand niets te vinden op de welkomstpagina van de ANBO.

3. Deze passage waarin de ANBO stelt dat juist de FASv misbruik maakte van ANBOledenlijsten is onjuist en bevat onzin.  In tegenstelling tot de bewering van de ANBO heeft de FASv zich nooit bezig gehouden met ‘oude ledenlijsten’ om (geld)middelen bij de ANBO weg te halen of voor ledenwerving.  Kennelijk duidt de ANBO op de periode in 2015 toen afdelingen van de ANBO massaal afscheid namen van de ANBO-organisatie en hun bestuurders (vaak) zelfstandige seniorenverenigingen oprichtten. Een groot aantal zelfstandige verenigingen had de behoefte om naast de voortzetting van activiteiten, advisering, etc. op plaatselijk niveau ook op landelijk niveau vertegenwoordigd te zijn. Zo ontstond het prille begin van een FASv in oprichting. De FASv werd in september 2016 formeel opgericht en verkreeg toen rechtspersoonlijkheid. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde en pas daarna kon de FASv een bankrekening openen.

In deze fase was de FASv bezig om een landelijke organisatie op te zetten.

De FASv wilde zich daarbij van de ANBO onderscheiden door een op democratische regels gestoelde federatie van zelfstandige verenigingen op te richten.  Bij de FASv staat de zelfstandigheid van de plaatselijke verenigingen voorop, met voldoende inspraak van de achterban. Voor de FASv geldt hetzelfde en de democratisch uitgangspunten staan centraal in (ook) de Statuten van de FASv.

Plaatselijke verenigingen Kennelijk doelt de ANBO op plaatselijke verenigingen die in enkele gevallen bij hun verzelfstandiging geld overhevelden van de bankrekening van hun ANBO-afdeling naar die van een nieuw opgerichte vereniging. Bij mij is bekend dat dit is gebeurd, maar het merendeel van de afdelingen merkten pas eind 2015 dat hun (plaatselijke) bankrekening – zonder aankondiging- door de landelijke ANBO was geblokkeerd en dat de gelden naar de landelijke ANBO waren overgeheveld.

Formeel kon de ANBO over de gelden van de plaatselijke afdeling beschikken, aangezien alleen de landelijke ANBO rechtspersoonlijkheid bezit (De ANBO is één organisatie).

Moreel is het anders gesteld. De ANBO-afdelingen beschikten over ‘eigen’ inkomsten en vermogen. Geld dat via acties bij elkaar was gespaard of via gemeentelijke subsidies verkregen. Geld dat op een plaatselijke bankrekening van de afdeling stond. Dit geld was bestemd voor plaatselijke activiteiten en – vaak onder bepaalde bestedingsvoorwaarden – gekoppeld aan gemeentelijke subsidie. Dit geld hoorde m.i. thuis bij de nieuwe plaatselijke verenigingen, waar het ingezet kon worden om de plaatselijke activiteiten te kunnen voortzetten – weliswaar onder een andere naam dan de ANBO.

Het is aannemelijk dat de landelijke ANBO-organisatie de ‘plaatselijk geoormerkte’ gemeentelijke subsidiegelden voor andere doelen heeft gebruikt dan waarvoor de subsidie was bedoeld. In mijn ogen is er dan sprake van oneigenlijk gebruik van gemeentelijke subsidiegelden.

4. Binnen plaatselijke ANBO-afdelingen werd o.a. naar aanleiding van het wegsluizen van gelden van de plaatselijke bankrekening naar de landelijke ANBO en het niet langer beschikken over de plaatselijke website in het hele land ledenvergaderingen gehouden. Uit onvrede over de handelswijze van de ANBO en het steeds centralistischer karakter van de ANBO-organisatie, hieven ANBO-afdelingen zich op of vormden zij nieuwe, plaatselijke verenigingen op initiatief van voormalige ANBO-bestuurders. De nieuwe verenigingen zorgden er voor dat plaatselijke activiteiten ten behoeve van de achterban, behouden bleven. Veel ouderen zegden hun lidmaatschap van de ANBO op en werden lid van de nieuwe vereniging.

5. In mijn beleven heeft de ANBO een andere visie over de ontstaansgeschiedenis van  (a) de plaatselijke, zelfstandige seniorenverenigingen en van  (b) de FASv. Het zij zo. De ANBO vindt kennelijk het gestelde in mijn schrijven van 11 november 2019 een aantijging. Ik deel die mening niet en constateer dat zij niet ingaat op de eisen van de FASv de ‘ledenwerfactie’ te staken en eventueel onder misleiding getekende ‘welkomst’ contracten te vernietigen.

6. De ANBO geeft toe dat er sprake is van een systeemfout; door het gebruik van een daartoe niet bedoeld adressenbestand (abonnees nieuwsbrief), kregen voormalige ANBO-leden een ‘welkomstbrief’.  Deze systeemfout leidde (en leidt) m.i. tot een groot datalek. Immers, de FASv krijgt vanuit heel Nederland signalen dat de plaatselijke achterban de ‘welkomstbrief’ ontving. In onze visie is en blijft de ANBO eindverantwoordelijke bij het verzenden van brieven en het daarbij gebruikte (nieuwsbrief)bestand. Het is de ANBO aan te rekenen dat oud-leden – nadat zij bij de ANBO kenbaar maakten de ‘welkomstbrief’ als ongewenst te ervaren –  er een tweede en soms een derde brief volgde. Gevoegd bij de misleidende inhoud van de welkomstbrief is het voor de FASv de belangrijkste reden om dit datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.  Daarnaast is het m.i. de ANBO kwalijk te nemen dat ze niet alleen bij de verzending van de ‘welkomstbrief’ een verkeerd adressenbestand gebruikte, maar tevens toen dit werd ontdekt, hieraan geen kenbaarheid gaven op bijvoorbeeld de openingspagina van de ANBO.

7. De ANBO gebruikt als excuus het argument dat de ouderen die een ‘welkomstbrief’ kregen op de verzendlijst staan van de ANBO-nieuwsbrief. Echter, bij navraag van ouderen die de ledenwerfactie bij de FASv meldden, hoorde ik dat ze niet (meer) waren ingeschreven voor een ANBO-nieuwsbrief en deze NIET ontvingen. Ik vrees dat zelfs bij de adresgegevens van de nieuwsbrief een verouderd bestand werd gebruikt. Er is sprake van een datalek.  Het datalek is zeer verontrustend, omdat de inhoud van de ‘welkomstbrief’ net doet of iemand al lid van de ANBO is (er is sprake van misleiding). Kwetsbare personen zullen zich eerder genoodzaakt voelen om dan toch maar de contributie te betalen.  Aangezien de ANBO niet ingaat op de inhoud van de brief van de FASv is de vrees gerechtvaardigd dat er nog steeds ongewenste en misleidende ‘welkomstbrieven’ worden verstuurd. Dat is verontrustend.

8. Er zullen ongetwijfeld ouderen zijn die zich inschreven of inschrijven voor de ANBOnieuwsbrief, ook al zijn ze lid van een plaatselijke vereniging. Vanuit de FASv bestaat daartegen geen enkel bezwaar. De suggestie van de ANBO is dat de FASv het tegendeel zou voorstaan. Dat is dus onjuist. Iedereen heeft een vrije keuze om lid van welke vereniging dan ook te worden of om zich op nieuwsbrieven in te schrijven.  Met de ANBO ben ik van mening dat we in een vrij land leven. Echter, in een vrij land gelden regels; ledenwerving met misleidende welkomstbrieven klopt niet. De stelling dat alleen mensen zijn benaderd die zich inschreven voor de ANBO-nieuwsbrief klopt evenmin’.

9. De ANBO hoopt de FASv voldoende te hebben geïnformeerd. Ik kan niet anders concluderen dan dat de ANBO-informatie inhoudelijk meer een aanklacht lijkt en bovendien onjuistheden bevat. Daarnaast wordt niet ingegaan op de eisen van de FASv om de ‘ledenwerfactie’ te staken.  Het is ongewenst dat ook een – al dan niet verouderd – adressenbestand ten behoeve van ingeschrevenen voor een ANBO-nieuwsbrief werd gebruikt voor een ander doel dan bedoelt. Het gebruik van dit adressenbestand voor genoemde ledenwerfactie bekent m.i. een oneigenlijk gebruik van dit adressenbestand voor een nieuwsbrief.  Gezien de vele signalen vanuit heel Nederland over de ‘welkomstbrief’, is er sprake van een groot datalek.

Nawoord In de vergadering van de Federatieraad van de FASv op 22 november 2019 bleek dat in de regio’s veel plaatselijke verenigingen signalen kregen van hun plaatselijke achterban over de ‘welkomstbrief’ van de ANBO:  Plaatselijke leden ontvingen meermalen de welkomstbrief, ook nadat ze hadden bericht geen ANBO-lid te zijn, noch te willen worden.  Plaatselijke leden kregen de welkomstbrief’, waarna er een excuusbrief van de ANBO volgde;  Plaatselijke leden kregen de welkomstbrief, reageerden hierop (we zijn geen lid) en ontvingen vervolgens een excuusbrief.  Een plaatselijk lid logde in bij de ANBO – na eerst een nieuwe inlogcode te hebben gevraagd – en ontdekte dat al zijn persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, adres, etc.) nog steeds bij de ANBO waren opgeslagen en kennelijk niet vernietigd. Dit terwijl hij jaren geleden het lidmaatschap van de ANBO opzegde.

Zoetermeer, 24 november 2019

J.E. Graniewski, secretaris FASv 

Kopie van de ANBO e-mail: 14 november 2019

Geachte heer Graniewksi,   Uw brief van 11 november heb ik in goede orde ontvangen. Uw toonzetting verbaast mij zeer. Het zou u sieren eerst te vragen waarom deze mensen een mail hebben gehad (1). ANBO houdt zich niet bezig met ledenwerf praktijken zoals u die schetst (2). Anders dan uw eigen organisatie waar een aantal jaar geleden, door middel van oude ledenlijsten, eigendom van ANBO, en met ANBO middelen leden zijn weggehaald bij onze organisatie (3) om hen lid te laten worden bij uw FASv (4). Gezien de eerdere ervaringen die wij als ANBO met uw organisatie hebben gehad zullen wij verder niet ingaan op uw aantijgingen (5) .  De samenwerkingspartner van ANBO die verantwoordelijk is voor het versturen van nieuwsbrieven aan leden en niet-leden heeft een systeemfout gemaakt (6). Door deze systeemfout hebben de mensen die zich hebben geabonneerd op onze nieuwsbrieven (7) deze welkomsmail gehad. Uiteraard hebben wij deze mensen uitgelegd wat hier is gebeurd (8). Kennelijk zijn er onder uw achterban toch nog veel mensen die dan weliswaar geen lid meer zijn van ANBO maar die zich nog wel willen laten informeren door ANBO. Dat is natuurlijk hun goed recht. Wij leven in een vrij land. Als u uw leden wil opleggen dat zij zich niet bij ons als lid of zich voor onze nieuwsbrieven mogen laten inschrijven laten wij dat natuurlijk geheel voor uw rekening. Bij ons zijn zij als lid van harte welkom en als mensen zich inschrijven voor onze nieuwbrieven zullen wij die gewoon toezenden (9).  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Met vriendelijke groet,

Liane den Haan Directeur-bestuurder T +31 (0)348 46 66 01

ANBO | Postbus 2012, 3440 DA Woerden | Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 GX Woerden | T +31 (0)348 46 66 66 | www.anbo.nl

Al 119 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

Schrijven van de FASv als reactie

Aan mevrouw drs. L. den Haan

Directeur-bestuurder ANBO

Postbus 2012 3440 DA Woerden

Zoetermeer, 11 november 2019

Geachte mevrouw Den Haan,

Het bestuur van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) ontvangt vanaf  7 november j.l. berichten van ouderen, leden van onze plaatselijke verenigingen1, die door de ANBO worden benaderd met de boodschap: ‘wat fijn dat u lid geworden bent van ANBO. Wij heten u van harte welkom ….’.  Deze berichten komen uit heel Nederland. De FASv is ook dit keer weer onaangenaam verrast van deze nieuwe ledenwerfactie van de ANBO. In 2017 betrof het onjuiste informatie over korting premie ziektekosten. Nu benadert u ouderen die geruime tijd geleden hun lidmaatschap van de ANBO opzegden en vaak lid werden van onafhankelijke plaatselijke verenigingen.  Evenals in 2017 werd uw ‘welkomstbrief’ door de ouderen als intimiderend ervaren en reeds kort na uw ledenwerfactie kwamen vragen van ouderen binnen bij zowel plaatselijke verenigingen als de FASv met de vraag wat zij met deze ongewenste brief van de ANBO moeten doen. De inhoud van uw brief is onjuist; de ouderen hadden zich helemaal niet als lid van de ANBO aangemeld. Dat had u moeten weten. Verschillende ouderen hebben hun ongenoegen aan de ANBO kenbaar gemaakt. Sommigen kregen de ‘welkomstbrief’ van de ANBO voor een tweede keer, nadat ze de ANBO al eerder hadden laten weten geen lid van de ANBO te zijn of te willen worden. Soms ontvingen ze de tweede ‘welkomstbrief’ zelfs nadat ze voor de eerste reeds een excuusbrief van de ANBO ontvingen.

Het FASv-bestuur acht het aannemelijk dat de ANBO – net als in 2017 – gebruikmaakt van gegevens uit een oud-ledenbestand van toenmalige plaatselijke afdelingen van de ANBO. De ANBO overschrijdt verschillende grenzen.   De ANBO stuurt een ‘welkomstbrief’ aan ouderen die onjuiste informatie bevat en kennelijk is bedoeld om ouderen op oneigenlijke gronden te bewegen weer lid van de ANBO te worden. Dit is misleiding. Als er binnen enkele dagen al zoveel ouderen zich wenden tot hun plaatselijke vereniging of de FASv, zijn dit vooral ouderen, die zelfredzaam zijn, assertief en proactief reageren.  De FASv en de verenigingen maken zich vooral zorgen om de kwetsbare ouderen; als zelfs assertieve ouderen de ‘wervingsbrief’ van de ANBO als intimiderend ervaren, zal dat zeker bij de kwetsbare ouderen het geval zijn. Het is onaanvaardbaar als deze groep zich op oneigenlijke gronden (misleiding) gedwongen voelt om lid van de ANBO te worden. Van een weloverwogen lidmaatschapscontract is immers geen sprake.   Kennelijk maakt de ANBO gebruik van een oud ledenbestand dat reeds vernietigd had moeten zijn. Immers, als ouderen hun lidmaatschap bij de ANBO opzeggen, moeten hun gegevens uit de ANBO-administratie worden verwijderd. Dat is niet gebeurd.

Het FASv-bestuur vindt dat de ANBO met het verspreiden van de ‘welkomstbrief’ zich schuldig maakt aan een aantal laakbare feiten: (1) een ‘welkomstbrief’, waarin gesuggereerd wordt dat ouderen lid zijn van de ANBO. Bij de ANBO had bekend moeten zijn dat de benaderde ouderen GEEN lid van de ANBO zijn. Als onder valse voorwendselen (misleiding) een contract tot stand komt, moet dit vernietigd worden.  (2) het gebruikmaken van een oud-ledenbestand dat vernietigd had moeten zijn. Van een zorgvuldig beheer van dat bestand is kennelijk sinds 2017 nog steeds geen sprake. (3) het voor de tweede keer misbruiken van een oud-ledenbestand om leden te werven. Net als in 2017 had de ANBO kunnen weten dat de benaderde ouderen veelal lid werden van een onafhankelijke plaatselijke vereniging.  (4) met het op oneigenlijke gronden leden/ouderen proberen weg te halen bij een andere ouderenorganisatie, schaadt de ANBO de belangen van leden van onafhankelijke plaatselijke verenigingen, de verenigingen zelf en de FASv.

Met de hiervoor opgesomde laakbare feiten kan het FASv-bestuur geen andere conclusie trekken dan dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de ANBO jegens de leden van plaatselijke verenigingen, de plaatselijke verenigingen en de FASv. Daarbij worden tevens  privacy- en mededingingsregels geschonden.

De FASv eist dat de ANBO met onmiddellijke ingang alle ledenwerfacties onder oud-leden beëindigt en dit bevestigt aan het FASv-bestuur. Daarnaast dat als een oudere op grond van deze ongeoorloofde ledenwerfactie zich als lid van de ANBO inschrijft, dit lidmaatschap ongedaan wordt gemaakt.

Namens het bestuur, Hoogachtend,

mr.drs. J.E. Graniewski secretaris

Florazoom 43, 2719 HS Zoetermeer Tel.: 079/3616340 E-mail: graniewski@planet.nl

Geplaatst in FASv, Standaard.