The Sweel Singers

The Sweel Singers 5 februari 2020

Een mooi optreden met diverse mooie nummers door The Sweel Singers.

Er waren helaas maar 51 personen, jammer want ze hadden kunnen genieten van een geweldig optreden afgewisseld met leuke verhalen  door de spreekstalmeester.

Lees verder

Feestavond op 13 december 2019

Met een prima gevulde zaal met onze de leden  zij hebben kunnen genieten van een optreden van The Old Times Skifflers.

De band had er ook plezier in, en er was een gast optreden van een van onze leden mevr. Bertha Westerhof-Jager.

Hier onder een paar foto’s. Lees verder

Nieuwsbrief 55

vrijdag 13 december 2019

Uitstel Kortingen Pensioenfondsen nader toegelicht

Op 19 november jongstleden en daarvoor op de algemene vergadering van 13 november, hebben wij u op de hoogte gesteld van het feit dat minister Koolmees de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd waarin hij aankondigt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen voorlopig te laten zoals ze zijn.

Inmiddels is bekend geworden dat de betreffende brief van de minister, na instemming te hebben verkregen in de Tweede Kamer, aan de Eerste Kamer is aangeboden op 26 november jongstleden en voor kennisgeving is aangenomen in de Commissie SZW.

Omdat er misschien misverstanden kunnen ontstaan in de loop van het komende half jaar, lichten we de regeling zoals die door de minister in zijn brief is aangekondigd, nader toe. Het is namelijk niet in alle gevallen zo dat een eventuele korting een jaar wordt uitgesteld. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuur van een pensioenfonds, dat wel volgens de oude regeling verplicht zou zijn tot korten en dat volgens de aangepaste regeling niet meer verplicht is, op grond van evenwichtige belangenafwegingen en/of gewichtige redenen, toch rechtsgeldig kan besluiten tot het (eenmalig of gespreid in de tijd) korten van de pensioenen. Deze informatie is ook van belang voor leden van verantwoordingsorganen op het moment dat een pensioenfonds toch besluit om tot kortingen over te gaan.

Vrijstellingsregeling

Feitelijk heeft minister Koolmees in zijn brief het volgende besloten:

A. Aanpassing artikel 140 van de Pensioenwet
Pensioenfondsen die voor de zesde achtereenvolgende keer op 31 december 2019, het zogenaamde zesde ‘meetmoment’, een dekkingsgraad onder 104,3% hebben, hoeven in 2020 toch geen korting op grond van Artikel 140 van de Pensioenwet, door te voeren.

B. Aanpassing artikel 138 van de Pensioenwet
Pensioenfondsen die volgens artikel 140 van de Pensioenwet minder dan het vereiste eigen vermogen (meestal zo’n 120-130% van de verplichtingen) in kas hebben, maar door middel van een herstelplan kunnen aantonen dat ze binnen een termijn van 12 jaar (was voorheen:10 jaar) toch over voldoende vermogen zullen beschikken, hoeven niet te korten.

Voorwaarden Vrijstellingsregeling

De aangepaste vrijstellingsregelingen onder artikel 140 en 138 gelden onder de volgende voorwaarden:

I. Dekkingsgraad minimaal 90%
Alleen fondsen met een actuele dekkingsgraad (per 31-12-2019) van minimaal 90%, of fondsen die direct een onvoorwaardelijke korting doorvoeren tot zij een dekkingsgraad van 90% hebben bereikt, kunnen van deze vrijstellingsregeling gebruik maken.

II Onderbouwing
Het pensioenfondsbestuur moet de aanpassingen goed en transparant naar alle soorten deelnemers kunnen onderbouwen.

Toelichting
Hoewel het krachtens deze regeling aannemelijk is dat het aantal pensioenfondsen dat verplicht wordt te korten onder de aangepaste regeling kleiner zal zijn dan onder de oude regeling (vooral de grote fondsen hebben dat al aangegeven) is het dus niet zo dat alle kortingen daarmee van de baan zijn. Daarnaast is en blijft het al of niet korten erg afhankelijk van de ontwikkeling van de risicovrije rente en het beleggingsresultaat van een individueel fonds in 2019. Informeert u dus bij uw pensioenfonds in hoeverre er sprake is van een verwachting dat de pensioenen gekort zullen worden.

Lees verder

Nieuwsbrief 52

vrijdag 22 november 2019

75-plusser met een verlopen rijbewijs mag maximaal 1 jaar blijven rijden

Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij B en T. Belangrijk is ook dat een verlopen rijbewijs niet geldig is als legitimatiebewijs!

Het bovenstaande deelde het CBR onze koepel mee met haar brief van 14 november 2019. Om deze brief te lezen kunt u hier klikken.  Alle informatie die voor u van belang is, kunt u hier lezen. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt persoonlijk bericht.

Lees verder